Organizácia verejného kultúrneho podujatia

Aké povinnosti vyplývajú pre usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia? 

Právny stav k 22.02.2013

Otázka:

Aké povinnosti vyplývajú pre usporiadateľa verejného kultúrneho podujatia? 

Odpoveď:

Právna úprava verejných kultúrnych podujatí je obsiahnutá v zákone č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (ďalej len „zákon o verejných kultúrnych podujatiach“)

Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa podľa zákona o verejných kultúrnych podujatiach rozumejú verejnosti prístupné

 1. divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,
 2. koncerty, hudobné a tanečné produkcie,
 3. výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,
 4. festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,
 5. tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.

Za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia. Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

Podľa zákona o verejných kultúrnych podujatiach usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

Povinnosti usporiadateľa:

Usporiadateľ má povinnosť písomne oznámiť zámer usporiadať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. V prípade, že sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, treba jeho konanie oznámiť každej z nich.

V oznámení je potrebné uviesť:

 1. označenie a adresu usporiadateľa,
 2. názov a obsahové zameranie podujatia,
 3. miesto a čas konania podujatia.

V jednom oznámení je možné uviesť aj viac podujatí. Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

Usporiadateľ podujatia zodpovedá za:

 1. utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia,
 2. zachovanie poriadku počas jeho priebehu,
 3. dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov,
 4. umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

Obec môže navrhnúť usporiadateľovi iné miesto na konanie podujatia, než sa uvádza v oznámení, ak sa má konať podujatie mimo priestorov alebo priestranstiev, ktoré sa na takýto účel obvykle používajú. Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva. Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením. Osoba, ktorú obec výkonom dozoru písomne poverila (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní usporiadateľa na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky môže mať ich neodstránenie. Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, dozorný orgán podujatie zakáže, resp. ho preruší. Podujatie možno zakázať aj z toho dôvodu, že sa jeho konanie neoznámilo obci alebo by bolo v rozpore so zákonom. Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení usporiadateľovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť usporiadateľovi do troch dní. Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.

Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 331 euro.

Mgr. Matej Trnavský, advokátsky koncipient