Sponzorstvo – otázky a odpovede

Vyberáme otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe. 

Právny stav k: 09.06.2016

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z. z. o športe v platnom znení (ďalej len „zákon o športe alebo aj ZoŠ“), prostredníctvom ktorého sa vymedzuje právna úprava sponzorstva ako modelu financovania zo súkromných zdrojov. Z dôvodu hlbšieho porozumenia tohto inštitútu vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe.

1.    Koho môže subjekt sponzorovať, za akých podmienok a v akej výške?

To, koho je možné sponzorovať v športe upravuje § 50 ods. 1 zákona o športe nasledovne: „Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi, športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie (ďalej len „sponzorovaný“). T. j. ak má byť sponzorovaná športová organizácia (napr. klub) s možnosťou využitia daňového benefitu je dôležité, aby športová organizácia bola členom národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.

Výška sponzorského v podstate nie je limitovaná, sponzora však bude zaujímať, za akých podmienok bude oprávený sponzorské dať v celej výške do svojich daňových výdavkov. To je upravené v § 17 ods. 19 písm. h) zákona o dani z príjmov, že do výdavkov si sponzorské môže sponzor dať sponzorské.

  • ak bolo sponzorské poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe,
  • ak už bolo uhradené sponzorovanému,
  • v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období,
  • ak sponzor vytvorí v príslušnom zdaňovacom období kladný daňový základ.

Podmienky, ktoré sa vyžadujú pri zmluve o sponzorstve v športe, podstatné náležitosti zmluvy a povinnosť zverejnenia zmluvy i použitia sponzorského, sú upravené v § 50 ods. 3 a 4, a 51 ods. 1 4 a 5 zákona o športe, kde sú ustanovené povinnosti sponzorovaného voči sponzorovi v prípade nevyčerpania sponzorského alebo nedodržania účelu použitia (§ 51 ods. 2 ZoŠ). Sponzor má právo žiadať informácie o použití sponzorského a doklady preukazujúce použitie sponzorského a sponzorovaný je povinný mu ich bezodkladne poskytnúť (§ 51 ods. 3). Sponzor je oprávnený od zmluvy o sponzorstve v športe odstúpiť, ak sponzorovaný používa sponzorské v rozpore s dohodnutým účelom (§ 50 ods. 5 ZoŠ).

2.    Čo sa stane, ak klub sponzorovanú sumu nezdokladuje (odmietne zdokladovať, nebude schopný zdokladovať) a ten, kto sponzoruje, táto suma mu bude následne dodanená daňovým úradom?

Zmluva o sponzorstve v športe je obojstranná zmluvná dohoda, z ktorej musí jasne vyplývať účel a rozsah sponzorského vrátane časového rozvrhu a spôsobu jeho poskytnutia, použitia i kontroly (najmä ak sponzor vyžaduje okrem zverejňovania aj iný dohodnutý spôsob preukazovania sponzorského). Zverejňovanie údajov ako aj poskytnutie informácii o použití sponzorského spolu s dokladmi patrí medzi zákonné povinnosti sponzorovaného. V prípade, ak sponzorovaný nedodrží zákonom danú podmienku nie je možné využiť daňové benefity vyplývajúce zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení, na strane sponzora a ak sa tak stane zrejme spolupráca sponzora so sponzorovaným bola poslednou (treba vychádzať z pozitívneho predpokladu, že každý sponzorovaný subjekt, ktorý to so športom myslí vážne a chce fungovať dlhodobo, sa bude maximálne snažiť udržať si a nesklamať dôveru sponzora, aby mohol požiadať o sponzorskú podporu v budúcnosti znova). Pre zabezpečenie istoty sponzora, že sponzorovaný dodrží všetky zákonom stanovené podmienky ako aj podmienky stanovené v zmluvy, je možné zvážiť dohodnutie zmluvnej pokuty napr. vo výške poskytnutého sponzorského plnenia.

3.    Potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa (sponzorujem vo februári a zmenia sa okolnosti v októbri) – čo s tým?

Podstatné sú okolnosti, ktoré boli v platnosti v case uzavretia zmluvy. Ak športová organizácia stratí spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov počas čerpania sponzorského, nebude môcť byť sponzorské uznané ako náklad u spoinzora, t.j. pri každej úhrade ďalšej časti sponzorského by si mal sponzor overiť, či sponzorovaný nestratil spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov. V budúdcnosti bude možné navrhnúť do IS športu funkcionalitu, ktorá bude notifikovať všetkých sponzorov v čase trvania zmluvného vzťahu so sponzorovaným podľa zmluvy o sponzorstve v športe ako aj poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu (napr. dotácií), že konkrétna športová organizácia alebo športovec stratila spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.

4.    Zákon o športe hovorí o sponzoringu. Je oblastný futbalový zväz (ObFZ) ako riadiaci zväz pre oblastné súťaže futbalu oprávnený prijať sponzorské od firmy podľa zákona o športe?

Podľa § 50 ods. 1 môže byť prijímateľom sponzorského športová organizácia, ktorá je členom národného športového zäzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie.

Prvou otázkou je, či je možné oblastný futbalový zväz považovať za športovú organizáciu.

Športovou organizáciou je právnická osoba vykonávajúca športovú činnosť, ktorá je definovaná v § 3 písm. a) ako vykonávanie, organizovanie, riadenie a správa, podpora a rozvoj športu.

Oblastný futbalový zväz organizuje a riadi súťaže vo futbale vo svojom obvode pôsobnosti a taktiež vykonáva aktivity, ktorých cieľom je podpora a rozvoj športu/futbalu, t.j. organizuje, riadi, podporuje a rozvíja šport, na základe čoho je možné konštatovať, že oblastný futbalový zväz je športovou organizáciou.

Druhou otázkou je členstvo ObFZ v národnom športovom zväze. Oblastný futbalový zväz je členom SFZ ako národneho športového zväzu futbalu, takže aj túto podmienku spĺňa.

Z uvedeného vyplýva záver, že aj oblastný futbalový zväz môže byť subjektom, ktorý ako sponzorovaný uzavrie zmluvu o sponzorstve v športe za účelom financovania svojej športovej činnosti.

5.    Ak poskytne sponzorské obchodná spoločnosť z Čiech, ako je to s daňovo uznateľným výdavkom? Prípadne akákoľvek iná zahraničná právnická osoba?

Ak zahraničná spoločnosť podáva daňové priznanie na Slovensku, tak si sponzorské môže uplatniť ako každá iná (slovenská) spoločnosť podávajúca daňové priznanie na Slovensku, ak splní zákonom ustanovené podmienky pre využitia daňového benefitu. (zverejnenie zmluvy v IS športu dodržaný účel, na ktorý bolo sponzorské poskytnuté kladný daňový základ v aktuálnom roku vyplatenie sponzorského).

Pokiaľ zahraničná spoločnosť podniká na Slovensku prostredníctvom organizačnej zložky alebo jej vznikla prevádzkareň a podáva daňové priznanie na Slovensku, platia pre ňu tie isté daňové predpisy ako pre tuzemské zdaniteľné osoby. Ale pokiaľ nevykonáva na Slovensku žiadnu podnikateľskú činnosť, nemá dôvod podávať na Slovensku daňové priznanie a v tom prípade postupuje podľa zákona platného vo svojej krajine.

6.    K § 5 a 6 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov:

Môže byť sponzorom aj fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom - živnostníkom?

Zmluvu o sponzorstve v športe bude síce môcť uzavrieť aj fyzická osoba, ktorá má iba príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov (napr. zamestnaný rodič) ale daňové benefity sponzoringu v podobe odpočítania sponzorského ako výdavku od základu dane z príjmov zo závislej činnosti (príjmy podľa § 5 zákona) nebude vedieť využiť. Aj pri takejto osobe bude mať zmysel poskytnúť klubu alebo zväzu prostriedky na základe zmluvy o sponzorstve v športe nakoľko táto zmluva sa zverejňuje v IS športu a tiež musí byť verejne vykázané aj použitie sponzorského, čím si sponzor zabezpečí prístupnosť ku výkazom o použití ním poskytnutého sponzorského a v prípade nejasností má sponzor dostatok informácií na to, aby posúdil spôsob použitia sponzorského a vedel sa kvalifikovane opýtať Sponzorovaného na všetko čo ho v tej súvisloti bude zaujímať.

Ak však súčasne takáto fyzická osoba bude mať aj príjem z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona o dani z príjmov, vo vzťahu k tomuto príjmu si už daňovník (sponzor) bude môcť pri splnení všetkých zákonných podmienok uplatniť sponzorské ako daňovo odpočítateľný výdavok. Podmienky pre využitie daňového benefitu sú:

  • zverejnenie zmluvy o sponzorstve v športe v IS športu
  • poskytnutie sponzorského právickej osobe alebo fyzickej osobe registrovanej v IS športu na športovú činnosť
  • pri poskytnutí sponzorského právnickej osobe musí ísť o športovú organizáciu
  • pri fyzickej osobe musí ísť o športovca, ktorý je 1. talentovaným športovcom so zmluvou o príprave talentovaného športovca, 2. športovým reprezentantom alebo 3. profesionálnym športovcom (pozn. sponzorské nesmie byť v tomto prípade poskytnuté na plat športovca ani na úhradu jeho osobných potrieb, iba na pokrytie nákladov jeho športovej činnosti)
  • kladný daňový základ sponzora v danom roku, v ktorom bolo sponzorské poskytnuté (po uplatnení sponzorského ako odpočítateľnej položky, t.j. ak má fyzická osoba príjem)

Do § 17 zákona o dani z príjmov boli zákonom o športe (čl. IX) doplnené nové odseky 19 a 38 v tomto znení:

„h) výdavky (náklady) na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe29ab) poskytnuté počas obdobia trvania zmluvy o sponzorstve v športe29ab) v rozsahu podľa jeho skutočného použitia v príslušnom zdaňovacom období, ak v príslušnom zdaňovacom období sponzor vykáže kladný základ dane; za výdavky (náklady) na sponzorské sa nepovažuje poskytnutie sponzorského pre športovca79c) okrem športového reprezentanta.79d)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 79c a 79d znejú:

„79c) § 4 ods. 4 písm. a), c) a d) zákona č. 440/2015 Z. z.

79d) § 29 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z.“.

„(38) Základom dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo základom dane (čiastkovým základom dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou na účely uplatnenia odseku 19 písm. h), odsekov 34, 35 a 37, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h) sa rozumie základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 3 a 4 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou zistený podľa § 17 až 29 okrem ustanovení § 17 ods. 19 písm. h), ods. 34, 35 a 37, § 19 ods. 3 písm. n) a § 21 ods. 1 písm. h).“.

7.    Zákon o športe bol schválený koncom novembra 2015. Bude informačný systém športu pripravený tak, aby sa od 1. januára 2016 v ňom dali zverejňovať povinne zverejňované informácie, ktoré sú podmienkou pre využitie výhod, ktoré zákon prináša športovcom a športovým organizáciám?

Ako sa budú zverejňovať zmluvy a výkazy použitia sponzorského, keď IS v športe nebude mať ešte túto funkcionalitu naprogramovanú?

Podľa znenia § 99 ods. 2 (spoločné ustanovenie) „Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle."

Z uvedeného vyplýva, že ak nebude možné zverenenie v IS športu, povinnosť zverejňovania budú môcť povinné osoby splniť na svojom webovom sídle. Pri sponzorstve bude prichádzať do úvahy splnenie povinnosti verejného vykazovania použitia sponzorského využitím transparentného bankového účtu.

8.    Chcela by som sa informovať, ako postupovať, keď spoločnosť ide uzavrieť so športovcom Zmluvu o sponzorstve v športe, ktorej obligatórnou súčasťou podľa ustanovenia § 50 ods. 4 písm. a) zákona o športe je aj "výpis z informačného systému športu o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sponzorovaného", avšak zatiaľ takéto výpisy nikto nevydáva, ako ma informovali na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, sekcia športu. Navyše podľa ustanovenia § 3 písm. r) zákona o športe sa zverejnením rozumie zverejnenie údajov v informačnom systéme športu a podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona o športe majú obe zmluvné strany zmluvy o sponzorstve povinnosť túto zmluvu zverejniť, ale na stránke http://sport.iedu.sk/company/SportClub/List, na ktorú odkazuje priamo stránka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako na Informačný systém športu (viď napr. stránku: https://www.minedu.sk/register-fyzickych-osob-v-sporte/) som nenašla spôsob ani informácie ako zverejniť Zmluvu o sponzorstve. Ako máme teda postupovať pri zverejňovaní Zmluvy o sponzorstve v športe?

K zmluve o sponzorstve v športe dočasne platí metodické usmernenie, ktoré je zverejnené na webovom sídle ministerstva školstva.

http://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2016/

Tu je presne uvedené, ako postupovať, kým nie je funkčný IS športu, i to, akými čestnými vyhláseniami nahradiť výpis o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

9.    Patrí príjem zo sponzorského do príjmu z verejných prostriedkov?

Nie, príjem sponzorského nepatrí do príjmu z verejných prostriedkov.

10.    Chcem sa spýtať, či termín sponzorské zahŕňa aj vecné predmety alebo len finančné prostriedky?

Termín sponzorské zahŕňa aj vecné predmety, viď § 50 ods. 1 Zákona o športe.

§ 50

(1) Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi, športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie (ďalej len „sponzorovaný“) a sponzorovaný sa zaväzuje umožniť sponzorovi spájať názov alebo obchodné meno sponzora alebo označenie sponzora alebo jeho výrobku so sponzorovaným a využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti.

Zdroj: Učená právnická spoločnosť