Spôsob uzatvárania zmluvy o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom

Ide o zmluvu o budúcom poskytovaní sociálnej služby, (§ 8 odsek 8), ktorá môže byť uzatvorená aj rámcovo (napr. na kapacitu ZSS, napr. nocľahárne) alebo aj na konkrétneho klienta. Závisí od povahy sociálnej služby a od dohody VÚC a neverejného poskytovateľa, ale aj od iných skutočností napr. reálnych potrieb daného regiónu, v závislosti od toho, či je daná sociálna služba nedostatková alebo úplne chýba.

Akým spôsobom si VÚC objednáva klientov, pre ktorých nie je posudok o odkázanosti? Ako uzatvárať zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby s budúcim poskytovateľom? Treba určiť presne údaje o občanovi, pre ktorého službu objednávame, alebo to dať len rámcovo bez uvedenia občanov alebo ich počtu?


Ide o zmluvu o budúcom poskytovaní sociálnej služby, (§ 8 odsek 8), ktorá môže byť uzatvorená aj rámcovo (napr. na kapacitu ZSS, napr. nocľahárne) alebo aj na konkrétneho klienta. Závisí od povahy sociálnej služby a od dohody VÚC a neverejného poskytovateľa, ale aj od iných skutočností napr. reálnych potrieb daného regiónu, v závislosti od toho, či je daná sociálna služba nedostatková alebo úplne chýba.