Združenia

Združenia v Slovenskej republike predstavujú najrozšírenejšiu právnu formu, ktorá má v legislatíve viacero foriem. Centrálny portál prináša štruktúru združení, ktorá sa vytvorila na základe legislatívneho vývoja po roku 1990 a ktorá je dnes základom pre fungovanie rôznych typov združení v neziskovom sektore. V súčasnosti sa pojem združenia nachádza v 188 právnych predpisoch.

Spolky v našom právnom poriadku predstavujú najstaršiu právnu formu, ktorá sa historicky vyvíjala na našom území. Aj keď po roku 1990 nedošlo k prevzatiu ich názvu dominantného ešte za pôsobenia prvej republiky, terajšie občianske združenia plne nadviazali na tradíciu združovania sa osôb a sú najrozšírenejšou právnou formou pôsobiacou v neziskovom sektore. Centrálny portál pre neziskový sektor prináša všetky informácie súvisiace s právnou formou spolkov, ktoré unikátnym spôsobom približujú všetky právne vzťahy, v ktorých spolky ako právnické osoby vystupujú samostatne vo vlastnom mene.

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (9)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (39)

Postup pri vylúčení člena občianskeho združenia

14.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Právna úprava občianskych združení je obsiahnutá v zákone č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. Ide o veľmi rámcovú právnu úpravu, ktorá rieši predovšetkým registráciu, vznik a zánik združení, pričom pokiaľ ide o práva a povinnosti členov, tie majú byť podrobnejšie rozpracované v stanovách konkrétneho občianskeho združenia. Odborný článok sa zaoberá postupom pri vylúčení člena z občianskeho združenia z hľadiska oznámenia tejto skutočnosti vylúčenému členovi a vplyvu vylúčenia na členský príspevok.

Zákon o registri MVO a občianske združenia

21.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý nadobúda účinnosť od 1. januára 2019, upravuje práva a povinností existujúcich združení a prináša zmeny v registrácii nových občianskych združení. Odborný článok sa zaoberá dopadom zákona o registri mimovládnych neziskových organizácii na občianske združenia.

Registrácia a vznik občianskych združení

4.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Centrálny portál pre neziskový sektor prináša spracovanie témy, ktorá dominuje pri otázkach v rámci on line poradenstva poskytovaného Centrálnym portálom pre neziskový sektor, a to systém založenia občianskych združení,

Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy)

17.5.2017

Učená právnická spoločnosť

V predkladanom príspevku bude rozobratá problematika riešenia sporov v športe. Autor oboznamuje čitateľa s možnými spôsobmi riešenia sporov v športe, pričom upozorňuje na niektoré limity konkrétnych druhov riešenia sporov. Na podklade týchto predpokladov uvažuje o možnostiach právnej ochrany členov občianskych združení, nakoľko ustanovenia o právnej ochrane členov združení po prebehnutej rekodifikácii civilného procesného práva v podmienkach Slovenskej republiky malo za následok zrušenie ustanovenia § 15 z.č. 83/1992 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Týmto krokom sa zaviedla čiastočná neistota ohľadne otázky, kde sa má/môže člen združenia obrátiť v prípade, ak považuje niektoré rozhodnutie združenia za rozhodnutie, ktoré zasahuje do jeho práv, právom chránených záujmov, postavenia a slobôd.

Konanie vo veciach odmietnutia registrácie združenia – po novom

13.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na zmenu v právnej úprave týkajúcej sa súdnej ochrany vo veci odmietnutia registrácie občianskeho združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo vnútra“) ako aj na celkový postup v súvislosti s uplatnením tohto práva.

Súdna ochrana členov Združenia II.

11.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom druhej časti odborného článku je poukázať na postup člena združenia pri samotnom uplatnení žaloby na súde, podanej voči občianskemu združeniu ako aj na jeho odlišnosti od predchádzajúcej právnej úpravy. 

Súdna ochrana členov združenia po novom I.

5.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na zmeny týkajúce sa súdnej ochrany členov občianskeho združenia, nakoľko ku dňu 1. júla 2016 došlo k vypusteniu tejto právnej úpravy zo zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení. 

Súdna ochrana člena poľovníckej organizácie a status poľovníckej organizácie

3.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať otázku, či sa súdna ochrana garantovaná Zákonom o združovaní občanov aplikuje aj na členov poľovníckej organizácie.

Športová organizácia

19.10.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto odborného článku je bližšie rozobrať právne postavenie športovej organizácie v návrhu zákona o športe. 

Dobrovoľný hasičský zbor obce

19.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Predmetom tohto článku je poukázať na právny inštitút dobrovoľného hasičského zboru obce ako organizačnej zložky s právnou subjektivitou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a podmienky jeho zriadenia. 

Prenájom nehnuteľností ako živnosť

19.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme možnosti občianskeho združenia prenajímať svoje nehnuteľností, a s tým spojené zákonné podmienky a kritéria.

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

12.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Ochrana života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi predstavuje jednu z kľúčových úloh štátu a spoločnosti. Popri orgánoch štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi má svoje nezastupiteľné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na postavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v podmienkach Slovenskej republiky, na jej právnu formu ako aj jej jednotlivé ciele a úlohy.  

Neexistencia relevantného registra občianskych združení

14.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku Vás oboznámime s praktickými problémami, ktoré súvisia s pôsobením občianskych združení a neexistenciou relevantného registra občianskych združení.


Cudzojazyčný názov občianskeho združenia

2.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku sa venujeme problematike registrácie občianskych združení, ktoré majú cudzojazyčný názov.

Založenie športového klubu ako občianskeho združenia

27.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

V tomto odbornom článku sa venujeme téme založenia športového klubu ako občianskeho združenia a odpovedáme na otázku ako je potrebné formulovať stanovy, keď ide o športový klub.

Účtovné právne predpisy a register účtovných závierok

13.2.2014

Ing. Mária Pančová Hudáková

V prílohe tohto článku prinášame prehľad v akej sústave účtovníctva je povinná nezisková organizácia účtovať, za akých podmienok má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu a prehľad lehôt a podôb na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok.

Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora

10.2.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 

Preukázanie oprávnenia štatutárneho orgánu OZ konať voči tretím osobám

13.1.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa venuje problematike preukazovania oprávnenia štatutárneho orgánu OZ konať za OZ voči tretím osobám.

Čo znamená pojem nezisková organizácia?

16.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 

Občianske združenie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva II.

16.12.2013

Ing. Mária Pančová Hudáková

V druhej časti tohto odborného článku Vám prinášame postup zdaňovania priíjmov občianskeho združenia. 

Občianske združenie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva II.

16.12.2013

Ing. Mária Pančová Hudáková

V druhej časti tohto odborného článku Vám prinášame postup zdaňovania priíjmov občianskeho združenia. 

Občianske združenie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva I.

6.12.2013

Ing. Mária Pančová Hudáková

V prvej časti tohto odborného článku Vám prinášame analyzovanie toho, kedy je občianske združenie povinné účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

Občianske združenie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva I.

6.12.2013

Ing. Mária Pančová Hudáková

V prvej časti tohto odborného článku Vám prinášame analyzovanie toho, kedy je občianske združenie povinné účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva.

(Ne)možnosť členov občianskeho združenia na vyplatenie zisku združenia

2.12.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Témou článku je zodpovedanie otázky, či si členovia združení môžu vyplácať prípadne dosiahnutý zisk zo združenia.

Občianske združenia ako právnické osoby

8.7.2013

Mgr. Matej Trnavský

Cieľom tohto odborného článku je priblížiť vznik občianskeho združenia ako právnickej osoby, práva a povinnosti s tým spojené, vysvetlenie čo je to právnická osoba, rozdiel medzi združením ako právnickou osobou a štatutárnym orgánom.

Právna subjektivita občianskych združení a ich organizačných jednotiek

20.11.2011

JUDr. Zuzana Kamenská

Kedy a ako však organizačná jednotka združenia zriadená v súlade so stanovami združenia vznikne? Podľa § 19 ods. 2 Občianskeho zákonníka len zákon môže upraviť proces vzniku právnickej osoby inak (inak ako zápisom v určenom registri). Zákon o združovaní však nepozná odpoveď na otázku vzniku organizačnej jednotky združenia. Organizačná jednotka združenia však je združením v zmysle zákona o združovaní a nie je ani žiadnou inou z právnických osôb uvedených menovite v § 18 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

!!!!! Schválené znenie zákona o dobrovoľníctve !!!!!

25.10.2011

Peter Handiak

Prinášame schválené znenie zákona o dobrovoľníctve, ktoré parlament schválil 21.10.2011 aj s novými zmenami a doplneniami

Politické strany

6.10.2010

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Zástupcovia zamestnancov podľa Zákonníka práce - časť 1

25.9.2010

Miroslav Martončík

Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v platnom znení) v § 11a Všeobecných ustanovení vymedzuje, kto pri riešení zložitých pracovnoprávnych vzťahov so zamestnávateľom zastupuje zamestnancov. Medzi zástupcov zamestnancov v súlade s citovaným ustanovením radíme príslušný odborový orgán, zamestnaneckú radu, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť práce.

Zástupcovia zamestnancov podľa Zákonníka práce - časť 2

25.9.2010

Miroslav Martončík

Zákonník práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v platnom znení) v § 11a Všeobecných ustanovení vymedzuje, kto pri riešení zložitých pracovnoprávnych vzťahov so zamestnávateľom zastupuje zamestnancov. Medzi zástupcov zamestnancov v súlade s citovaným ustanovením radíme príslušný odborový orgán, zamestnaneckú radu, zamestnaneckého dôverníka a zástupcu zamestnancov pre bezpečnosť práce.

Zákon o kolektívnom vyjednávaní v praxi - časť 1

25.9.2010

JUDr. Peter Ondruška

Cieľom článku je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou týkajúcou sa procesu kolektívneho vyjednávania a obsahu kolektívnej zmluvy.

Zákon o kolektívnom vyjednávaní v praxi - časť 2

25.9.2010

JUDr. Peter Ondruška

Cieľom článku je predovšetkým oboznámiť strany kolektívneho vyjednávania so základnou právnou úpravou týkajúcou sa procesu kolektívneho vyjednávania a obsahu kolektívnej zmluvy.

Disciplinárna zodpovednosť sudcu za členstvo v slobodomurárskej lóži

14.9.2010

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Sťažovateľ je sudcom a v čase podania sťažnosti vykonával dočasne funkciu predsedu súdu v La Spezia. V roku 1993 voči nemu minister spravodlivosti začal disciplinárne konanie pre jeho príslušnosť k slobodomurárskej lóži Grande Oriente d´Italia di Palazzo Guistiniani v rokoch 1981 až 1993, čím sťažovateľ údajne porušil článok 18 kráľovského dekrétu č. 511 z roku 1946.

Povinný prechod loveckého práva k pozemkom a povinné členstvo v poľovníckom združení

14.9.2010

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Sťažovatelia namietali, že povinný prechod loveckého práva k ich pozemkom na ACCA, podľa ustanovení tzv. Verdeillovho zákona, predstavoval zásah do ich práva pokojne užívať ich majetok.

Odmietnutie registrácie občianskeho združenia národnostnej menšiny

14.9.2010

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Sťažnosť sa týka troch sťažovateľov a ďalších 190 osôb, ktorí sa chceli združiť v združení nazvanom „Únia ľudu sliezskej národnosti“.

Poľské štátne orgány odmietli toto združenie zaregistrovať z dôvodu, že navrhovaný názov združenia a niektoré ustanovenia jeho stanov, ktoré charakterizovali Slezanov ako „národnostnú menšinu“, ustanovovali, že ich skutočným úmyslom je obísť ustanovenia volebného zákona.

Rovnako, keby boli členovia únie uznaní ako „národnostná menšina“, automaticky by získali neoprávnené, ale zákonne vynutiteľné, privilégiá. Odvolania proti zamietavému rozhodnutiu boli neúspešné.

 

Združovacie právo

14.9.2010

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Právo na nezdružovanie – nútený vstup do odborovej organizácie

14.9.2010

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Obaja sťažovatelia boli v rôznych časových obdobiach nútení, v záujme získania, resp. udržania si zamestnania, stať sa členmi určenej odborovej organizácie a to aj napriek tomu, že nesúhlasili s jej politickým smerovaním.

Členstvo v určených odborových organizáciách bolo podmienkou pre získanie a udržanie si zamestnania a vyplývalo z existencie monopolných dohôd s odborovými organizáciami. Všeobecným právnym základom pre uzatváranie takýchto dohôd bola tzv. Septembrová dohoda z roku 1899.

 

Odbory

14.9.2010

Prof. JUDr. Ján Svák, CSc.

Európsky dohovor v článku 11 ods. 1 výslovne uviedol právo na zakladanie odborov a vstupovania do nich na obranu svojich záujmov. Výslovným uvedením tohto práva zdôraznil, že Európsky dohovor všeobecne bráni občianske a politické práva, kým práva hospodárske a sociálne len vtedy, ak sú osobitne uvedené. V duchu rozhodovacej činnosti štrasburských orgánov ochrany práva pri aplikácii článku 11 Európskeho dohovoru možno ďalej konštatovať, že kým v prípade občianskych a politických práv štrasburské orgány ochrany práva spravidla využívajú extenzívny výklad v záujme rozšírenia ich ochrany, tak v prípade hospodárskych a sociálnych práv idú skôr cestou reštriktívneho výkladu a pridŕžajú sa striktne výslovného znenia Európskeho dohovoru. Tento reštriktívny výklad sa plne prejavil pri vymedzovaní obsahu práva na zakladanie odborov a vstupovania do nich. Výkon týchto práv aj z pohľadu prístupu štrasburských orgánov ochrany práva k nim možno rozdeliť na vnútorné a vonkajšie.

Občan ako základná jednotka spoločnosti

10.6.2010

Mgr. Ján Cuhanič

Občan ako základná jednotka spoločnosti môže spoločenský vývoj ovplyvňovať rôznymi prostriedkami, či už zvolením si svojich zástupcov, ktorí by mali veci verejné spravovať, alebo sa môže angažovať individuálne, resp. prostredníctvom právnej entity vytvorenej osobami s rovnakým zmýšľaním a potrebou dosiahnuť zamýšľaný verejnoprospešný účel. 

Odborné stanoviská (4)

SNSĽP – Zodpovednosť za škodu členom hasičského zboru

27.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Metodické usmernenie k zastupovaniu štatutára občianskeho združenia k elektronickej schránke

1.8.2018

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Usmernenie k oslobodeniu členských príspevkov prijatých poľovníckou organizáciou od dane z príjmov právnickej osoby

8.3.2017

Finančná správa SR

Z dôvodu zabezpečenia jednotného postupu pri uplatňovaní zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) odbor daňovej metodiky vydáva k oslobodeniu členských príspevkov prijatých poľovníckou organizáciou od dane z príjmov právnickej osoby nasledovné usmernenie.

Neziskové organizácie v rozhodnutiach Ústavného súdu SR

21.2.2011

1.SNSC

Centrálny portál uverejňuje sumár rozhodnutí Ústavného súdu SR, kde účastníkom konania bolo občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, náboženská spoločnosť alebo politická strana.
Prípadové štúdie (86)

Osobné údaje v darovacej zmluve a na zápisnici občianskeho združenia

21.11.2023

Mgr. Igor Šumichrast

Je potrebné ak občianske združenie daruje tovar DSS v darovacej zmluve uviesť súhlas ohľadom ochrany osobných údajov? Stačí ak na začiatku členstva združenia dá osoba súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu členstva združenia alebo je potrebný vždy súhlas pri každej prezenčnej listine.

Náklady spojené s účasťou na zasadnutí orgánu združenia

9.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Majú členovia orgánov občianskeho združenia nárok na preplatenie nákladov spojených s účasťou na zasadnutí orgánov? V prípade preplatenia v paušálnej sume, ide o oprávnené náklady občianskeho združenia prislúchajúce k oslobodeným príjmom? Sú príjmy z  preplatenia nákladov oslobodené od dane (ako príjmy z cestovných náhrad)?

Poľovnícke organizácie a 2% dane

7.12.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Za akých podmienok môže poľovnícka organizácia byť prijímateľom 2% dane?

„Virtuálne“ sídlo občianskeho združenia

10.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môže mať združenie „virtuálne“ sídlo? Na priestory, ktoré využívame ako poskytovateľ sociálnych služieb, nám majiteľ nechce dať nájomnú zmluvu pre združenie.

Dotácia združeniu aj na účely oslavy?

27.8.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Obec má VZN o poskytovaní dotácii. Združenie dôchodcov a zdravotne postihnutých žiada o dotáciu. Spoločne chodia na výlety, raz v  roku si zorganizujú členskú schôdzu, kde sa stretnú a majú spoločenské aktivity (večera, zábava). Od obce požadujú dotáciu na všetky  činnosti, ktoré podľa nás nie sú verejnoprospešné činnosti. Majú nárok na čerpanie dotácie z rozpočtu obce ak v rámci roka neorganizujú verejnoprospešnú akciu ani nijak iným spôsobom nereprezentujú obec?

Prevod zostatku 2% dane a členského na nové občianske združenie

9.7.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Detský klub bude zakladať pre svoju činnosť nové občianske združenie. Na účte má financie z členských príspevkov a asignovanej dane. Dajú sa tieto financie previesť na nové občianske združenie?

Povinnosť podať daňové priznanie a uložiť účtovnú závierku združením

3.6.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Občianske združenie má príjem iba z asignovanej dane a členských príspevkov. Z informácii z finančnej správy vyplýva, že združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie. Znamená to, že nemusíme podávať ani účtovnú závierku?

Overenie účtovnej závierky občianskeho združenia

17.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Musí byť ročná účtovná závierka overená audítorom v prípade, ak dotácia zo štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obcí pre občianske združenie prekročí 33.000,- Eur?

Zmena stanov "online" a prezenčná listina

17.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzhľadom na situáciu sme uskutočnili zmenu stanov na valnom zhromaždení online formou. Ako máme doložiť prezenčnú listinu ministerstvu k zmene stanov?

Evidencia počtu dobrovoľníckych hodín pre 3% z dane

9.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné na účely poukázania 3% z daní členov občianskeho združenia preukazovať v účtovníctve počet odpracovaných dobrovoľníckych hodín týchto členov občianskeho združenia? Občianske združenie nemá uzatvorené písomné zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti, všetky verejnoprospešné aktivity bez nároku na odplatu vykonávajú členovia združenia.

Dobrovoľné rozpustenie občianskeho združenia

30.3.2020

Mgr. Miriama Draskovicova

Kedy je možné rozpustiť občianske združenie?

Povinnosť podnikajúceho občianskeho združenia oznamovať údaje o KÚV

28.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Má občianske združenie, ktoré má registrovanú podnikateľskú činnosť, oznamovať údaje o konečnom užívateľovi výhod?

Príspevky do Sociálneho fondu z nerozdeleného zisku

4.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je možné z nerozdeleného zisku dotovať istou sumou aj sociálny fond, z ktorého by sa následne použili finančné prostriedky na zvýšenie úhrady za stravné lístky pre zamestnancov občianskeho združenia?

Poskytnutie finančných prostriedkov medzi subjektmi, ktoré majú rovnakú osobu vo svojich orgánoch

4.7.2019

Mgr. Monika Ivanová

Fyzická osoba je štatutár občianskeho združenia, a zároveň člen správnej rady nadácie. Môže občianske združenie získať prostriedky z tejto nadácie?

Zodpovednosť funkcionárov za zverené finančné prostriedky

23.11.2018

Mgr. Miriama Draškovičová

Ako riešiť v praxi hmotnú zodpovednosť dobrovoľných funkcionárov občianskych združení pri nakladaní so zverenými finančnými prostriedkami, ak títo funkcionári nie sú zamestnancami občianskeho združenia? Na akom právnom základe môže občianske združenie spísať dohodu o hmotnej zodpovednosti?

Podnikajúce občianske združenie a povinná ekomunikácia?

4.7.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Musia podnikajúce občianske združenia povinne komunikovať s Finančnou správou prostredníctvom elektronickej schránky, aj keď majú povinnú aktiváciu elektronickej schránky odloženú?  

Zodpovednosť orgánov za organizačnú jednotku združenia

4.7.2018

Mgr. Monika Ivanová

Akú majú zodpovednosť orgány združenia za činnosť organizačnej jednotky združenia, ktorá má právnu subjektivitu? Máme správnu radu aj štatutára. Ak napr. nedodržia niečo členovia správnej rady, kto nesie zodpovednosť voči štátu?

Ponuka zľavy z produktu za poskytnutie 2%

26.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ak združenie ponúka daňovníkovi, ktorý mu poskytne 2% z dane, možnosť získať polovicu týchto poukázaných prostriedkov ako zľavu na kurzy poskytované združením, je takáto forma v súlade s princípom podpory neziskového sektora?

Organizovanie kultúrnej akcie

24.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Naše občianske združenie chce zorganizovať kultúrne podujatie. Musíme mať zabezpečenú záchrannú zdravotnú službu alebo inú osobu, ktorá poskytne v prípade núdze prvú pomoc ?

Zodpovednosť nového štatutárneho orgánu za konanie svojho predchodcu

10.1.2018

Mgr. Lenka Michalovicova

Akú zodpovednosť má nový štatutár za konanie bývalého štatutára v občianskom združení?

Prevádzkovanie detských jaslí občianskym združením?

3.11.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Môžeme prevádzkovať detské jasle za poplatok ako občianske združenie, ak by takáto činnosť bola cca 90% z celkovej našej činnosti? Ktorým rodičom je možné službu detských jaslí poskytovať? 

Praktické otázky spojené s účtovaním a povinnosťou ukladať účtovné závierky

9.8.2017

JUDr. Veronika Gvušč

Od akej sumy je občianske združenie povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva, resp. jednoduchého účtovníctva? Je občianske združenie povinné zasielať účtovné závierky a ak áno tak komu? Aké pokuty hrozia v prípade nesplnenia vyššie uvedených povinností? 

Povinnosť podať daňové priznanie pri predaji majetku

2.8.2017

Mgr. Matej Trnavský

Občianske združenie predalo auto, ktoré bolo majetkom združenia. Pri predaji bola vystavená faktúra. Bude musieť občianske združenie podať daňové priznanie? Doteraz malo iba príjem, ktorý nie je predmetom dane.


Obmedzenie členskej základne

19.7.2017

Miriama Draškovičová

Nedochádza k diskriminácií, ak stanovy občianskeho združenia za účelom zastupovania hlavnej činnosti tohto združenia navonok, dávajú možnosť výkonu tejto činnosti len jednému členovi s tým, že ostatní členovia takúto možnosť nemajú? Ostatné kluby (potencionálni uchádzači o členstvo v združení), ktoré by taktiež chceli vykonávať túto činnosť, tak v zmysle stanov tohto združenia nemôžu byť prijaté za riadneho člena tohto združenia.

Podotýkame, že toto združenie je členom medzinárodného združenia zastrašujúceho komplexne výkon činnosti vo svete, ktorého stanovy zakazujú diskrimináciu.

Starosta obce ako člen občianskeho združenia

18.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Môže byť starosta obce členom občianskeho združenia (v ktorom je člen, a zároveň vykonáva funkciu sekretára)? Nie je to porušením ústavného zákona o ochrane verejného záujmu?

Vyúčtovanie dotácie obce – originály, či fotokópie?

12.10.2016

Mgr. Matej Trnavský

Obec poskytla dotáciu subjektu – občianskemu združeniu pôsobiacemu v obci. Je toto občianske združenie povinné pri vyúčtovaní predložiť a ponechať na obci originál dokladov alebo fotokópiu?

Dotácie na kapitálové výdavky občianskeho združenia

29.9.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Môže obec poskytnúť súkromnému občianskemu združeniu dotácie na úhradu kapitálových výdavkov (napr. nákup motorového vozidla)?

Vyhotovovanie výročnej správy pri prijatí 2%

3.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Chceli by sme si overiť, či je občianske združenie s povinnosťou auditu účtovnej závierky z titulu prijatia 2% povinné vyhotoviť výročnú správu?

Členstvo s obmedzenými právami a povinnosťami

1.6.2016

Mgr. Zdenko Podhradský

Nie je v rozpore s ústavou ak občianske združenie v stanovách nepovolí určitým členom byť volení do orgánov klubu alebo ak viaže riadne členstvo na povinnosť asociovaného členstva počas troch rokov?

Úhrada výdavkov združenia finančnými prostriedkami členov združenia

3.5.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Ako postupovať, ak som ako predseda občianskeho združenia spravil peňažný prevod z môjho súkromného účtu, nakoľko bolo potrebne uhradiť výdavky združenia a na účte nebol dostatok financií?

Použitie dotácie obce na úhradu cestovných výdavkov

27.4.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občianskemu združeniu bola zo strany obce poskytnutá dotácia na verejnoprospešný účel. Môže občianske združenie takúto dotáciu použiť aj na úhradu cestovných výdavkov?

Overenie účtovnej závierky neverejného poskytovateľa sociálnej služby

22.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Občianske združenie v roku 2015 poskytovalo sociálnu službu. Celkové príjmy občianskeho združenia boli za rok 2015 vyššie ako 165 969 EUR, avšak príjmy za poskytovanie sociálnych služieb boli nižšie ako 165 969 EUR. Má občianske združenie v tomto prípade povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom? 

Organizačné jednotky a prevádzkareň združenia

21.3.2016

JUDr. Adriána Kováčová

Ako sa zakladajú pobočky združenia?

K povinnosti podať daňové priznanie pri dotácii z obce

9.3.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Musí občianske združenie, ktoré dostalo od obce dotáciu na svoje fungovanie a aktivity, podať daňové priznanie? Iný príjem okrem dotácie z obce nemáme.

Použitie 2% na odborné školenie člena združenia

3.2.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme občianske združenie na podporu a ochranu zdravia. Jeden náš člen sa zúčastnil odborného seminára zameraného na získanie informácií a zručnosti ako pracovať a komunikovať s pacientmi, ktorým pomáhame. Je možné výdavky na tento odborný seminár financovať z podielu 2%?

2% dane a zakladajúce dokumenty MNO

27.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Je potrebné explicitne uviesť v stanovách, že medzi príjmy združenia patria aj príjmy z podielu zaplatenej dane na osobitné účely?

Zodpovednosť za deti pri športovej činnosti združenia

25.1.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

V občianskom športovom združení obce sú jeho návštevníkmi i deti do 15 rokov. Je obec alebo združenie povinné vypracovať nejaký bezpečnostný dokument, prípadne akou formou sa má ošetriť zodpovednosť v prípade, ak sa dieťaťu stane niečo pri športovej hre? Postačí vyhlásenie podpísané rodičom, že zodpovednosť preberajú rodičia?

Rozdielnosť výšky v členských príspevkoch

1.12.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže si občianske združenie stanoviť povinný členský príspevok odlišne vo vzťahu k určitým skupinám svojich členov?

Príspevok člena združenia na kúpu budovy pre združenie

8.9.2015

g_Miriama Draskovicova

Sme občianske združenie, ktoré plánuje zakúpiť budovu na sídlo, ktoré bude zároveň využité aj na verejnoprospešné ciele a projekty s tým spojené. Člen združenia by chcel poskytnú financie na túto nehnuteľnosť z prostriedkov jeho firmy. Chcel by si predmetnú sumu dať do nákladov vo firme.

Je možné túto sumu skombinovať ako členské príspevky dar alebo reklamu?  

K zániku a likvidácii združenia Ministerstvom vnútra SR

17.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme ako občianske združenie, ktoré už dlhodobejšie nevyvíja činnosť, za účelom ktorej bolo založené požiadať Ministerstvo vnútra SR o rozpustenie združenia a vymenovanie likvidátora? 

Daňové výdavky na rekvalifikáciu zamestnanca

25.6.2015

JUDr. Adriana Kováčová

Stanovy občianskeho združenia definujú ako svoju hlavnú činnosť organizovanie detských táborov. Na získanie dodatočných príjmov vykonáva združenie podnikateľskú činnosť zameranú na výučbu hrnčiarstva starších ľudí, za ktorú si účtuje poplatok. Zamestnanec združenia musí kvôli tomuto kurzu hrnčiarstva absolvovať rekvalifikačný kurz. Je možné tieto výdavky združenia považovať za daňové výdavky?

Sprístupňovanie interných dokumentov združenia verejnosti a jednotlivým členom združenia

23.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Kto má oprávnenie žiadať účtovné výkazy, ktoré tvoria účtovnú závierku združenia a ktoré sú v registri účtovných závierok uložené v neverejnej časti registra, aby mu boli tieto výkazy v písomnej forme odovzdané? Musia sa dať tieto výkazy v písomnej forme členovi združenia na jeho žiadosť alebo má člen iba právo nahliadnuť do závierky? Komu môže a komu musí spoločnosť spracúvajúca účtovníctvo poskytnúť informácie z účtovníctva občianskeho združenia napriek povinnosti mlčanlivosti? Kto okrem štatutára občianskeho združenia môže pozbaviť spoločnosť mlčanlivosti? Je občianske združenie povinné viesť zoznam členov? A v akej forme? Na žiadosť koho musí tento zoznam zverejniť?

Prenechanie užívania majetku obce združeniu bez právneho titulu

17.2.2015

JUDr. Adriána Kováčová

V obci funguje futbalový klub ako občianske združenie. Tento klub používa pre svoje účely budovu na ihrisku a celý športový areál. Budova je vo vlastníctve obce a neexistuje žiadna zmluva o používaní. Je potrebné aby prebehlo verejné obstarávanie alebo je možnosť osobitného zreteľa alebo je aj iná možnosť?

Praktické otázky pri založení združenia

13.2.2015

g_Miriama Draskovicova

Chceme si založiť občianske združenie na detské opatrovateľské centrum, ktoré momentálne prevádzkujem na živnosť. Ako by som mala v danom prípade postupovať? Mám najprv založiť občianske združenie a potom zrušiť živnosť alebo je možné si živnosť ponechať popri občianskom združení ? Ako dlho trvá založenie občianskeho združenia od podania žiadosti? Je nejaká zákonná lehota? Musí byť ustanovený kontrolný orgán združenia? V prípade, že áno, koľko musí mať členov (pravdepodobne to nemôžu byť rovnaké osoby ako vo valnom zhromaždení a v rade? Môžu byť členom valného zhromaždenia manželia? Členmi valného zhromaždenia a rady, môžu byť rovnaké osoby? Môže občianske združenie zamestnávať? V akom účtovníctve účtuje občianske združenie?

Dotácie pre záujmové združenie právnických osôb

5.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú prevažne podnikateľské subjekty pôsobiace v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Naše príjmy sú vo veľkej miere tvorené z členských príspevkov našich členov. Príležitostne máme aj zdaniteľný prijem ale len veľmi ojedinele (napr. z organizovania nejakej akcie). Môžeme v danom prípade získať dotáciu od štátu? Ak áno, ako mame postupovať pri žiadosti, kam sa obrátiť a podľa akých právnych predpisov? 

Zdanenie a účtovanie mesačného príspevku rodičov na prevádzku materskej školy pre deti s ťažkým postihnutím

30.1.2015

g_Miriama Draskovicova

Občianske združenie ako poskytovateľ sociálnej služby (registrované na VÚC) prevádzkuje škôlku pre deti s ťažkým postihnutím. Rodičia detí platia mesačný poplatok/príspevok 85€. Je možné tento príspevok účtovať na účet 663? Podlieha tento príspevok dani z príjmu?

Zdanenie a účtovanie dobrovoľného bežeckého príspevku

30.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Združenie organizuje benefičný beh, kde sa môže zúčastniť ktokoľvek a je stanovený dobrovoľný registračný poplatok vo výške 3€. Môžeme to účtovať na účet 663? Podliehajú tieto príspevky dani z príjmu? (v stanovách je určené, že medzi zdrojmi majetku a príjmov môžu byť dobrovoľné príspevky, dary, účastnícke poplatky na tréningoch, workshopoch a odborných seminároch). 

Povinnosť overovania ročnej účtovnej závierky audítorom

26.1.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Kedy je občianske združenie povinné overiť ročnú účtovnú závierku audítorom?

Realizácia tomboly a jej zdanenie

18.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže občianske združenie mať na svojej spoločenskej akcii tombolu? Podlieha tombola zdaneniu?

Organizovanie spoločenskej akcie

4.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže občianske združenie s činnosťou v odvetí športu a zábavy (športový klub) zorganizovať spoločenskú akciu vrátane predaja vstupeniek, na ktorej by sme predávali aj alkoholické a nealkoholické nápoje?

Limitovanie výkonu hlasovacieho práva nových členov občianskeho združenia

7.10.2014

Mgr_Miriama Draskovicova

Existuje riziko, že noví členovia ovládnu občianske združenie napríklad prehlasovaním na valnom zhromaždení? Ak áno, ako je možné tomu predísť?

Rodičovské združenie

17.9.2014

Mgr. Matej Trnavský

Zrušili základnú školu, zostala iba materská škôlka, zaujímalo by ma, či si musíme dať registrovať naše nové rodičovské združenie, kde a ako sa to robí, či nám stačí viesť si iba zošit na naše príjmy a výdaje, a či v prípade nezaregistrovania sa môžeme vlastne prijímať sponzorské dary.

Povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom

9.9.2014

Mgr Matej Trnavský

Občianske združenie z dôvodu výšky prijatej sumy z podielu zaplatenej dane (2 % ) v roku 2014 má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Prostriedky začne čerpať v roku 2014 a pokračovať v čerpaní bude v roku 2015. Je povinnosť vykonať audit za obidva roky čerpania prostriedkov alebo iba v druhom roku t.j. za rok 2015.

Vznik oprávnenia konať ako štatutárny orgán záujmového združenia právnických osôb

11.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Správna rada existujúceho záujmového združenia právnických osôb ma zvolila za prezidenta - štatutárny orgán záujmového združenia právnických osôb. Od kedy mi vzniká oprávnenie konať za združenie? Od zvolenia správnou radou alebo až zápisom do registra združení vedeného na okresnom úrade v sídle kraja?

 

Povinnosť platiť nájomné s DPH

5.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je občianske združenie povinné platiť nájomné vrátane dane z pridanej hodnoty, keď nie je platcom dane z pridanej hodnoty?


Materská škôlka a daň z príjmu zo školného

5.8.2014

Mgr. Matej Trnavský

Občianske združenie je zriaďovateľom súkromnej materskej školy bez právnej subjektivity. Poskytuje vzdelávanie detí v predškolskom veku. Za túto službu vyberá od rodičov poplatky. Je príjem z týchto poplatkov oslobodený od dane z príjmov, keďže sa týka hlavnej činnosti združenia (vzdelávanie) alebo nie?

Povinnosť vypracovania výročnej správy

30.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Vzťahuje sa povinnosť vypracovania výročnej správy a jej doručenie registrovému úradu do 15.7. 2014 aj na občianske združenie?


Poskytnutie daru občianskemu združeniu neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieba a vznik členstva v združení

12.6.2014

Mgr. Igor Šumichrast

Občianske združenie je neverejným poskytovateľom sociálnych služieb. Prijímateľ sociálnej služby poskytol občianskemu združeniu dar. Stáva sa poskytovateľ daru na základe darovacej zmluvy členom združenia? Je poskytovateľ daru oprávnený oboznámiť sa so stanovami združenia na základe poskytnutého daru?

Osoba zastupujúca štatutára združenia

12.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Dlhodobo pôsobím ako prezident (štatutárny orgán) občianskeho združenia. Túto pozíciu vykonávam bez nároku na odmenu. V mojej prací mi pomáha už dlhé roky dcéra. Chcel by som vedieť, čí môže byt dcéra členom združenia, resp. či môže vykonávať pozíciu mojej zástupkyne.

Organizačné jednotky občianskeho združenia

7.4.2014

Mgr. Matej Trnavský

Sme občianske združenie, ktoré má sídlo v Bratislave , ale členov a aj správnu radu máme aj z iných krajov, taktiež aktivity robíme nielen pre deti z Bratislavy, ale napr. do táborov berieme postihnuté detí aj z iných krajov. Môžeme ako združenie založiť kluby v iných mestách, ktoré budú patriť pod naše združenie? Ak môžeme kluby vytvoriť, ako máme postupovať, čo je našou povinnosťou urobiť?

Sídlo podnikania združenia v byte

17.3.2014

JUDr. Adriána Kováčová

Občianske združenie by malo záujem podnikať, pričom pre účely živnostenského oprávnenia musí úradu oznámiť svoje sídlo. Sídlo máme v súkromnom byte nášho člena, pričom reálne tam nevykonávame žiadnu činnosť ani neplatíme nájomné. Je združenie povinné z dôvodu živnosti a sídla v byte platiť poplatok za komunálny odpad a vlastník bytu daň z príjmu, príp. iné dane?

Podávanie daňového priznania organizačnými jednotkami občianskych združení

3.3.2014

JUDr. Adriána Kováčová

Je potrebné podávať daňové priznanie samostatne za organizačnú jednotku alebo stačí spoločne s daňovým priznaním občianskeho združenia? 

Organizačné jednotky občianskych združení

10.2.2014

Mgr. Matej Trnavský

Je možné zriadiť pobočku občianskeho združenia? Môže mať zároveň táto pobočka svoj vlastný štatutárny orgán, vlastný účet, podávať žiadosti na granty vo svojom mene, bez toho, aby sa do toho musel involvovať štatutárny organ nášho kmeňového občianskeho združenia? Je následne potrebná zmena stanov a nová registrácia na Ministerstve vnútra SR?

Preplatenie a zdanenie cestovných náhrad štatutára

4.11.2013

Mgr. Matej Trnavský

Majú  štatutári nárok na preplatenie cestovných náhrad podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách?  Je tento príjem predmetom dane?


Súhlas s vyhotovením a propagáciou fotiek/videí detí v súťaži nadácie

4.11.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Naša nadácia usporiadala súťaž, ktorej súčasťou sú aj fotografie a videá detí zo škôl. V rámci kampane súťaže by sme ich chceli použiť na verejnú propagáciu. Môžeme tak robiť v súlade so zákonom alebo potrebujeme súhlasy rodičov detí?

Okamih zániku občianskeho združenia

28.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Ktorým okamihom nastáva zánik združenia?

Štatutár MVO a výkon jeho činnosti ako SZČO pre MVO

24.9.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Je právne možné, aby riaditeľ občianskeho združenia vykonával na základe zmluvy o dielo pre združenie činnosti za odmenu, ktoré vykonáva ako podnikateľ vo svojom bežnom živote?

Zmeny stanov občianskeho združenia a účinky oznámenia do registra občianskych združení

9.9.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Ak meníme stanovy nášho občianskeho združenia, kedy nastane účinnosť zmien, zmenou stanov v združení alebo až zápisom zmien do registra občianskych združení?

Je potrebné uzatvoriť zmluvu na výkon funkcie orgánu v občianskom združení?

16.8.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Občianske združenie má podľa stanov štatutárny orgán - riaditeľa. V stanovách sa nehovorí nič o odmene za výkon takejto funkcie. Je potrebné uzatvoriť zmluvu/dohodu o výkone tejto funkcie, v ktorej bude dohodnuté, že je vykonávaná dobrovoľnícky (bez nároku na odmenu)? Podľa akého zákona by mohla byť vypracovaná zmluva/dohoda o výkone funkcie?

„Objednanie“ sociálnych služieb dočasne u iného poskytovateľa

2.11.2012

Mgr. Alexandra Vicová

Možnosť objednania si sociálnych služieb u registrovaného poskytovateľa.

Súhlas odborovej organizácie s určením pracovného času

26.9.2010

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Autor odpovedá na otázku, či predseda odborového orgánu je oprávnený odmietať z určitého dôvodu podpísanie pracovného poriadku.

Predĺženie dovolenky prostredníctvom kolektívnej zmluvy

26.9.2010

Mária Jančíková

Autor odpovedá na otázku, či zamestnávateľ môže dohodnúť predĺženie dovolenky v internom predpise alebo iba v kolektívnej zmluve zamestnávateľa.

Lehota použitia súhlasu k výpovedi odborovej organizácie

26.9.2010

JUDr. Anna Jendrálová

Autor odpovedá na otázku ohľadom lehoty, počas ktorej je zamestnávateľ povinný použiť súhlas odborovej organizácie s výpoveďou zamestnanca, ktorý pred doručením výpovede zostal práceneschopný.

Platnosť kolektívnej zmluvy, ak zamestnávateľ nie je členom zväzu zamestnávateľa

26.9.2010

JUDr. Anna Jendrálová

Autor odpovedá na otázku, či podniková kolektívna zmluva, uzavretá medzi závodnou organizáciou odborového zväzu a zamestnávateľom, je platná, i napriek tomu, že nespĺňa požiadavky vyplývajúce z kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Postup prijímania a schvaľovania volebného poriadku v spoločnosti. kde pôsobia dve odborové organizácie

26.9.2010

JUDr. Anna Jendrálová

Autor odpovedá na otázku ohľadom postupu pri prijímaní a schvaľovaní volebného poriadku pre voľby členov dozornej rady v prípade, ak u zamestnávateľa pôsobia dve odborové organizácie.

Kolektívna zmluva a tvorba sociálneho fondu

26.9.2010

JUDr. Stanislava Krajská

Autor odpovedá na otázku ohľadom povinnosti zamestnávateľa tvoriť sociálny fond v súlade s kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa.

Zmena podmienok odmeňovania v kolektívnej zmluve

26.9.2010

Ing. Anton Pekný

Autor odpovedá na otázku ohľadom zmeny dohodnutých podmienok odmeňovania v kolektívnej zmluve.

Povinnosť zamestnávateľa mať odborovú organizáciu

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku, či musí zamestnávateľ vytvoriť odborovú organizáciu.

Záväznosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku, či kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná aj pre zamestnávateľa, u ktorého nie je zriadená odborová organizácia.

Záväznosť kolektívnej zmluvy

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku, či kolektívna zmluva je záväzná aj pre zamestnávateľa, u ktorého nie je zriadená odborová organizácia.

Splnomocnenie zamestnanca vyššieho odborového orgánu pri vyjednávaní

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku ohľadom priebehu kolektívneho vyjednávania.

Výpoveď zamestnancovi, členovi odborovej organizácie, preradenie zamestnanca na iné vhodné miesto

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku, za akých podmienok je možné zamestnancovi, ktorý je zástupcom zamestnancov, dať výpoveď z pracovného pomeru.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa predsedníčke závodného výboru

25.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Autor odpovedá na otázku, ako postupovať pri výpovedi z pracovného pomeru uzavretého so zamestnankyňou, ktorá je predsedníčkou závodného výboru odborovej organizácie.

Kolektívna zmluva, odmeňovanie

25.9.2010

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Autor odpovedá na otázku ohľadom postupu zamestnávateľa pri odmeňovaní zamestnancov,v prípade ak nebude uzatvorená nová kolektívna zmluva na nasledujúci kalendárny rok.

Pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie v odborovom orgáne

25.9.2010

JUDr. Slavomíra Gejdošová

Autor odpovedá na otázku ohľadom dĺžky pracovného voľna, ktoré je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi na výkon funkcie v odborovej organizácie.

Uzatváranie pracovnoprávnych vzťahov v občianskom združení

14.9.2010

JUDr. Iveta Boškajová

Môže občianske združenie uzatvárať pracovné zmluvy a dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti napr. s ekonómom alebo pokladníkom?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (126)

Oslobodenie od dane príjmov z hlavej činnosti občianskeho združenia vs. znaky podnikania

11.3.2024

Alexandra Močárová

Zvolanie členskej schôdze a náhradnej schôdze jednou pozvánkou

12.12.2023

Simon Čačaný

Vylúčenie člena poľovníckeho združenia vs. rozhodnutie verejnej správy

28.9.2023

Alexandra Močárová

Rozhodnutie športového zväzu vs. rozhodnutie vydané vo verejnom záujme

4.8.2023

Simon Čačaný

Registrácia cirkvi a splnenie predpokladu vyznávania viery vs. iný účel

20.4.2023

Alexandra Močárová

Pridelenie člena združenia inému podniku na výkon práce za finančnú náhradu

7.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Športové združenie a oslobodenie činností súvisiacich so športom od DPH

26.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Činnosť občianskeho združenia neoslobodená od dane z príjmu

26.5.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Realizácia združovacieho práva neziskovou organizáciou?

21.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Povaha poľovníckeho združenia a podanie správnej žaloby

22.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Nemožnosť dodatočnej likvidácie občianskych združení

22.2.2022

Mgr. Helena Laposová

Preukázanie nemajetnosti občianskeho združenia na oslobodenie od súdneho poplatku

11.1.2022

Mgr. Helena Laposová

Porušenie princípu rovnosti a odmietnutie registrácie združenia

13.11.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Právomoc súdov v konaniach o zápise štatutárov občianskeho združenia

12.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Združenie a oslobodenie od dane z príjmu pri inej než hlavnej činnosti

4.11.2021

Mgr. Helena Laposová

Zásah súdu do vnútorných záležitosti združenia

21.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Postúpenie pohľadávky z nezaplateného členského

5.8.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Oprávnenie združenia podať návrh na zrušenie územného plánu ako rozhodnutia všeobecnej povahy

14.6.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Príjem občianskeho združenia oslobodený od dane z príjmov

2.6.2021

Mgr. Monika Ivanová

Darovanie financií športovému klubu a oslobodenie od dane

27.5.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Usmrtenie psa pri výkone rybárskej stráže

13.4.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Preskúmanie rozhodnutí na úseku poľovníctva v zmysle zákona o združovaní?

10.2.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Zodpovednosť za konanie dieťaťa v detskom tábore a škoda na zdraví

27.1.2021

JUDr. Adriána Kováčová

Sprístupnenie informácii združenia pri zápise do zoznamu podnikateľov

25.11.2020

Mgr. Monika Ivanová

Registrácia občianskeho združenia s kontroverznými cieľmi

7.10.2020

Mgr. Jana Kochan

Poľovnícka stráž vs. verejná funkcia

16.7.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Najvyšší súd SR z 19.6.2019 - Možnosť preskúmania uznesenia združenia v Civilnom sporovom konaní

14.7.2020

Mgr. Jana Kochan

Najvyšší súd SR z 21.5.2019 - K oslobodeniu občianskeho združenia od súdnych poplatkov

16.6.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd ČR z 25.2.2003 - Nemožnosť zapísania občianskeho združenia do obchodného registra

19.2.2020

JUDr. Adriána Kováčová

Ústavný súd SR z 25.10.2012 - Obmedzenie činnosti členov OZ predbežným opatrením

12.2.2020

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd ČR z 1.12.2016 - Vylúčenie člena spolku a možnosť zásahu štátu do práva spolkov

3.12.2019

JUDr. Adriána Kováčová

Krajský súd Bratislava z 5.9.2017 - Zameniteľnosť názvu združenia s názvom inej právnickej osoby a možnosti ochrany

26.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 17.9.2014 - Nemožnosť podať žalobu pre nečinnosť z dôvodu odmietnutia úradu zapísať stanovy občianskeho združenia

5.6.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 30.5.2012 - K oslobodeniu občianskeho združenia od súdneho poplatku

29.4.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Krajský súd Prešov z 17.12.2015 - Zrušenie rozhodnutia z dôvodu jeho vydania v rozpore s disciplinárnym poriadkom Slovenského poľovníckeho zväzu

13.2.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 12.7.2017 - Vecná príslušnosť súdu na konanie o žalobe proti uzneseniu občianskeho združenia

29.1.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 1.6.2016 - Nezaregistrovanie občianskeho združenia z dôvodu, že sleduje dosahovanie svojich cieľov spôsobmi, ktoré sú v rozpore s ústavou a zákonmi.

14.11.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 10.10.2017 - Príslušnosť súdu vo veci určenia neplatnosti uznesení členskej schôdze poľovníckeho združenia

1.8.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Okresný súd Košice z 21.5.2012 - K možnosti občianskeho združenia uzatvoriť zmluvu

7.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 1.12.2016 - K povinnosti člena občianskeho združenia podrobiť sa rozhodnutiu jeho orgánov

17.1.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Okresný súd Žilina z 19.11.2011 - K spoločnej zodpovednosti členov združenia voči veriteľom

8.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Krajský súd Prešov z 6.12.2016 - K právomoci súdov prejednávať a rozhodovať spory člena združenia vo vzťahu k združeniu (súdna ochrana člena združenia v zmysle nového SSP)

14.6.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 21.8.2007 - Občianske združenie je súkromnou osobou a nie nositeľom verejnej moci

26.4.2017

Mgr. Zdenko Podhradský

Najvyšší súd SR z 1.7.2010 - K zákonným predpokladom na vydanie rozhodnutia o rozpustení občianskeho združenia

29.3.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 29.3.2006 - K fikcii registrácii združenia pri nečinnosti MVSR

23.3.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 27.5.2008 - K spôsobilosti združenia byť účastníkom správneho konania vo veci ochrany prírody a krajiny

23.3.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 2.2.2010 - K povinnosti MV SR riadne zdôvodniť dôvody majúce za následok rozpustenie združenia

14.2.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Ostrava z 17.2.2015 - K prevádzkovaniu činnosti, na ktorú treba živnosť vs. neoprávnené podnikanie

13.12.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 28.1.2016 - Výkon obchodných činností dobrovoľníckymi združeniami

16.11.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 29.8.2002 - Vylúčenie člena združenia vs. intenzita porušenia povinností

26.10.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 27.4.1999 - K povahe úkonu vzatia zmien stanov na vedomie MV SR

18.10.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 1.6.2016 - Nedostatočná úprava ochrany práv maloletých členov občianskeho združenia ako dôvod pre odmietnutie registrácie občianskeho združenia

17.8.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 4.9.1996 - K povinnosti vyhotoviť stanovy združenia v slovenskom jazyku vs. odmietnutie registrácie

11.7.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 13.9.2002 - K pracovnoprávnemu pomeru štatutárneho orgánu združenia

21.6.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 3.8.2015 - K zániku právnej subjektivity občianskeho združenia vs. výmaz z registra MV SR

21.6.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 26.4.2012 - K zániku združenia dobrovoľným rozpustením vs. spôsobilosť byť účastníkom konania I.

15.6.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 2.10.2014 - K zániku združenia dobrovoľným rozpustením vs. spôsobilosť byť účastníkom konania II.

14.6.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Žilina z 11.4.2012 - K charakteru majetku občianskeho združenia

25.5.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 16.4.2015 - K možnosti povoliť reštrukturalizáciu občianskeho združenia ako dlžníka

10.2.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 26.9.2012 - K slobode náboženského vyznania a viery vs. občianske združenia

20.1.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 16.10.2012 - K zániku občianskeho združenia a jeho organizačnej zložky

9.12.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 13.11.2003 - K rozširovaniu podmienok pre registráciu združenia

30.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 31.5.2011 - K obmedzeniu spôsobu konania štatutárneho orgánu občianskeho združenia vo vzťahu k tretím osobám

23.11.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 15.7.2010 - K formálnym náležitostiam rozhodnutia o vylúčení člena zo združenia

13.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 21.1.2009 - K právu právnickej osoby ako člena občianskeho združenia na vystúpenie a majetkové dopady

6.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 31.8.2005 - K právnej subjektivite organizačných jednotiek odborového zväzu (občianskeho združenia)

22.9.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 14.11.2007 - K žalobe o vydanie účtovných dokumentov organizačnou jednotkou občianskeho združenia

22.9.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 12.4.2012 - K právnym účinkom rozhodnutia deklarujúceho súdom rozpor so zákonom alebo stanovami

31.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 11.4.2012 - K odlíšeniu záujmového združenia právnických osôb od občianskeho združenia; súdna ochrana člena záujmového združenia

25.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 23.11.2005 - Vzťah k žalobe na plnenie a žalobe v zmysle § 15 ods. 1 Zákona o združovaní

25.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 12.12.2006 - K právnej úprave práva na združovanie

18.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 18.5.2010 - K rozpusteniu združenia a vymenovaniu likvidátora MVSR

13.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 12.10.2011 - K aktívnej legitimácii člena združenia k podaniu žaloby

11.8.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 23.8.2010 - K nulite rozhodnutia členskej schôdze združenia

29.6.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 18.12.2007 - K zvolaniu valného zhromaždenia poverenou osobou

23.6.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 30.1.2008 - K rozšíreniu žalobného petitu nad rámec § 15 ods. 1 Zákona o združovaní občanov

3.6.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 10.3.1998 - K právomoci okresných súdov na prieskum rozhodnutí orgánov občianskeho združenia - ústavnoprávny pohľad

22.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 16.6.2005 - K aktívnej legitimácii organizačnej jednotky vo vzťahu k rozhodnutiu orgánu občianskeho združenia

15.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 10.6.2009 - K informovanosti členov valného zhromaždenia o predmete hlasovania

11.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 12.10.2011 - K výraznej intenzite zásahu rozhodnutia občianskeho združenia do práv člena združenia

4.5.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 26.11.2009 - K oprávneniu člena združenia domáhať sa určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia

27.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 29.1.2008 - K vzniku občianskeho združenia, jeho zápisu do registra a zániku združenia

16.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd ČR z 3.4.2007 - K majetkovému vyporiadaniu pri zániku členstva

16.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 25.7.2007 - K postupu pri neexistencii orgánu oprávneného zvolať členskú schôdzu po uplynutí jej volebného obdobia

10.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 30.8.2006 - K platnosti prijatia rozhodnutia o odvolaní predsedu valného zhromaždenia vs. účasť členov združenia bez hlasovacieho práva

10.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 14.12.2010 - K vylúčeniu člena z občianskeho združenia bez udania dôvodu

7.4.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 23.10.2012 - K oslobodeniu občianskeho združenia založeného na ochranu spotrebiteľa od súdneho poplatku

30.3.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 14.9.2011 - K aplikácii pojmu rozhodnutie občianskeho združenia vs. súdna ochrana člena združenia

23.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 25.1.2011 - Nečinnosť orgánov združenia vs. výkon správneho súdnictva

16.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 31.5.2012 - K oslobodeniu občianskeho združenia od súdneho poplatku

17.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 4.6.2014 - K neaplikácii zákona o združovaní občanov na poľovnícke združenia

8.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 5.2.2014 - K spôsobilosti občianskeho združenia byť účastníkom konania

1.12.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 31.1.1996 - K majetkovej účasti obchodného združenia v obchodnej spoločnosti

11.11.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 24.6.2010 - K názvu občianskeho združenia

27.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 28.6.2007 - K povahe určovacej žaloby podanej členom združenia

20.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 2.2.2009 - K podaniu návrhu člena združenia na rozpustenie združenia

14.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 17.3.2010 - Uloženie pokuty občianskym združením z dôvodu svojvoľného opustenia hracej plochy mužstvom

3.10.2014

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 27.3.2012 - Náhrada ušlého zisku neziskovej organizácie

7.7.2014

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd ČR z 10.12.2002 - Zánik organizačnej zložky občianskeho združenia

16.6.2014

Mgr. Matej Trnavský

Všeobecné súdy z 18.4.2013 - Združenie založené za účelom ochrany spotrebiteľa ako vedľajší účastník konania

12.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Ústavný súd SR z 8.4.2010 - Súdna ochrana člena občianskeho združenia

5.5.2014

Mgr. Matej Trnavský

Európsky súd pre ľudské práva z 8.12.1999 - Strana slobody a demokracie (ÖZDEP) c. Turecko

11.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Ústavný súd SR z 6.9.2001 - konanie o súlade právnych predpisov- návrh na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 6 ods. 2 písm. b) bodu 4 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov s čl. 29 (1)

7.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Ústavný súd SR z 6.9.2001 - konanie o súlade právnych predpisov- návrh na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 6 ods. 2 písm. b) bodu 4 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov s čl. 29 ods. 3 Ústavy Slovenskej re

7.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Ústavný súd SR z 6.9.2001 - konanie o súlade právnych predpisov- návrh na vyslovenie nesúladu ustanovenia § 6 ods. 2 písm. b) bodu 4 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach v znení neskorších predpisov s čl. 29 ods. 3 Ústavy Slovenskej re

7.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší súd Československej republiky z 5.5.1926 - Dojednanie zmluvy predsedom spolku

5.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Ústavný súd ČR z 3.3.2000 - Podání opravného prostředku proti rozhodnutí správního orgánu o odmítnutí registrace sdružení

4.10.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší správny súd ČR z 1.10.1924 - Rozpustenie spolku

27.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší správny súd ČR z 1.11.1925 - Rozpustenie spolku

27.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší správny súd ČR z 1.11.1926 - Zákaz spolku

27.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší správny súd ČR z 1.10.1924 - Písomnosti združenia

22.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Európsky súd pre ľudské práva z 13.8.1998 - Young_James_Webster_c. Spojené kráľovstvo

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Európsky súd pre ľudské práva z 29.4.1999 - Chassagnou a ostatní c. Francúzsko

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Európsky súd pre ľudské práva - Sigurdur Sigurjonsson c. Island

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Európsky súd pre ľudské práva z 27.10.1975 - Syndicat_National_de_la_Police_Belge_c. Belgicko

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Európsky súd pre ľudské práva z 10.7.1998 - Sidiropoulos a ostatní c. Grécko

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Európsky súd pre ľudské práva z 20.12.2001 - Gorzelik a ostatní c. Poľsko

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší správny súd ČR z 1.1.1923 - Jméno spolku a jeho procesní legitimace

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší správny súd ČR z 1.10.1923 - Zastupováni strany zmocněncem a spolky

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší správny súd ČR z 1.9.1925 - Právomoci predsedu spolku

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Ústavný súd ČR z 25.8.1998 - K právní povaze stanov sdružení a důsledkům registrace podle zákona o sdružování občanů

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší súd SR z 21.2.1997 - Organizačná jednotka občianského združenia

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší správny súd ČR z 1.9.1923 - Nečinnosť spolku

21.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Ústavný súd ČR z 6.1.1998 - Občianske združenia a životné prostredie

20.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší správny súd ČR - Jméno spolku a jeho procesní legitimace

20.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Ústavný súd ČR z 4.3.1997 - Ke svobodě sdružování podle čl. 20 a 27 Listiny základních práv a svobod

20.9.2010

JUDr. Peter Bellás

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (7)

SNSĽP – Zodpovednosť za škodu členom hasičského zboru

27.1.2021

Mgr. Vladimír Fujak

NKÚ c/a Občianske združenie Juvamen – Komunitné poradenské centrum v Pezinku – kontrola výsledkov projektov pre podporu zamestnanosti formou vytvárania pracovných miest

8.9.2016

Administrátor

NKÚ c/a Združenie pre podporu detí a mládeže v Trnavskom kraji – kontrola použitia verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám

3.8.2016

Administrátor

NKÚ c/a A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru – kontrola použitia finančných prostriedkov štátu na podporu kultúry, umenia, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva

20.7.2016

Administrátor

NKÚ c/a Slovenský tenisový zväz – kontrola vynakladania verejných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie plnenia úloh v oblasti športu

30.6.2016

Administrátor

NKÚ c/a Asociácia združení pre súčasnú kultúru - kontrola použitia dotácie na kultúru

11.5.2016

Administrátor

NKÚ c/a Občianske združenie Korunovačná Bratislava - kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní a zúčtovaní poskytnutej dotácie

7.3.2016

Administrátor

Vzory dokumentov (14)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (3)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.