Rehole

Významnú rolu v cirkevnej spoločnosti na Slovensku nepochybne zohrávajú aj rehole ako právnické osoby, odvodzujúce právnu subjektivitu od Rímskokatolíckej cirkvi. Poslanie rehole a jej členov nie je len o praktizovaní a dodržiavaní posvätného života ako takého ale aj spolupráca a koordinácia s predstaviteľmi jednotlivých cirkevných a štátnych orgánov na poli charitatívnom, výchovno-vzdelávacom, či sociálnom. 

Vzhľadom na angažovanosť rehole a jej členov aj v oblasti neziskového  sektora, Centrálny portál pre neziskový sektor sa od roku 2016 zaviazal k posilňovaniu právneho povedomia o právach a povinnostiach vyplývajúcich pre rehole a jej členov zo všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Výsledok takejto činnosti by mal viesť k vytvoreniu odbornej doktríny, použiteľnej nielen pre cirkevnú obec, jednotlivcov spoločnosti ale aj pre orgány štátnej správy konajúce vo vzťahu k reholiam a jej členom.  

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (24)

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou(publikovaná 23. augusta 2001 pod Oznámením MZV č. 326/2001 Z. z.) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovne službe v ozbrojených silách a zboroch(publikovaná 28. novembra 2002 pod Oznámením č. 648/2002 Z. z.) Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (publikovaná 9. júla 2004 pod Oznámením č. 394/2004 Z. z.) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločnostív platnom znení Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v platnom znení Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v platnom znení Zákon č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v platnom znení Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v platnom znení Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v platnom znení Zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v platnom znení Zákon Slovenskej národnej rady č. 402/1990 Zb. o pôsobnosti orgánu Slovenskej republiky pri vykonávaní zákona č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií a arcibiskupstva olomouckého v platnom znení Reštitučný zákon č. 282/1993 Z. z.o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam v znení neskorších predpisov Reštitučnýzákon č. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami č. 395/2004 Z. z. o náboženskej výchove a vzdelávaní v platnom znení Oznámenie MZV SR č. 33/2001 Z. z. o uzavretí Viedenského dohovoru o sukcesii štátov vo vzťahu k zmluvám v platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v platnom znení Vyhláška MS SR č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby v platnom znení Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v platnom znení Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v platnom znení Dohoda č. 270/2005 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky v platnom znení Vyhláška MS SR č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v platnom znení Opatrenie Ministerstva kultúry SR z 10. januára 2001 č. MK 33/2001-1 k evidencii právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností v platnom znení Zmluva č. 250/2002 Z. z. medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťamiv platnom znení

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (4)

Poskytovanie ubytovania väčšiemu počtu osôb

12.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Nehnuteľnosti právnických či fyzických osôb môžu byť využívané na ubytovanie rôzneho typu ako aj pre hromadné ubytovanie väčšieho typu osôb ak sú na to uspôsobené a splnia zákonom predpokladané podmienky. Na to, aby bolo možné určiť povinnosti, ktoré fyzickým alebo právnickým osobám z poskytovania ubytovania vyplývajú, je potrebné rozlíšiť viaceré faktory ako napr. či ide o ubytovanie internátneho typu, prechodnú ubytovňu alebo ubytovanie hotelového charakteru, a pod.

Možnosti financovania zariadení sociálnych služieb zo Štátneho fondu rozvoja bývania

25.4.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje druhy podpory, ktorú je možné poskytnúť prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu alebo obnovu zariadení sociálnych služieb.

Príspevok na zateplenie domov a budov

3.12.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Na to, aby mohol žiadateľ požiadať o príspevok na zateplenie rodinného domu musí Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zverejniť výzvu na svojom webovom sídle, na základe ktorej možno predložiť žiadosť v súlade so zákonom.

Finančné príspevky na byty a ich stavebné úpravy

9.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Rehole vlastnia nehnuteľnosti, ktoré sú staršie a potrebujú rekonštrukciu prípadne iné stavebné úpravy alebo potrebujú nové priestory na plnenie svojho poslania. Na realizovanie uvedených prípadov je potrebný dostatok financií, ktoré je možné získať aj prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.

Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (14)

Nakladanie s ľudskými ostatkami člena rehole

2.10.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Kto môže požiadať o exhumáciu člena rehole ak má rehoľa v záujme blahoslavenosť zosnulého? Rehoľa v 80-tych rokoch zaobstarala pohreb, je pochovaný v hrobke rehole ale nemá o tom doklady. Existuje ešte rodina zosnulého, a to synovci, ktorí však o zosnulého nejavia záujem.

Posunutie termínu povinnej aktivácie elektronických schránok

1.11.2018

Mgr. Miriama Draskovicova

Vzťahuje sa na nás ako rehoľu povinnosť mať aktivovanú elektronickú schránku?

Zdaňovanie príjmu z darovania a dedenia nehnuteľností

6.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

V tomto roku sme predali dva pozemky. Jeden sme nadobudli dedičstvom po smrti našej sestry a následne sme ho predali. Druhý pozemok sme nadobudli darovaním, následne zámenou a potom sme ho predali. Musíme z týchto nadobudnutých súm platiť daň?


Zdravotné poistenie rehoľnej sestry z krajiny mimo EÚ

23.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Má rehoľná sestra pochádzajúca z krajiny mimo Európskej únie nárok na úhradu verejného zdravotného poistenia pokiaľ má na území Slovenskej republiky len prechodný pobyt a vykonáva iba sociálnu prácu bez nároku na príjem?  

Preklasifikovanie nebytovej budovy na bytovú budovu

21.11.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Je možné preklasifikovať kláštor alebo inú rehoľnú nehnuteľnosť, ktorá je v katastri vedená ako nebytová budova, na bytovú budovu? 

Nárok rehoľnej sestry na invalidný dôchodok

25.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Má rehoľná sestra pracujúca v komunite nárok na invalidný dôchodok, pokiaľ za ňu nie sú odvádzané dávky do Sociálnej poisťovne? Bolo by rozhodujúce ak v minulosti pracovala a v tom čase odvádzala dávky do Sociálnej poisťovne? 

Pozemky a stavby oslobodené od dane z nehnuteľnosti

20.1.2017

Mgr. Miriama Draskovicova

Pri ktorých pozemkoch je možné si uplatniť oslobodenie od dane? Je možné do časti oslobodenia od dane zahrnúť nasledovné pozemky a stavby:

  1. budova výrobne hostií, ktorá je vedená ako organizácia nezaložená na podnikanie; príjmy z výroby hostií sú oslobodené od dane,
  2. budova, kde prevádzkujeme zariadenie pre seniorov. V budove ale bývajú len rehoľné sestry, zatiaľ sme mali oslobodenú len časť budovy – kaplnku; činnosť je financovaná z príspevkov mesta,
  3. priestory školy, ktoré slúžia na bývanie sestier a časť priestorov prenajímame školskej jedálni (občianskemu združeniu)?

 

K povinnosti výrobcu (producenta) audiovizuálneho diela

20.9.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Do akej miery sa na nás ako producentov filmov vzťahuje zákon o povinných výtlačkoch, v prípade ak na výrobu filmu nie sú použité verejné zdroje, prípadne len v malom rozsahu? Sme povinní odovzdať rozmnoženinu audiovizuálneho diela? 

Zabezpečenie záväzku zo zmluvy o pôžičke a zápis práv k nehnuteľnostiam

26.8.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Generálne ústredie, ktoré máme v zahraničí, je ochotné prispieť nám na kúpu domu plnou sumou ceny nehnuteľnosti, s tým, že v najbližšom čase budeme schopní vrátiť 1/3 sumy a zvyšné 2/3 budeme bezúročne postupne splácať. Zaujímalo by nás akým spôsobom je možné zmluvne zabezpečiť náš vzájomný vzťah? Je potrebné tieto podmienky uvádzať aj v katastri nehnuteľností?

Kúpa domu so spoluvlastníkom zo zahraničia

14.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Generálne ústredie, ktoré máme v zahraničí, je ochotné prispieť na kúpu domu s tým, že za čiastku, ktorú poskytne, sa stanú spoluvlastníkom domu.

Je takéto riešenie situácie možné?

Darovanie nehnuteľnosti zahraničnej právnickej osobe

11.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Sme katolícka rehoľa, ktorá nadobudla od mesta budovu aj s pozemkom, na ktorú dostala darom peniaze z Rakúska. Túto nehnuteľnosť chceme darovacou zmluvou previesť na rakúskych bratov. Darovaciu zmluvu sme zvolili kvôli tomu, aby sme neplatili žiadne dane a aj preto, lebo peniaze na kúpu a rekonštrukciu máme zaúčtované ako dar. Môže previesť nehnuteľnosť na rakúskych bratov, ktorí majú sídlo v Rakúsku?

K povinnosti mať vypracovaný registratúrny poriadok/plán

2.2.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Sú rehole povinné mať vypracovaný registratúrny plán alebo registratúrny poriadok? Ak áno, aká sankcia nám hrozí v prípade jeho nevypracovania?

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

22.1.2016

Mgr. Matej Trnavský

Akým spôsobom je možné vyporiadať podielové spoluvlastníctvo ak vlastním 11/12 nehnuteľnosti, uskutočnil som široké rekonštrukčné práce na veci, pričom menšinový spoluvlastník má len 1/12 veci a odmieta sa dohodnúť?

Pomoc v hmotnej núdzi pre členov rehole

23.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Som členom rehole, ktorému škola rozviazala pracovný pomer na výučbu náboženskej výchovy v škole. Mám nárok na pomoc v hmotnej núdzi?
Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (12)

Najvyšší súd SR z 24.1.2018 - Prekročenie hodnôt hluku kostolnými zvonmi

3.7.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 31.1.2005 - Označenie cirkvi ako strany v súdnom konaní

27.11.2018

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 9.2.2010 - K plateniu dane z nehnuteľnosti za kláštor

24.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší súd SR z 22.3.2018 - Zrušenie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

3.10.2018

Mgr. Monika Ivanová

Ústavný súd SR z 9.10.1995 - K vzťahu všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov vydaných cirkvou

12.9.2018

Bc. Lucia Maliková

Najvyšší súd SR z 14.1.2015 - K zmene vlastníckeho práva vznikom novej farnosti

12.9.2018

Bc. Lucia Maliková

Najvyšší súd ČR z 17.8.2016 - K oprávneniu súdu preskumávať skončenie výkonu funkcie pastoračného asistenta

9.11.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Krajský súd Košice z 25.2.2015 - K dobromyseľnosti kupujúceho pri uzatváraní zmluvy o prevode vlastníckeho práva k cirkevnej nehnuteľnosti

31.5.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd ČR z 27.10.2010 - Prevzatie veci štátom bez právneho dôvodu ako jeden z reštitučných dôvodov

27.4.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 14.1.2015 - K nemožnosti prechodu vlastníckeho práva v prospech novovytvorenej farnosti

10.2.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 25.8.2008 - K postaveniu Rímskokatolíckej cirkvi ako oprávnenej osoby v zmysle zákona o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam vs. majetok zaniknutej rehole

2.2.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Ústavný súd SR z 1.6.2005 - K zabezpečeniu výučby predmetu náboženská výchova na škole vs. oprávnenie riaditeľky školy nepredĺžiť pracovnú zmluvu katechétke

24.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (5)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.