Spoločnosť pre výskum a vývoj

V rámci sektorovej štruktúry subjektov uskutočňujúcich výskum a vývoj sa poskytuje patričný priestor okrem podnikateľských subjektov aj neziskovému sektoru, ktorý tvoria občianske združenia, neziskové organizácie a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj. Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby uskutočňované uvedenými subjektmi neziskového sektora možno zaradiť medzi dôležité súčasti verejnoprospešných služieb, ktoré napomáhajú k celkovému zlepšeniu úrovne rozvoja našej spoločnosti.

Uvedené subjekty môžu uskutočňovať činnosti výskumu a vývoja v sústave odborov vedy a techniky, ktorú tvoria nasledujúce oblasti:

a)    prírodné vedy,

b)    technické vedy,

c)    lekárske vedy,

d)    pôdohospodárske vedy,

e)    spoločenské vedy

f)    humanitné vedy.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (6)

Ako môže bežná neziskovka získať podporu na výskum a vývoj?

22.5.2019

Mgr. Monika Ivanová

V odbornom článku prinášame informácie o tom ako môžu subjekty tretieho sektora (najmä občianske združenia a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) realizovať výskum a vývoj v rámci činností, ktoré vykonávajú a aké výdavky pre nich realizácia výskumu a vývoja môže predstavovať.

 

 

Zmeny vo verejnom obstarávaní v oblasti výskumu

23.1.2019

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. januára 2019 je účinný zákon č. 345/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Cieľom novely je zefektívnenie, zjednodušenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov, ako i pre hospodárske subjekty. V odbornom článku bližšie uvádzame ako sa táto novela dotkne subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja.

Výročná správa SAV za rok 2017

30.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Slovenská akadémia vied vypracovala Výročnú správu o činnosti SAV za rok 2017, v ktorej sumarizuje hlavné výsledky a aktivity v tomto roku. Bližšie informácie nájdete v odbornom článku.

Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016 -2020 v oblasti výskumu a vývoja

23.3.2018

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok prináša prehľad úloh v oblasti výskumu a vývoja, ktoré vláda ohlásila vo svojom Programovom vyhlásení na roky 2016 - 2020.

Odpočet výdavkov na výskum a vývoj "superodpočet"

30.1.2018

Mgr. Monika Ivanová

Cieľom odborného článku je informovať mimovládne neziskové organizácie o daňových zvýhodneniach, ktoré im môžu zjednodušiť finančné hospodárenie a tiež prispieť k zvýšeniu využívania výskumu a vývoja u širšieho okruhu subjektov. 

Operačný program výskum a inovácie 2014 - 2020

10.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zmyslom tohto článku je poskytnúť základné informácie k súčasnému operačnému programu výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 – 2020, k jeho základnej štruktúre ako aj k možnosti vyhľadať aktuálne výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Odborné stanoviská (1)

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015

7.1.2011

Mgr. Ján Cuhanič

Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015 schválený uznesením vlády SR č. 766/2007.

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Financovanie s.r.o. venujúcej sa výskumu založenej nadáciou

23.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Riadenie podniku nepriamo založeného nadáciou a vylúčenie zo štátnej pomoci

27.11.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Súdny dvor Európskej únie z 5.2.2018 - K preukazovaniu skutočností pri zamietnutí grantu

5.3.2019

Mgr. Monika Ivanová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

NKÚ – Prideľovanie finančných prostriedkov na projekty výskumu a vývoja

16.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (15)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.