Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Osoba s trvale zníženou pracovnou schopnosťou z dôvodu straty zraku s  vysokoškolským vzdelaním v odbore právo, bola prijatá ako prísediaca na súde. Nezúčastnila na žiadnom pojednávaní, preto požiadala  predsedu súdu o pridelenie k inému sudcovi, nedostala žiadnu odpoveď, na základe čoho tvrdila, že z dôvodu jej zdravotného postihnutia s ňou nepriaznivo zaobchádzali neumožnením výkonu jej práva pracovať ako prísediaca.

Prejudiciálna otázka znela:

„Vyplýva z výkladu článku 5 ods. 2 [Dohovoru OSN] a článku [2] ods. 1, 2 a 3, ako aj článku 4 ods. 1 smernice [2000/78] záver, že je prípustné, aby nevidiaca osoba vykonávala činnosť prísediaceho a zúčastňovala sa na trestných konaniach, alebo je konkrétne zdravotné postihnutie trvalo nevidiacej osoby osobnou charakteristikou tvoriacou základnú a rozhodujúcu požiadavku na činnosť prísediaceho, a teda jej existencia odôvodňuje rozdielne zaobchádzanie a nezakladá diskrimináciu na základe charakteristiky ‚zdravotné postihnutie‘?“

26.01.2023

 

Združenie s predmetom činnosti vykonávanie a rozvoj golfu prevádzkuje golfové ihrisko, ktoré prenajíma. Prostriedky združenia sa môžu použiť len na účely, ktoré sú v súlade s jeho stanovami, pričom v prípade dobrovoľného alebo núteného zrušenia prevedie na osobu alebo inštitúciu určenú valným zhromaždením. Združenie nadobudlo obchodné podiely v spoločnosti nájomníka ihriska. Okrem toho v danom roku dosiahlo príjmy zo svojej činnosti.

Daňový orgán odmietol oslobodiť tieto činnosti od DPH. Podľa tohto orgánu podmienky oslobodenia od DPH nie sú splnené v prípade združenia, ktorého stanovy neobsahujú dostatočne presné pravidlá týkajúce sa účelového viazania jeho majetku v prípade zrušenia. To, že združenie nadobudlo obchodné podiely preukazuje, že toto združenie nesleduje výlučne neziskové ciele.

Prejudiciálne otázky zneli:

„Má článok 132 ods. 1 písm. m) [smernice o DPH], podľa ktorého ‚určité služby úzko súvisiace so športom alebo telesnou výchovou poskytované neziskovými organizáciami osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove‘, priamy účinok, takže neziskové organizácie sa v prípade chýbajúceho prebratia môžu priamo odvolávať na toto ustanovenie?

Ide v prípade ‚neziskovej organizácie‘ v zmysle článku 132 ods. 1 písm. m) [smernice o DPH] o pojem, ktorý sa má vykladať autonómne podľa práva Únie?

26.01.2023

 

Agentúra dočasného zamestnávania zamestnávala pracovníčku na dobu určitú. Porovnateľní zamestnanci užívateľského podniku poberali hodinovú mzdu vo vyššej sume ako pracovníčka počas pridelenia v tomto podniku v súlade s kolektívnou zmluvou dočasných agentúrnych pracovníkov. Táto kolektívna zmluva sa odchýlila od zásady rovnosti zaobchádzania tým, že pre dočasných agentúrnych pracovníkov stanovila nižšiu mzdu, než je mzda priznaná pracovníkom užívateľského podniku.

Prejudiciálna otázka znela:

„Ako je definovaný pojem „všeobecná ochrana dočasných agentúrnych pracovníkov“ v článku 5 ods. 3 smernice [2008/104], najmä, zahŕňa viac ako to, čo vnútroštátne právo a právo Únie kogentne stanovujú ako ochranu pre všetkých zamestnancov?“

18.01.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 19.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Návrhom zákona sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6.
Hlavným cieľom komponentu je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní.

20.01.2023

 

Dňa 13.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, kritéria funkčnosti a kritéria na posúdenie neprimeranej záťaže.

18.01.2023

 

Môže sa správna rada neziskovej organizácie stretávať online formou? Ako je potrebné uvedené upraviť v štatúte? Akým spôsobom sa upravuje hlasovanie per rollam v štatúte? Aká má byť dĺžka funkčného obdobia člena správnej rady? Je možné napadnúť rozhodnutie správnej rady v lehote 3 mesiacov podobne ako to je pri uzneseniach prijatých valným zhromaždením obchodnej spoločnosti?

18.01.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 12.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím. Zákonom č. 351/2022 Z. z. o prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb.

13.01.2023

 

Dňa 12.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Návrh opatrenia MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa predkladá na základe § 7 ods. 2  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v nadväznosti na § 8 ods. 1  predmetného zákona.

13.01.2023

 

Dňa 05.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Cieľom návrhu vyhlášky je:

10.01.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Osoba s trvale zníženou pracovnou schopnosťou z dôvodu straty zraku s  vysokoškolským vzdelaním v odbore právo, bola prijatá ako prísediaca na súde. Nezúčastnila na žiadnom pojednávaní, preto požiadala  predsedu súdu o pridelenie k inému sudcovi, nedostala žiadnu odpoveď, na základe čoho tvrdila, že z dôvodu jej zdravotného postihnutia s ňou nepriaznivo zaobchádzali neumožnením výkonu jej práva pracovať ako prísediaca.

Prejudiciálna otázka znela:

„Vyplýva z výkladu článku 5 ods. 2 [Dohovoru OSN] a článku [2] ods. 1, 2 a 3, ako aj článku 4 ods. 1 smernice [2000/78] záver, že je prípustné, aby nevidiaca osoba vykonávala činnosť prísediaceho a zúčastňovala sa na trestných konaniach, alebo je konkrétne zdravotné postihnutie trvalo nevidiacej osoby osobnou charakteristikou tvoriacou základnú a rozhodujúcu požiadavku na činnosť prísediaceho, a teda jej existencia odôvodňuje rozdielne zaobchádzanie a nezakladá diskrimináciu na základe charakteristiky ‚zdravotné postihnutie‘?“

26.01.2023

 

Združenie s predmetom činnosti vykonávanie a rozvoj golfu prevádzkuje golfové ihrisko, ktoré prenajíma. Prostriedky združenia sa môžu použiť len na účely, ktoré sú v súlade s jeho stanovami, pričom v prípade dobrovoľného alebo núteného zrušenia prevedie na osobu alebo inštitúciu určenú valným zhromaždením. Združenie nadobudlo obchodné podiely v spoločnosti nájomníka ihriska. Okrem toho v danom roku dosiahlo príjmy zo svojej činnosti.

Daňový orgán odmietol oslobodiť tieto činnosti od DPH. Podľa tohto orgánu podmienky oslobodenia od DPH nie sú splnené v prípade združenia, ktorého stanovy neobsahujú dostatočne presné pravidlá týkajúce sa účelového viazania jeho majetku v prípade zrušenia. To, že združenie nadobudlo obchodné podiely preukazuje, že toto združenie nesleduje výlučne neziskové ciele.

Prejudiciálne otázky zneli:

„Má článok 132 ods. 1 písm. m) [smernice o DPH], podľa ktorého ‚určité služby úzko súvisiace so športom alebo telesnou výchovou poskytované neziskovými organizáciami osobám, ktoré sa zúčastňujú na športe alebo telesnej výchove‘, priamy účinok, takže neziskové organizácie sa v prípade chýbajúceho prebratia môžu priamo odvolávať na toto ustanovenie?

Ide v prípade ‚neziskovej organizácie‘ v zmysle článku 132 ods. 1 písm. m) [smernice o DPH] o pojem, ktorý sa má vykladať autonómne podľa práva Únie?

26.01.2023

 

Agentúra dočasného zamestnávania zamestnávala pracovníčku na dobu určitú. Porovnateľní zamestnanci užívateľského podniku poberali hodinovú mzdu vo vyššej sume ako pracovníčka počas pridelenia v tomto podniku v súlade s kolektívnou zmluvou dočasných agentúrnych pracovníkov. Táto kolektívna zmluva sa odchýlila od zásady rovnosti zaobchádzania tým, že pre dočasných agentúrnych pracovníkov stanovila nižšiu mzdu, než je mzda priznaná pracovníkom užívateľského podniku.

Prejudiciálna otázka znela:

„Ako je definovaný pojem „všeobecná ochrana dočasných agentúrnych pracovníkov“ v článku 5 ods. 3 smernice [2008/104], najmä, zahŕňa viac ako to, čo vnútroštátne právo a právo Únie kogentne stanovujú ako ochranu pre všetkých zamestnancov?“

18.01.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 19.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Návrhom zákona sa plnia niektoré ciele Plánu obnovy a odolnosti SR schváleného uznesením vlády SR č. 221 z 28. apríla 2021 – ide o ciele reforiem 1, 2 a 3 komponentu 6.
Hlavným cieľom komponentu je znížiť podiel žiakov, ktorí nedosahujú ani základnú úroveň zručností, znížiť socioekonomický vplyv na vzdelávacie výsledky žiakov a podporiť rovnosť príležitostí vo vzdelávaní.

20.01.2023

 

Dňa 13.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, kritéria funkčnosti a kritéria na posúdenie neprimeranej záťaže.

18.01.2023

 

Môže sa správna rada neziskovej organizácie stretávať online formou? Ako je potrebné uvedené upraviť v štatúte? Akým spôsobom sa upravuje hlasovanie per rollam v štatúte? Aká má byť dĺžka funkčného obdobia člena správnej rady? Je možné napadnúť rozhodnutie správnej rady v lehote 3 mesiacov podobne ako to je pri uzneseniach prijatých valným zhromaždením obchodnej spoločnosti?

18.01.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 12.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím. Zákonom č. 351/2022 Z. z. o prístupnosti služieb pre osoby so zdravotným postihnutím sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2019/882 o požiadavkách na prístupnosť výrobkov a služieb.

13.01.2023

 

Dňa 12.01.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Návrh opatrenia MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa predkladá na základe § 7 ods. 2  zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v nadväznosti na § 8 ods. 1  predmetného zákona.

13.01.2023

 

Dňa 05.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Cieľom návrhu vyhlášky je:

10.01.2023