Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 22.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Cieľom uvedeného návrhu zákona je na základe poznatkov z aplikačnej praxe, judikatúry, ako aj na základe požiadaviek finančnej správy úprava niektorých ustanovení zákona o finančnej správe, ktoré sa týkajú postavenia, organizácie, právomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ako aj ustanovení upravujúcich štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru.

 

23.05.2024

 

Žalovaný (Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí) rozhodol, že sa žalobca (spolok) dopustil priestupku tým, že v dobe prebiehajúcej volebnej kampane organizoval dobrovoľníkov za účelom agitácie v prospech kandidujúcich strán bez toho, aby pred vstupom do volebnej kampane požiadal o zápis do registra tzv. registrovaných tretích osôb, ktorý sa vedie podľa volebného zákona.

Krajský súd vyhovel žalobe proti rozhodnutiu o spáchaní priestupku. Následne podal žalovaný kasačnú sťažnosť. Sťažovateľ nesúhlasil so záverom krajského súdu, že organizácia dobrovoľníkov zo strany žalobcu nenapĺňa definíciu volebnej kampane v zmysle § 16 ods. 1 volebného zákona, najmä že nespĺňa kritérium (obvyklej) odplatnosti.

22.05.2024

 

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení. Schválením zákona došlo k doplneniu ustanovení týkajúcich sa: individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti, správe o udržateľnosti, konsolidovanému vykazovaniu informácií o udržateľnosti a uistení sa v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a i. Dopĺňal sa aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov a zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. 

16.05.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 22.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. Sumy životného minima  sa navrhujú upraviť k 1. júlu 2024 nasledovne: suma 268,88 eura mesačne sa upravuje na 273,99 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, suma 187,57 eura mesačne sa upravuje na 191,14 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a suma 122,77 eura mesačne sa upravuje na 125,11 eura  mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

23.05.2024

 

Ako má škola postupovať, ak dieťa bolo zapísané na dvoch základných školách a rodičia si vybrali len jednu? Máme rozhodnúť o prijatí alebo o prestupe?

21.05.2024

 

Dňa 15.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Na základe návrhu zákona sa finančné prostriedky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín určené na podpornú činnosť budú prideľovať aj odborným radám kultúry vietnamskej národnostnej menšiny. Vzhľadom na túto zmenu sa navrhuje zvýšiť príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu, a to na sumu najmenej 8 800 000 eur. Súčasne sa navrhuje zvýšiť percento z určených príjmov fondu, ktoré môže fond použiť na vlastnú prevádzku, zo 6 % na 7 %. Táto úprava súvisí so zvýšením zdravotných odvodov pre zamestnávateľov od 1. januára 2024, ako aj zvýšením iných prevádzkových nákladov fondu. Návrh zákona taktiež upravuje jednu z podmienok poskytnutia finančných prostriedkov žiadateľovi o poskytnutie finančných prostriedkov.

16.05.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ,,zákon o ochrane spotrebiteľa“). Schváleným zákonom sa upravuje zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa.

16.05.2024

 

Dňa 08.05.2024 vláda schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu.  Cieľom nariadenia je spresniť rozsah dokladov, ktoré štátny príslušník tretej krajiny prikladá k žiadosti o udelenie národného víza, a to: pracovná zmluva, ak ide o zamestnanie, na ktoré sa nevyžaduje doklad o dosiahnutom stupni vzdelania alebo odbornej kvalifikácii, alebo pracovná zmluva a kópia dokladu o vzdelaní potrebného na výkon zamestnania alebo kópia dokladu o odbornej kvalifikácii potrebnej na výkon zamestnania, ak ide o zamestnanie vyžadujúce príslušný stupeň vzdelania alebo kvalifikáciu.

 

15.05.2024

 

Dňa 08.05.2024 vláda vzala na vedomie informáciu o plnení opatrení Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. 

Národná stratégia určila 10 strednodobých cieľov, ktorých splnenie sa predpokladá v horizonte do roku 2025,a to:

 • Zvýšiť informovanosť o práve osôb so zdravotným postihnutím žiť nezávislým spôsobom života a začleniť sa do spoločnosti
 • Prepojiť zdravotno-sociálnu starostlivosť o ľudí so zdravotným znevýhodnením a seniorov v SR
 • Zlepšiť profesionalitu výkonu v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 • Zefektívniť systém viaczdrojového financovania komunitných služieb a opatrení na komunitnej úrovni
 • Rozvoj služieb na komunitnej úrovni
 • Podpora aktivizácie klientov zariadení sociálnych služieb
 • Znížiť počet detí umiestnených v zariadeniach SPOD a SK na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
 • Deinštitucionalizovaných 80 % aktuálnych kapacít na výkon rozhodnutia súdu v centrách na komunitný spôsob usporiadania organizačných súčastí centier
 • Zvýšiť kvalitu poskytovania starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením vrátane zabezpečenia podmienok na ich integráciu a inklúziu 
 • Zaviesť systém monitorovania a hodnotenia kvality v oblasti náhradnej starostlivosti. 

15.05.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 22.05.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe. Cieľom uvedeného návrhu zákona je na základe poznatkov z aplikačnej praxe, judikatúry, ako aj na základe požiadaviek finančnej správy úprava niektorých ustanovení zákona o finančnej správe, ktoré sa týkajú postavenia, organizácie, právomoci a pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, ako aj ustanovení upravujúcich štátnu službu príslušníkov finančnej správy a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenou a skončením služobného pomeru.

 

23.05.2024

 

Žalovaný (Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí) rozhodol, že sa žalobca (spolok) dopustil priestupku tým, že v dobe prebiehajúcej volebnej kampane organizoval dobrovoľníkov za účelom agitácie v prospech kandidujúcich strán bez toho, aby pred vstupom do volebnej kampane požiadal o zápis do registra tzv. registrovaných tretích osôb, ktorý sa vedie podľa volebného zákona.

Krajský súd vyhovel žalobe proti rozhodnutiu o spáchaní priestupku. Následne podal žalovaný kasačnú sťažnosť. Sťažovateľ nesúhlasil so záverom krajského súdu, že organizácia dobrovoľníkov zo strany žalobcu nenapĺňa definíciu volebnej kampane v zmysle § 16 ods. 1 volebného zákona, najmä že nespĺňa kritérium (obvyklej) odplatnosti.

22.05.2024

 

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení. Schválením zákona došlo k doplneniu ustanovení týkajúcich sa: individuálneho vykazovania informácií o udržateľnosti, správe o udržateľnosti, konsolidovanému vykazovaniu informácií o udržateľnosti a uistení sa v oblasti vykazovania informácií o udržateľnosti a i. Dopĺňal sa aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov a zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. 

16.05.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 22.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. Sumy životného minima  sa navrhujú upraviť k 1. júlu 2024 nasledovne: suma 268,88 eura mesačne sa upravuje na 273,99 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, suma 187,57 eura mesačne sa upravuje na 191,14 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu a suma 122,77 eura mesačne sa upravuje na 125,11 eura  mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

23.05.2024

 

Ako má škola postupovať, ak dieťa bolo zapísané na dvoch základných školách a rodičia si vybrali len jednu? Máme rozhodnúť o prijatí alebo o prestupe?

21.05.2024

 

Dňa 15.05.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín. Na základe návrhu zákona sa finančné prostriedky Fondu na podporu kultúry národnostných menšín určené na podpornú činnosť budú prideľovať aj odborným radám kultúry vietnamskej národnostnej menšiny. Vzhľadom na túto zmenu sa navrhuje zvýšiť príspevok zo štátneho rozpočtu do fondu, a to na sumu najmenej 8 800 000 eur. Súčasne sa navrhuje zvýšiť percento z určených príjmov fondu, ktoré môže fond použiť na vlastnú prevádzku, zo 6 % na 7 %. Táto úprava súvisí so zvýšením zdravotných odvodov pre zamestnávateľov od 1. januára 2024, ako aj zvýšením iných prevádzkových nákladov fondu. Návrh zákona taktiež upravuje jednu z podmienok poskytnutia finančných prostriedkov žiadateľovi o poskytnutie finančných prostriedkov.

16.05.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 24. apríla 2024 Národná rada SR schválila zákon o ochrane spotrebiteľa (ďalej len ,,zákon o ochrane spotrebiteľa“). Schváleným zákonom sa upravuje zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou EÚ, aktualizácia informačných požiadaviek pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou a nová úprava informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú musieť vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby kupujúci mali transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa.

16.05.2024

 

Dňa 08.05.2024 vláda schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu.  Cieľom nariadenia je spresniť rozsah dokladov, ktoré štátny príslušník tretej krajiny prikladá k žiadosti o udelenie národného víza, a to: pracovná zmluva, ak ide o zamestnanie, na ktoré sa nevyžaduje doklad o dosiahnutom stupni vzdelania alebo odbornej kvalifikácii, alebo pracovná zmluva a kópia dokladu o vzdelaní potrebného na výkon zamestnania alebo kópia dokladu o odbornej kvalifikácii potrebnej na výkon zamestnania, ak ide o zamestnanie vyžadujúce príslušný stupeň vzdelania alebo kvalifikáciu.

 

15.05.2024

 

Dňa 08.05.2024 vláda vzala na vedomie informáciu o plnení opatrení Národnej stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. 

Národná stratégia určila 10 strednodobých cieľov, ktorých splnenie sa predpokladá v horizonte do roku 2025,a to:

 • Zvýšiť informovanosť o práve osôb so zdravotným postihnutím žiť nezávislým spôsobom života a začleniť sa do spoločnosti
 • Prepojiť zdravotno-sociálnu starostlivosť o ľudí so zdravotným znevýhodnením a seniorov v SR
 • Zlepšiť profesionalitu výkonu v oblasti sociálnych vecí a rodiny
 • Zefektívniť systém viaczdrojového financovania komunitných služieb a opatrení na komunitnej úrovni
 • Rozvoj služieb na komunitnej úrovni
 • Podpora aktivizácie klientov zariadení sociálnych služieb
 • Znížiť počet detí umiestnených v zariadeniach SPOD a SK na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti
 • Deinštitucionalizovaných 80 % aktuálnych kapacít na výkon rozhodnutia súdu v centrách na komunitný spôsob usporiadania organizačných súčastí centier
 • Zvýšiť kvalitu poskytovania starostlivosti o deti so zdravotným znevýhodnením vrátane zabezpečenia podmienok na ich integráciu a inklúziu 
 • Zaviesť systém monitorovania a hodnotenia kvality v oblasti náhradnej starostlivosti. 

15.05.2024