Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 26.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, bola do zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024 prijatá úprava regulujúca profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie.

27.09.2023

 

Inšpektorát práce uložil zamestnávateľovi pokutu z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP. Zamestnávateľ neposkytol predavačkám bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky - ortopedickú obuv. Zamestnávateľ s rozhodnutím nesúhlasil.

14.09.2023

 

Klient zariadenia sociálnych služieb chce odkázať svoj majetok poskytovateľovi sociálnych služieb. Môže byť poskytovateľ sociálnych služieb jediným dedičom, napriek tomu, že klient má manželku a deti?

06.09.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 27.09.2023 vláda SR uznesením schválila Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len „štatút“).

29.09.2023

 

Dňa 27.09.2023 vláda SR uznesením schválila Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 (ďalej len „Systém riadenia“).

29.09.2023

 

Dňa 27.09.2023 vláda SR schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 – 2026. Cieľmi predkladaného Akčného plánu OGP 2024 – 2026 sú najmä vytváranie angažovanej komunity vzájomne prepojených lídrov a podporovateľov otvoreného vládnutia, podpora otvoreného vládnutia ako kultúry spravovania vecí verejných na všetkých úrovniach vládnutia a rozšírenie priestoru pre občiansku spoločnosť.

29.09.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 20.09.2023 vláda SR schválila zmenu a rozšírenie účelu použitia časti finančných prostriedkov v sume 10 mil. eur poskytnutých Fondu na podporu športu v roku 2021 v rámci projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu, schváleného uznesením vlády SR č. 625 z 18. decembra 2019 v znení jeho zmien uznesením vlády SR č. 103 zo dňa 24. februára 2021 a uznesením vlády SR č. 751 zo dňa 8. decembra 2021, na účel financovania modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry podľa zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

26.09.2023

 

Dňa 21.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

26.09.2023

 

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a opravuje smernica 2005/36/ES, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu v Rumunsku.

 

22.09.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 26.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, bola do zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024 prijatá úprava regulujúca profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie.

27.09.2023

 

Inšpektorát práce uložil zamestnávateľovi pokutu z dôvodu porušenia povinností vyplývajúcich zo zákona o BOZP. Zamestnávateľ neposkytol predavačkám bezplatne osobné ochranné pracovné prostriedky - ortopedickú obuv. Zamestnávateľ s rozhodnutím nesúhlasil.

14.09.2023

 

Klient zariadenia sociálnych služieb chce odkázať svoj majetok poskytovateľovi sociálnych služieb. Môže byť poskytovateľ sociálnych služieb jediným dedičom, napriek tomu, že klient má manželku a deti?

06.09.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 27.09.2023 vláda SR uznesením schválila Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len „štatút“).

29.09.2023

 

Dňa 27.09.2023 vláda SR uznesením schválila Systém riadenia spolupráce a partnerstva so zástupcami občianskej spoločnosti pri príprave, implementácii a monitoringu fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 (ďalej len „Systém riadenia“).

29.09.2023

 

Dňa 27.09.2023 vláda SR schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 – 2026. Cieľmi predkladaného Akčného plánu OGP 2024 – 2026 sú najmä vytváranie angažovanej komunity vzájomne prepojených lídrov a podporovateľov otvoreného vládnutia, podpora otvoreného vládnutia ako kultúry spravovania vecí verejných na všetkých úrovniach vládnutia a rozšírenie priestoru pre občiansku spoločnosť.

29.09.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 20.09.2023 vláda SR schválila zmenu a rozšírenie účelu použitia časti finančných prostriedkov v sume 10 mil. eur poskytnutých Fondu na podporu športu v roku 2021 v rámci projektu modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry národného významu, schváleného uznesením vlády SR č. 625 z 18. decembra 2019 v znení jeho zmien uznesením vlády SR č. 103 zo dňa 24. februára 2021 a uznesením vlády SR č. 751 zo dňa 8. decembra 2021, na účel financovania modernizácie, rekonštrukcie a budovania športovej infraštruktúry podľa zákona č. 310/2019 Z.z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

26.09.2023

 

Dňa 21.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

26.09.2023

 

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a opravuje smernica 2005/36/ES, pokiaľ ide o uznávanie odborných kvalifikácií sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, ktoré absolvovali odbornú prípravu v Rumunsku.

 

22.09.2023