Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

*** Čítajte Legislatívne správy každý deň u nás - poskytujeme ich zdarma pre všetkých ***

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Novela prináša viaceré významné zmeny.

08.07.2024

 

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 11. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorého cieľom je primárne transpozície európskej smernice o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov  tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. 

08.07.2024

 

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorého cieľom je zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia foriem uplatňovania rekreačného poukazu zamestnanca, a tým maximalizovať poskytovanie, resp. využívanie rekreačných poukazov. 

(i) musí ísť o splatnú mzdu, ktorá zamestnancovi nebola vyplatená

(ii) táto mzda patrí za výkon prác uvedených v prílohe č. 1aa k Zákonníku práce – ide o stavebné práce týkajúce sa výstavby, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov

(iii) Zamestnanec musí požiadať dodávateľa služby o vyplatenie mzdy do šiestich mesiacov od jej splatnosti.

08.07.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Žalobca namietal neplatnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru. Prvostupňový súd žalobu zamietol z dôvodu, že pre posúdenie platnosti zmluvy za podstatné pokladal určenie, či bolo v súlade so zákonom zvolané zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, či sa tohto zhromaždenia zúčastnilo toľko vlastníkov, aby bolo uznášaniaschopné a či rozhodnutia prijaté na zhromaždení boli prijaté zákonom určeným počtom prítomných vlastníkov.

Náležitosťou zmluvy je podľa zákona aj výmera poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní a neprijal preto (prvoinštančný súd) argumentáciu žalujúceho o inej reálnej výmere poľovného revíru a o povinnosti príslušného orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri zaevidovaní zmluvy prihliadať na takúto reálnu výmeru, ak je tu prostriedok dosiahnutia zmeny údajov v rozhodnutí o uznaní v podobe žiadosti o vydanie nového rozhodnutia obdobne ako pri zmene hranice poľovného revíru. Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom prvostupňového súdu.

V dovolaní následne žalobca namietal, že v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu nebola dosiaľ riešená otázka, či pri skúmaní splnenia podmienok podľa ust. § 5 ods. 3 a 4 zákona o poľovníctve treba vychádzať z výmery poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní alebo z reálnej výmery.

10.07.2024

 

Rektor univerzity rozhodol o neplatnosti časti štátnej skúšky - obhajoby diplomovej práce. Dospel totiž k záveru, že diplomová práca žalobkyne je plagiátom, pretože žalobkyňa podľa neho prevzala podstatné časti svojej práce z diplomovej práce študentky inej právnickej fakulty a z ďalších zdrojov. Žalobkyňa následne podala žalobu na mestský súd, ktorý ju zamietol. Žalobkyňa podala kasačnú sťažnosť, v ktorej namietala, že rozhodnutie rektora bolo v rozpore so zásadou proporcionality, a že došlo k neprimeranému zásahu do jej subjektívnych práv.

10.07.2024

 

Účelom kontroly bolo vyhodnotiť proces prípravy, tvorby a implementácie Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028.

09.07.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 25.júna 2024 prezident Slovenskej republiky podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorého cieľom je najmä upraviť prístup vo vzťahu k tehotným študentkám a študentom, ktorí sa starajú o deti. 

08.07.2024

 

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila zákon č. 145/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „Novela).

Novelou sa:

  • Upravuje suma 13. dôchodku - najmenej 300 eur a najviac priemerná mesačná suma starobného dôchodku vykázaná Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku
  • upravuje oslobodenie od platenia poistného za zamestnancov pre zamestnávateľov pôsobiacich v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove
  • upravuje možnosť postúpenia pohľadávok Sociálnej poisťovne na penále a pokutách
  • upravuje suma 13. dôchodku  zhodne so zákonom o sociálnom poistení aj v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

08.07.2024

 

Dňa 11.06.2024 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Novelou došlo k vypusteniu povinnosti verejného vypočutia pri výberovom konaní na funkciu štatutárneho orgánu múzea alebo galérie alebo vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu, ktoré nie sú právnickými osobami.

08.07.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Novela prináša viaceré významné zmeny.

08.07.2024

 

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 11. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorého cieľom je primárne transpozície európskej smernice o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov  tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania. 

08.07.2024

 

Dňa 25.06.2024 prezident SR podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu, ktorého cieľom je zintenzívniť podporu domáceho cestovného ruchu prostredníctvom rozšírenia foriem uplatňovania rekreačného poukazu zamestnanca, a tým maximalizovať poskytovanie, resp. využívanie rekreačných poukazov. 

(i) musí ísť o splatnú mzdu, ktorá zamestnancovi nebola vyplatená

(ii) táto mzda patrí za výkon prác uvedených v prílohe č. 1aa k Zákonníku práce – ide o stavebné práce týkajúce sa výstavby, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov

(iii) Zamestnanec musí požiadať dodávateľa služby o vyplatenie mzdy do šiestich mesiacov od jej splatnosti.

08.07.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Žalobca namietal neplatnosť zmluvy o užívaní poľovného revíru. Prvostupňový súd žalobu zamietol z dôvodu, že pre posúdenie platnosti zmluvy za podstatné pokladal určenie, či bolo v súlade so zákonom zvolané zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov, či sa tohto zhromaždenia zúčastnilo toľko vlastníkov, aby bolo uznášaniaschopné a či rozhodnutia prijaté na zhromaždení boli prijaté zákonom určeným počtom prítomných vlastníkov.

Náležitosťou zmluvy je podľa zákona aj výmera poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní a neprijal preto (prvoinštančný súd) argumentáciu žalujúceho o inej reálnej výmere poľovného revíru a o povinnosti príslušného orgánu štátnej správy na úseku poľovníctva pri zaevidovaní zmluvy prihliadať na takúto reálnu výmeru, ak je tu prostriedok dosiahnutia zmeny údajov v rozhodnutí o uznaní v podobe žiadosti o vydanie nového rozhodnutia obdobne ako pri zmene hranice poľovného revíru. Odvolací súd sa stotožnil s právnym názorom prvostupňového súdu.

V dovolaní následne žalobca namietal, že v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu nebola dosiaľ riešená otázka, či pri skúmaní splnenia podmienok podľa ust. § 5 ods. 3 a 4 zákona o poľovníctve treba vychádzať z výmery poľovného revíru podľa rozhodnutia o jeho uznaní alebo z reálnej výmery.

10.07.2024

 

Rektor univerzity rozhodol o neplatnosti časti štátnej skúšky - obhajoby diplomovej práce. Dospel totiž k záveru, že diplomová práca žalobkyne je plagiátom, pretože žalobkyňa podľa neho prevzala podstatné časti svojej práce z diplomovej práce študentky inej právnickej fakulty a z ďalších zdrojov. Žalobkyňa následne podala žalobu na mestský súd, ktorý ju zamietol. Žalobkyňa podala kasačnú sťažnosť, v ktorej namietala, že rozhodnutie rektora bolo v rozpore so zásadou proporcionality, a že došlo k neprimeranému zásahu do jej subjektívnych práv.

10.07.2024

 

Účelom kontroly bolo vyhodnotiť proces prípravy, tvorby a implementácie Stratégie SR pre mládež na roky 2021 – 2028.

09.07.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 25.júna 2024 prezident Slovenskej republiky podpísal zákon z 12. júna 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, ktorého cieľom je najmä upraviť prístup vo vzťahu k tehotným študentkám a študentom, ktorí sa starajú o deti. 

08.07.2024

 

Dňa 19.06.2024 NRSR schválila zákon č. 145/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len „Novela).

Novelou sa:

  • Upravuje suma 13. dôchodku - najmenej 300 eur a najviac priemerná mesačná suma starobného dôchodku vykázaná Sociálnou poisťovňou za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku
  • upravuje oslobodenie od platenia poistného za zamestnancov pre zamestnávateľov pôsobiacich v poľnohospodárstve, lesníctve a rybolove
  • upravuje možnosť postúpenia pohľadávok Sociálnej poisťovne na penále a pokutách
  • upravuje suma 13. dôchodku  zhodne so zákonom o sociálnom poistení aj v zákone č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

08.07.2024

 

Dňa 11.06.2024 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Novelou došlo k vypusteniu povinnosti verejného vypočutia pri výberovom konaní na funkciu štatutárneho orgánu múzea alebo galérie alebo vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu, ktoré nie sú právnickými osobami.

08.07.2024