Aktuálne

Zapojte sa do zmien Zákona o dobrovoľníctve - viac v našom dotazníku - nájdete v aktualitách

Uverejnili sme: Financovanie športu z verejných zdrojov - sledujte portál a newsletter **

Pripravujeme: Štátna pomoc v športe - témy z tejto oblasti možno pomôžu aj vašej organizácii - už čoskoro

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

15.10.2021

 

Dňa 05.10.2021 schválila NRSR novelu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novelou sa upravuje bariéra pre budovanie významných pietnych pamätníkov, kroník symbolizujúcich pamäť nášho národa či našich miest alebo obcí.

08.10.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Rozhodnutím ministerstva bylo rozhodnuto o výmaze strednej školy z rejstříka škol a školských zaržízení podle § 150 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě míry úspěšnosti žáků.

Česká školní inspekce vykonala inspekční činnost ve střední škole přičemž zjistila závažné nedostatky, které shrnula v protokolu o kontrole a v inspekční zprávě. Inspekce mj. konstatovala, že počet žáků denní formy vzdělávání oboru Sociální činnost je dlouhodobě nízký, denní forma nástavbového studia oboru Zdravotnický asistent nebyla realizována a od roku 2013 se snižuje úspěšnost žáků ve společné části maturitní zkoušky.

Jako podklad pro vydání rozhodnutí si žalovaný opatřil od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání data o úspěšnosti žáků školy u maturitní zkoušky za roky 2013 až 2017, z nichž vyplývá, že hrubá neúspěšnost žáků u společné části maturitní zkoušky se průběžně zhoršovala, až v roce 2016 dosáhla míry 91,7 %.

18.10.2021

 

Dňa 14.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vykonávacích predpisov (ďalej len ako „návrh vykonávacích predpisov“), ktoré vyplývajú z návrhu zmien zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

18.10.2021

 

Dňa 13.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a k návrhu nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a o ďalších podrobnostiach tvorby verejnej minimálnej siete.

14.10.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 06.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Novelou sa sleduje rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

14.10.2021

 

Dňa 11.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v platnom znení (ďalej len ako „návrh zákona“).  Hlavným cieľom je umožniť starým rodičom, ktorí sú starobnými dôchodcami alebo predčasnými starobnými dôchodcami, poberať rodičovský príspevok. Navrhuje sa, aby si starý rodič mohol uplatniť nárok na rodičovský príspevok len s písomným súhlasom rodiča dieťaťa.

12.10.2021

 

Dňa 07.10.2021 bol v MPK zverejnený zákon o mediálnych službách. Aktuálna právna úprava audiovizuálnych mediálnych služieb obsiahnutá v zákone o vysielaní a retransmisii a zákone o digitálnom vysielaní, je nedostatočná a nespĺňa najnovšie požiadavky kladené na reguláciu prostredia audiovizuálnych mediálnych služieb. Zároveň nevychádza z narastajúcich konvergencií medzi televíznym vysielaním a službami distribuovanými prostredníctvom internetu.

12.10.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

15.10.2021

 

Dňa 05.10.2021 schválila NRSR novelu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Novelou sa upravuje bariéra pre budovanie významných pietnych pamätníkov, kroník symbolizujúcich pamäť nášho národa či našich miest alebo obcí.

08.10.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Rozhodnutím ministerstva bylo rozhodnuto o výmaze strednej školy z rejstříka škol a školských zaržízení podle § 150 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) na základě míry úspěšnosti žáků.

Česká školní inspekce vykonala inspekční činnost ve střední škole přičemž zjistila závažné nedostatky, které shrnula v protokolu o kontrole a v inspekční zprávě. Inspekce mj. konstatovala, že počet žáků denní formy vzdělávání oboru Sociální činnost je dlouhodobě nízký, denní forma nástavbového studia oboru Zdravotnický asistent nebyla realizována a od roku 2013 se snižuje úspěšnost žáků ve společné části maturitní zkoušky.

Jako podklad pro vydání rozhodnutí si žalovaný opatřil od Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání data o úspěšnosti žáků školy u maturitní zkoušky za roky 2013 až 2017, z nichž vyplývá, že hrubá neúspěšnost žáků u společné části maturitní zkoušky se průběžně zhoršovala, až v roce 2016 dosáhla míry 91,7 %.

18.10.2021

 

Dňa 14.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vykonávacích predpisov (ďalej len ako „návrh vykonávacích predpisov“), ktoré vyplývajú z návrhu zmien zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

18.10.2021

 

Dňa 13.10.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a k návrhu nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov všeobecnej ambulantnej starostlivosti a o ďalších podrobnostiach tvorby verejnej minimálnej siete.

14.10.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 06.10.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu a zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch. Novelou sa sleduje rozšírenie právnej úpravy využitia lesných pozemkov vo vlastníctve štátu a pozemkov tvoriacich ostatný majetok vo vlastníctve štátu na verejnoprospešné účely, a to na verejnoprospešný účel, ktorým bude obnova hradu alebo torzálnej architektúry.

14.10.2021

 

Dňa 11.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v platnom znení (ďalej len ako „návrh zákona“).  Hlavným cieľom je umožniť starým rodičom, ktorí sú starobnými dôchodcami alebo predčasnými starobnými dôchodcami, poberať rodičovský príspevok. Navrhuje sa, aby si starý rodič mohol uplatniť nárok na rodičovský príspevok len s písomným súhlasom rodiča dieťaťa.

12.10.2021

 

Dňa 07.10.2021 bol v MPK zverejnený zákon o mediálnych službách. Aktuálna právna úprava audiovizuálnych mediálnych služieb obsiahnutá v zákone o vysielaní a retransmisii a zákone o digitálnom vysielaní, je nedostatočná a nespĺňa najnovšie požiadavky kladené na reguláciu prostredia audiovizuálnych mediálnych služieb. Zároveň nevychádza z narastajúcich konvergencií medzi televíznym vysielaním a službami distribuovanými prostredníctvom internetu.

12.10.2021