Aktuálne

Je ešte možné poskytnúť 2% dane? Odpoveď nájdete našom článku.

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Súd zaviazal žalovaného vydať a navrátiť žalobcovi, registrovanej cirkvi – právnemu nástupcovi Ostrihomskej kapituly, vlastníctvo k žalovaným nehnuteľnostiam.
Súd dospel k záveru, že žalované nehnuteľnosti prešli do vlastníctva štátu z vlastníctva právneho predchodcu žalobkyne spôsobom uvedeným v § 3 ods. 1 písm. h/ citovaného zákona, teda bez právneho dôvodu. Žalovaný argumentoval, že nie je možné uplatniť reštitúciu, nakoľko v prípade žalovaných nehnuteľností išlo o opustenú vec.

17.06.2021

Stěžovatel svou ústavní stížností napadl rozsudek Nejvyššího správního soudu tvrzením, že jím byl (jako právnická osoba sdružující občany) výrazně zkrácen na svém právu účasti na rozhodování a zejména na právu na soudní ochranu garantovaném ustanovením čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Předmětem řízení před obecnými soudy byl návrh stěžovatele na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2009 Zastupitelstva obce Petkovy - územního plánu obce. Stěžovatel je občanským sdružením , které sdružuje občany z obcí ležících na území přírodního parku Čížovky. Předmětem činnosti (slovy občanského zákoníku též účelem, resp. hlavní činností) spolku je ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně jeho kulturních a historických hodnot. Výše uvedené opatření obecné povahy stěžovatel soudně napadl proto, že podle svých tvrzení byl jeho vydáním zkrácen na svých právech nezákonným postupem obce Petkovy, což mělo za následek nezákonnost územního plánu.

14.06.2021

Žalobkyňa sa domáhala, aby súd uložil žalovanému povinnosť vydať jej nehnuteľnosti, ktoré boli odňaté Rímskokatolíckej cirkvi. Súd prvej inštancie zamietol žalobu s tým, že zo strany žalobkyne nebola splnená podmienka v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zák. č. 161/2005 Z. z., nakoľko vychádzajúc z údajov z katastra nehnuteľností sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej hospodárskej usadlosti. Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v časti týkajúcej sa vydania nehnuteľnosti potvrdil.

Proti rozsudku odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie, ktoré odôvodnila tým, že výklad a aplikáciu ustanovenia § 2 ods. 1 citovaného zákona nemožno obmedziť len na jeho znenie, v ktorom je slovné spojenie ,,ktoré tvoria“, a z toho vyvodiť, že vlastnícke právo sa vracia len k tým (v citovanom ustanovení taxatívne vymedzeným) nehnuteľným veciam, ktoré spĺňajú vymedzený charakter v čase vydávania, resp. účinnosti citovaného zákona.

10.06.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Prevádzkovateľ letného kúpaliska zamestnával plavčíkov, ktorí absolvovali niekoľkodňový kurz organizovaný Slovenským Červeným krížom. Aktuálne sa na uvedené pracovné pozície hlásia aj uchádzači, ktorí absolvovali jednodňový kurz pre plavčíkov organizovaný súkromnou spoločnosťou. Môže prevádzkovateľ kúpaliska takýchto plavčíkov zamestnať? Môže si prevádzkovateľ kúpaliska vyhradiť, aký typ kurzov bude uznávať?

10.06.2021

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vydalo 2.6.2021  pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami. 

10.06.2021

KOMORA MNO pri Rade vlády SR pre MNO (Komora MNO) požiadala Ministra vnútra SR o odloženie termínu spracovania návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na r. 2021-2030 (KROS). KROS bola zaradená do medzirezortného pripomienkového konania, pričom s navrhnutou koncepciou Komora MNO vyjadrila nesúhlas. Dôvody a znenie listu pre Ministra vnútra SR prinášame nižšie.

09.06.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa  02.06.2021 bolo v MPK zverejnené nariadenie, ktorým sa upravuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Nariadenie bolo vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.[1]

02.06.2021

Dňa 28.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e- Governmente). Právna úprava zriaďovania elektronických schránok vychádza z koncepcie z roku 2013. V priebehu rokov však vývoj digitalizácie a aplikačná prax ukazujú, že zmena v tejto koncepcii je nevyhnutná, s cieľom zefektívniť a zjednodušiť postupy orgánov verejnej moci pri elektronickej komunikácii pri výkone verejnej moci.

31.05.2021

Dňa 28.05.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. V SR je poskytovanie pomoci upravené aproximačným nariadením vlády.[1] Zoznam poľnohospodárskych výrobkov sa pravidelne prehodnocuje a od začiatku školského roka 2021/2022 sa návrhom nariadenia rozširuje o nové poľnohospodárske výrobky mlieka a mliečnych výrobkov.

31.05.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Súd zaviazal žalovaného vydať a navrátiť žalobcovi, registrovanej cirkvi – právnemu nástupcovi Ostrihomskej kapituly, vlastníctvo k žalovaným nehnuteľnostiam.
Súd dospel k záveru, že žalované nehnuteľnosti prešli do vlastníctva štátu z vlastníctva právneho predchodcu žalobkyne spôsobom uvedeným v § 3 ods. 1 písm. h/ citovaného zákona, teda bez právneho dôvodu. Žalovaný argumentoval, že nie je možné uplatniť reštitúciu, nakoľko v prípade žalovaných nehnuteľností išlo o opustenú vec.

17.06.2021

Stěžovatel svou ústavní stížností napadl rozsudek Nejvyššího správního soudu tvrzením, že jím byl (jako právnická osoba sdružující občany) výrazně zkrácen na svém právu účasti na rozhodování a zejména na právu na soudní ochranu garantovaném ustanovením čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"). Předmětem řízení před obecnými soudy byl návrh stěžovatele na zrušení opatření obecné povahy č. 1/2009 Zastupitelstva obce Petkovy - územního plánu obce. Stěžovatel je občanským sdružením , které sdružuje občany z obcí ležících na území přírodního parku Čížovky. Předmětem činnosti (slovy občanského zákoníku též účelem, resp. hlavní činností) spolku je ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně jeho kulturních a historických hodnot. Výše uvedené opatření obecné povahy stěžovatel soudně napadl proto, že podle svých tvrzení byl jeho vydáním zkrácen na svých právech nezákonným postupem obce Petkovy, což mělo za následek nezákonnost územního plánu.

14.06.2021

Žalobkyňa sa domáhala, aby súd uložil žalovanému povinnosť vydať jej nehnuteľnosti, ktoré boli odňaté Rímskokatolíckej cirkvi. Súd prvej inštancie zamietol žalobu s tým, že zo strany žalobkyne nebola splnená podmienka v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zák. č. 161/2005 Z. z., nakoľko vychádzajúc z údajov z katastra nehnuteľností sa nejedná o poľnohospodársku pôdu, hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej hospodárskej usadlosti. Odvolací súd rozsudok súdu prvej inštancie v časti týkajúcej sa vydania nehnuteľnosti potvrdil.

Proti rozsudku odvolacieho súdu podala žalobkyňa dovolanie, ktoré odôvodnila tým, že výklad a aplikáciu ustanovenia § 2 ods. 1 citovaného zákona nemožno obmedziť len na jeho znenie, v ktorom je slovné spojenie ,,ktoré tvoria“, a z toho vyvodiť, že vlastnícke právo sa vracia len k tým (v citovanom ustanovení taxatívne vymedzeným) nehnuteľným veciam, ktoré spĺňajú vymedzený charakter v čase vydávania, resp. účinnosti citovaného zákona.

10.06.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Prevádzkovateľ letného kúpaliska zamestnával plavčíkov, ktorí absolvovali niekoľkodňový kurz organizovaný Slovenským Červeným krížom. Aktuálne sa na uvedené pracovné pozície hlásia aj uchádzači, ktorí absolvovali jednodňový kurz pre plavčíkov organizovaný súkromnou spoločnosťou. Môže prevádzkovateľ kúpaliska takýchto plavčíkov zamestnať? Môže si prevádzkovateľ kúpaliska vyhradiť, aký typ kurzov bude uznávať?

10.06.2021

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré vydalo 2.6.2021  pre materské školy, základné školy, stredné školy, základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia k aktivitám, ktoré sa organizujú pred letnými prázdninami. 

10.06.2021

KOMORA MNO pri Rade vlády SR pre MNO (Komora MNO) požiadala Ministra vnútra SR o odloženie termínu spracovania návrhu Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku na r. 2021-2030 (KROS). KROS bola zaradená do medzirezortného pripomienkového konania, pričom s navrhnutou koncepciou Komora MNO vyjadrila nesúhlas. Dôvody a znenie listu pre Ministra vnútra SR prinášame nižšie.

09.06.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa  02.06.2021 bolo v MPK zverejnené nariadenie, ktorým sa upravuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie. Nariadenie bolo vypracované na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 42 ods. 7 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.[1]

02.06.2021

Dňa 28.05.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e- Governmente). Právna úprava zriaďovania elektronických schránok vychádza z koncepcie z roku 2013. V priebehu rokov však vývoj digitalizácie a aplikačná prax ukazujú, že zmena v tejto koncepcii je nevyhnutná, s cieľom zefektívniť a zjednodušiť postupy orgánov verejnej moci pri elektronickej komunikácii pri výkone verejnej moci.

31.05.2021

Dňa 28.05.2021 bola v MPK zverejnená novela nariadenia vlády SR č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách. V SR je poskytovanie pomoci upravené aproximačným nariadením vlády.[1] Zoznam poľnohospodárskych výrobkov sa pravidelne prehodnocuje a od začiatku školského roka 2021/2022 sa návrhom nariadenia rozširuje o nové poľnohospodárske výrobky mlieka a mliečnych výrobkov.

31.05.2021