Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 25.05.2023 bol v MPK zverejnený Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Cieľom je zvýšiť sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, ktorý použije na základe dohod so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo.

26.05.2023

 

Športový klub si ako občianske združenie uplatňoval náklady súvisiace s odmenami hráčov vyplácaných na základe hráčskych zmlúv, ako náklady, ktoré v plnej výške vstupujú do základu dane pri príjmoch dosiahnutých z reklamnej činnosti. Z hráčskych zmlúv nevyplýva, že hráči uzavreli zmluvy s klubom za účelom šírenia reklamy. Športový klub ďalej nepredložil správcovi dane žiadne dôkazy o tom, že by súčasťou odmeny hráčov na základe uzatvorených hráčskych zmlúv boli aj odmeny hráčov za reklamnú činnosť.

24.05.2023

 

Dňa 12.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

17.05.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 23.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Cieľom je realizácia ústavného práva poistenca na asignáciu časti uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe v prospech osoby, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

06.06.2023

 

Rodičia žiadali o prijatie dieťaťa do materskej školy. Súčasťou žiadosti bolo aj vyjadrenie lekára o zočkovanosti. Rodičia požiadali o uznanie výnimky, pretože s očkovaním nesúhlasia, nakoľko je to v rozpore s ich vierou. Riaditeľ následne rozhodol o neprijatí dieťaťa do materskej školy. Dieťa medzičasom navštevuje základnú školu a rodičia sa v odvolaní rozhodli požadovať náhradu škody.

05.06.2023

 

Žalobca je štátny občan iného štátu. Na Slovensku mu bol na základe lekárskeho posudku vyhotovený preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, no následne mu bol preukaz odňatý. Žalobca uviedol, že na Slovensku roky pracuje a rovnako tu vyštudoval školu. Zo svojho platu platí odvody a dane Slovensku a nie štátu, ktorého je občanom. Ďalej uviedol, že nežiada o žiadne iné kompenzácie, iba vydanie ZŤP preukazu a parkovacej karty, takže nechce zneužívať sociálny systém štátu.

05.06.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon ć. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom je naplnenie Rezolúcie Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá vyzýva všetky členské krajiny Európskej únie, aby zaviedli povinnú telesnú a športovú výchovu na základných a stredných školách, a aby prijali také zásady, podľa ktorých by učebný plán zaručoval pre predmet telesná a športová výchova najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne, pričom školy môžu v rámci vyučovacích možností toto stanovené minimum prekročiť.

30.05.2023

 

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila návrh zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

30.05.2023

 

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorého cieľom je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy. 

30.05.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 25.05.2023 bol v MPK zverejnený Návrh opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Cieľom je zvýšiť sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, ktorý použije na základe dohod so zamestnávateľom cestné motorové vozidlo.

26.05.2023

 

Športový klub si ako občianske združenie uplatňoval náklady súvisiace s odmenami hráčov vyplácaných na základe hráčskych zmlúv, ako náklady, ktoré v plnej výške vstupujú do základu dane pri príjmoch dosiahnutých z reklamnej činnosti. Z hráčskych zmlúv nevyplýva, že hráči uzavreli zmluvy s klubom za účelom šírenia reklamy. Športový klub ďalej nepredložil správcovi dane žiadne dôkazy o tom, že by súčasťou odmeny hráčov na základe uzatvorených hráčskych zmlúv boli aj odmeny hráčov za reklamnú činnosť.

24.05.2023

 

Dňa 12.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

17.05.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 23.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Cieľom je realizácia ústavného práva poistenca na asignáciu časti uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe v prospech osoby, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe.

06.06.2023

 

Rodičia žiadali o prijatie dieťaťa do materskej školy. Súčasťou žiadosti bolo aj vyjadrenie lekára o zočkovanosti. Rodičia požiadali o uznanie výnimky, pretože s očkovaním nesúhlasia, nakoľko je to v rozpore s ich vierou. Riaditeľ následne rozhodol o neprijatí dieťaťa do materskej školy. Dieťa medzičasom navštevuje základnú školu a rodičia sa v odvolaní rozhodli požadovať náhradu škody.

05.06.2023

 

Žalobca je štátny občan iného štátu. Na Slovensku mu bol na základe lekárskeho posudku vyhotovený preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, no následne mu bol preukaz odňatý. Žalobca uviedol, že na Slovensku roky pracuje a rovnako tu vyštudoval školu. Zo svojho platu platí odvody a dane Slovensku a nie štátu, ktorého je občanom. Ďalej uviedol, že nežiada o žiadne iné kompenzácie, iba vydanie ZŤP preukazu a parkovacej karty, takže nechce zneužívať sociálny systém štátu.

05.06.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa dopĺňa zákon ć. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Cieľom je naplnenie Rezolúcie Európskeho Parlamentu z roku 2007, ktorá vyzýva všetky členské krajiny Európskej únie, aby zaviedli povinnú telesnú a športovú výchovu na základných a stredných školách, a aby prijali také zásady, podľa ktorých by učebný plán zaručoval pre predmet telesná a športová výchova najmenej tri vyučovacie hodiny týždenne, pričom školy môžu v rámci vyučovacích možností toto stanovené minimum prekročiť.

30.05.2023

 

Dňa 16.05.2023 NRSR schválila návrh zákona o Európskom hlavnom meste kultúry a o zmene zákona č. 299/2020 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR.

30.05.2023

 

Dňa 18.05.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorého cieľom je rozšírenie okruhu poistenkýň, ktoré majú nárok na materské s dôrazom na tehotné ženy a matky tesne po ukončení štúdia. Tento krok môže slúžiť ako motivácia najmä mladých žien k materstvu po úspešnom skončení strednej alebo vysokej školy. 

30.05.2023