Aktuálne

Metodika k 2% z dane 2021 - už čoskoro

**Chcete aj Vy pravidelné informácie z neziskového sektora ? - registrujte sa pre odber nášho newslettra**

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Súdnemu dvoru EÚ bola položená prejudiciálna otázka, či sa majú právne subjekty, tzv. bankové nadácie, ktoré sú majiteľmi kontrolných podielov spoločností vykonávajúcich bankové činnosti  považovať za subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže, aj keď sú poverené úlohami sociálnej prospešnosti.

13.09.2021

 

Dňa 13.09.2021 bolo v MPK zverejnené opatrenie Ministerstva financií SR z 2021 č. MF/011077/2021-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

13.09.2021

 

Vzťahuje sa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj na neziskové organizácie založené mestom? Konkrétne sa jedná o zariadenie poskytujúce sociálnu službu.

13.09.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Žalobca bol Úradom práce vyzvaný na preukázanie požadovaných skutočností rozhodujúcich na ďalšie poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi. Žalobca bol v sprievodnom liste výzvy poučený, že ak ponuku odmietne alebo po jej akceptovaní na výkon činností nenastúpi, dávka sa zníži. Tiež v ňom bol upovedomený, že nedoručenie tlačiva bude považované za odmietnutie ponuky, čo má za následok zníženie dávky.

Žalobca podal správnu žalobu, kde okrem iného, poukázal na porušenie procesných podmienok konania lebo správny orgán ho nijakým spôsobom neupozornil na začatie konania, čím mu malo byť obmedzené právo na obhajobu.

Žalovaný vo vyjadrení k správnej žalobe namietal oneskorenosť podania správnej žaloby. Uviedol, že žalobca má zriadený P.O.BOX a zásielka bola adresovaná a uložená žalobcovi  na pošte. Z dôvodu, že žalobca si zásielku nevyzdvihol do 3 dní od jej uloženia, sa preto rozhodnutie považuje za doručené žalobcovi posledným dňom.

13.09.2021

 

Žalobcovi (obchodnej spoločnosti) bol na realizáciu vzdelávacieho projektu poskytnutý nenávratný finančný príspevok z ESF na základe zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na základe podnetu MPSVR SR z dôvodu neuhradenia sankcie (korekcie vo výške 10% poskytnutého príspevku) uloženej MPSVR SR za údajné porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri realizácii verejného obstarávania na predmetný vzdelávací projekt sa začalo konanie pred Úradom pre verejné obstarávanie (žalovaným).

Podľa žalobcu napadnutý protokol vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci a žalovaný v protokole neuviedol žiadne relevantné dôkazy, ktorými by preukázal porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

08.09.2021

 

Dňa 08.09.2021 bol v MPK zverejnený zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Zákon má za cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča, odmeňovanie a iné náležitosti súvisiace s prácou profesionálneho náhradného rodiča, na ktoré nie je možné použiť Zákonník práce.

08.09.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 06.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

07.09.2021

 

Dňa 06.09.2021 bol v MPK zverejnený zákon o osobnom dôchodkovom produkte. Primárnym cieľom navrhovanej právnej úpravy je najmä vytvorenie podmienok pre poskytovanie štandardizovaného produktu osobného sporenia jednotlivcov na dôchodok, ktorý má byť rozšírením pre tradičné (povinné) spôsoby dôchodkového sporenia aj prostredníctvom využitia iných dlhodobých sporiacich a investičných produktov.

07.09.2021

 

Ministerstvu vnútra SR sme položili otázky k pripravovaným zmenám zákona o dobrovoľníctve, ktoré aktuálne prebiehajú a budú čoskoro predmetom medzirezortného prípravného konania. 

03.09.2021

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Súdnemu dvoru EÚ bola položená prejudiciálna otázka, či sa majú právne subjekty, tzv. bankové nadácie, ktoré sú majiteľmi kontrolných podielov spoločností vykonávajúcich bankové činnosti  považovať za subjekty, na ktoré sa vzťahujú pravidlá hospodárskej súťaže, aj keď sú poverené úlohami sociálnej prospešnosti.

13.09.2021

 

Dňa 13.09.2021 bolo v MPK zverejnené opatrenie Ministerstva financií SR z 2021 č. MF/011077/2021-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

13.09.2021

 

Vzťahuje sa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme aj na neziskové organizácie založené mestom? Konkrétne sa jedná o zariadenie poskytujúce sociálnu službu.

13.09.2021

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Žalobca bol Úradom práce vyzvaný na preukázanie požadovaných skutočností rozhodujúcich na ďalšie poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi. Žalobca bol v sprievodnom liste výzvy poučený, že ak ponuku odmietne alebo po jej akceptovaní na výkon činností nenastúpi, dávka sa zníži. Tiež v ňom bol upovedomený, že nedoručenie tlačiva bude považované za odmietnutie ponuky, čo má za následok zníženie dávky.

Žalobca podal správnu žalobu, kde okrem iného, poukázal na porušenie procesných podmienok konania lebo správny orgán ho nijakým spôsobom neupozornil na začatie konania, čím mu malo byť obmedzené právo na obhajobu.

Žalovaný vo vyjadrení k správnej žalobe namietal oneskorenosť podania správnej žaloby. Uviedol, že žalobca má zriadený P.O.BOX a zásielka bola adresovaná a uložená žalobcovi  na pošte. Z dôvodu, že žalobca si zásielku nevyzdvihol do 3 dní od jej uloženia, sa preto rozhodnutie považuje za doručené žalobcovi posledným dňom.

13.09.2021

 

Žalobcovi (obchodnej spoločnosti) bol na realizáciu vzdelávacieho projektu poskytnutý nenávratný finančný príspevok z ESF na základe zmluvy uzatvorenej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na základe podnetu MPSVR SR z dôvodu neuhradenia sankcie (korekcie vo výške 10% poskytnutého príspevku) uloženej MPSVR SR za údajné porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri realizácii verejného obstarávania na predmetný vzdelávací projekt sa začalo konanie pred Úradom pre verejné obstarávanie (žalovaným).

Podľa žalobcu napadnutý protokol vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci a žalovaný v protokole neuviedol žiadne relevantné dôkazy, ktorými by preukázal porušenie zákona o verejnom obstarávaní.

08.09.2021

 

Dňa 08.09.2021 bol v MPK zverejnený zákon o profesionálnych náhradných rodičoch. Zákon má za cieľ upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča, odmeňovanie a iné náležitosti súvisiace s prácou profesionálneho náhradného rodiča, na ktoré nie je možné použiť Zákonník práce.

08.09.2021

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 06.09.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve.

07.09.2021

 

Dňa 06.09.2021 bol v MPK zverejnený zákon o osobnom dôchodkovom produkte. Primárnym cieľom navrhovanej právnej úpravy je najmä vytvorenie podmienok pre poskytovanie štandardizovaného produktu osobného sporenia jednotlivcov na dôchodok, ktorý má byť rozšírením pre tradičné (povinné) spôsoby dôchodkového sporenia aj prostredníctvom využitia iných dlhodobých sporiacich a investičných produktov.

07.09.2021

 

Ministerstvu vnútra SR sme položili otázky k pripravovaným zmenám zákona o dobrovoľníctve, ktoré aktuálne prebiehajú a budú čoskoro predmetom medzirezortného prípravného konania. 

03.09.2021