Aktuálne

Pripravujeme novú tému na portál iservispreludi.sk "Podnikanie" pre SZČO aj právnické osoby podnikateľov

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Na základe dohody o zmene pracovnej zmluvy sa zmenil pracovný pomer medzi žalobkyňou a žalovaným na pracovný pomer na dobu určitú. Žalobkyňa namietala postup žalovaného z dôvodu, že uzatváral so svojimi zamestnancami pracovné pomery na dobu určitú bez toho, aby k takémuto postupu boli dané dôvody a z ustanovenia § 48 ods. 1 Zákonníka práce vyvodila, že jej pracovný pomer bol uzatvorený na dobu neurčitú.

14.02.2024

 

Daňový úrad určil sťažovateľovi rozdiel dane, keď mu na základe daňovej kontroly neuznal oprávnenosť odpočítania dane za poskytnutie reklamného priestoru za účelom prezentácie sťažovateľa ako reklamného partnera. Logo sťažovateľa a údaj o predmete jeho činnosti malo byť prezentované plagátmi, letákmi, vstupenkami, na dohodnutej webovej stránke a poďakovaním moderátorom pred každým koncertom. Správca dane dospel k záveru, že sťažovateľovi nebola dodaná služba, ktorá je predmetom DPH (zdaniteľný obchod), pretože dodávateľ nezabezpečil reklamu sťažovateľa a jeho ekonomickej činnosti (výrobkov a služieb), ale jeho prezentáciu ako reklamného partnera podujatia.

14.02.2024

 

Dňa 08.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Navrhuje sa úprava minimálnej hodnoty podlimitnej zákazky na 50 000 €, za účelom výraznej časovej úspory a odbúrania zbytočnej administratívnej záťaže. Realizácia procesu verejného obstarávania sa nebude vzťahovať na zákazku,  ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 50 000 eur (z doterajších 10 000 eur) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

09.02.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 16.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu vyhlášky je zosúladiť jej ustanovenia s čl. III zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v znení účinnom od 1. januára 2024, podľa ktorého štátny sviatok 1. september už nie je dňom pracovného pokoja, a teda aj školské vyučovanie sa bude začínať 1. septembra.

19.02.2024

 

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o prijatí novej Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode, ktorá upravuje podmienky športových výcvikov organizovaných materskou školou a základnou školou (ďalej len „Smernica“). Predmetná Smernica vychádza z aktuálne platnej legislatívy, najmä z Vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole.

Vzhľadom na to, že problematika športových výcvikov, napr. lyžiarskeho výcviku, je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, prinášame prehľad najdôležitejších povinností a úkonov, ktoré škola musí vykonať pri ich organizovaní.

 

13.02.2024

 

Dňa 06.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024. Cieľom navrhovanej úpravy návrhu vyhlášky je ustanoviť percento výdavkov a minimálnu sumu pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024. Zavedením percenta výdavkov a minimálnej sumy výdavkov pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti sa zlepší možnosť smerovať zdroje verejného zdravotného poistenia do oblastí, ktoré sú prioritou zdravotnej politiky štátu.

08.02.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 06.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Cieľom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

08.02.2024

 

Dňa 05.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Cieľom návrhu je zohľadniť zmeny zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na základe ktorých dochádza k zriadeniu nového Ministerstva cestového ruchu a športu Slovenskej republiky.

07.02.2024

 

Dňa 01.02.2024 vláda SR vzala na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2023. Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2023 obsahuje úvodné informácie o úlohách, cieľoch, poslaní, materiálno-technickom a organizačnom zabezpečení hlavného kontrolóra športu ako funkcie, ktorá bola zriadená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe.

 

05.02.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Na základe dohody o zmene pracovnej zmluvy sa zmenil pracovný pomer medzi žalobkyňou a žalovaným na pracovný pomer na dobu určitú. Žalobkyňa namietala postup žalovaného z dôvodu, že uzatváral so svojimi zamestnancami pracovné pomery na dobu určitú bez toho, aby k takémuto postupu boli dané dôvody a z ustanovenia § 48 ods. 1 Zákonníka práce vyvodila, že jej pracovný pomer bol uzatvorený na dobu neurčitú.

14.02.2024

 

Daňový úrad určil sťažovateľovi rozdiel dane, keď mu na základe daňovej kontroly neuznal oprávnenosť odpočítania dane za poskytnutie reklamného priestoru za účelom prezentácie sťažovateľa ako reklamného partnera. Logo sťažovateľa a údaj o predmete jeho činnosti malo byť prezentované plagátmi, letákmi, vstupenkami, na dohodnutej webovej stránke a poďakovaním moderátorom pred každým koncertom. Správca dane dospel k záveru, že sťažovateľovi nebola dodaná služba, ktorá je predmetom DPH (zdaniteľný obchod), pretože dodávateľ nezabezpečil reklamu sťažovateľa a jeho ekonomickej činnosti (výrobkov a služieb), ale jeho prezentáciu ako reklamného partnera podujatia.

14.02.2024

 

Dňa 08.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní Navrhuje sa úprava minimálnej hodnoty podlimitnej zákazky na 50 000 €, za účelom výraznej časovej úspory a odbúrania zbytočnej administratívnej záťaže. Realizácia procesu verejného obstarávania sa nebude vzťahovať na zákazku,  ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 50 000 eur (z doterajších 10 000 eur) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

09.02.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 16.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu vyhlášky je zosúladiť jej ustanovenia s čl. III zákona č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií v znení účinnom od 1. januára 2024, podľa ktorého štátny sviatok 1. september už nie je dňom pracovného pokoja, a teda aj školské vyučovanie sa bude začínať 1. septembra.

19.02.2024

 

V predchádzajúcom článku sme vás informovali o prijatí novej Smernice Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode, ktorá upravuje podmienky športových výcvikov organizovaných materskou školou a základnou školou (ďalej len „Smernica“). Predmetná Smernica vychádza z aktuálne platnej legislatívy, najmä z Vyhlášky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole.

Vzhľadom na to, že problematika športových výcvikov, napr. lyžiarskeho výcviku, je v súčasnosti veľmi aktuálnou témou, prinášame prehľad najdôležitejších povinností a úkonov, ktoré škola musí vykonať pri ich organizovaní.

 

13.02.2024

 

Dňa 06.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna celková suma z celkovej sumy výdavkov určenej na zdravotnú starostlivosť v rozpočte pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024. Cieľom navrhovanej úpravy návrhu vyhlášky je ustanoviť percento výdavkov a minimálnu sumu pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti pre jednotlivé zdravotné poisťovne na rok 2024. Zavedením percenta výdavkov a minimálnej sumy výdavkov pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti sa zlepší možnosť smerovať zdroje verejného zdravotného poistenia do oblastí, ktoré sú prioritou zdravotnej politiky štátu.

08.02.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 06.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Cieľom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

08.02.2024

 

Dňa 05.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Cieľom návrhu je zohľadniť zmeny zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na základe ktorých dochádza k zriadeniu nového Ministerstva cestového ruchu a športu Slovenskej republiky.

07.02.2024

 

Dňa 01.02.2024 vláda SR vzala na vedomie Správu o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2023. Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2023 obsahuje úvodné informácie o úlohách, cieľoch, poslaní, materiálno-technickom a organizačnom zabezpečení hlavného kontrolóra športu ako funkcie, ktorá bola zriadená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe.

 

05.02.2024