Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Zamestnanec podal žalobu na určenie neplatnosti výpovede. Súd skúmal, či je v rozpore so zákonom alebo aj v rozpore s dobrými mravmi a zistil, že účelom organizačnej zmeny bolo dosiahnuť to, aby osoba vykonávajúca doterajšie činnosti generálneho manažéra prešla z režimu pracovnoprávneho vzťahu pod režim obchodnoprávnej úpravy, ktorá je pre výkon práce menej priaznivá.

V tomto postupe žalovaného odvolací súd videl rozpor s dobrými mravmi, tzv. zastretie alebo zastierací manéver, lebo osoba vykonávajúca úlohy generálneho manažéra tým stratila postavenie zamestnanca a aj ochranu obyčajného zamestnanca, ktorú mu poskytoval Zákonník práce, pričom mal uzavretú riadnu pracovnú zmluvu.

20.06.2024

 

Návrh bol podaný v rámci sporu medzi pracovníkom, ktorý bol prepustený a spoločnosťou s ručením obmedzeným ako bývalým zamestnávateľom vo veci ukončenia pracovnej zmluvy na dobu určitú.

Pracovník na vnútroštátnom súde namietal, že napriek skutočnosti, že Zákonník práce neukladá zamestnávateľom povinnosť uviesť dôvody ukončenia v prípade ukončenia pracovných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, neuvedenie takéhoto dôvodu porušilo zásadu zákazu nediskriminácie zakotvenú v práve Únie, ako aj v poľskom práve, z dôvodu, že táto povinnosť existuje v prípade ukončenia pracovných zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú.

10.06.2024

 

Dňa 06.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Návrh zákona má za cieľ predovšetkým upraviť a ďalej kultivovať proces prerozdelenia poistného, vyriešiť problematiku osôb v extrémne vysokom veku evidovaných v Centrálnom registri poistencov (problém tzv. „mŕtvych duší“), vznik a zánik verejného zdravotného poistenia v špecifických prípadoch podľa podnetov z aplikačnej praxe, znížiť administratívnu záťaž zamestnávateľov pri vykazovaní údajov o poistencoch a vyriešiť ďalšie problematické oblasti v súlade s podnetmi z aplikačnej praxe výkonu verejného zdravotného poistenia.

10.06.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 20.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

V návrhu zákona sa upravujú viaceré inštitúty a oblasti,

21.06.2024

 

Stavebný úrad schválil stavebný zámer- rekonštrukcia bytového domu. Predmetná stavba susedila s nehnuteľnosťou, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Proti povoleniu bolo podaných celkom päť odvolaní, ktoré boli zamietnuté. Vlastník nehnuteľnosti, ktorá je kultúrnou pamiatkou spolu s ďalším žalobcom, podali proti rozhodnutiu stavebného úradu žaloby na krajskom súde.

20.06.2024

 

Dňa 17.06.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky o katalógu výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní. Cieľom návrhu vyhlášky je upraviť náležitosti žiadosti o zápis do katalógu výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní, údaje vedené v katalógu a podrobnosti o postupe pri posudzovaní inovácií s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Ide o zavedenie nového inštitútu, ktorý doteraz nebol v legislatíve riešený.

18.06.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 17.06.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky o jazykovej škole, ktorá má nahradiť aktuálne platnú vyhlášku č. 321/2008 Z. z. Cieľom návrhu vyhlášky je úprava poskytovania jazykového vzdelávania na jazykových školách v Slovenskej republike spočívajúcej v úprave spôsobu prijímania na jazykové vzdelávanie do jazykových škôl, vytvorenia legislatívnych podmienok na výučbu slovenského jazyka ako jedného z cudzích jazykov, úpravy spôsobu organizácie jazykového vzdelávania na jazykových školách, modernizácia obsahu vzdelávania a spôsobu hodnotenia študijných výsledkov poslucháčov jazykových škôl a úprava podmienok na vykonávanie štátnych jazykových skúšok vrátane úpravy postupu pri získaní oprávnenia na vykonávanie štátnych jazykových skúšok.

18.06.2024

 

Národná rada SR schválila zákon č. 120/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon obsahuje úpravu ochrany zamestnancov pri práci s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi alebo reprodukčne toxickými faktormi. Taktiež obsahuje povinnosť zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, ktorá sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb rodinného typu, a to na vstup zamestnancov poskytovateľa tejto sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby v tomto zariadení. 

11.06.2024

 

Národná rada SR schválila zákon č. 125/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Zákon stanovuje kto môže vykonávať odborné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní praktická sestra, zubný asistent a sanitár a podmienky prijatia cudzinca do výkonu odbornej pracovnej činnosti. Ďalej samosprávny kraj je povinný každoročne v novembri poskytnúť ministerstvu zdravotníctva informácie súvisiace s počtom chýbajúcich zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializačných odboroch v elektronickej podobe na formulári, ktorý uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

11.06.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Zamestnanec podal žalobu na určenie neplatnosti výpovede. Súd skúmal, či je v rozpore so zákonom alebo aj v rozpore s dobrými mravmi a zistil, že účelom organizačnej zmeny bolo dosiahnuť to, aby osoba vykonávajúca doterajšie činnosti generálneho manažéra prešla z režimu pracovnoprávneho vzťahu pod režim obchodnoprávnej úpravy, ktorá je pre výkon práce menej priaznivá.

V tomto postupe žalovaného odvolací súd videl rozpor s dobrými mravmi, tzv. zastretie alebo zastierací manéver, lebo osoba vykonávajúca úlohy generálneho manažéra tým stratila postavenie zamestnanca a aj ochranu obyčajného zamestnanca, ktorú mu poskytoval Zákonník práce, pričom mal uzavretú riadnu pracovnú zmluvu.

20.06.2024

 

Návrh bol podaný v rámci sporu medzi pracovníkom, ktorý bol prepustený a spoločnosťou s ručením obmedzeným ako bývalým zamestnávateľom vo veci ukončenia pracovnej zmluvy na dobu určitú.

Pracovník na vnútroštátnom súde namietal, že napriek skutočnosti, že Zákonník práce neukladá zamestnávateľom povinnosť uviesť dôvody ukončenia v prípade ukončenia pracovných zmlúv uzatvorených na dobu určitú, neuvedenie takéhoto dôvodu porušilo zásadu zákazu nediskriminácie zakotvenú v práve Únie, ako aj v poľskom práve, z dôvodu, že táto povinnosť existuje v prípade ukončenia pracovných zmlúv uzatvorených na dobu neurčitú.

10.06.2024

 

Dňa 06.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení. Návrh zákona má za cieľ predovšetkým upraviť a ďalej kultivovať proces prerozdelenia poistného, vyriešiť problematiku osôb v extrémne vysokom veku evidovaných v Centrálnom registri poistencov (problém tzv. „mŕtvych duší“), vznik a zánik verejného zdravotného poistenia v špecifických prípadoch podľa podnetov z aplikačnej praxe, znížiť administratívnu záťaž zamestnávateľov pri vykazovaní údajov o poistencoch a vyriešiť ďalšie problematické oblasti v súlade s podnetmi z aplikačnej praxe výkonu verejného zdravotného poistenia.

10.06.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 20.06.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

V návrhu zákona sa upravujú viaceré inštitúty a oblasti,

21.06.2024

 

Stavebný úrad schválil stavebný zámer- rekonštrukcia bytového domu. Predmetná stavba susedila s nehnuteľnosťou, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Proti povoleniu bolo podaných celkom päť odvolaní, ktoré boli zamietnuté. Vlastník nehnuteľnosti, ktorá je kultúrnou pamiatkou spolu s ďalším žalobcom, podali proti rozhodnutiu stavebného úradu žaloby na krajskom súde.

20.06.2024

 

Dňa 17.06.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky o katalógu výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní. Cieľom návrhu vyhlášky je upraviť náležitosti žiadosti o zápis do katalógu výsledkov experimentálneho overovania a inovácií vo výchove a vzdelávaní, údaje vedené v katalógu a podrobnosti o postupe pri posudzovaní inovácií s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania. Ide o zavedenie nového inštitútu, ktorý doteraz nebol v legislatíve riešený.

18.06.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 17.06.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky o jazykovej škole, ktorá má nahradiť aktuálne platnú vyhlášku č. 321/2008 Z. z. Cieľom návrhu vyhlášky je úprava poskytovania jazykového vzdelávania na jazykových školách v Slovenskej republike spočívajúcej v úprave spôsobu prijímania na jazykové vzdelávanie do jazykových škôl, vytvorenia legislatívnych podmienok na výučbu slovenského jazyka ako jedného z cudzích jazykov, úpravy spôsobu organizácie jazykového vzdelávania na jazykových školách, modernizácia obsahu vzdelávania a spôsobu hodnotenia študijných výsledkov poslucháčov jazykových škôl a úprava podmienok na vykonávanie štátnych jazykových skúšok vrátane úpravy postupu pri získaní oprávnenia na vykonávanie štátnych jazykových skúšok.

18.06.2024

 

Národná rada SR schválila zákon č. 120/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Zákon obsahuje úpravu ochrany zamestnancov pri práci s karcinogénnymi faktormi, mutagénnymi faktormi alebo reprodukčne toxickými faktormi. Taktiež obsahuje povinnosť zabezpečiť, aby do výrobných a skladovacích priestorov nevstupovali neoprávnené osoby, ktorá sa nevzťahuje na poskytovateľa sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb rodinného typu, a to na vstup zamestnancov poskytovateľa tejto sociálnej služby a prijímateľov sociálnej služby v tomto zariadení. 

11.06.2024

 

Národná rada SR schválila zákon č. 125/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Zákon stanovuje kto môže vykonávať odborné pracovné činnosti v zdravotníckom povolaní praktická sestra, zubný asistent a sanitár a podmienky prijatia cudzinca do výkonu odbornej pracovnej činnosti. Ďalej samosprávny kraj je povinný každoročne v novembri poskytnúť ministerstvu zdravotníctva informácie súvisiace s počtom chýbajúcich zdravotníckych pracovníkov v jednotlivých špecializačných odboroch v elektronickej podobe na formulári, ktorý uverejní ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.

11.06.2024