Aktuálne

Komora MNO rokovala s MFSR k účtovným závierkam neziskových organizácií - viac v servisných aktualitách

Pridajte sa k našim používateľom a majte aj informácie k 2% dane včas.

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 24.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Novelou sa taktiež mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov týkajúci sa problematiky asignovanej dane.

28.07.2021

Dňa 16.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR. Novelou sa sleduje prechod úpravy dotácií na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity zo zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, čím sa nadväzuje na prechod Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity na Úrad vlády Slovenskej republiky.

20.07.2021

Dňa 13.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách. Aktuálna zákonom ustanovená výška finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby sa nezvyšovala od roku 2012 (s výnimkou finančného príspevku pre útulky v roku 2018), a to aj napriek medziročne narastajúcim prevádzkovým nákladom.

16.07.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Spoločnosť KRONE – Verlag je majiteľom médií a vydavateľom regionálneho vydania novín Kronen‑Zeitung. V rubrike s názvom „Hing’schaut und g’sund g’lebt“ („Nazri a ži zdravo“) uverejnila článok o priaznivých účinkoch obkladu zo strúhaného chrenu. Pod tento článok sa podpísal člen rehoľného rádu, „Kräuterpfarrer Benedikt“, ktorý ako odborník v oblasti liečivých rastlín poskytuje bezplatné poradenstvo v stĺpčeku, konkrétne sa jednalo o článok s obsahom ako zmierniť reumatické bolesti. Dĺžka trvania obkladu dve hodiny až päť hodín uvedená v článku bola nesprávna: namiesto výrazu „hodiny“ sa mal uviesť výraz „minúty“. Žalobkyňa si spôsobila zdravotnú ujmu na základe uvedeného článku a žiadala, aby sa spoločnosti KRONE – Verlag uložila povinnosť zaplatiť jej náhradu škody z dôvodu utrpenej ujmy na zdraví a aby sa založila zodpovednosť tohto vydavateľstva.

V spore sa riešila otázka, či Má sa článok 2 smernice [85/374] v spojení s [jej] článkami 1 a 6 vykladať v tom zmysle, že za (chybný) výrobok sa považuje aj fyzický výtlačok denníka, ktorý obsahoval odborne nesprávne odporúčanie v oblasti zdravia, ktorého dodržanie spôsobuje poškodenie zdravia?

28.07.2021

Dňa 16.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Novelou sa sleduje vytvorenie národného preventívneho mechanizmu[1], na základe opčného protokolu, ktorý SR podpísala dňa 14. decembra 2018.

20.07.2021

Dňa 16.07.2020 bola do MPK zaradená predbežná informácia k zmenám vzoru výkazu účtovnej závierky pre neziskové účtovné jednotky , ktorá nadväzuje na zmenu Zákona o účtovníctve. Meniť sa bude opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

16.07.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 14.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti . Základné ciele zákona sú: zvýšenie kvality nemocničnej starostlivosti a lepšie výsledky pre pacientov, stabilizácia zdrojov (vyššia kvalita za rovnaké výdavky),vyššia spokojnosť personálu.

16.07.2021

Dňa 12.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

16.07.2021

Dňa 25.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Novelou sa pokračuje v znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s chorobou COVID – 19 na národné športové zväzy, národné športové organizácie a športovcov, ktorí sú v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách organizovaní.

16.07.2021

Aktualizované dňa 26.7.2021

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 24.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy. Novelou sa taktiež mení aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov týkajúci sa problematiky asignovanej dane.

28.07.2021

Dňa 16.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR. Novelou sa sleduje prechod úpravy dotácií na účel sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity zo zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, čím sa nadväzuje na prechod Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity na Úrad vlády Slovenskej republiky.

20.07.2021

Dňa 13.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k novele zákona č. 448/2008  Z. z. o sociálnych službách. Aktuálna zákonom ustanovená výška finančného príspevku na spolufinancovanie sociálnej služby sa nezvyšovala od roku 2012 (s výnimkou finančného príspevku pre útulky v roku 2018), a to aj napriek medziročne narastajúcim prevádzkovým nákladom.

16.07.2021

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Spoločnosť KRONE – Verlag je majiteľom médií a vydavateľom regionálneho vydania novín Kronen‑Zeitung. V rubrike s názvom „Hing’schaut und g’sund g’lebt“ („Nazri a ži zdravo“) uverejnila článok o priaznivých účinkoch obkladu zo strúhaného chrenu. Pod tento článok sa podpísal člen rehoľného rádu, „Kräuterpfarrer Benedikt“, ktorý ako odborník v oblasti liečivých rastlín poskytuje bezplatné poradenstvo v stĺpčeku, konkrétne sa jednalo o článok s obsahom ako zmierniť reumatické bolesti. Dĺžka trvania obkladu dve hodiny až päť hodín uvedená v článku bola nesprávna: namiesto výrazu „hodiny“ sa mal uviesť výraz „minúty“. Žalobkyňa si spôsobila zdravotnú ujmu na základe uvedeného článku a žiadala, aby sa spoločnosti KRONE – Verlag uložila povinnosť zaplatiť jej náhradu škody z dôvodu utrpenej ujmy na zdraví a aby sa založila zodpovednosť tohto vydavateľstva.

V spore sa riešila otázka, či Má sa článok 2 smernice [85/374] v spojení s [jej] článkami 1 a 6 vykladať v tom zmysle, že za (chybný) výrobok sa považuje aj fyzický výtlačok denníka, ktorý obsahoval odborne nesprávne odporúčanie v oblasti zdravia, ktorého dodržanie spôsobuje poškodenie zdravia?

28.07.2021

Dňa 16.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv. Novelou sa sleduje vytvorenie národného preventívneho mechanizmu[1], na základe opčného protokolu, ktorý SR podpísala dňa 14. decembra 2018.

20.07.2021

Dňa 16.07.2020 bola do MPK zaradená predbežná informácia k zmenám vzoru výkazu účtovnej závierky pre neziskové účtovné jednotky , ktorá nadväzuje na zmenu Zákona o účtovníctve. Meniť sa bude opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

16.07.2021

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 14.07.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o kategorizovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti . Základné ciele zákona sú: zvýšenie kvality nemocničnej starostlivosti a lepšie výsledky pre pacientov, stabilizácia zdrojov (vyššia kvalita za rovnaké výdavky),vyššia spokojnosť personálu.

16.07.2021

Dňa 12.07.2021 bola v MPK zverejnená novela zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

16.07.2021

Dňa 25.07.2021 NRSR schválila novelu zákona č. 440/2015 Z. z. o športe. Novelou sa pokračuje v znižovaní negatívnych dôsledkov krízovej situácie v súvislosti s chorobou COVID – 19 na národné športové zväzy, národné športové organizácie a športovcov, ktorí sú v národných športových zväzoch a národných športových organizáciách organizovaní.

16.07.2021

Aktualizované dňa 26.7.2021