Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 23.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky ÚVO, ktorou sa stanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a nový finančný limit pri súťaži návrhov. Predkladaným návrhom vyhlášky sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom a obstarávateľom (od 143 000 eur v závislosti od druhu obstarávania), finančný limit pre nadlimitnú koncesiu (5 538 000 eur)  a finančný limit pri súťaži návrhov (od 143 000 eur).

24.11.2023

 

Žalovaná výpoveďou ukončila pracovný pomer so žalobcom, pretože považovala za preukázané, že žalobca predložil ako svoju habilitačnú prácu časť kolektívnej monografie, pričom ani jedna z kapitol alebo podkapitol nie je jeho autorským textom. Ďalej žalovaná dodáva, že konanie žalobcu vníma ako podvodné a nezákonné konanie s cieľom neoprávnene získať titul docenta. Žalobca zdôvodnil žalobu tým, že pracoval u žalovanej ako vysokoškolský učiteľ a až neskôr na základe dohody mu bol zmenený druh práce na akademického pracovníka.

22.11.2023

 

Bytové družstvo rozhodlo o okamžitom skončení pracovného pomeru. Zamestnanec namietal, že neobdržal oznámenie o skončení pracovného pomeru a nebol si vedomý akéhokoľvek dôvodu. Zamestnávateľ nedodržal subjektívnu dvojmesačnú lehotu a oznámenie zamestnancovi doručil až po jej uplynutí. Zamestnanec namietal neplatnosť okamžitého skončenia aj z dôvodu, že podľa stanov družstva právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a jeden podpredseda predstavenstva, čo v danom prípade dodržané nebolo.

22.11.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 20.11.2023 vláda SR schválila iniciatívny materiál „Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na Hrách XXXIII. olympiády a XVII. paralympijských hrách v Paríži 2024“ a v rámci neho predpokladané zloženie a organizačné, zdravotné ako aj finančné zabezpečenie výpravy SR.

27.11.2023

 

Dňa 23.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v platnom znení. Cieľom vyhlášky je najmä rozšíriť okruh vozidiel, ktoré majú výnimku zo zákazu vjazdu, zastavenia, státia, a i. o vozidlá niektorých subjektov poskytujúcich služby v oblasti zdravotnej starostlivosti priamo v bydlisku pacienta. Taktiež sa upravuje vymedzenie okruhu vozidiel súdnej moci, ktorým možno povoliť výnimku tak, aby korešpondoval so súčasnou štruktúrou súdov v Slovenskej republike. Okrem toho sa návrhom vyhlášky v niektorých prípadoch formulačne spresňuje vymedzenie okruhu vozidiel, ktorým možno povoliť výnimku a vypúšťajú sa už neopodstatnené vozidlá.

24.11.2023

 

Dňa 23.11.2023 bol do MPK predložený návrh vyhlášky MŠVVŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe. Niektoré skupiny sa spresňujú, resp. upravujú a ďalšie dopĺňajú.

24.11.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 23.11.2023 bol do MPK predložený nelegislatívny materiál pod názvom Šiesta správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR. Slovenská republika má ako zmluvná strana Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín (ďalej len „rámcový dohovor“) záväzok predkladať v pravidelných päťročných intervaloch správu o legislatívnych a iných opatreniach prijatých na splnenie záväzkov stanovených v rámcovom dohovore. Správa poskytuje informácie o legislatívnych a iných opatreniach prijatých na realizáciu odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy (ďalej len „Výbor ministrov“) a Poradného výboru pre rámcový dohovor (ďalej len „Poradný výbor“) v rámci posledného monitorovacieho kola a ďalších opatrení na vykonávanie rámcového dohovoru. Sledovaným obdobím správy je obdobie od prijatia hodnotiacej správy Poradného výboru v 5. monitorovacom kole do odoslania implementačnej správy štátu (t. j. od 2. februára 2022 do súčasnosti). Správa je rozdelená do častí tak, aby zohľadňovala usmernenie Výboru ministrov pre prípravu implementačných správ v šiestom kole monitoringu. 

24.11.2023

 

Dňa 21.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom návrhu je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19.októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii.

22.11.2023

 

Dňa 13.11.2023 vláda SR schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „návrh zákona“). V súvislosti s tým vláda rovnako schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť kontinuitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2024, tak ako ju navrhuje pripravovaná optimalizácia nemocníc a spustiť zber dát a zber čakacích listín, s tým, aby nárok pacienta bolo možné uplatniť až od 1. januára 2025.

20.11.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 23.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky ÚVO, ktorou sa stanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a nový finančný limit pri súťaži návrhov. Predkladaným návrhom vyhlášky sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom a obstarávateľom (od 143 000 eur v závislosti od druhu obstarávania), finančný limit pre nadlimitnú koncesiu (5 538 000 eur)  a finančný limit pri súťaži návrhov (od 143 000 eur).

24.11.2023

 

Žalovaná výpoveďou ukončila pracovný pomer so žalobcom, pretože považovala za preukázané, že žalobca predložil ako svoju habilitačnú prácu časť kolektívnej monografie, pričom ani jedna z kapitol alebo podkapitol nie je jeho autorským textom. Ďalej žalovaná dodáva, že konanie žalobcu vníma ako podvodné a nezákonné konanie s cieľom neoprávnene získať titul docenta. Žalobca zdôvodnil žalobu tým, že pracoval u žalovanej ako vysokoškolský učiteľ a až neskôr na základe dohody mu bol zmenený druh práce na akademického pracovníka.

22.11.2023

 

Bytové družstvo rozhodlo o okamžitom skončení pracovného pomeru. Zamestnanec namietal, že neobdržal oznámenie o skončení pracovného pomeru a nebol si vedomý akéhokoľvek dôvodu. Zamestnávateľ nedodržal subjektívnu dvojmesačnú lehotu a oznámenie zamestnancovi doručil až po jej uplynutí. Zamestnanec namietal neplatnosť okamžitého skončenia aj z dôvodu, že podľa stanov družstva právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a jeden podpredseda predstavenstva, čo v danom prípade dodržané nebolo.

22.11.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 20.11.2023 vláda SR schválila iniciatívny materiál „Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na Hrách XXXIII. olympiády a XVII. paralympijských hrách v Paríži 2024“ a v rámci neho predpokladané zloženie a organizačné, zdravotné ako aj finančné zabezpečenie výpravy SR.

27.11.2023

 

Dňa 23.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v platnom znení. Cieľom vyhlášky je najmä rozšíriť okruh vozidiel, ktoré majú výnimku zo zákazu vjazdu, zastavenia, státia, a i. o vozidlá niektorých subjektov poskytujúcich služby v oblasti zdravotnej starostlivosti priamo v bydlisku pacienta. Taktiež sa upravuje vymedzenie okruhu vozidiel súdnej moci, ktorým možno povoliť výnimku tak, aby korešpondoval so súčasnou štruktúrou súdov v Slovenskej republike. Okrem toho sa návrhom vyhlášky v niektorých prípadoch formulačne spresňuje vymedzenie okruhu vozidiel, ktorým možno povoliť výnimku a vypúšťajú sa už neopodstatnené vozidlá.

24.11.2023

 

Dňa 23.11.2023 bol do MPK predložený návrh vyhlášky MŠVVŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe. Niektoré skupiny sa spresňujú, resp. upravujú a ďalšie dopĺňajú.

24.11.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 23.11.2023 bol do MPK predložený nelegislatívny materiál pod názvom Šiesta správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR. Slovenská republika má ako zmluvná strana Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín (ďalej len „rámcový dohovor“) záväzok predkladať v pravidelných päťročných intervaloch správu o legislatívnych a iných opatreniach prijatých na splnenie záväzkov stanovených v rámcovom dohovore. Správa poskytuje informácie o legislatívnych a iných opatreniach prijatých na realizáciu odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy (ďalej len „Výbor ministrov“) a Poradného výboru pre rámcový dohovor (ďalej len „Poradný výbor“) v rámci posledného monitorovacieho kola a ďalších opatrení na vykonávanie rámcového dohovoru. Sledovaným obdobím správy je obdobie od prijatia hodnotiacej správy Poradného výboru v 5. monitorovacom kole do odoslania implementačnej správy štátu (t. j. od 2. februára 2022 do súčasnosti). Správa je rozdelená do častí tak, aby zohľadňovala usmernenie Výboru ministrov pre prípravu implementačných správ v šiestom kole monitoringu. 

24.11.2023

 

Dňa 21.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom návrhu je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19.októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii.

22.11.2023

 

Dňa 13.11.2023 vláda SR schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „návrh zákona“). V súvislosti s tým vláda rovnako schválila Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 518/2022 Z. z. Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť kontinuitu a dostupnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti od 1. januára 2024, tak ako ju navrhuje pripravovaná optimalizácia nemocníc a spustiť zber dát a zber čakacích listín, s tým, aby nárok pacienta bolo možné uplatniť až od 1. januára 2025.

20.11.2023