Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Účelom kontroly bolo analýzou fungovania sociálnych podnikov a prostredia, v ktorom pôsobia, poukázať na nedostatky, ktoré bránia ich výraznejšiemu rozvoju. Kontrola mala priniesť odpovede na otázky, či sociálne podniky prinášajú spoločnosti to, čo sa od nich očakáva, či je systém, v ktorom sociálne podniky fungujú, nastavený správne a či si ministerstvo plní svoje úlohy spojené s rozvojom sociálneho podnikania na Slovensku.

18.04.2024

 

Dňa 11.04.2024 vláda schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predmetným návrhom zákona sa zvyšuje maximálna suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu na 1 500 eur. Zároveň sa zavádzajú osobitné podmienky pre poskytnutie predmetnej dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, v dôsledku ktorej bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia.

 

16.04.2024

 

V rámci kontroly dodržiavania zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní bola u žalobcu podnikateľa vykonaná kontrola, počas ktorej osoba potvrdila vykonávanie konkrétnych činností  (uvádzanie hostí, starostlivosť o hostí, udržiavanie poriadku v rokovacích miestnostiach) pre žalobcu na základe zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Záverom protokolu o výsledku kontroly bolo zistenie využívania závislej práce osoby, ktorá vykonávala pre žalobcu prácu asistentky, sekretárky, bez založeného pracovnoprávneho vzťahu, a teda porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa mu bola uložená pokuta. Žalobca namietal, že dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať pre akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

15.04.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 18.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o vzdelávaní dospelých. Cieľom návrhu zákona je zaviesť systémové nástroje, ktoré zmiernia vplyvy spoločenských a technologických zmien na životy ľudí. Zmeny, ktorými prechádza v súčasnosti trh práce, sú spojené najmä s prebiehajúcou Priemyselnou revolúciou 4.0 a s ňou spojenou digitalizáciou a automatizáciou výroby a služieb. Tieto zmeny majú za následok nutnosť, aby vzdelávací systém pružnejšie reagoval na tieto zmeny, a zabezpečil pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.

19.04.2024

 

Dňa 15.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 95/2018 Z. z. o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.

18.04.2024

 

Dňa 16.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025. Cieľom návrhu nariadenia vlády je ustanovenie metodiky na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025, ktorý predstavuje jeden zo základných parametrov na výpočet príspevku uznanému športu. Základný rámec pre výpočet podielu uznaného športu ustanovuje príloha č. 3 k zákonu o športe, pričom nariadenie vlády každoročne ustanovuje spôsob výpočtu jednotlivých parametrov, z ktorých sa následne vypočítava podiel uznaného športu.

 

18.04.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 16.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra. Cieľom navrhovanej zmeny vyhlášky je ustanoviť spôsob a podmienky, podľa ktorých je možné využívať frekvenčné spektrum rádiovými zariadeniami a elektronickými komunikačnými sieťami so zreteľom na zachovanie kontinuity súčasnej praxe týkajúcej sa spôsobu ich používania a povoľovania.

 

17.04.2024

 

Dňa 16.04.2024 bol v MPK zverejnený Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2024 – 2030. Hlavným cieľom je zlepšenie úrovne verejného zdravia prostredníctvom podpory pohybovej aktivity naprieč sektormi. Ďalším cieľom národného akčného plánu je zvýšenie podielu populácie, ktorá dosiahne minimálne odporúčané množstvo času stráveného pohybovou aktivitou podľa WHO.

17.04.2024

 

Dňa 15.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu zákona o výskume, vývoji a inováciách. Cieľom návrhu zákona je komplexne upraviť nastavenie systému výskumu, vývoja a inovácii v SR v súlade s prijatými strategickými a koncepčnými dokumentmi  a programovým vyhlásením vlády SR. Návrh zákona bude pokrývať nielen oblasť výskumu a vývoja, ale aj oblasť inovácií a transferu poznatkov. Návrh zákona ďalej upraví princípy využívania, modernizácie a budovania výskumnej infraštruktúry, rámce inštitucionálneho financovania, podporu aplikovaného výskumu, oblasť sociálnych inovácií a inovácií v regiónoch.

16.04.2024

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Účelom kontroly bolo analýzou fungovania sociálnych podnikov a prostredia, v ktorom pôsobia, poukázať na nedostatky, ktoré bránia ich výraznejšiemu rozvoju. Kontrola mala priniesť odpovede na otázky, či sociálne podniky prinášajú spoločnosti to, čo sa od nich očakáva, či je systém, v ktorom sociálne podniky fungujú, nastavený správne a či si ministerstvo plní svoje úlohy spojené s rozvojom sociálneho podnikania na Slovensku.

18.04.2024

 

Dňa 11.04.2024 vláda schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predmetným návrhom zákona sa zvyšuje maximálna suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu na 1 500 eur. Zároveň sa zavádzajú osobitné podmienky pre poskytnutie predmetnej dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, v dôsledku ktorej bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia.

 

16.04.2024

 

V rámci kontroly dodržiavania zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní bola u žalobcu podnikateľa vykonaná kontrola, počas ktorej osoba potvrdila vykonávanie konkrétnych činností  (uvádzanie hostí, starostlivosť o hostí, udržiavanie poriadku v rokovacích miestnostiach) pre žalobcu na základe zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti.

Záverom protokolu o výsledku kontroly bolo zistenie využívania závislej práce osoby, ktorá vykonávala pre žalobcu prácu asistentky, sekretárky, bez založeného pracovnoprávneho vzťahu, a teda porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Rozhodnutím správneho orgánu prvého stupňa mu bola uložená pokuta. Žalobca namietal, že dobrovoľnícku činnosť je možné vykonávať pre akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu.

15.04.2024

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 18.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona o vzdelávaní dospelých. Cieľom návrhu zákona je zaviesť systémové nástroje, ktoré zmiernia vplyvy spoločenských a technologických zmien na životy ľudí. Zmeny, ktorými prechádza v súčasnosti trh práce, sú spojené najmä s prebiehajúcou Priemyselnou revolúciou 4.0 a s ňou spojenou digitalizáciou a automatizáciou výroby a služieb. Tieto zmeny majú za následok nutnosť, aby vzdelávací systém pružnejšie reagoval na tieto zmeny, a zabezpečil pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života, v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote.

19.04.2024

 

Dňa 15.04.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 95/2018 Z. z. o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.

18.04.2024

 

Dňa 16.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025. Cieľom návrhu nariadenia vlády je ustanovenie metodiky na výpočet podielu uznaného športu na rok 2025, ktorý predstavuje jeden zo základných parametrov na výpočet príspevku uznanému športu. Základný rámec pre výpočet podielu uznaného športu ustanovuje príloha č. 3 k zákonu o športe, pričom nariadenie vlády každoročne ustanovuje spôsob výpočtu jednotlivých parametrov, z ktorých sa následne vypočítava podiel uznaného športu.

 

18.04.2024

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 16.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorou sa mení vyhláška Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb č. 288/2022 Z. z., ktorou sa ustanovuje plán využívania frekvenčného spektra. Cieľom navrhovanej zmeny vyhlášky je ustanoviť spôsob a podmienky, podľa ktorých je možné využívať frekvenčné spektrum rádiovými zariadeniami a elektronickými komunikačnými sieťami so zreteľom na zachovanie kontinuity súčasnej praxe týkajúcej sa spôsobu ich používania a povoľovania.

 

17.04.2024

 

Dňa 16.04.2024 bol v MPK zverejnený Národný akčný plán pre podporu pohybovej aktivity na roky 2024 – 2030. Hlavným cieľom je zlepšenie úrovne verejného zdravia prostredníctvom podpory pohybovej aktivity naprieč sektormi. Ďalším cieľom národného akčného plánu je zvýšenie podielu populácie, ktorá dosiahne minimálne odporúčané množstvo času stráveného pohybovou aktivitou podľa WHO.

17.04.2024

 

Dňa 15.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu zákona o výskume, vývoji a inováciách. Cieľom návrhu zákona je komplexne upraviť nastavenie systému výskumu, vývoja a inovácii v SR v súlade s prijatými strategickými a koncepčnými dokumentmi  a programovým vyhlásením vlády SR. Návrh zákona bude pokrývať nielen oblasť výskumu a vývoja, ale aj oblasť inovácií a transferu poznatkov. Návrh zákona ďalej upraví princípy využívania, modernizácie a budovania výskumnej infraštruktúry, rámce inštitucionálneho financovania, podporu aplikovaného výskumu, oblasť sociálnych inovácií a inovácií v regiónoch.

16.04.2024