Aktuálne

Neziskovky - školy - šport - sociálne organizácie - kultúrne organizácie - výskum & vývoj - cirkev - iTRETISEKTOR.SK pre všetkých

** Dôležité zmeny v neziskovom sektore v príprave - nový zákon o športe a zmeny zákona o nadáciách **

CENTRÁLNY ODBORNÝ PORTÁL PRE NEZISKOVÝ SEKTOR

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Široká databáza

Odborných článkov, príkladov z praxe, stanovísk orgánov verejnej správy, rozhodnutí súdov.

Legislatívny servis

Spracúvanie zmien legislatívy pre neziskové organizácie (už v štádiu predbežnej informácie a MPK).

Riešenie problémov praxe

Pre všetky právne formy neziskových organizácií.

Online poradenstvo

Pre neziskové organizácie a ľudí pôsobiacich v treťom sektore.

Spolutvorba zákonov

Portál je partnerom pri tvorbe zákonov z oblasti neziskového sektora.

2%

Spolutvorcovia 2%

Podieľali sme sa na tvorbe mechanizmu 2% a sme pri všetkých jeho zmenách.

Prečo

sa registrovať na itretisektor.sk
Zistiť viac

Prečo sa registrovať na itretisektor.sk

Zistiť viac

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu

Majte informácie včas

Registrujte sa na portáli itretisektor.sk

2% dane - vždy aktuálne informácie

zakúpiť licenciu
Najnovšie
Najčítanejšie
Najnovšia legislatíva
Najnovšie judikáty, protesty

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 15.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.   595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Cieľom návrhu zákona je zjednodušiť administratívu a podávanie daňových priznaní športových odborníkov, ......
ak majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov ) a sú podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov (tzv. aktívne príjmy) a teda navrhuje sa, aby sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov), ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona (daňovník sa môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážkou). Obdobný systém platí aj pre zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu.

17.03.2023

 

Osoba podala žiadosť o priznanie invalidného dôchodku z dôvodu pracovného úrazu. Táto žiadosť bola zamietnutá pre nesplnenie podmienok, z dôvodu že osoba nezískala potrebnú dobu poistenia, nakoľko v minulosti poklesla jeho pracovná schopnosť o 70 %.
Podľa názoru posudkovej lekárky totiž pracovný úraz nebol jedinou príčinou finálneho postihnutia, nakoľko už v minulosti bolo jeho pravé koleno postihnuté. Osoba poukázala na to, že si posudková lekárka si v tvrdeniach odporuje. Ak totiž na jednej strane uviedla, že bola osoba po pracovnej neschopnosti úplne vyliečená, nemohla na strane druhej dôjsť k záveru, že pracovný úraz nebol rozhodujúci pre vznik invalidity.

15.03.2023

 

Správca dane rozhodnutím určil objednávateľovi rozdiel dane z pridanej hodnoty, keď mu na základe vykonanej daňovej kontroly neuznal oprávnenosť odpočítania dane od dodávateľa za poskytnutie reklamného priestoru za účelom prezentácie objednávateľa ako reklamného partnera podujatia. Podujatie s logom objednávateľa a údajom o predmete jeho činnosti malo byť prezentované tlačovinami, na dohodnutej webovej stránke a poďakovaním moderátorom pred každým koncertom. Správca dane dospel k záveru, že objednávateľovi nebola dodaná služba, ktorá je predmetom DPH, pretože dodávateľ nezabezpečil reklamu objednávateľa a jeho ekonomickej činnosti, ale jeho prezentáciu ako reklamného partnera podujatia. Správca dane uviedol, že sporné plnenie považuje za sponzoring, pretože jeho cieľom nebolo sprostredkovania odkazu verejnosti o existencii a vlastnostiach určitého výrobku, ale aktivita tretej osoby, ktorú objednávateľ finančne podporil a preto mal byť uvedený na reklamných materiáloch ako reklamný partner.

24.02.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 15.03.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania. 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), ktorý novelizoval aj zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audiovízii“), ktorý upravuje jednotný systém označovania ako účinný nástroj ochrany maloletých pred nevhodnými obsahmi.

17.03.2023

 

Vysoká škola rozhodnutím stanovila študentovi poplatok za prekročenie štandardnej doby štúdia zvýšenej o jeden rok, a to za ďalších (už druhých) začatých šesť mesiacov štúdia. Študent sa odvolal voči tomuto rozhodnutiu a odvolanie žalobcu rektorka zamietla. Študent podal žalobu, ktorou sa  domáhal vyslovení ničotnosti napadnutého rozhodnutia, pričom namietal nesprávne určenie doby štúdia a uviedol skutočnosť, že v čase, keď skončilo konanie o poplatku už nemal status študenta.

15.03.2023

 

Dňa 08.03.2023 vláda SR vzala na vedomie materiál Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022. Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022 obsahuje úvodné informácie o úlohách, cieľoch, poslaní, materiálno-technickom a organizačnom zabezpečení hlavného kontrolóra športu ako funkcie, ktorá bola zriadená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe.

15.03.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 09.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, kritéria funkčnosti a kritéria na posúdenie neprimeranej záťaže. Cieľom návrhu nariadenia vlády SR  je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu so zameraním sa na prístupnosť služieb. Účelom je zvýšiť dostupnosť prístupných služieb  na vnútornom trhu a zlepšiť prístupnosť informácií.

15.03.2023

 

Dňa 06.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým mení  zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Predkladaným návrhom novely zákona o sociálnej práci sa navrhuje predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2024.

10.03.2023

 

Dňa 06.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Návrhom zákona sa zavádza nový trestný čin „Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti“, ktorý bude upravený v § 285a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Cieľom navrhovanej trestnoprávnej úpravy je najmä preventívne pôsobenie hroziaceho trestu, čím sa zabezpečuje ochrana najohrozenejšej skupiny osôb. Návrh zákona reaguje na aktuálnu situáciu nízkeho počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek.

09.03.2023

 

AKTUALITY EKONOMIKA

Všetky

Dňa 15.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.   595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Cieľom návrhu zákona je zjednodušiť administratívu a podávanie daňových priznaní športových odborníkov, ......
ak majú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov ) a sú podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov (tzv. aktívne príjmy) a teda navrhuje sa, aby sa zdaňovali daňou vyberanou zrážkou (§ 43 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov), ak daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 14 zákona (daňovník sa môže vopred písomne dohodnúť s platiteľom dane o tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov nezrazí daň vyberanú zrážkou). Obdobný systém platí aj pre zdaňovanie príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu.

17.03.2023

 

Osoba podala žiadosť o priznanie invalidného dôchodku z dôvodu pracovného úrazu. Táto žiadosť bola zamietnutá pre nesplnenie podmienok, z dôvodu že osoba nezískala potrebnú dobu poistenia, nakoľko v minulosti poklesla jeho pracovná schopnosť o 70 %.
Podľa názoru posudkovej lekárky totiž pracovný úraz nebol jedinou príčinou finálneho postihnutia, nakoľko už v minulosti bolo jeho pravé koleno postihnuté. Osoba poukázala na to, že si posudková lekárka si v tvrdeniach odporuje. Ak totiž na jednej strane uviedla, že bola osoba po pracovnej neschopnosti úplne vyliečená, nemohla na strane druhej dôjsť k záveru, že pracovný úraz nebol rozhodujúci pre vznik invalidity.

15.03.2023

 

Správca dane rozhodnutím určil objednávateľovi rozdiel dane z pridanej hodnoty, keď mu na základe vykonanej daňovej kontroly neuznal oprávnenosť odpočítania dane od dodávateľa za poskytnutie reklamného priestoru za účelom prezentácie objednávateľa ako reklamného partnera podujatia. Podujatie s logom objednávateľa a údajom o predmete jeho činnosti malo byť prezentované tlačovinami, na dohodnutej webovej stránke a poďakovaním moderátorom pred každým koncertom. Správca dane dospel k záveru, že objednávateľovi nebola dodaná služba, ktorá je predmetom DPH, pretože dodávateľ nezabezpečil reklamu objednávateľa a jeho ekonomickej činnosti, ale jeho prezentáciu ako reklamného partnera podujatia. Správca dane uviedol, že sporné plnenie považuje za sponzoring, pretože jeho cieľom nebolo sprostredkovania odkazu verejnosti o existencii a vlastnostiach určitého výrobku, ale aktivita tretej osoby, ktorú objednávateľ finančne podporil a preto mal byť uvedený na reklamných materiáloch ako reklamný partner.

24.02.2023

 

AKTUALITY PRÁVO

Všetky

Dňa 15.03.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania. 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), ktorý novelizoval aj zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audiovízii“), ktorý upravuje jednotný systém označovania ako účinný nástroj ochrany maloletých pred nevhodnými obsahmi.

17.03.2023

 

Vysoká škola rozhodnutím stanovila študentovi poplatok za prekročenie štandardnej doby štúdia zvýšenej o jeden rok, a to za ďalších (už druhých) začatých šesť mesiacov štúdia. Študent sa odvolal voči tomuto rozhodnutiu a odvolanie žalobcu rektorka zamietla. Študent podal žalobu, ktorou sa  domáhal vyslovení ničotnosti napadnutého rozhodnutia, pričom namietal nesprávne určenie doby štúdia a uviedol skutočnosť, že v čase, keď skončilo konanie o poplatku už nemal status študenta.

15.03.2023

 

Dňa 08.03.2023 vláda SR vzala na vedomie materiál Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022. Správa o činnosti hlavného kontrolóra športu za rok 2022 obsahuje úvodné informácie o úlohách, cieľoch, poslaní, materiálno-technickom a organizačnom zabezpečení hlavného kontrolóra športu ako funkcie, ktorá bola zriadená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe.

15.03.2023

 

AKTUALITY SERVIS

Všetky

Dňa 09.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, kritéria funkčnosti a kritéria na posúdenie neprimeranej záťaže. Cieľom návrhu nariadenia vlády SR  je prispieť k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu so zameraním sa na prístupnosť služieb. Účelom je zvýšiť dostupnosť prístupných služieb  na vnútornom trhu a zlepšiť prístupnosť informácií.

15.03.2023

 

Dňa 06.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým mení  zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Predkladaným návrhom novely zákona o sociálnej práci sa navrhuje predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2024.

10.03.2023

 

Dňa 06.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Návrhom zákona sa zavádza nový trestný čin „Ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti“, ktorý bude upravený v § 285a zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon. Cieľom navrhovanej trestnoprávnej úpravy je najmä preventívne pôsobenie hroziaceho trestu, čím sa zabezpečuje ochrana najohrozenejšej skupiny osôb. Návrh zákona reaguje na aktuálnu situáciu nízkeho počtu kvalifikovaných lekárov, sestier a pôrodných asistentiek.

09.03.2023