Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Zverejnenie špecifikácie použitia za viac zdaňovacích období

29.6.2022

JUDr- Monika Ivanová

Ako zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu použitia prostriedkov z podielu zaplatenej dane, ktoré občianske združenie prijalo v roku 2021, avšak prostriedky pochádzali z viacerých zdaňovacích období (daň z príjmov za rok 2019 a 2020)? Je potrebné podať 2 špecifikácie pre každé daňové obdobie samostatne?

Správa z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 27.06.2022 bola v MPK zverejnená Správa o plnení opatrení vyplývajúcich z Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím za rok 2021 a návrh na jeho aktualizáciu.

Nový zákon o publikáciách

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 22.06.2022 NRSR schválila nový zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách), ktorý upravuje:

Novela infozákona

29.6.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 21.06.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktorá reaguje na potrebu zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií verejného sektora (prepracované znenie).