Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Použitie asignovanej dane v zahraničí?

20.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné financie získané z 2% použiť na poskytnutie sociálnej výpomoci obetiam prírodnej katastrofy do zahraničia?

Veľká novela Obchodného zákonníka a ďalších zákonov

20.10.2021

Mgr. Helena Laposová

V roku 2020 došlo k významným zmenám v oblasti obchodného práva. Dňa 01.10.2021 nadobudla účinnosť novela k Obchodnému zákonníku, ktorá so sebou priniesla veľké novinky aj pre obchodné spoločnosti. Okrem Obchodného zákonníka (ďalej len ako „OBZ“) však boli novelizované aj ďalšie právne predpisy, ktoré úzko súvisia s novou právnou úpravou OBZ, ako napr.:

  1. Civilný mimosporový poriadok;
  2. Zákon o združovaní občanov;
  3. Živnostenský zákon;
  4. Zákon o obchodnom registri;
  5. Zákon o dani z príjmov;
  6. Daňový poriadok;
  7. Zákon o registri mimovládnych neziskových organizáciách a ďalšie.

Z dôvodu stálej aktuálnosti témy uvádzame prehľad najdôležitejších zmien v rámci novelizačných úprav.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v školách

19.10.2021

Mgr. Helena Laposová

Dňa 18.10.2021 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (ďalej len ako „návrh zákona“), ktorého účelom je ustanoviť možnosť, aby školy a školské zariadenia mohli vytvárať podmienky na poskytovanie zdravotnej starostlivosti deťom a žiakom.