Najčítanejšie

Zmena sankcionovania záškoláctva aj v oblasti predprimárneho vzdelávania

13.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 08.11.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa. Uvedenou novelou bol doplnený okrem iného aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) s dopadmi v oblasti sankcionovania záškoláctva.

Zoznam prijímateľov 2% dane na rok 2022 už zverejnený

18.1.2023

tím itretisektor.sk

Notárska komora SR zverejnila nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2022.

Tím itretisektor.sk

Kvalifikačné predpoklady pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

10.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 05.01.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Cieľom návrhu vyhlášky je:

Zmeny zákona o nadáciách - možnosť založenia súkromnej nadácie

17.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 14.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 37/2002 Z. z. o nadáciách. V platnom právnom poriadku vo všeobecnosti absentuje právny nástoj pre správu majetku, ktorý by mohol byť zriadený na podporu súkromného účelu. V zahraničí ide typicky o zverenecké fondy („trusty“) či súkromné nadačné fondy. Chýba teda nástroj pre efektívnu správu majetku, jeho ovládanie a vhodnú distribúciu rodine ako aj iným osobám dôležitým pre súčasných majiteľov majetkov. 

Fungovanie správnej rady neziskovej organizácie

18.1.2023

JUDr. Monika Ivanová

Môže sa správna rada neziskovej organizácie stretávať online formou? Ako je potrebné uvedené upraviť v štatúte? Akým spôsobom sa upravuje hlasovanie per rollam v štatúte? Aká má byť dĺžka funkčného obdobia člena správnej rady? Je možné napadnúť rozhodnutie správnej rady v lehote 3 mesiacov podobne ako to je pri uzneseniach prijatých valným zhromaždením obchodnej spoločnosti?