Najčítanejšie

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2021

2. 12. 2020

JUDr. Henrieta Bicáková

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. Viac v odbornom článku.

Zoznam povolaní v kultúre

4. 11. 2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 29.10.2020 bolo v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnené opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Opatrenie“).

Program APVV schválený vládou

11. 11. 2020

tím itretisektor.sk

Vláda SR dňa 11.11.2020 schválila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“

Realizácia programu APVV by mala výrazne podporiť ambíciu vlády SR deklarovanú v jej programovom vyhlásení:
a. podporiť realizáciu excelentnej vedy a výskumu v európskom a svetovom priestore;
b. zlepšovať medzinárodnú konkurencieschopnosť v oblasti ľudských zdrojov;
c. zvýšiť podiel grantového financovania vedy a výskumu;
d. dosiahnuť transparentnejšie prideľovanie prostriedkov využitím hodnotiacich kapacít Európskej únie.

Podpora zamestnanosti ZUŠ

19. 11. 2020

Mgr. Jana Kochan

Dňa 18.11.2020 Vláda SR schválila Návrh podmienok projektu na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov (ďalej ako „projekt“).

Skončenie pracovného pomeru s tehotnou zastupujúcou zamestnankyňou

19. 11. 2020

JUDr. Adriána Kováčová

So zamestnankyňou máme pracovnú zmluvu na dobu určitú t.j. zastupovanie zamestnanca  počas PN, rodičovskej a materskej dovolenky. Zastupujúca je teraz na PN ,lebo je tehotná. Potrebujeme novú silu. Dá sa so zastupujúcou, ktorá je na dobu určitú, rozviazať pracovný pomer?