Najčítanejšie

Zaradenie registra nelegálneho zamestnávania do zoznamu referenčných registrov

13.12.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 11.12.2023 bol v MPK zverejnený Návrh na vyhlásenie referenčného registra nelegálneho zamestnávania. Cieľom návrhu je zaradenie registra nelegálneho zamestnávania do zoznamu údajov referenčných registrov. Týmto spôsobom sa zabezpečí sa automatizácia overovania údajov pre orgány verejnej moci a tiež plnenie úloh Národného inšpektorátu práce, ktorý je povinný na žiadosť orgánu verejnej moci v elektronickej podobe poskytnúť  údaje o tom, že k určenému dňu nebola fyzickej osobe alebo právnickej osobe právoplatne uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania na účely preukázania skutočnosti ustanovenej osobitným predpisom.

Návrh Štatútu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

2.2.2024

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 02.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Návrhom sa reaguje na zmenu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa ktorej pôsobnosť štátnej starostlivosti o šport prechádza z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, dôsledkom čoho je aj zmena názvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Cieľom navrhovaného nelegislatívneho materiálu je potvrdiť zmenu zákonnej úpravy na úrovni štatútu školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

Zosúladenie postupu pri vykonávaní zaručenej konverzie

13.12.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 12.12.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii. Cieľom návrhu vyhlášky je zosúladiť postup pri vykonávaní zaručenej konverzie so zákonnou úpravou v nadväznosti na zavedenie možnosti voľby spôsobu vytvárania osvedčovacej doložky aj ako samostatnej časti novovzniknutého dokumentu.