Najčítanejšie

Nové tlačivá na poukázanie 2% z dane v roku 2018

12.1.2018

Milan Andrejkovič

Nové tlačivá na poukázanie 2% z dane!

Občianske združenia

21.1.2011

Mgr. Ján Cuhanič

Spolky v našom právnom poriadku predstavujú najstaršiu právnu formu, ktorá sa historicky vyvíjala na našom území. Aj keď po roku 1990 nedošlo k prevzatiu ich názvu dominantného ešte za pôsobenia prvej republiky, terajšie občianske združenia plne nadviazali na tradíciu združovania sa osôb a sú najrozšírenejšou právnou formou pôsobiacou v neziskovom sektore. V rámci samotnej legislatívy sa do popredia dostáva otázka vytvorenia centrálneho registra združení, ktorý by znamenal významný posun v právnom postavení občianskych združení ako právnických osôb. Centrálny portál pre neziskový sektor Vám prináša všetky informácie, ktoré súvisia s právnou formou spolkov a ktoré unikátnym spôsobom približujú všetky právne vzťahy, v ktorých spolky ako právnické osoby vystupujú samostatne vo vlastnom mene.

Dobrovoľnícka zmluva v praxi

4.3.2013

Dagmara Kubíčková

Základným predpokladom výkonu dobrovoľníckej činnosti je uzatvorenie zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení.

Vedenie účtovníctva v zahraničnej organizačnej zložke zriadenej na území Slovenskej republiky

9.9.2010

Ing. Ľudmila Novotná

Zahraničné osoby môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské právne subjekty. V príspevku sa uvádzajú povinné náležitosti obchodných dokumentov týkajúcich sa podniku zahraničnej osoby alebo jeho organizačnej zložky, financovanie organizačných zložiek, požiadavky na vedenie účtovníctva a účtovníctvo v organizačnej zložke.

Nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2014

14.1.2014

Milan Andrejkovič

Komora notárov SR zverejnila nový Zoznam prijímateľov 2% na rok 2013!