Najčítanejšie

Termín špecifikácie použitia asignovanej dane z roku 2019 a 2020

10.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Podľa ročného prehľadu prijímateľov za rok 2020 sme prijali sumu 4500 Eur z 2% daní platených za rok 2019.Dokedy je potrebné zverejniť ich použitie v Obchodnom vestníku?

Postup školy ako správneho orgánu po podanom odvolaní

9.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Súkromné školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 2*

Prinášame druhú časť odborného článku, ktorý sa zaoberá aplikáciou Správneho poriadku na rozhodnutia prijatého súkromnou školou resp. riaditeľom súkromnej školy.

The school's procedure as an administrative body after received appeal

9.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*article from the series: Private schools and the application of the Administrative Procedure Code, part 2*

In the event that a parent appeals the decision of the principal of a private school as part of the administrative procedure, it is necessary that the principal, as the administrative body that decides on matters specified by Act No. 596/2003 Coll. on State Administration in Education and School Self-Government and on Amendments and Additions to Certain Acts (hereinafter referred to as the "Act on State Administration in Education") in Section 38, Paragraph 1 of the Act on State Administration in Education, should be given the right to appeal the decision of the principal, he was informed of the further procedure under Act No. 71/1967 Coll. on Administrative Proceedings (Administrative Procedure Code), as amended (hereinafter referred to as the "Administrative Procedure Code").

Dokumentácia zariadenia školského stravovania

5.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 02.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania, ktorého cieľom je vypustiť ustanovenia § 9 vyhlášky č. 330/2009 Z. z., ktoré upravujú dokumentáciu zariadenia školského stravovania v súvislosti s prijatím vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 21/2022 Z. z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, ktorá pre všetky školy a školské zariadenia upravuje pedagogickú dokumentáciu a ďalšiu dokumentáciu.

Odmena podľa kolektívnej zmluvy z dotácie MPSVaR?

25.4.2022

JUDr. Monika Ivanová

V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy na rok 2021 sú zariadenia sociálnych služieb povinné zamestnancom, ktorí pracovali v zariadení k 31.12.2021 minimálne 6 mesiacov vyplatiť  odmenu 350 € v termíne do konca júna 2022. Môže byť za splnenie uvedenej povinnosti vyplývajúcej z kolektívnej zmluvy považované vyplatenie mimoriadnej odmeny od MPSVaR v decembri 2021?