Najnovšia legislatíva

Príprava a účasť reprezentantov na letnej olympiáde v Paríži 2024

27.11.2023

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 20.11.2023 vláda SR schválila iniciatívny materiál „Zabezpečenie prípravy a účasti reprezentantov SR na Hrách XXXIII. olympiády a XVII. paralympijských hrách v Paríži 2024“ a v rámci neho predpokladané zloženie a organizačné, zdravotné ako aj finančné zabezpečenie výpravy SR.

Výnimky z dopravných zákazov pre niektoré typy vozidiel

24.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 23.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v platnom znení. Cieľom vyhlášky je najmä rozšíriť okruh vozidiel, ktoré majú výnimku zo zákazu vjazdu, zastavenia, státia, a i. o vozidlá niektorých subjektov poskytujúcich služby v oblasti zdravotnej starostlivosti priamo v bydlisku pacienta. Taktiež sa upravuje vymedzenie okruhu vozidiel súdnej moci, ktorým možno povoliť výnimku tak, aby korešpondoval so súčasnou štruktúrou súdov v Slovenskej republike. Okrem toho sa návrhom vyhlášky v niektorých prípadoch formulačne spresňuje vymedzenie okruhu vozidiel, ktorým možno povoliť výnimku a vypúšťajú sa už neopodstatnené vozidlá.

Doping – zoznam zakázaných látok a metód

24.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 23.11.2023 bol do MPK predložený návrh vyhlášky MŠVVŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu v športe. Niektoré skupiny sa spresňujú, resp. upravujú a ďalšie dopĺňajú.

Nové finančné limity vo verejnom obstarávaní

24.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 23.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky ÚVO, ktorou sa stanovuje nový finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitnú koncesiu a nový finančný limit pri súťaži návrhov. Predkladaným návrhom vyhlášky sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb verejným obstarávateľom a obstarávateľom (od 143 000 eur v závislosti od druhu obstarávania), finančný limit pre nadlimitnú koncesiu (5 538 000 eur)  a finančný limit pri súťaži návrhov (od 143 000 eur).

Ochrana národnostných menšín v SR

24.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 23.11.2023 bol do MPK predložený nelegislatívny materiál pod názvom Šiesta správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR. Slovenská republika má ako zmluvná strana Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín (ďalej len „rámcový dohovor“) záväzok predkladať v pravidelných päťročných intervaloch správu o legislatívnych a iných opatreniach prijatých na splnenie záväzkov stanovených v rámcovom dohovore. Správa poskytuje informácie o legislatívnych a iných opatreniach prijatých na realizáciu odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy (ďalej len „Výbor ministrov“) a Poradného výboru pre rámcový dohovor (ďalej len „Poradný výbor“) v rámci posledného monitorovacieho kola a ďalších opatrení na vykonávanie rámcového dohovoru. Sledovaným obdobím správy je obdobie od prijatia hodnotiacej správy Poradného výboru v 5. monitorovacom kole do odoslania implementačnej správy štátu (t. j. od 2. februára 2022 do súčasnosti). Správa je rozdelená do častí tak, aby zohľadňovala usmernenie Výboru ministrov pre prípravu implementačných správ v šiestom kole monitoringu.