Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Compulsory pre-primary education in an individual form

16.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

When admitting children to pre-primary education in a kindergarten, it is not decisive whether it is a kindergarten with legal personality or a kindergarten without legal personality.
With effect from the school year 2021/2022, the completion of pre-primary education in kindergarten is compulsory for all children who reach the age of 5 by the end of August of the respective year.

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou

16.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nie je rozhodujúce, či ide o materskú školu s právnou subjektivitou alebo o materskú školu bez právnej subjektivity.
S účinnosťou od školského roku 2021/2022 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do konca augusta príslušného roka.

Issuing a paper decision

3.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*article from the series: Private schools and the application of the Administrative Procedure Code, part 4*

All public authorities as well as other legal entities are obliged to have electronic mailboxes set up and activated for delivery, and public authorities in the exercise of their public powers are obliged to issue decisions in electronic form in accordance with the e-Government Act1 (i.e. director of a private school is obliged to issue, for example, a decision on the admission of a pupil to school in electronic form).

slovenská verzia článku TU

Vydávanie rozhodnutia v papierovej forme

3.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*článok zo série: Súkromné školy a aplikácia Správneho poriadku, časť 4*

Všetky orgány verejnej moci ako aj iné právnické osoby majú povinnosť mať elektronické schránky zriadené a aktivované na doručovanie, pričom orgány verejnej moci pri uplatňovaní verejnej moci sú povinné vydávať rozhodnutia v elektronickej podobe v súlade so Zákonom o e-Governmente[1] (tzn. riaditeľ súkromnej školy je povinný vydať napríklad rozhodnutie o prijatí žiaka do školy v elektronickej podobe).

english version / anglická verzia článku TU

Method of issuing decisions by private schools in administrative proceedings

25.4.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

*article from the series: Private schools and the application of the Administrative Procedure Code, part 3*

All public authorities as well as other legal entities are obliged to have electronic mailboxes established and activated for service, but only public authorities in the exercise of public authority are obliged to issue decisions in electronic form in accordance with the e-Government Act.