Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Pekinská zmluva o audiovizuálnych umeleckých výkonoch

22.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje obsah Pekinskej zmluvy o audiovizuálnych umeleckých výkonoch, ktorá nadobudla platnosť pre Slovenskú republiku 28.4.2020. Odborný článok obsahuje porovnanie obsahu Pekinskej zmluvy s aktuálne platnou právnou úpravou.

Vplyv pandémie na ukladanie výročných správ a účtovných závierok

2.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok analyzuje vplyv pandémie vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.

Aktuálne postupy pre výkon sociálnych služieb

3.4.2020

Mgr. Jana Kochan

Predmetný článok sa venuje vybraným otázkam týkajúcich sa sociálnych zariadení poskytujúcich pobytovú službu. Pri spracovaní vybraných otázok sme vychádzali najmä zo záväzného postupu pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) spracovaného Ministerstvom zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej v texte ako „záväzný postup“).

Zmeny daňových termínov z dôvodu obmedzení pre koronavírus

19.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Odborný článok prináša informácie o rozhodnutí o odklade daňovej povinnosti, ktoré prijala vláda SR ako jedno z ekonomických opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s mimoriadnou situáciou na Slovensku, ktorá je spôsobená vírusovým ochorením COVID-19.

Komisár pre deti

19.3.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Odborný článok sa zaoberá postavením komisára pre deti v právnom poriadku SR jeho úlohami voči mimovládnym neziskovým organizáciám a možnosťami mimovládnych neziskových organizácii využívať jeho pomoc.