Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Financie pre súkromné CVČ na deti s pobytom mimo sídla CVČ

21.9.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Môže súkromné CVČ získať finančné prostriedky z výnosu mesta, kde má sídlo, na všetky deti alebo len na tie, ktoré majú trvalý pobyt v meste? Môžeme získať finančné prostriedky aj z inej obce, kde majú deti trvalý pobyt?

Financovanie detského ihriska v prenájme z 2% dane

16.9.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže rodičovské združenie z financií získaných z prostriedkov 2% z dane pri cirkevnej škole nakúpiť prvky detského ihriska pre školský klub detí resp. školu? Detské ihrisko by stálo na areáli, ktorý nie je vo vlastníctve školy ale škola ho má v dlhodobom prenájme.

Rekonštrukcia budovy financovaná z 2% dane

27.7.2022

JUDr. Monika Ivanová

Občianske združenie prevádzkuje súkromný internát pre žiakov stredných škôl so športovým zameraním a prevádzka internátu je hradená z vlastných prostriedkov občianskeho združenia a dotácií. Môže občianske združenie využiť finančné prostriedky z asignančej dane na rekonštrukciu budovy internátu?

Zverejnenie špecifikácie použitia za viac zdaňovacích období

29.6.2022

JUDr- Monika Ivanová

Ako zverejniť v Obchodnom vestníku špecifikáciu použitia prostriedkov z podielu zaplatenej dane, ktoré občianske združenie prijalo v roku 2021, avšak prostriedky pochádzali z viacerých zdaňovacích období (daň z príjmov za rok 2019 a 2020)? Je potrebné podať 2 špecifikácie pre každé daňové obdobie samostatne?

Výpoveď opatrovateľke z dôvodu odmietnutia návštevy klienta

18.6.2022

JUDr. Helena Laposová

Môže dať zamestnávateľ výpoveď terénnej opatrovateľke, ktorá odmietla ísť do domácnosti klienta z dôvodu, že domácnosť klienta je ďaleko a nechodí jej tam autobus?