Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Použitie asignovanej dane v zahraničí?

20.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné financie získané z 2% použiť na poskytnutie sociálnej výpomoci obetiam prírodnej katastrofy do zahraničia?

Poskytnutie pracovného voľna na profesijný rozvoj riaditeľovi školy

15.10.2021

JUDr. Henrieta Bicáková

Riaditeľ ZŠ obce zahrnul do plánu profesijného rozvoja aj vzdelávanie pre seba formou rozširujúceho štúdia. Obec ako zriaďovateľ školy s absolvovaním vzdelávania nesúhlasí a nechce mu na tieto účely poskytnúť pracovné voľno. Obec to odôvodňuje tým, že v zmysle zákona je potrebné, aby sa na čerpaní pracovného voľna riaditeľ a zriaďovateľ dohodli. Ako máme postupovať?

Prenajatie telocvične školy pre mládežnícky športový klub

8.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Mesto na tréningy pre športové kluby mládeže využíva telocvičňu ZŠ zriadenej mestom. Boli dohodnuté tréningové dni a hodiny so športovými klubmi. Je v tomto prípade potrebné vykonať prenájom na základe verejnej súťaže, dražby alebo priamym prenájmom? Alebo môžeme klubom prenajať priestory len za náklady?

Povinnosť zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu so zariadením sociálnej služby?

7.10.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je zdravotná poisťovňa povinná zazmluvniť zariadenie sociálnych služieb na poskytovanie zdravotnej starostlivosti? Daná poisťovňa odmieta zazmluvniť zariadenie sociálnych služieb z dôvodu naplnenia kapacity v danom regióne.

Nezisková organizácia bez schváleného rozpočtu

23.9.2021

JUDr. Monika Ivanová

Môže nezisková organizácia realizovať svoju činnosť ak správna rada neschválila rozpočet? Môže v takom prípade rozhodovať o činnosti a používaní majetku len riaditeľ neziskovej organizácie?