Dobrovoľnícka zmluva v praxi

Základným predpokladom výkonu dobrovoľníckej činnosti je uzatvorenie zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení.

Základným predpokladom výkonu dobrovoľníckej činnosti je uzatvorenie zmluvy o výkone dobrovoľníckej činnosti („dobrovoľníckej zmluvy“) v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení (ďalej len „zákon o dobrovoľníctve“).

Dobrovoľnícka zmluva môže byť uzatvorená ústne, alebo písomne. Pod sankciou neplatnosti zákonodarca vyžaduje, aby v prípade, ak má dobrovoľnícku činnosť vykonávať dobrovoľník v cudzine, bola dobrovoľnícka zmluva uzatvorená písomne. Z dôvodu záruky istoty v prípade súdneho sporu, výkonu daňovej kontroly alebo napr. uplatňovania poistného plnenia voči poisťovni v prípade škodovej udalosti odporúčame, aby dobrovoľnícka zmluva mala vždy písomnú formu.

Dobrovoľníkom môže byť len osoba staršia ako 15 rokov [§ 3 ods. 2 písm. e) zákona o dobrovoľníctve]. V prípade, ak má vykonávať dobrovoľnícku činnosť osoba staršia ako 15 a mladšia ako 18 rokov, na výkon dobrovoľníckej činnosti sa vyžaduje v zmysle § 3 ods. 3 zákona o dobrovoľníctve súhlas zákonného zástupcu tohto dobrovoľníka (napr. jedného z rodičov alebo osvojiteľa) a túto dobrovoľnícku činnosť možno vykonávať len pod dohľadom zodpovednej plnoletej fyzickej osoby. Zákon neustanovuje formu tohto súhlasu – môže byť ako písomný, tak i ústny.

Za dobrovoľníka mladšieho ako 18 rokov dobrovoľnícku zmluvu uzatvára jeho zákonný zástupca. Kým v prípade písomnej zmluvy je vyššie uvedený súhlas zákonného zástupcu obsiahnutý a vyjadrený jeho podpisom na dobrovoľníckej zmluve, v prípade ústnej zmluvy odporúčame, aby bol zo strany zákonného zástupcu vysielajúcej organizácii alebo prijímateľovi dobrovoľníckej činnosti udelený písomný súhlas obsahujúci: meno, priezvisko a trvalý pobyt dobrovoľníka a jeho zákonného zástupcu, miesto, čas a obsah výkonu dobrovoľníckej činnosti a podpis zákonného zástupcu. V prípade, ak by u dobrovoľníka vo veku 15 – 18 rokov neuzatvoril zmluvu jeho zákonný zástupca alebo by chýbal vyššie spomínaný súhlas na výkon dobrovoľníckej činnosti, zmluva by bola pre rozpor so zákonom neplatná.

Každá písomná dobrovoľnícka zmluva musí mať minimálne tieto náležitosti:

 1. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pobytu a adresu bydliska dobrovoľníka, ak sa odlišuje od adresy trvalého pobytu alebo pobytu.
  -    „pobyt“ sa uvádza v prípade cudzieho štátneho príslušníka. Pokiaľ ide o pojem „bydlisko“, je potrebné uviesť, že slovenský právny poriadok tento pojem nedefinuje. Preto pod ním treba chápať miesto, kde sa dobrovoľník trvale zdržiava, no nemá na tomto mieste trvalý pobyt. Pôjde o miesto, kde sa nachádza „centrum záujmov“ dobrovoľníka, napr.: Vysokoškolský študent s trvalým pobytom v Košiciach býva a študuje v Bratislave. Adresu vysokoškolského internátu, kde býva, je potrebné považovať za bydlisko na účely dobrovoľníckej zmluvy.
 2. označenie vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti s uvedením názvu, sídla, identifikačného čísla a fyzickej osoby oprávnenej konať za právnickú osobu alebo mena, priezviska, dátumu narodenia a adresy trvalého pobytu, ak je prijímateľom dobrovoľníckej činnosti fyzická osoba.
  -   v prípade uvádzania názvu je potrebné vychádzať zo zakladateľských dokumentov vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, kde je uvedený oficiálny názov týchto subjektov.
 3. miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti a označenie prijímateľa dobrovoľníckej činnosti podľa písmena b), ak je zmluva uzatvorená s vysielajúcou organizáciou.
  -    miesto je potrebné uviesť vždy tak, aby bolo vymedzené celé územie, na ktorom sa bude dobrovoľnícka činnosť vykonávať. Z jej povahy môže vyplývať, že týmto miestom môže byť napr. určitá budova, územie obce, prírodná oblasť, cudzí štát a pod. Obsah dobrovoľníckej činnosti má definovať tie činnosti, ktoré bude dobrovoľník pri výkone činnosti realizovať. Pokiaľ ide o trvanie dobrovoľníckej činnosti, tak dobrovoľnícka zmluva môže byť uzatvorená na dobu určitú, alebo neurčitú. V prípade „doby určitej“ je potrebné v zmluve stanoviť presný deň, dokedy sa bude dobrovoľnícka činnosť vykonávať. Ak z povahy dobrovoľníckej činnosti nie je možné takýto deň presne (dátumovo) určiť, v zmluve je možné uviesť, že zmluva bude trvať napr. do dňa skončenia určitého podujatia, na ktorom sa svojou činnosťou dobrovoľník podieľa.
 4. materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, ak bolo dohodnuté, najmä spôsob stravovania a ubytovania dobrovoľníka, spôsob dopravy alebo úhradu cestovných náhrad spojených s cestou na miesto výkonu dobrovoľníckej činnosti, príspevok na úhradu nevyhnutných výdavkov na miesto vykonávania dobrovoľníckej činnosti, alebo poskytnutie jednotného oblečenia alebo iného osobného vybavenia.
  -    v nadväznosti na § 4 ods. 5 a ods. 6 a § 5 ods. 3 zákona o dobrovoľníctve je k tomuto bodu potrebné dodať, že v prípade, ak z povahy dobrovoľníckej činnosti v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o BOZP“) vyplýva nevyhnutnosť výkonu dobrovoľníckej činnosti v určitom ochrannom obleku alebo s ochrannými pomôckami, vysielajúca organizácia a prijímateľ dobrovoľníckej činnosti (len v prípade, ak tieto pomôcky/obleky nezabezpečila vysielajúca organizácia) sú ich povinní zmluvne dohodnúť a poskytnúť dobrovoľníkovi. Nakoľko zmluvný vzťah medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou alebo a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti spadá do oblasti súkromného práva, zmluvné strany si môžu ľubovoľne upraviť jednotlivé vyššie uvedené plnenia poskytované dobrovoľníkovi, a to čo sa týka do ich množstva ako i formy poskytnutia, napr.: cestovné môže byť preplácané po predložení cestovných lístkov, alebo formou preddavkov, stravu môže zabezpečovať vysielajúca organizácia alebo prijímateľ dobrovoľníckej činnosti, alebo môžu preplácať dobrovoľníkovi ním zakúpenú stravu do určitej výšky a pod.
 5. dôvody a spôsob predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti.
  -    je len na zmluvných stranách, na akých dôvodoch zániku predčasného skončenia dobrovoľníckej činnosti sa dohodnú. Hoci to v zákone nie je výslovne uvedené, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na skončení dobrovoľníckej činnosti aj bez uvedenia dôvodov. Spôsoby skončenia dobrovoľníckej činnosti môžu byť uvedené taktiež rôzne, napr. poznáme: výpoveď zo zmluvy s plynutím dohodnutej výpovednej lehoty, okamžité skončenie výkonu dobrovoľníckej činnosti (napr. v prípade, ak dobrovoľník je pod vplyvom alkoholu alebo návykových látok, alebo osoba zodpovedná za dobrovoľníkov a realizáciu/organizáciu dobrovoľníckej činnosti požaduje po dobrovoľníkoch vykonanie zdravie ohrozujúcich úkonov/činností), alebo dohodu, v ktorej sa zmluvné strany dohodnú na predčasnom skončení výkonu dobrovoľníckej činnosti k určitému dňu s/bez uvedenia dôvodov. Kým výpoveď a okamžité skončenie je v našom prípade jednostranným právnym úkonom (nevyžaduje sa naň aj súhlas druhej strany), dohoda musí byť podpísaná oboma stranami.
 6. iné údaje o dôležitých skutočnostiach, ktoré sú pre vykonávanie dobrovoľníckej činnosti nevyhnutné, a ktoré sú preventívne z hľadiska ochrany života alebo zdravia dobrovoľníka, najmä vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy, umožnenie styku s kontaktnou osobou vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti.
  -    ak z povahy dobrovoľníckej činnosti alebo ustanovení zákona o BOZP vyplýva nevyhnutnosť realizácie určitého školenia, výcviku a pod., tieto sa musia realizovať pred začatím výkonu dobrovoľníckej činnosti a potvrdenie o ich absolvovaní s podpisom dobrovoľníka odporúčame pripojiť k dobrovoľníckej zmluve.

Ak ide o dobrovoľnícku činnosť vykonávanú v cudzine, dobrovoľník predkladá vysielajúcej organizácii pred uzavretím dobrovoľníckej zmluvy potvrdenie o svojom zdravotnom stave alebo čestným vyhlásením potvrdí, že mu nie sú známe zdravotné prekážky výkonu dobrovoľníckej činnosti vzhľadom na povahu a druh vykonávanej dobrovoľníckej činnosti uvedenej v návrhu zmluvy. Z dôvodu právnej istoty odporúčame, aby takéto potvrdenie/prehlásenie bolo vyžadované aj v prípade dobrovoľníckej činnosti vykonávanej v Slovenskej republike a tvorilo neoddeliteľnú súčasť dobrovoľníckej zmluvy.

Ak je dobrovoľnícka zmluva uzavretá ústnou formou, musí byť medzi dobrovoľníkom a vysielajúcou organizáciou alebo prijímateľom dobrovoľníckej činnosti dohodnuté miesto, obsah a trvanie dobrovoľníckej činnosti.

Zmluva môže obsahovať aj záväzok vysielajúcej organizácie alebo prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, že uhradí dobrovoľníkovi vynaložené náklady na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti alebo zdravotné poistenie, ak mu vznikli a uhrádza ich počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti.

Záverom dodávame, že dobrovoľnícka zmluva je vždy bezodplatná! Dobrovoľníkovi za výkon dobrovoľníckej činnosti nemožno poskytnúť protiplnenie napr. vo forme peňazí, služieb, tovaru a pod.

Dobrá rada na záver: O výkone dobrovoľníckej činnosti si robte časovú evidenciu jej realizácie, ktorú dobrovoľník podpíše. Ak má výkon dobrovoľníckej činnosti hmatateľné výsledky, urobte si z nich fotodokumentáciu. V prípade daňovej kontroly zo strany správcu dane, ktorý môže kontrolovať oprávnenosť vyhotovenia potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti v zmysle § 4 ods. 9 alebo § 5 ods. 6 zákona o dobrovoľníctve, budete mať jasné a preukázateľné dôkazy, že dobrovoľnícka činnosť bola reálne vykonaná a potvrdenia neboli vydané podvodne len na účel neoprávnenej možnosti dobrovoľníka odviesť 3 % podielu zaplatenej dane.