Informačný systém v športe a jeho aplikácia do praxe v zmysle Zákona o športe

Článok sa zaoberá Informačným systémom v športe, jeho vznikom, históriou, súčasným stavom a víziou do budúcnosti. Zameriavame sa predovšetkým na využívanie a prínos Informačného systému v športe z pohľadu Zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Právny stav od: 12.05.2017 

Príspevok sa zaoberá Informačným systémom v športe, jeho vznikom, históriou, súčasným stavom a víziou do budúcnosti. Zameriavame sa predovšetkým na využívanie a prínos Informačného systému v športe z pohľadu Zákona č. 440/2015 Z.z o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o športe“). 

HLAVNÉ CIELE A KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI ISŠ

Informačný systém v športe vznikol za účelom zabezpečenia centralizovaného zberu informácií z oblasti športu, zjednodušenia administratívnych procesov vyplývajúcich z povinnosti zákona o športe, stransparentnenia vykazovania vynaložených finančných prostriedkov, poskytovania prehľadných štatistík o športovcov, športových odborníkoch, športových organizáciách a podujatiach a sprístupnenia zverejňovaných informácií športovej verejnosti. Pri tvorbe systému sa kládol dôraz na jeho jednoduchosť, prehľadnosť a poskytnutie dostatočného užívateľského komfortu pre potreby zberu a poskytovania jednotlivých informácií.

Medzi hlavné ciele ISŠ patria:

 • Vytvorenie a správa kľúčových registrov, ktoré mapujú reálny rozsah pôsobenia jednotlivých osôb a subjektov v oblasti športu.
 • Zber a zverejňovanie informácií o činnosti v jednotlivých oblastiach v slovenskom športe s možnosťou vytvárať rozsiahle štatistické výstupy v rámci jednotlivých registrov.
 • Vytvorenie verejného portálu ISŠ ako centralizovaného informačného zdroja pre potreby širokej odbornej i laickej športovej verejnosti.
 • Vytvorenie modulu pre zabezpečenie bezpečnosti na športových podujatiach.
 • Evidencia finančných prostriedkov verejnej správy alokovaných v oblasti športu v rámci SR.

Medzi kľúčové vlastnosti ISŠ patria:

 • Zjednodušenie administratívnych procesov pre športovú verejnosť.
 • Podpora transparentného prostredia v oblasti športu.
 • Poskytovanie relevantných a aktuálnych štatistík.
 • Sledovanie trendov v oblasti športu.
 • Možnosť integrácie na verejné registre a informačné systémy športových organizácií.

KOMPONENTY ISŠ

Informačný systém v športe bol vybudovaných na najnovších technológiách Microsoft s cieľom zabezpečenia jeho udržateľného rozvoja do budúcnosti. Pri jeho budovaní boli použite najnovšie technologické postupy a štandardy vrátane výnosu o informačných systémoch verejnej správy a na jeho vývoji sa podieľali odborníci s mnohoročnými skúsenosťami z oblasti budovania informačných systémov podporujúcich procesy v oblasti športu, ako aj odborníci priamo zo športovej sféry.

Informačný systém v športe prevádzkuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v infraštruktúre jeho dátového centra.

Celý systém pozostáva z databázy, kde sa ukladajú všetky údaje z Informačného systému v športe a aplikačnej časti, ktorá je navrhnutá tak, aby zabezpečovala na základe prístupových práv a poverení jednotlivých užívateľov prístup k definovanej množine údajov. Aplikačná časť je pritom rozdelená na 4 časti – komponenty, z ktorých každá poskytuje určitú úroveň prístupu k údajom a práce s nimi.

 1. Slovenský športový portál (http://sport.iedu.sk) je verejne dostupný webový portál na ktorom sú zverejňované informácie z registrov Informačného systému v športe v zmysle zákona o športe.
 2. Portál na podávanie žiadostí v športe (http://ziadosti-sport.iedu.sk) je verejne dostupný webový portál, ktorý na základe prihlasovacích práv umožňuje zaregistrovaným užívateľom podávanie a správu žiadosti a zverejňovanie zmlúv v športe v zmysle zákona o športe.
 3. Intranetová časť Informačného systému v športe slúži na správu fyzických a právnických osôb v športe, správu a schvaľovanie žiadostí a zmlúv v športe a je sprístupnená na základe užívateľských práv poverenej skupine užívateľov.
 4. Integračné rozhrania slúžia na prepojenie Informačného systému v športe na externé systémy, ktorými môžu byť referenčné registre verejnej správy, sociálna poisťovňa, informačné systémy jednotlivých športových organizácií.

Obr. 1 : Komponenty Informačného systému v športe

resized__600x360_Huba_page_001_1

TECHNOLOGICKÝ UPDATE A MODUL PRE SPRÁVU PRÍSPEVKU ŠPORTOVÉMU REPREZENTANTOVI

Ešte koncom roka 2015 prešiel Informačný systém v športe technologickým updatom, počas ktorého bola zabezpečená implementácia a aktualizácia jednotlivých technických platforiem, tak aby bola zabezpečená ich maximálna úroveň bezpečnosti a kompatibility. Technologický update bol zameraný aj na optimalizáciu systému z hľadiska rýchlosti odozvy a funkčnosti a efektívnejšie využívanie systémových zdrojov. Počas technologického updatu prešlo úpravou aj užívateľské prostredie, tak aby sa dosiahla úroveň najnovších štandardov spolu so zavedením responzívneho dizajnu.

Popri technologickom update bol v systéme vytvorený aj modul pre správu príspevku športovému reprezentantovi a priama integrácia ISŠ na Sociálnu poisťovňu za účelom výmeny informácii o športovcoch podľa zákona č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

ÚPRAVA ISŠ V ZMYSLE ZÁKONA O ŠPORTE – ETAPA I

Schválením zákona o športe vznikla potreba úpravy Informačného systému v športe, tak aby reflektoval potreby tohto zákona a umožnil jeho užívateľom plnohodnotné využitie v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z neho. Úprava systému bola rozdelená do niekoľkých etáp s cieľom naplniť zákonom stanovené lehoty. V rámci prvej etapy úprav Informačného systému v športe boli implementované nasledovné funkcionality:

• úpravy registrov

o úprava registra fyzických osôb v športe (ďalej aj ako „RFOŠ“) v zmysle §80 zákona o športe,

o úprava registra právnických osôb v športe (ďalej aj ako „RPOŠ“) v zmysle §81 zákona o športe,

• doplnenia potrebných číselníkov a dátových štruktúr

• vytvorenia systému na podávanie žiadostí,

• podpora procesu zápisu fyzických osôb do RFOŠ,

• podpora procesu zápisu právnických osôb do RPOŠ.

Výstupom prvej etapy bola úprava Slovenského športového portálu ako jednoduchého prístupového bodu pre športovú laickú a odbornú verejnosť (napr. dáta o športoch, zväzoch, kluboch, športovcoch, športových odborníkoch...). Slovenský športový portál dostal úplne nový design a štruktúru zameranú na publikovanie údajov z registrov v športe vrátane responzívneho designu. Rovnako boli doplnené časti pre publikovanie údajov z RFOŠ a RPOŠ.

Druhou časťou úprav bolo vytvorenie Portálu na podávanie žiadostí v športe ako nového komponentu ISŠ, ktorý umožňuje manažovanie jednotlivých užívateľov vrátane správy užívateľských účtov a profilov žiadateľov, podávanie žiadostí RFOŠ a RPOŠ.

V časti žiadosti boli vytvorené elektronické formuláre pre podávanie nasledovných žiadostí s možnosťou ukladanie ich rozpracovaného stavu a následných úprav:

• RFOŠ

o zápis nového druhu činnosti,

o úprava druhu činnosti,

o zrušenie druhu činnosti,

o zrušenie evidencie v registri,

o zmena materskej (registrujúcej) organizácie.

• RPOŠ

o zápis športovej organizácie,

o uznanie národného športového zväzu,

o zmena materskej (registrujúcej) organizácie,

o zrušenie evidencie v registri.

Významnou úpravou prešla aj intranetová časť Informačného systému v športe tzv. BackOffice, kde sa realizovali tieto úpravy:

• Úprava RFOŠ

o doplnenie chýbajúcich / odstránenie nepotrebných atribútov,

o sprístupnenie doplnených registrov pre rolu správca vlastného zväzu,

o doplnenie tlačového výstupu detailu osoby za účelom podpisovania správnosti údajov.

• Úprava RPOŠ

o doplnenie chýbajúcich / odstránenie nepotrebných atribútov,

o sprístupnenie doplneného registra pre rolu správca vlastného zväzu,

o doplnenie tlačových výstupov detail organizácie za účelom podpisovania správnosti údajov.

• Implementácia modulu pre schvaľovanie žiadostí.

V neposlednom rade boli vytvorené integračné rozhranie, ktoré umožňujú prepojenie Informačného systému v športe na externé systémy, ktorými môžu byť jednotlivé referenčné registre (Register právnických osôb, register fyzických osôb, register adries, register priestorových informácií), moduly Ústredného portálu verejnej správy, Sociálna poisťovňa a informačné systémy jednotlivých športových organizácií.

ÚPRAVA ISŠ V ZMYSLE ZÁKONA O ŠPORTE – ETAPA II

Predmetom druhej etapy úprav Informačného systému v športe bolo vytvorenie modulu pre zverejňovanie zmluvy o sponzorstve v športe podľa §50 a §51 zákona o športe. Počas implementácie tohto modulu bolo zabezpečené:

• Rozšírenie portálu na podávanie žiadostí.

• Registrácia poskytovateľa sponzorských príspevkov vrátane zaregistrovania zmluvy o sponzorskej zmluve.

• Registrácia zmluvy o sponzorskej zmluve k existujúcej organizácii.

• Zrušenie sponzorstva.

• Sumárna grafická interaktívna štatistika, kde si používateľ dokáže zistiť prehľad zazmluvnených prostriedkov a stav ich čerpania na základe zvolených kritérií.

Ďalšou úpravou bolo rozšírenie Informačného systému v športe o implementáciu elektronizovaného procesu na uznávanie národného športového zväzu v zmysle § 59 zákona o športe. V rámci tejto úpravy bolo potrebné vytvoriť proces pre:

• Podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o uznaní za národný športový zväz športovým zväzom vrátane potrebných príloh.

• Schválenie, alebo zamietnutie podanej žiadosti.

• Zverejnenie vydaného osvedčenia v prípade ak takého osvedčenie ministerstvo školstva vydá

• Zverejnenie zrušenia vydaného osvedčenia v prípade ak takého osvedčenie ministerstvo školstva zruší.

• Vytvorenie písomného rozhodnutia o vydaní, alebo zrušení osvedčenia podľa predchádzajúcich bodov.

ĎALŠIE ÚPRAVY ISŠ V ZMYSLE ZÁKONA O ŠPORTE

Počas roka 2016 prešiel Informačný systém v športe výraznými úpravami ako na strane technologickej tak aj na strane implementácie nových funkcionalít s cieľom naplnenia niektorých ustanovení zákona o športe. Napriek tomu nemôžeme tvrdiť, že systém dnes dokáže zabezpečiť všetky procesy definované zákonom o športe. Nesporným faktom ostáva, že elektronizácia týchto procesov ešte viac odbremení športovú obec od administratívnych činností a prinesie ešte vyššiu úroveň transparentnosti do prostredia športu. Medzi ďalšie témy a procesy vyplývajúce priamo zo zákona o športe, ktorých elektronizácia by priniesla väčší priestor športovej odbornej verejnosti venovať sa primárne športu a nie administratíve okolo neho patria najmä:

• Financovanie športu

o Poskytovanie príspevku uznanému športu (§68 zákona),

o Poskytovanie dotácií (§ 70 a 71),

o Príspevok na národný športový projekt (§75 zákona),

o Modul vykazovania použitia pridelených prostriedkov.

• Zoznam najvýkonnejších športovcov podľa § 58 písm. r) zákona.

• Evidencia športovej infraštruktúry podľa § 82 ods. 2 písm. k) zákona.

• Zoznam poskytovateľov prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť.

• Zoznam prijímateľov verejných prostriedkov .

• Oblasť kontroly vykonávanej hlavným kontrolórom športu podľa § 61 zákona.

• Elektronické voľby.

• Povinnosti Národného športového zväzu podľa §16, §17 a §21.

• Dobrovoľníctvo.

• Činnosť antidopingovej agentúry podľa § 86 zákona o športe.

• Príspevok na športový poukaz.

• Zmluvné vzťahy v športe – § 31 až 51 zákona § 80 ods. 2 písm. n) a § 82 ods. 2 písm. j) zákona.

• Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých a tretích ročníkov základných škôl podľa § 58 písm. p) zákona.

• Odborná príprava športových odborníkov podľa §79 písm. d).


Zdroj: Učená právnická spoločnosť