Krízové situácie, za ktorých je nutné prijať klienta bezodkladne do zariadenia sociálnych služieb

Považujeme za pomerne nebezpečné určiť taxatívne kritériá pre bezodkladné prijatie klienta. Každý prípad môže byť niečím výnimočný a individuálny a sme toho názoru, že vážne ohrozený život alebo zdravie je pomerne jednoznačné kritérium a ostatné dôvody sú tiež určené jednoznačne (životné potreby, deti z DD).

Zákon bližšie neuvádza krízové situácie, za ktorých je nutné prijať klienta bezodkladne do zariadenia. Je možné prijať kritéria, ktoré by boli jednotné vo všetkých samosprávnych krajoch, pokiaľ ide o krízové situácie vyžadujúce si bezodkladné prijatie do zariadenia sociálnych služieb?

Považujeme za pomerne nebezpečné určiť taxatívne kritériá pre bezodkladné prijatie klienta. Každý prípad môže byť niečím výnimočný a individuálny a sme toho názoru, že vážne ohrozený život alebo zdravie je pomerne jednoznačné kritérium a ostatné dôvody sú tiež určené jednoznačne (životné potreby, deti z DD).