Lehota na poskytnutie alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Podľa § 8 ods. 5 obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o ktorej poskytnutie žiada.


Termín 60 dní začína plynúť až po vypracovaní lekárskom posudku a rozhodnutia o odkázanosti na službu? Alebo uvedená lehota plynie od prvého kontaktu s klientom?

Podľa § 8 ods. 5 obec a vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 najneskôr do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, o ktorej poskytnutie žiada.

Z uvedeného vyplýva, že lehota 60 dní (začne sa uplatňovať až od 1. 1. 2013) začne plynúť, až keď fyzická osoba, ktorá má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti, požiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.