Lehota na zabezpečenie sociálnej služby

Zákonom stanovená 60 dňová lehota (§ 8 ods. 4) sa vzťahuje na povinnosť zabezpečenia sociálnej služby, resp. na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

Účinnosť § 8 ods. 4 je až od 1.1.2013 (60 dňová lehota na vybavenie). Dovtedy platí naďalej 30 dňová lehota bez povinnosti umiestňovať do zariadení?

Zákonom stanovená 60 dňová lehota (§ 8 ods. 4) sa vzťahuje na povinnosť zabezpečenia sociálnej služby, resp. na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. V prípade, že klient v termíne od 1.1.2009 požiada o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, obec alebo vyšší územný celok postupuje pri konaní o odkázanosti na sociálnu službu v súlade so všeobecným predpisom o správnom konaní (§ 27 zákona o obecnom zriadení a § 22 zákona o samosprávnom kraji). Z uvedeného vyplýva, že rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné vydať v súlade s lehotami uvedenými v Správnom poriadku (§49), avšak tieto lehoty sa nevzťahujú na poskytnutie sociálnej služby, resp. uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.To však neznamená, že obec/VÚC nie je povinná poskytnúť alebo zabezpečiť sociálnu službu v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 a 3.