„LEX UKRAJINA“

Dňa 22.03.2022 NRSR schválila návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, tzv. „Lex Ukrajina“, ktorým sa novelizujú viaceré zákony, ako zákon o bankách, zákon o vysokých školách, zákon o sociálnom poistení, zákon o výkone práce vo verejnom záujme, zákon o službách zamestnanosti, zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zákon o zdravotnom poistení, zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku, zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, zákon o sociálnych službách apod.

Najdôležitejšie zmeny:

   1. Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách

Zriadenie platobného účtu a preukázanie totožnosti odídenca

Novela zákona umožňuje na účely zriadenia platobného účtu a služieb s ním súvisiacich preukázať totožnosť klienta, ktorým je fyzická osoba, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko dokladom totožnosti. Ak to nie je možné, za doklad totožnosti sa považuje aj doklad o udelení alebo predĺžení tolerovaného pobytu na území Slovenskej republiky pre fyzickú osobu, ktorej bolo poskytnuté dočasné útočisko spolu s iným platným dokladom umožňujúcim zistenie podoby tváre a údajov aspoň v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátna príslušnosť. Údaj o trvalom pobyte alebo inom pobyte a štátnej príslušnosti môže byť nahradený čestným vyhlásením klienta.

   2. Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu

Ochrana kultúrneho dedičstva na území Ukrajiny

Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny a v období 12 mesiacov po jej odvolaní je ministerstvo kultúry SR, rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom a príspevková organizácia zriadená ministerstvom oprávnená poskytnúť fyzickej osobe alebo právnickej osobe materiálnu pomoc na účel ochrany kultúrneho dedičstva na území Ukrajiny. Materiálna pomoc sa poskytuje formou darovania.

   3. Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách

Tehotná študentka, ktorá je štátnou občiankou Ukrajiny alebo rodinnou príslušníčkou štátneho občana Ukrajiny a je odídencom, sa počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny považuje na účely priznávania tehotenského štipendia za študentku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

   4. Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle 

Doklad o tolerovanom pobyte:

Doklad o tolerovanom pobyte odídencovo sa vydá už s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“ a nie s označením „ODÍDENEC“.

Povoľovanie pobytu:

Na odídencov sa nebudú vzťahovať ustanovenia zákona o azyle týkajúce sa povoľovania pobytu (tzv. dlhodobé priepustky). V prípade, ak odídenec už nebude mať záujem byť naďalej ubytovaný v azylovom zariadení, na rozdiel od žiadateľov o udelenie azylu nepotrebuje, aby sa mu povolil pobyt mimo azylového zariadenia. Ministerstvo odídenca po skončení pobytu v záchytnom tábore umiestni do humanitného centra. Ak nemožno umiestniť odídenca do humanitného centra alebo do iného azylového zariadenia a neposkytuje sa ani príspevok podľa § 36a, odídencovi sa poskytnú prostriedky na získanie ubytovania na úrovni humanitného centra. Ak sa odídenec ubytuje mimo azylového zariadenia, je povinný bezodkladne písomne oznámiť túto skutočnosť azylovému zariadeniu, v ktorom bol naposledy evidovaný, alebo ministerstvu.

Podmienky poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca

Ustanovujú sa podmienky poskytovania príspevku za ubytovanie odídenca, pričom právna úprava je rozdelená do zákona o azyle a do zákona o cestovnom ruchu v závislosti od toho, kto ubytovanie poskytuje.

Úprava v zákone o azyle platí pre osoby poskytujúce ubytovanie, ktoré vlastnia nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie, ďalej obce, VÚC a ich rozpočtové a príspevkoví organizácie. Za nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie sa považujú byty v bytových domoch, rodinné domy, byty v rodinnom dome a byty v nebytovej budove, teda takej nehnuteľnosti, ktoré slúžia na trvalé bývanie.

Príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Oprávnená osoba je povinná predložiť obci zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi. Vzor zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi je zverejnený na webovom sídle, ktoré určí nariadenie vlády. Za odídenca, ktorý nenadobudol plnoletosť uzatvára zmluvu o poskytnutí ubytovania odídencovi jeho zákonný zástupca, blízka osoba alebo súdom ustanovený opatrovník. Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.

Príspevok sa poskytuje za noc ubytovania odídenca. Príspevok možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania prechádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.

Obec je oprávnená na účely poskytnutia príspevku spracovávať osobné údaje uvedené v zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi a vo výkaze. Obec je oprávnená tieto údaje overovať v informačnom systéme prípadne v súčinnosti s ministerstvom.

Ďalšími oprávnenými osobami sú aj obec alebo vyšší územný celok, ak bezodplatne poskytujú ubytovanie odídencovi  priamo alebo prostredníctvom  rozpočtovej organizácie  alebo príspevkovej organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti.

Rozpočtová organizácia alebo  príspevková organizácia je oprávnená poskytnúť bezodplatne ubytovanie odídencovi, pričom štátnej rozpočtovej organizácií a štátnej príspevkovej organizácií sa príspevok neposkytuje.

Novela ustanovuje maximálnu sumu príspevkov, ktorú možno poskytnúť mesačne na jednu nehnuteľnosť bez ohľadu na počet odídencov, na jednu nehnuteľnosť slúžiacu na trvalé bývanie, ktorí budú v tejto nehnuteľnosti ubytovaní, a to v závislosti od počtu obytných miestností v tejto nehnuteľnosti.

Príspevok obciam bude poskytovať MV SR.

Obec vypláca príspevok oprávnenej osobe, ak sú  splnené podmienky podľa odseku 2, a oprávnená osoba predložila obci výkaz, ktorý obsahuje  počet nocí, počas ktorých bolo odídencovi skutočne poskytované ubytovanie a ďalšie údaje uvedené vo vzore výkazu, ktorý je zverejnený na webovom sídle ministerstva. Uvedený výkaz oprávnená osoba predkladá do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom poskytla ubytovanie odídencovi. Obec zasiela ministerstvu prehľad o uplatnených príspevkoch do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa príspevok poskytuje.

Obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým ďalším oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej ministerstvom. 

Pracovnoprávne vzťahy: 

Žiadateľ, ktorý je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, môže počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu aj pred uplynutím deviatich mesiacov od začatia konania o udelenie azylu. Za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa na účely prvej vety považuje manžel štátneho občana Ukrajiny a rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny“.

   5. Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Občanovi Ukrajiny, ktorý je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, sa preruší povinné sociálne poistenie počas obdobia, v ktorom sa v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine zdržiava na jej území z dôvodu výkonu služby v ozbrojených silách Ukrajiny. Touto úpravou sa zabezpečí, že počas tohto obdobia nebude podliehať povinnému sociálnemu poisteniu, a teda nebude mať na jednej strane povinnosť platiť poistné na sociálne poistenie a na druhej strane nebude získavať obdobie na účely nárokov na dávky sociálneho poistenia. Novela zákona umožňuje dodatočné zaplatenie poistného na dôchodkové poistenie za toto obdobie.

   6. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

Bezúhonnosť:

Štátni občania Ukrajiny alebo rodinní príslušníci štátneho občana Ukrajiny majú aktuálne znemožnené získanie dokladu, ktorým môžu preukázať bezúhonnosť, preto sa navrhuje počas mimoriadnej situácie, aby n apreukázanie bezúhonnosti postačovalo čestné vyhlásenie, ktoré fyzická osoba musí predložiť zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru. Preukázanie nepravdivosti čestného vyhlásenia je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.

   7. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Splnomocňujúce ustanovenie

Bolo zavedené splnomocňujúce ustanovenie pre obdobia mimoriadnej situácie, núdzového stavu a výnimočného stavu, ktoré v prípade ich vyhlásenia a len počas ich trvania umožní vláde Slovenskej republiky flexibilne reagovať na situáciu na trhu práce, najmä umožní bez potreby zmeny zákona o službách zamestnanosti predĺžiť platnosť potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré zodpovedá vysokokvalifikovanému zamestnaniu, potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a povolenia na zamestnanie.

   8. Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti

Umožňuje sa vykonávať dočasnú odbornú stáž vo všetkých zdravotníckych povolaniach a vo všetkých zdravotníckych zariadeniach.

Na vykonávanie dočasnej odbornej stáže musia byť splnené určité podmienky:

 1. musí byť v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu s poskytovateľom (napr. pracovná zmluva, dohoda),
 2. svoju činnosť musí vykonávať pod odborným dohľadom zdravotníckeho pracovníka, ktorý je odborne spôsobilý v príslušnom zdravotníckom povolaní,
 3. musí mať uznaný doklad o vzdelaní (príslušným orgánom je Ministerstvo školstva SR).

Poskytovateľ, u ktorého stážista začal vykonávať stáž, je povinný bezodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účel výkonu kontroly elektronickou formou

 1. a) meno a priezvisko stážistu,
 2. b) dátum narodenia stážistu,
 3. c) štátne občianstvo stážistu,
 4. d) evidenčné číslo rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní podľa osobitného predpisu,
 5. e) meno a priezvisko dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka,
 6. f) informáciu, že stážista predložil všetky potrebné dokumenty.

   9. Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe

Zakotvuje sa, že ak je poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby uložené opatrenie hospodárskej mobilizácie, zabezpečí aj poskytovanie inej ako neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

   10. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení

Upravuje sa, že osoba, ktorej vznikne branná povinnosť v inom štáte, počas výkonu brannej povinnosti mimo SR bude vyňatý zo systému verejného poistenia.

Zároveň sa zdravotná starostlivosť pre odídencov z Ukrajiny už nebude uhrádzať prostredníctvom Migračného úradu MV SR, ale prostredníctvom Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti má cudzinec, ktorý nie je verejne zdravotne poistený podľa tohto zákona, nie je zdravotne poistený v inom členskom štáte a zároveň je cudzinec, ktorému bolo v Slovenskej republike poskytnuté dočasné útočisko. Ministerstvo zdravotníctva môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej starostlivosti podľa prvej vety, a to uverejnením tohto rozsahu na svojom webovom sídle.

Cudzinec sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti preukazuje dokladom o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „DOČASNÉ ÚTOČISKO“.

Fyzická osoba, ktorá nie je verejne zdravotne poistená, má bydlisko na území Ukrajiny a vstúpi na územie Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny, má nárok na úhradu neodkladnej starostlivosti poskytnutej do dňa, v ktorom požiada o udelenie azylu, o poskytnutie doplnkovej ochrany alebo o poskytnutie dočasného útočiska, najdlhšie však počas 30 dní odo dňa vstupu na územie Slovenskej republiky. Ministerstvo zdravotníctva môže určiť rozsah zdravotných výkonov uhrádzaných nad rámec neodkladnej starostlivosti podľa prvej vety, a to uverejnením tohto rozsahu na svojom webovom sídle.

   11. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

V zmysle novely, predmetom dane za psa nie je pes, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je odídenec.

Daňovníkom podľa zákona č. 582/2004 Z.z. nie je odídenec.

Poplatníkom nie je osoba, ktorej oprávnenie užívať nehnuteľnosť vyplýva z povahy právneho vzťahu s poplatníkom podľa § 77 ods. 2, ak na jeho základe užíva nehnuteľnosť, ak ide o odídenca.

   12. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Plnoletá tehotná žiačka strednej školy, ktorá je štátnou občiankou Ukrajiny alebo rodinnou príslušníčkou štátneho občana Ukrajiny a je odídencom, sa počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky považuje na účely priznávania tehotenského štipendia za žiačku s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

   13. Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP

Príspevok za ubytovanie odídenca sa nezapočítava do príjmu osoby s ŤZP ani do príjmu spoločne posudzovanej osoby.

Príspevok za ubytovanie sa nebude považovať ani za príjem osoby poskytujúcej opatrovanie.

   14. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách

Vláda Slovenskej republiky môže v čase mimoriadnej situácie ustanoviť nariadením vlády Slovenskej republiky na obdobie v čase mimoriadnej situácie alebo na obdobie bezprostredne nasledujúce po skončení mimoriadnej situácie:

 1. rozšírenie okruhu účastníkov právnych vzťahov pri poskytovaní sociálnej služby podľa § 3 ods. 2,
 2. osobitné podmienky na konania o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení podporovaného bývania, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby, v rehabilitačnom stredisku, v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení a v dennom stacionári a konania o odkázanosti na domácu opatrovateľskú službu.

   15. Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu

Upravuje sa poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov  z Ukrajiny pre tých ubytovateľov, ktorí ubytovanie poskytujú na základe živnostenského oprávnenia.

O príspevok za ubytovanie môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba poskytujúca ubytovanie v ubytovacom zariadení odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, ak poskytne ubytovanie odídencovi a uzavrie s ministerstvom zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie.

Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za každú noc ubytovania odídenca. Príspevok za ubytovanie možno poskytnúť aj najviac za sedem nocí poskytovania ubytovania predchádzajúcich dňu poskytnutia dočasného útočiska odídencovi, najskôr však od 26. februára 2022.

   16. Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

Úpravy sa týkajú možnosti vykonania opatrení na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre obyvateľstvo z dôvodu vojnového konfliktu.

   17. Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach

Úprava má za cieľ zjednodušiť promptné poskytovanie humanitárnej pomoci vo forme dodania humánnych liekov na územia postihnuté ozbrojeným konfliktom.

Počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny sa na nakladanie s hnuteľným majetkom štátu, ktorý je potrebný na účely poskytnutia humanitárnej pomoci, najmä humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok, alebo dietetických potravín, vrátane jeho predaja alebo darovania do zahraničia, na zmiernenie negatívnych následkov ozbrojeného konfliktu alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nepoužije postup podľa osobitného predpisu. Pri takomto nakladaní je správca povinný postupovať účelne, hospodárne a v súlade s verejným záujmom; darovanie hnuteľného majetku štátu na účely podľa prvej vety vo verejnom záujme, najmä humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, sa nepovažuje za nehospodárne nakladanie. Na platnosť zmluvy uzavretej počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorej predmetom je nakladanie s hnuteľným majetkom štátu podľa prvej vety, sa súhlas podľa osobitného predpisu nevyžaduje. Rozhodnutie o prebytočnosti alebo dočasnej prebytočnosti tohto hnuteľného majetku štátu podľa osobitného predpisu sa nevydáva“.

   18. Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov

Úpravy sa týkajú predlžovania platnosti rôznych typov udelených pobytov ako aj predlžovania niektorých lehôt vzhľadom na vyťaženie policajných útvarov cudzineckej polície.

Platnosť prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu, ktorá by inak uplynula počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie. V súvislosti s predĺžením platnosti pobytu podľa predchádzajúcej vety vydá policajný útvar so súhlasom ministerstva vnútra na žiadosť štátneho príslušníka tretej krajiny doklad o pobyte s platnosťou určenou konkrétnym dátumom, ak je to potrebné na vykonávanie účelu pobytu.

Novela zákona umožňuje, aby policajný útvar  štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý počas mimoriadnej situácie vstúpil na územie Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu a nemá vlastný cestovný doklad, na účel vycestovania vydal cudzinecký pas.

   19. Zákon č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve

Po novom, využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh na účely podľa § 3 môžu okrem VÚC a obcí aj orgány štátnej správy.

   20. Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi 

Príspevok za ubytovanie odídenca nie je považovaný za príjem pre účely pomoci v hmotnej núdzi.

   21. Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta

Vozidlá prevážajúce humanitárnu pomoc a odídencov budú oslobodené od úhrady mýta.

   22. Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke

Vozidlá registrované na Ukrajine budú oslobodené od úhrady diaľničnej známky. Oslobodenie od úhrady diaľničnej známky sa uplatňuje od 26. februára 2022.

   23. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

V čase trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky môže prevádzkovateľ poskytnúť diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu cudzieho štátu osobné údaje o jeho občanovi a rodinnom príslušníkovi v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť a telefónne číslo, a to aj bez súhlasu dotknutej osoby, ak je odôvodnený predpoklad vykonania konzulárnej činnosti

   24. Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch

Odídenec, ktorý je štátnym občanom Ukrajiny alebo rodinným príslušníkom štátneho občana Ukrajiny, a z objektívnych dôvodov nemôže preukázať bezúhonnosť podľa § 15 ods. 4, môže počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky preukázať bezúhonnosť podľa § 15 ods. 4 aj čestným vyhlásením, ktoré predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru.

Ak odídenec preukázal bezúhonnosť čestným vyhlásením, zamestnávateľ je povinný pred vznikom pracovného pomeru vyžadovať aj predloženie psychologického posudku o psychickej spôsobilosti nie staršieho ako jeden rok. Psychická spôsobilosť sa posudzuje psychologickým vyšetrením, ktoré môže vykonať len psychológ so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická psychológia, ktorý je zdravotníckym pracovníkom. Účelom psychologického vyšetrenia je posúdenie, či je odídenec spôsobilý vykonávať pracovnú činnosť pedagogického zamestnanca alebo pracovnú činnosť odborného zamestnanca.

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postup pri posudzovaní psychickej spôsobilosti na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca a náležitosti psychologického posudku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom školstva.

Preukázanie nepravdivosti čestného vyhlásenia  je dôvodom na okamžité skončenie pracovného pomeru.
Účinnosť od: deň vyhlásenia
Schválené znenie
Sprievodná dokumentácia

Mgr. Helena Laposová