Možnosti poskytovania sociálnej služby

Ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec alebo vyšší územný celok poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenou alebo založenou právnickou osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.

Aké sú možnosti poskytovania sociálnej služby?

Ak má občan právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, požiada príslušnú obec alebo VÚC o poskytnutie sociálnej služby, resp. o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Obec alebo vyšší územný celok poskytne sociálnu službu priamo, prostredníctvom ním zriadenou alebo založenou právnickou osobou alebo ju zabezpečí u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.

Prijímateľ sociálnej služby, ktorý je na základe rozhodnutia odkázaný na sociálnu službu je, môže požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo neverejného poskytovateľa (t.j. bez „sprostredkovania\' obce alebo vyššieho územného celku). V takom prípade však neverejný poskytovateľ nemá zákonný nárok na finančný príspevok na prevádzku a pri odkázanosti na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a zároveň tomuto klientovi nebude garantovaný zostatok z príjmu po zaplatení úhrady za sociálnu službu podľa § 73.