Národné športové zväzy a kluby - povinnosti podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe

Prinášame vám pracovný dokument, v ktorom sú vyextrahované zo zákona o športe povinnosti národných športových zväzov a športových klubov.

Národné športové zväzy - úpravy účinné od 1.1.2016

 • § 4 ods. 5 - predpis národného športového zväzu môže určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku
 • § 5 ods. 1 - Ak to predpisy športového zväzu nevylučujú, športovec môže vykonávať šport súčasne vo viacerých športových kluboch.
 • § 5 ods. 2 písm. b) - Právo športovca podľa odseku 1 je obmedzené, ak športový klub, ktorý si športovec vybral, v súlade s predpismi športového zväzu, ktorého je športový klub členom, s registráciou športovca nesúhlasí
 • § 5 ods. 5 - Športová organizácia môže zrušiť registráciu športovca za športovú organizáciu bez súhlasu športovca alebo bez súhlasu zákonného zástupcu maloletého športovca, len z dôvodu určeného predpismi národného športového zväzu alebo národnej športovej organizácie.
 • § 5 ods. 8 tretia veta - Národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie príslušného športu.
 • § 6 ods. 1 písm. c), d) - športovým odborníkom je c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu, d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť,
 • § 6 ods. 2 - Oprávnenie vykonávať činnosť športového odborníka podľa odseku 1 písm. a) až e) vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe.
 • § 8 ods. 4 - Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu alebo zmluvu o príprave talentovaného športovca, je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.
 • § 8 ods. 6 písm. a) - športová organizácia je povinná zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí
 • § 12 ods. 2 - Ak sa v súlade so zakladajúcim dokumentom športovej organizácie zriaďuje kontrolný orgán, tento orgán plní úlohy kontrolóra.
 • § 14 ods. 4 - (1) Športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou je povinná poskytnúť kontrolórovi pri kontrolnej činnosti potrebnú súčinnosť v rozsahu odsekov 2 a 3 v ním určenej lehote.
 • § 14 ods. 6 - Súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 3 až 5 je športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou povinná poskytnúť aj hlavnému kontrolórovi športu.
 • § 15 ods. 4 - Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného športového klubu alebo pri opätovnej registrácii športovca v tom istom športovom zväze za iný športový klub, uhrádza nový športový klub výchovné športovému klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu; predpisy športového zväzu zároveň určia výšku výchovného alebo spôsob jej určenia. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.
 • § 15 ods. 5 - Výchovné predstavuje náklady športového klubu na prípravu a výchovu športovca; ak sa športovec pripravoval v družstve, výchovné zohľadňuje aj náklady na prípravu družstva. Do výchovného sa nezapočítavajú náklady, na úhradu ktorých vynaložil alebo zabezpečil finančné prostriedky športovec alebo jeho blízka osoba.
 • § 16 ods. 2 písm. c) - Národný športový zväz tiež zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií určených predpisom národného športového zväzu
 • § 17 ods. 2 písm. b) - Národný športový zväz je povinný zapracovať do predpisov národného športového zväzu pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných predpisov a rozhodnutí
 • § 17 ods. 3 - Národný športový zväz v záujme ochrany integrity športu môže svojím predpisom určiť pravidlá a obmedzenia
 • v súvislosti s prechodom alebo prevodom práva súťaženia medzi športovými klubmi,
 • pri zmene právnej formy alebo pri inej právno-organizačnej zmene športového klubu ako účastníka súťaže, ktorej je organizátorom.
 • § 18 ods. 3 - Národný športový zväz môže použiť zisk obchodnej spoločnosti podľa odsekov 1 a 2 alebo podiel na zisku obchodnej spoločnosti podľa odsekov 1 a 2 len na plnenie úloh podľa § 16 ods. 1 písm. d) až f) a ods. 2 písm. l).
 • § 19 ods. 1 - Národný športový zväz vytvára svoje orgány a zabezpečuje ich činnosť podľa týchto pravidiel
 • § 19 ods. 4 - Voľby do orgánov národného športového zväzu sa vykonávajú na zasadnutí najvyššieho orgánu alebo elektronickou formou prostredníctvom informačného systému športu v súlade s predpismi národného športového zväzu.
 • § 20 ods. 1 - Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie
 • § 21 ods. 1 - Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel
 • § 21 ods. 2 - Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje
 • § 23 ods. 1 - Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov národného športového zväzu zabezpečuje volebná komisia volená najvyšším orgánom
 • § 29 ods. 3 - Práva a povinnosti športového reprezentanta upravuje predpis športovej organizácie podľa odseku 2
 • § 30 ods. 2 - Príjem zo športovej reprezentácie možno použiť len na plnenie úloh podľa § 16 ods. 1 písm. d) až f) a na úhradu solidárneho príspevku podľa odseku 3.
 • § 30 ods. 3 - Prijímateľ odmeny podľa odseku 1 rozdelí a poukáže solidárny príspevok vo výške 5 % z poskytnutej odmeny športovým klubom, ktoré zabezpečovali prípravu a výchovu športového reprezentanta do 23 rokov veku, podľa trvania prípravy a výchovy; predpisy národného športového zväzu môžu upraviť
 • najnižší vek športového reprezentanta na účely rozdelenia solidárneho príspevku a
 • rozdelenie solidárneho príspevku medzi všetky športové kluby, ktoré sú jeho členmi a ktoré zabezpečujú prípravu a výchovu mládeže.
 • § 31 ods. 2 za bodkočiarkou - športová organizácia však nesmie dohodnúť ako deň začatia vykonávania športu deň, ktorý predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku
 • § 31 ods. 3 - Na uzatvorenie písomnej zmluvy so športovcom od 15 do 18 rokov veku sa vyžaduje vyjadrenie zákonného zástupcu športovca formou podpisu na zmluve alebo na samostatnej listine, ktorá je súčasťou zmluvy
 • § 31 ods. 4 - zmluva nesmie obsahovať obmedzenie športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu
 • § 31 ods. 5 - Obdobie medzi dňom podpisu zmluvy a dňom jej účinnosti nesmie byť dlhšie ako jeden rok, inak je neplatná
 • § 34 ods. 6 - Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. …
 • § 41 ods. 2 - Výpovedná lehota je jeden mesiac, ak predpisy športového zväzu, zmluva o profesionálnom vykonávaní športu alebo kolektívna zmluva neurčujú dlhšiu výpovednú lehotu.
 • § 44 ods. 4 - Čerpanie dovolenky určuje športová organizácia tak, aby si športovec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a v období mimo súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy športovej organizácie a oprávnené záujmy športovca.
 • § 46 ods. 4 - Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.
 • § 46 ods. 6 - Predpisy športového zväzu môžu ustanoviť, že zmluvu o profesionálom vykonávaní športu môže uzatvoriť len športová organizácia, ktorá zložila finančnú zábezpeku na účet vedený v banke alebo v pobočke zahraničnej banky[26]) (ďalej len „bankový účet“) športovej organizácie, ktorá riadi súťaž.
 • § 47 ods. 3 - Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.
 • § 65 ods. 6 - Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte.
 • § 65 ods. 7 - Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní.
 • § 66 ods. 3 - Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej športovej organizácie, o ktorej sú v registri právnických osôb zapísané údaje v rozsahu podľa § 81 a spĺňa tieto podmienky...
 • § 67 ods. 3 - Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný športový zväz, ktorý…
 • § 69 ods. 2 - Na príjem a používanie príspevku je národný športový zväz povinný zriadiť osobitný bankový účet.
 • § 69 ods. 4 - Národný športový zväz je povinný priebežne zverejňovať informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol príspevok použitý.
 • § 69 ods. 5 - Národný športový zväz je povinný rozdeliť najmenej 10 % prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi športové kluby s jeho príslušnosťou pomerne podľa počtu súťažiacich športovcov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev v kolektívnych športoch.
 • § 78 ods. 2 - Prijímateľ verejných prostriedkov je povinný poskytovateľovi prostriedkov zo štátneho rozpočtu predložiť aj doklady preukazujúce použitie finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie účelu príspevku.
 • § 80 ods. 8 - Zápis údajov podľa odsekov 2, 4 až 7 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia
 • § 81 ods. 4 - Zápis údajov podľa odseku 1 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.
 • § 82 ods. 2 - Na športovom portáli sa okrem údajov podľa odseku 1 zverejňuje aj …
 • § 83 ods. 3 písm. c) - Vzdelávanie poskytuje...národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport
 • § 83 ods. 4 písm. b) a c) - b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu; c) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu
 • § 83 ods. 5 písm. c) a d) - c) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu; d) absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) prvého bodu alebo
 • § 83 ods. 10 - Národný športový zväz môže vo svojich predpisoch určiť,
 • ktorý kvalifikačný stupeň odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti tréner sa vyžaduje pre príslušnú úroveň súťaženia,
 • podmienky, ktoré musí spĺňať tréner v jednotlivých úrovniach a kategóriách súťaženia v príslušnom športe.
 • § 84 ods. 3 písm. c) - národný športový zväz v spolupráci s fakultou vysokej školy, ktorá uskutočňuje študijné programy prvého stupňa alebo druhého stupňa v študijnom odbore šport
 • § 84 ods. 4 písm. b) a c) - b) absolvovaním odbornej prípravy požadovanej predpismi medzinárodnej športovej organizácie, ktorej je národný športový zväz členom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a),
 • absolvovaním odbornej prípravy poskytnutej národným športovým zväzom; túto odbornú prípravu poskytuje národný športový zväz v spolupráci s fakultou podľa odseku 3 písm. a) alebo
 • § 85 písm. b) - Ak sa na výkon odbornej činnosti v športe vyžaduje odborná spôsobilosť, podmienky získania odbornej spôsobilosti, rozsah a obsah odbornej prípravy a spôsob vykonania skúšky preukazujúcej odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti príslušného športového odborníka upravujú predpisy b) národného športového zväzu; odbornú prípravu a vykonanie skúšky spôsobilosti zabezpečuje podľa podmienok príslušného druhu športu národný športový zväz; národný športový zväz môže predpismi určiť, že odbornú prípravu a vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti športového odborníka zabezpečí športová organizácia, ktorá je jeho členom.
 • § 92 ods .2 - Na konanie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 v druhom stupni je príslušná komisia, ktorej členov volí a odvoláva najvyšší orgán príslušného národného športového zväzu tak, aby….
 • § 92 ods. 7 - Príslušný národný športový zväz alebo organizátor príslušnej súťaže je povinný doručiť kópiu spisu prejednávanej veci agentúre bezodkladne po vydaní rozhodnutia.
 • § 93 - náležitosti rozhodnutia
 • § 95 ods. 2 - Národný športový zväz sa dopustí správneho deliktu, ak …
 • § 99 ods. 1 - Rozhodnutia, ktoré sa zverejňujú podľa tohto zákona, sa zverejnia až po nadobudnutí právoplatnosti, ak predpisy športového zväzu neustanovujú inak.

Povinnosti s posunutou účinnosťou do 30.6.2016

 • § 102 ods. 1 Národný športový zväz je povinný zosúladiť svoje stanovy a predpisy upravujúce disciplinárne konanie a konanie o sporoch, ktoré uskutočňujú jeho orgány, a predpisy podľa § 5 ods. 3 a 4 (prestupový a registračný poriadok) s týmto zákonom najneskôr do 30. júna 2016.
 • § 102 ods. 2 - Športová organizácia splní povinnosť podľa § 8 ods. 6 písm. b) (upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena a) ako závažné disciplinárne previnenia) najneskôr do 30. júna 2016.

Iné posunuté povinnosti

 • § 104 ods. 2 - Športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.
 • § 104 ods. 3 - Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.
 • § 104 ods. 4 - Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.

Kluby povinnosti s účinnosťou od 1.1.2016

 • § 8 ods. 2 - Športová organizácia sa povinne zapisuje do registra právnických osôb v športe.
 • § 8 ods. 3 - Športová organizácia vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7.
 • § 8 ods. 4 - Športová organizácia, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu alebo zmluvu o príprave talentovaného športovca, je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, ktorej je členom.
 • § 8 ods. 5 - Zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej organizácie a konania volieb do orgánov športovej organizácie sa vyhotovuje zápisnica, ktorú športová organizácia uchováva po čas určený zakladajúcim dokumentom, ktorý nesmie byť kratší ako šesť rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí.
 • § 8 ods. 6 písm. a) Športová organizácia je povinná zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a rozhodnutí
 • § 8 ods. 7 - Ak sa na výkon športovej činnosti vyžaduje odborná spôsobilosť, športová organizácia je povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilým športovým odborníkom.
 • § 8 ods. 11 - Športová organizácia je povinná umožniť osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii
 • § 9 ods. 1 - Športová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov,) vyberá od svojich členov ročný členský príspevok na svoju činnosť.
 • § 9 ods. 4 - Športová organizácia, ktorá má právnu formu občianskeho združenia, a je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná mať riadnu účtovná závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak
  -príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahne 100 000 eur, alebo
  -všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, presiahnu 400 000 eur
 • § 9 ods. 7 - Výročná správa sa vypracúva v termíne určenom najvyšším orgánom športovej organizácie alebo v termíne určenom zakladajúcim dokumentom, najneskôr do šiestich mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Výročná správa musí byť do 15 dní po prerokovaní najvyšším orgánom športovej organizácie zverejnená a uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného predpisu,) najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného obdobia.
 • § 10 ods. 1 Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, je povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak športová organizácia má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka.
 • § 10 ods. 2 - Športová organizácia, ktorá má funkciu kontrolóra podľa odseku 1, je povinná mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra počas obdobia, v ktorom je prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
 • § 14 ods. 4 - Športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou je povinná poskytnúť kontrolórovi pri kontrolnej činnosti potrebnú súčinnosť v rozsahu odsekov 2 a 3 v ním určenej lehote.
 • § 14 ods. 6 Športová organizácia je povinná zabezpečiť prístup kontrolóra k podkladom podľa odseku 2 písm. a) v obchodných spoločnostiach, v ktorých má športová organizácia podiel na spoločnosti alebo akcie spoločnosti, s ktorými je spojená väčšina hlasovacích práv a poskytnúť mu potrebnú súčinnosť.
 • § 14 ods. 6 - Súčinnosť v rozsahu podľa odsekov 3 až 5 je športová organizácia a osoba s jej príslušnosťou povinná poskytnúť aj hlavnému kontrolórovi športu.
 • § 15 ods. 3 - Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa vrcholový športovec a talentovaný športovec s jeho príslušnosťou vykonávajúci šport, ktorý je založený na fyzickej aktivite, najmenej raz ročne podrobil lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 na účely posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu. Športový klub je povinný zabezpečiť, aby sa športovec s jeho príslušnosťou podrobil lekárskej prehliadke aj vtedy, ak preukázanie zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie príslušného športu určil predpisom alebo v pravidlách súťaže národný športový zväz, národná športová organizácia alebo iný organizátor súťaže ako podmienku účasti športovca na súťaži za športový klub.
 • § 15 ods. 4 - Pri zmene klubovej príslušnosti formou prestupu športovca do iného športového klubu alebo pri opätovnej registrácii športovca v tom istom športovom zväze za iný športový klub, uhrádza nový športový klub výchovné športovému klubu, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný, ak tak určujú predpisy športového zväzu; predpisy športového zväzu zároveň určia výšku výchovného alebo spôsob jej určenia. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.
 • § 15 ods. 6 - Fyzická osoba ani právnická osoba nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých športových kluboch, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v tej istej súťaži, najmä nesmie súčasne byť spoločníkom, vykonávať funkciu v orgánoch alebo mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch v takých športových kluboch, a to ani prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom holdingovej spoločnosti alebo spriaznenej osoby podľa osobitných predpisov.)

Právne vzťahy so športovcami

 • § 31
 • Pred uzatvorením zmluvy medzi športovcom a športovou organizáciou je športová organizácia povinná oboznámiť športovca s právami a povinnosťami, ktoré pre neho vyplynú zo zmluvného vzťahu.
 • Spôsobilosť športovca mať v zmluvných vzťahoch podľa tohto zákona práva a povinnosti a spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti, ak v odseku 3 nie je ustanovené inak, vzniká dňom, keď športovec dovŕši 15 rokov veku; športová organizácia však nesmie dohodnúť ako deň začatia vykonávania športu deň, ktorý predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.
 • Na uzatvorenie písomnej zmluvy so športovcom od 15 do 18 rokov veku sa vyžaduje vyjadrenie zákonného zástupcu športovca formou podpisu na zmluve alebo na samostatnej listine, ktorá je súčasťou zmluvy.
 • Zmluva medzi športovcom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie športu športovcom pre športovú organizáciu a zmluva medzi športovým odborníkom a športovou organizáciou, ktorej predmetom je vykonávanie činnosti športového odborníka pre športovú organizáciu, nesmie obsahovať obmedzenie športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu.
 • Obdobie medzi dňom podpisu zmluvy a dňom jej účinnosti nesmie byť dlhšie ako jeden rok, inak je neplatná.
 • § 33 – Základné povinnosti športovej organizácie
 • § 34 ods. 2 - Športová organizácia nesmie od športovca vyžadovať informácie o
  -rodinných pomeroch,
  -politickej príslušnosti, odborovej príslušnosti a náboženskej príslušnosti.
 • § 34 ods. 5 - Športová organizácia je povinná pri uzatváraní zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu zaobchádzať so športovcami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania podľa osobitného predpisu.)
 • § 34 ods. 6 - Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu do dovŕšenia 15 rokov veku uzatvára so športovou organizáciou za športovca jeho zákonný zástupca. Pri uzavretí zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu športovcom do 15 rokov veku alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Povolenie možno vydať, len ak vykonávanie športu neohrozí zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo povinnú školskú dochádzku športovca. V povolení sa určia podmienky vykonávania športu. Príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie, ak sa podmienky povolenia nedodržiavajú.
 • § 35 ods. 2 - Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku 3.
 • § 36 ods. 1 Mzda športovca vykonávajúceho šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu sa považuje za mzdu podľa Zákonníka práce.) Mzda nesmie byť nižšia ako minimálna mzda podľa osobitného predpisu.) Na splatnosť, výplatu mzdy a zrážky zo mzdy sa primerane vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce.)
 • § 37 ods. 4 Športová organizácia je povinná zabezpečiť, aby športovec mal raz za týždeň jeden deň nepretržitého odpočinku. Ak nie je možné zabezpečiť odpočinok podľa prvej vety, z dôvodu, že to podmienky vyžadované na vykonávanie konkrétneho druhu športu neumožňujú, športová organizácia zabezpečí nepretržitý odpočinok tak, aby športovec mal raz za dva týždne najmenej dva dni nepretržitého odpočinku v týždni.
 • § 37 ods. 5 - Športová organizácia vedie evidenciu odpracovaných dní a dní odpočinku.
 • § 39 ods. 2 - Dohoda o skončení zmluvného vzťahu založeného zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu sa uzatvára písomne. V dohode sa uvedú aj dôvody skončenia zmluvného vzťahu, ak o to športovec požiada.
 • §44 ods. 7 - Športová organizácia nesmie určiť čerpanie dovolenky na obdobie, keď je športovec uznaný za dočasne práceneschopného pre chorobu alebo úraz, a na obdobie, počas ktorého je športovec na materskej dovolenke alebo rodičovskej dovolenke. Pri ostatných prekážkach vo vykonávaní športu na strane športovca môže športová organizácia určiť športovcovi čerpanie dovolenky len na jeho žiadosť.
 • § 46 ods. 4 - Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na päť rokov odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.
 • § 47 ods. 2 - Zmluva o amatérskom vykonávaní športu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku 4.
 • § 47 ods. 3 - Zmluvu o amatérskom vykonávaní športu možno uzavrieť iba na určitú dobu, najdlhšie na dva roky odo dňa účinnosti zmluvy, ak predpisy športového zväzu neurčujú kratšiu dobu.
 • § 47 ods. 6 - Ak je zmluva o amatérskom vykonávaní športu odplatná, športovec vykonáva šport ako inú samostatnú zárobkovú činnosť. Výška odmeny športovca nesmie byť vyššia ako je minimálna mzda.
 • § 48 ods. 2 - Zmluva o príprave talentovaného športovca musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať podstatné náležitosti podľa odseku 4.
 • § 48 ods. 3 - Zmluva o príprave talentovaného športovca sa uzatvára na dobu najviac do konca súťažného obdobia určeného predpismi športového zväzu, v ktorom športovec dovŕši vek podľa § 4 ods. 5. Ak predpisy športového zväzu neurčujú koniec súťažného obdobia, platí, že zmluva sa uzatvára do dovŕšenia hornej hranice veku talentovaného športovca.
 • § 48 ods. 4 - Zmluva o príprave talentovaného športovca musí obsahovať podstatné náležitosti podľa § 35 ods. 3 písm. a) až d), f), h) až j) a záväzok športovej organizácie

  Riešenie sporov v športe
 • § 52 ods. 1 - Športová organizácia vykonáva v súlade s jej predpismi pôsobnosť na riešenie sporov podľa odseku 2 nad osobami s jej príslušnosťou
 • § 52 ods. 3 - Orgány na riešenie sporov vykonávajú pôsobnosť podľa odseku 2 v súlade s pravidlami súťaže, predpismi športovej organizácie, ku ktorej má príslušnosť, medzinárodnými športovými pravidlami, predpismi a rozhodnutiami pri dodržiavaní zásad spravodlivého procesu.
 • § 52 ods. 4 - Orgány športových organizácií rozhodujúce spory podľa odseku 2 dbajú na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
 • § 54 ods. 1 - Disciplinárne konanie môžu viesť disciplinárne orgány športovej organizácie voči športovcovi, športovému odborníkovi, športovej organizácii alebo inej osobe, ktorá má príslušnosť k športovej organizácii, za porušenie pravidiel súťaže, predpisov športového zväzu alebo rozhodnutia športového zväzu, ktorého sa dopustila v čase, keď mala príslušnosť k športovej organizácii.
 • § 54 ods. 2 - V disciplinárnom konaní možno uložiť iba takú sankciu a opatrenie, ktoré umožňujú uložiť predpisy športového zväzu.

Financovanie športu

 • § 61 ods. 4 - Hlavný kontrolór športu je pri vykonávaní odbornej kontroly v športe oprávnený vstupovať na pozemky, do budov a iných priestorov športovej organizácie, ak účel kontroly nemožno dosiahnuť inak a overovať totožnosť osoby s príslušnosťou k športovej organizácii.
 • § 65 ods. 6 - Prijímateľ prostriedkov zo štátneho rozpočtu je povinný priebežne zverejňovať informácie o prijatí a spôsobe použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 25. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom boli prostriedky štátneho rozpočtu prijaté alebo použité, ak nevedie príjmy a výdavky prostriedkov zo štátneho rozpočtu na osobitnom bankovom účte.
 • § 65 ods. 7 - Údaje na osobitnom bankovom účte podľa odseku 6 musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií v rozsahu údajov o sume, dátume zaúčtovania, mene a priezvisku platiteľa alebo názve platiteľa, texte účtovného zápisu a variabilnom symbole. Adresu webového sídla, na ktorom sú tieto údaje zobrazené, oznámi prijímateľ prostriedkov štátneho rozpočtu v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe ministerstvu školstva, ktoré ju zverejní.
 • § 66 ods. 3 - Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa predpokladá u každej športovej organizácie, o ktorej sú v registri právnických osôb zapísané údaje v rozsahu podľa § 81 a spĺňa tieto podmienky:
  -má stanovy v súlade s § 19 až 23, ak ide o športový zväz alebo národnú športovú organizáciu,
  -činnosť športového zväzu alebo športovej organizácie s právnou formou občianskeho združenia je v súlade s § 19 až 23,
  -nebola jej v lehote šesť mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie verejných prostriedkov uložená sankcia za závažné porušenie povinnosti podľa § 98 ods. 1,
  -má zriadený osobitný bankový účet na príjem verejných prostriedkov.
 • § 67 ods. 2 - Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca športová organizácia, ktorá
  -nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,
  -neumožní osobe s jej príslušnosťou účasť na športovej reprezentácii podľa § 8 ods. 10,
  -ako prijímateľ verejných prostriedkov nevyberá ročný členský príspevok od osôb s jej príslušnosťou podľa § 9 ods. 1,
  -nemá riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom podľa § 9 ods. 4,
  -nesplní povinnosť zverejniť výročnú správu podľa § 9 ods. 7 s obsahom podľa § 9 ods. 5 a 6,
  -nevytvára podmienky na nezávislý výkon kontroly podľa § 10 ods. 1,
  -nezriadi alebo neobsadí funkciu kontrolóra podľa § 10 ods. 1 a 2.
 • § 70 ods. 4 písm. b) - Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb.
 • § 75 ods. 1 - Vláda môže rozhodnúť o poskytnutí príspevku prostredníctvom príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe na národný športový projekt, ktorým je
  -výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry národného významu,
  -podpora národného projektu športu pre všetkých so zameraním na mládež,
  -organizovanie významnej súťaže podľa § 55 ods. 1 písm. b).
 • § 75 ods. 2 - Ministerstvo školstva môže z prostriedkov štátneho rozpočtu poskytnúť športovej organizácii zapísanej v registri právnických osôb v športe príspevok na národný športový projekt, ktorým je
  -účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) prvého bodu,
  -účasť na významnej súťaži podľa § 3 písm. h) druhého až štvrtého bodu vrátane prípravy na túto súťaž,
  -plnenie úloh verejného záujmu v športe národnými športovými organizáciami.
 • § 76 ods. 5 - Na základe športového poukazu športový odborník alebo športová organizácia zapísaná v registri právnických osôb v športe zabezpečí pre držiteľa športového poukazu vykonávanie športu pod vedením trénera, inštruktora športu alebo pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu telesná výchova a športová výchova, za čo športový odborník alebo športová organizácia obdrží príspevok v hodnote prideleného športového poukazu alebo jej časti
 • § 76 ods. 7 - Podmienkou na vyplatenie príspevku vo výške vyčerpanej hodnoty športového poukazu je priebežné vedenie a zverejnenie elektronickej evidencie dochádzky detí v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b) a f) vrátane údajov o športovom odborníkovi v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b) a f) a ods. 6 písm. a) až f), ktorý vykonávanie športu viedol.
 • § 78 ods. 2 - Prijímateľ verejných prostriedkov je povinný poskytovateľovi prostriedkov zo štátneho rozpočtu predložiť aj doklady preukazujúce použitie finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie účelu príspevku.
 • § 80 ods. 8 - Zápis údajov podľa odsekov 2, 4 až 7 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.
 • § 81 ods. 4 - Zápis údajov podľa odseku 1 je do desiatich dní od zapísania týchto údajov vo svojej zdrojovej evidencii povinná vykonať príslušná športová organizácia.
 • § 87 ods. 2 písm. a) - Pôsobnosť agentúry sa vzťahuje na športovú organizáciu so sídlom na území Slovenskej republiky,
 • § 94 ods. 1 - Každý je povinný na účely ochrany integrity športu informovať národný športový zväz o akomkoľvek podozrení alebo zistení, že priebeh súťaže alebo výsledky súťaže sú manipulované.
 • § 94 ods. 6 Športová organizácia je povinná pozastaviť vykonávanie športovej činnosti osobe s jej príslušnosťou, na ktorú bola podaná obžaloba za trestný čin športovej korupcie až do skončenia trestného konania o tomto trestnom čine.
 • § 94 ods. 7 - Športová organizácia je povinná zakázať vykonávanie športovej činnosť osobe s jej príslušnosťou, ktorá bola odsúdená za trestný čin športovej korupcie najmenej na dva roky; pri opakovanom odsúdení sa uloží doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti.
 • § 95 ods. 1 - Športová organizácia sa dopustí správneho deliktu, ak
  a. vykonáva športovú činnosť ako športová organizácia bez zapísania v registri právnických osôb v športe podľa § 8 ods. 2,
  b. nezabezpečí na výkon športovej činnosti, na ktorú sa vyžaduje odborná spôsobilosť, odborne spôsobilého športového odborníka podľa § 8 ods. 7,
  c. nezabezpečí splnenie povinnosti týkajúcich sa opatrení proti negatívnym javom v športe podľa § 8 ods. 6,
  d. nepredloží zmluvu na účely evidencie zmlúv a dohôd podľa § 8 ods. 4,
  e. nesplní povinnosť uchovávať zápisnicu podľa § 8 ods. 5,
  f. nezabezpečí overenie svojej účtovnej závierky alebo výročnej správy audítorom podľa § 9 ods. 4,
  g. nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu podľa § 9 ods. 4,
  h. nesplní povinnosť vypracovať výročnú správu s náležitosťami podľa § 9 ods. 5 alebo ods. 6,
  i. neposkytne súčinnosť kontrolórovi podľa § 14 ods. 4 alebo hlavnému kontrolórovi športu podľa § 14 ods. 6,
  j. nezabezpečí prístup kontrolóra k podkladom podľa § 14 ods. 2 písm. a),
  k. uplatní v rozpore s § 31 ods. 4 vo vzťahu k športovcovi alebo športovému odborníkovi obmedzenie vo výkone športovej činnosti po skončení ich zmluvného vzťahu,
  l. neoboznámi športovca o jeho právach a povinnostiach podľa § 31 ods. 1,
  m. poruší zásadu rovnakého zaobchádzania podľa § 34 ods. 5,
  n. nepozastaví vykonávanie športovej činnosti podľa § 94 ods. 6,
  o. nezakáže výkon športovej činnosti podľa § 94 ods. 7.
 • § 95 ods. 5 - Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), d), e), k) až m), odseku 2 písm. d), odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a), b) a h) možno uložiť pokutu od 50 eur do 3 000 eur.
 • § 95 ods. 6 - Za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až j), odseku 2 písm. e), odseku 3 písm. c) až e) a odseku 4 písm. c), f), g) a j) možno uložiť pokutu od 100 eur do 10 000 eur.
 • § 95 ods. 7 - Za správny delikt podľa odseku 1 písm. b), c), n) a o), odseku 2 písm. a) až c) a odseku 4 písm. d), e) a i) možno uložiť pokutu od 300 eur do 30 000 eur.
 • § 97 ods. 5 - Správne delikty športovej organizácie, poskytovateľa verejných prostriedkov, športových klubov, športových zväzov prejednáva a rozhoduje o nich okresný úrad v sídle kraja. Správne delikty národného športového zväzu a národnej športovej organizácie prejednáva a rozhoduje o nich ministerstvo školstva, ktoré je správcom pohľadávky štátu z uložených sankcií.
 • § 97 ods. 6 - Ministerstvo školstva môže po začatí správneho konania za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) a o), § 95 ods. 2 písm. d), § 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) uložiť športovej organizácii predbežný zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov.
 • § 97 ods. 10 - Ministerstvo školstva môže za správny delikt podľa § 95 ods. 1 písm. b), c), f) až j), n) a o), § 95 ods. 2 písm. d), § 95 ods. 3 písm. c) až e), § 95 ods. 4 písm. c) až g) uložiť aj zákaz uchádzať sa o poskytnutie verejných prostriedkov až na päť rokov.

 • Povinnosti s posunutou účinnosťou do 30.6.2016

 • § 102 ods. 2 - Športová organizácia splní povinnosť podľa § 8 ods. 6 písm. b) najneskôr do 30. júna 2016.
 • § 102 ods. 4 - Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona.
 • § 104 ods. 2 - Športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31. marca 2016.
 • § 104 ods. 3 - Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.
 • § 104 ods. 4 - Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.
  Autor: JUDr. Peter Sepeši
  Zdroj: www.ucps.sk