„Nedokonalosť“ školskej legislatívy

Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná.

Právny stav k: 25.11.2013 

Financovanie škôl a školských zariadení, či už štátnych, cirkevných alebo súkromných, sa uskutočňuje prostredníctvom rozsiahlej, avšak nesúrodej školskej legislatívy, ktorá sa v mnohých momentoch ukazuje ako neúplná, nejasná, nedostatočná, mätúca alebo v niektorých prípadoch v praxi neuplatňovaná. V takýchto prípadoch je často otázkou nielen zriaďovateľov, ale najmä riaditeľov škôl a školských zariadení, ako postupovať. Problematika novo vydaného Metodického pokynu sa javí ako vyvrcholenie neistoty, ktorá prevláda v oblasti školského práva.

Vzhľadom na uvedené je na orgánoch štátnej správy a územnej samosprávy, ktoré pôsobia v oblasti školskej správy, vykladať všetky všeobecne záväzné právne predpisy spôsobom neodporujúcim Ústave a ostatným zákonom a to tak, aby sa z zefektívnilo uplatňovanie platného práva v tejto oblasti.

V zmysle ústavnokonformného výkladu už spomínaného čl. 152 ods. 4 Ústavy, ústavní teoretici zastávajú názor, že „diery“ v zákonoch neexistujú. Každý zákon alebo podzákonný právny predpis je interpretovateľný. Štátne orgány SR majú možnosť pri výklade a uplatnení ústavy vysloviť vlastnú predstavu o účele a obsahu ústavnej úpravy, ktorú v okolnostiach prípadu musia aplikovať.1 Tým má byť v prvom rade zabezpečená právna istota.

Ako príklad nedokonalosti školskej legislatívy slúži tzv. register detí, žiakov a poslucháčov predpokladaný v § 157 a § 158 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorý však do dnešného dňa nevznikol a reálne nefunguje. Daný register má podľa § 157 ods. 2 okrem iného slúžiť na účely štatistických zisťovaní, nakoľko podľa § 158 obsahuje všetky konkrétne údaje o deťoch škôl a školských zariadení potrebné na poukazovanie a rozdeľovanie výnosu daní. Existenciou takéhoto elektronického systému by sa mohli vyriešiť všetky problémy objavujúce sa každoročne pri vypĺňaní štatistických výkazov a samotné financovanie školských zariadení by bolo naviazané na údaje v danom registri, ktoré by mohlo využívať aj ministerstvo financií.

Ďalšími otvorenými otázkami, ktorými by sa mali najmä správne orgány na úseku školskej správy zaoberať, sú napríklad:

-    Definovanie postavenia ministerstva financií v systéme financovania záujmovej činnosti detí,

-    Zosúladenie predpisov a z nich vyplývajúcich pravidiel na úseku štatistického zisťovania pre účely poukazovania výnosov daní, a pod.

______________

DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky Komentár, Heuréka 2004, str. 782