Nezisková organizácia a pridelenie výkonu sociálnej služby

Ak občan požiada o vybranú sociálnu službu (vrátane opatrovateľskej služby) a je na takúto sociálnu službu odkázaný, obec alebo vyšší územný celok, ktorého klient požiadal o poskytnutie sociálnej služby, je povinný poskytnúť sociálnu službu alebo ju zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3.

Nezisková organizácia poskytuje opatrovateľskú službu bez finančného príspevku zo strany obce alebo VÚC a klienti za poskytovanie sociálnej služby platia plnú úhradu. Musia klienti v zmysle zákona o sociálnych službách požiadať o poskytnutie opatrovateľskej služby samosprávny kraj? Čo ak samosprávny kraj pridelí výkon sociálnej služby inej organizácií, napriek tomu, že klienti si žiadajú priamo nás?

Ak občan požiada o vybranú sociálnu službu (vrátane opatrovateľskej služby) a je na takúto sociálnu službu odkázaný, obec alebo vyšší územný celok, ktorého klient požiadal o poskytnutie sociálnej služby, je povinný poskytnúť sociálnu službu alebo ju zabezpečiť u iného verejného alebo neverejného poskytovateľa, pri dodržaní postupu podľa § 8 ods. 2 a 3. V prípade, že obec alebo vyšší územný celok zabezpečuje sociálnu službu u neverejného poskytovateľa, toho si klient vyberá sám a teda obec alebo VÚC nemôže výkon sociálnej služby „prideliť\' inému neverejnému poskytovateľovi, ak si ho klient sám nevybral. Zároveň obec alebo vyšší územný celok, ktorý sociálnu službu zabezpečuje u neverejného poskytovateľa, je povinný tomuto subjektu poskytovať finančný príspevok v súlade s § 75 a nasl. V tomto prípade je neverejný poskytovateľ povinný uplatňovať u klienta garanciu zostatku príjmu podľa § 73 a taktiež klient neplatí za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa § 72 ods. 7.

Zároveň je však potrebné uviesť, že klient, ktorý je odkázaný na sociálnu službu, má právo požiadať o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby priamo neverejného poskytovateľa bez „sprostredkovania\' cez obec alebo vyšší územný celok, avšak v tomto prípade, nemá neverejný poskytovateľ, ktorý týmto spôsobom poskytuje sociálnu službu, nárok na finančný príspevok pri odkázanosti na pomoc inej osoby a finančného príspevku na prevádzku. Zároveň klient nemá nárok na ochranu príjmu pri úhrade a nie je oslobodený od neplatenia úhrady za pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, teda platí celú úhradu stanovenú neverejným poskytovateľom. Vyššie uvedené však neznamená, že obec/VÚC sa nemôže rozhodnúť finančne podporovať neverejného poskytovateľa z verejných zdrojov.