NKÚ – Znižovanie negatívnych dopadov pandémie COVID-19

Dátum spracovania

8.11.2022

Autor

Mgr. Helena Laposová

Názov úradu

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Predmet kontroly

Účelom kontroly bolo preveriť včasnosť a transparentnosť opatrení určených na znižovanie dopadov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19. Kontrola bola vykonaná ako kontrola výkonnosti. Jej predmetom bolo zodpovedanie troch kľúčových otázok súvisiacich s poskytovaním COVID-pomoci:

  1. poskytovalo ministerstvo pomoc včas?
  2. poskytovalo ministerstvo pomoc transparentne?
  3. bol kontrolný systém ministerstva poskytovania a čerpania pomoci účinný?

Právne závery

Kontrolné zistenia

NKÚ v rámci svojej výskumnej činnosti zistili:

  1. chýbal jeden zastrešujúci, koordinačný orgán COVID-pomoci, ktorý by jednotlivé ministerstvá v tejto veci usmerňoval a zjednotil ich postu.
  2. chýbala vzájomná spolupráca medzi jednotlivými ministerstvami poskytujúcimi COVID-pomoc. Chýbal aj prenos skúseností, dobrej aj zlej praxe (čo sa kde osvedčilo a čo nie, resp. čo by mohlo pomôcť inému ministerstvu), ba aj zdieľanie potrebných informácií medzi ministerstvami.
  3. chýbalo vzájomné prepojenie informačných systémov – registrov jednotlivých ministerstiev.
  4. neexistoval jednotný register žiadateľov o COVID-pomoc, ktorý by zdieľali všetky zainteresované ministerstvá.
  5. z dôvodu buď chýbajúcich, alebo nevhodných cieľov a merateľných ukazovateľov poskytovanej COVID pomoci sa nehodnotila jej účinnosť – výsledky a dosah.

Odporúčania

NKÚ SR odporúča výboru NR SR pre hospodárstvo zaviazať kontrolované ministerstvá:

  1. prepojiť informačné systémy – registre v správe štátu tak, aby automaticky vedeli poskytnúť príslušnému ministerstvu potrebné komplexné informácie o žiadateľovi pomoci, resp. dotácie.
  2. na základe skúseností jednotlivých ministerstiev s poskytovaním COVID-pomoci vypracovať vyhodnotenie jej poskytovania a riadenia, zhrnúť dobrú a zlú prax; pripraviť a vládou SR záväzne schváliť modelové postupy riešenia negatívnych dopadov obdobných krízových situácií, vrátane systému kontroly, monitorovania a hodnotenia účinnosti použitých finančných prostriedkov.