Odborné stanovisko k zmene statusu športových odborníkov zo SZČO na podnikateľa na základe novely Zákona o športe účinnej od 1.1.2017

Na základe otázok a emailov najmä od trénerov, rozhodcov, ale aj iných športových odborníkov, ktorí pôsobili do 31.12.2016 ako samostatne zárobkové osoby SZČO, ohľadom ich ďalšieho statusu, Vám prinášame stanovisko učenej právnickej spoločnosti k právnej úprave platnej od 1.1.2017, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o športe (zákon č. 354/2016 Z. z.).

Tréneri i ostatní športoví odborníci, ktorí do 31.12.2016 vykonávali svoju športovú činnosť ako SZČO k 1.1.2017 nadobudli zo zákona automaticky status podnikateľ a to bez ohľadu na to, či si splnili evidenčnú oznamovaciu povinnosť voči ministerstvu školstva v lehote do 28.2.2017 ustanovenej v § 106b ods. 1 Zákona o športe.

Stanovisko k právnej úprave statusu športových odborníkov ako podnikateľov od účinnosti novely č. 354/2016 Z.z. Zákona o športe (od 1.1.2017).

Úpravu statusu športových odborníkov, ktorí mali k 31. decembra 2016 status samostatne zárobkovo činnej osoby (ďalej len “SZČO”), rieši prechodné ustanovenie novely Zákona o športe, vykonanej zákonom č. 354/2016 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2017, a to konkrétne § 106b ods. 1, ktorý znie: 

“Športový odborník, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa predpisov účinných do 31. decembra 2016, sa považuje za podnikateľa podľa predpisov účinných od 1. januára 2017. Športový odborník podnikateľ písomne oznámi ministerstvu školstva údaje podľa § 80 ods. 6 písm. h) najneskôr do 28. februára 2017.”.

Prvá veta § 106b ods. 1 novely Zákona o športe jednoznačne ustanovuje, že ak športový odborník mal do 31. decembra 2016 status SZČO, tak od 1. januára 2017 “sa považuje za podnikateľa” (tento právny následok spočívajúci v zmene statusu nastáva bez ďalšieho automaticky priamo zo zákona). Toto prechodné ustanovenie upravuje pravidlo, podľa ktorého sa, vzhľadom na zmenu právnej úpravy, bude posudzovať status športových odborníkov, ktorí vykonávali do zmeny právnej úpravy činnosť športového odborníka v postavení SZČO. Ich postavenie sa k 1. januáru 2017 ex lege (zo zákona) mení na status "podnikateľa" podľa Zákona o športe. Týmto športovým odborníkom ostáva naďalej to isté “IČO”, pod ktorým môžu kontinuálne vystavovať faktúry za vykonávanie ich športovej činnosti spravidla formou poskytovania služieb športového odborníka. 

Druhá veta § 106b ods. 1 novely Zákona o športe upravuje iba organizačno-technickú a evidenčnú rovinu prechodu zo statusu SZČO do statusu podnikateľa, ktorej cieľom je, aby sa štát a jeho orgány, ktoré vedú príslušnú evidenciu, "dozvedeli o týchto osobách" (športových odborníkoch - podnikateľoch) a aby v primeranom čase boli tieto informácie zverejnené aj v informačnom systéme športu (ďalej len ”IS športu”), odkiaľ budú tieto údaje využívané napr. Sociálnou poisťovňou, ktorá vymeriava poistné športovým odborníkom - podnikateľom. Uvedené oznámenie však nemá nijaký vplyv na zmenu ich statusu, ktorý sa na základe prvej vety § 106b ods. 1 zmenil zo zákona k 1. januáru 2017. Ide o oznamovaciu povinnosť bez ustanovenia sankcie v § 95 alebo 96 Zákona o športe, za jej nesplnenie, nič to však nemení na skutočnosti, že športový odborník je podnikateľom aj v takom prípade, že túto povinnosť v ustanovenej lehote nesplnil. Od 1. marca 2017 nenastala žiadna nová právna situácia. 

Odporúčame všetkým športovým odborníkom, ktorých sa to týka (ktorí vykonávali činnosť športového odborníka do 31. decembra 2016 ako SZČO) oznámiť na MŠVVaŠ SR, hoci aj dodatočne, ich zámer vykonávať kontinuálne činnosť športového odborníka ako podnikanie s poukazom na § 106b ods. 1 Zákona o športe a toto oznámenie v kópii použiť aj vo vzťahu k Sociálnej poisťovni na deklarovanie statusu podnikateľa, v ktorom chce nepretržite aj po zmene právnej úpravy vykonávať inú samostatne zárobkovú činnosť športového odborníka.[1]

Zastávame názor, že podnikateľov, ktorí neoznámili do 28. februára 2017 skutočnosť, že naďalej podnikajú, nemožno posielať na jednotné kontaktné miesta (JKM), nakoľko v pôsobnosti JKM je poskytovanie súčinnosti pre (nových) športových odborníkov, t. j. pre tých, ktorí chcú začať podnikať až po 1. januári 2017, čiže pre tých, ktorí do 31. decembra 2016 nemali postavenie SZČO.

Podľa § 6 ods. 2 zákona o športe oprávnenie na výkon činnosti športového odborníka, vrátane trénera, vzniká dňom zápisu športového odborníka do registra fyzických osôb v športe. Táto povinnosť platí od 1. januára 2016 a nie je viazaná na platnosť živnostenského oprávnenia ani na podnikanie. 

Je potrebné si predstaviť, že pre to, aby športový odborník mohol vykonávať činnosť musí prejsť v podstate dvomi nezávislými fázami procesu a to:

musí najprv preukázať odbornú spôsobilosť a splnenie zákonných a prípadne aj zväzových podmienok na vykonávanie činnosti príslušného športového odborníka, na základe čoho bude ako športový odborník zapísaný do IS športu,

- v tejto fáze osoba získa status športového odborníka, t. j. je oprávnená vykonávať činnosť športového odborníka, ešte však nie je zrejmé na akom zmluvnom základe (akým spôsobom, či pôjde o pracovnoprávny, obchodnoprávny, občianskoprávny alebo dobrovoľnícky vzťah);

na základe konkrétnych dojednaných podmienok vykonávania činnosti športového odborníka sa športový odborník rozhodne, či bude činnosť športového odborníka podľa § 6 odseku 1 písm. a) až d) Zákona o športe[2] vykonávať:

ako podnikanie,

ako zamestnanie na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu,

ako dobrovoľník na základe zmluvy o dobrovoľníckej činnosti alebo

bez (písomnej) zmluvy.

Z uvedeného vyplýva, že všetci športoví odborníci mali byť už od 1. januára 2016 postupne zapísaní v IS športu, respektíve v IS národného športového zväzu,[3] a to bez ohľadu na to, či podnikali na základe živnostenského oprávnenia alebo boli zamestnaní, prípadne boli dlhší čas bez akejkoľvek zmluvy. 

Ďalším možným aspektom prechodného obdobia, ktoré je komplikované neúplnou funkčnosťou jednotlivých častí IS športu vrátane problematickej synchronizácie údajov so zväzmi, je, že nie je možné vylúčiť, že v prípade niektorých športových odborníkov registrácia už prebehla, a to v závislosti od toho, v akom športe pôsobia. V tomto smere je dôležité, či športový odborník má príslušnosť k nejakej športovej organizácii, ktorá je členom národného športového zväzu, ktorý už má zosynchronizované údaje svojho zväzového IS s IS športu. V prípade, ak športový odborník pôsobí v nejakom športovom klube, je vysoko pravdepodobné, že príslušný národný športový zväz, ktorého je športový klub členom, už športového odborníka eviduje v zväzovom IS, pretože zväzy mali podľa zákona o športe povinnosť do 31. marca 2016 zverejniť povinné údaje na svojom webovom sídle, alebo vo svojom IS. Povinnosť zverejňovať údaje takýmto spôsobom majú dovtedy, kým nebude funkčný IS športu a týmto zverejnením je aj splnená povinnosť športového odborníka, vykonávať činnosť ako zapísaný v IS športu.

Situácia je ale odlišná, ak osoba nemá ako športový odborník príslušnosť k žiadnej športovej organizácii, a túto činnosť chce vykonávať samostatne (napr. poskytuje služby rekreačným, amatérskym alebo aj profesionálnym športovcom ako kondičný tréner) bez akéhokoľvek spojenia so športovou organizáciou. V takom prípade športového odborníka do IS športu zapisuje MŠVVaŠ SR na žiadosť športového odborníka.

Zdroj: Učená právnická spoločnosť


1 Podľa § 6 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov:

“(2) Príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov uvedených v § 5, sú príjmy

a) z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu,27) pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,

b) z činností,28) ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,

c) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu,29)

d) z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)

e) príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu29aa) vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.29ab)” ^

2 Podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) Zákona o športe:

“(1) Športovým odborníkom je

a) tréner a inštruktor športu,

b) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,[6]

c) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu,

d) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť.” ^

3 Podľa § 99 ods. 2 Zákona o športe:

“(2) Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno takto vykonať, povinná osoba ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle.”.

Podľa § 104 ods. 1 až 4 Zákona o športe:

“(1) Informačný systém verejnej správy o športe zriadený podľa doterajších predpisov je informačným systémom športu podľa tohto zákona. Športový register podľa doterajších predpisov upraví ministerstvo školstva na registre podľa § 80 až 82 do 30. apríla 2016.

(2) Športové organizácie, ktoré sú povinné zverejniť údaje na webovom sídle, sú povinné zverejniť ich do 31.3.2016.

(3) Povinnosť zverejňovať údaje na webovom sídle športovej organizácie trvá do času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému športu.

(4) Športové organizácie a iné osoby, ktoré zadávajú údaje do informačného systému športu, sú povinné doplniť údaje do jednotlivých registrov do troch mesiacov od oznámenia o funkčnosti príslušného registra.”.