Osobný rozsah núdzovej pracovnej povinnosti v zariadeniach sociálnych služieb

Vzťahuje sa uložená pracovná povinnosť v núdzovom stave aj na zamestnancov sociálneho úseku a THP zamestnancov?

Právny stav: 6. 4. 2020

Otázka:

Vzťahuje sa uložená pracovná povinnosť v núdzovom stave aj na zamestnancov sociálneho úseku a THP zamestnancov?

Odpoveď:

V zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky pod č. 169 z 27. marca 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej ako “Uznesenie vlády SR“), bola uložená pracovná povinnosť1 na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb.

Uznesením vlády SR sa schválil návrh na rozšírenie núdzového stavu a uložila sa účinnosťou od 28. marca 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovná povinnosť zamestnancom pobytových zariadení sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, a zamestnancom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny.

Zmyslom tohto uznesenia okrem iného bolo najmä posilniť personálne kapacity vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb v čase rozšírenia vírusového ochorenia COVID-19. Na riešenie krízovej situácie a na zmiernenie jej následkov slúži hospodárska mobilizácia. Preto v zmysle bodu B.5. Uznesenia vlády SR budú poskytovatelia vybraných druhov sociálnych služieb určení za subjekty hospodárskej mobilizácie (ďalej ako “SHM“), aby v zmysle § 5 písm. m) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov zabezpečovali organizáciu sociálneho zabezpečenia.

S poukazom na § 7 písm. c) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení (ďalej ako “zákon o sociálnych službách“), je poskytovateľ sociálnej služby povinný poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni.

V zmysle § 15 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom. Poskytovateľ sociálnej služby môže vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie iných činností, ktoré tento zákon neupravuje a zvyšujú kvalitu sociálnej služby.

Vzhľadom nato, že Uznesením vlády SR bola pracovná povinnosť núdzového charakteru uložená zamestnancom sociálnych zariadení bez ďalšieho vymedzenia, máme zato, že táto povinnosť sa vzťahuje na všetkých zamestnancov poskytovateľa sociálnych služieb uvedených v Uznesení vlády SR, vrátane zamestnancov, ktorí zabezpečujú ostatné výkony starostlivosti, ako sú odborné, obslužné a iné činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre chod zariadenia ako takého.

Mgr. Vladimír Fujak

1„B.1 ukladá s účinnosťou od 28. marca 2020 podľa čl. 5 ods. 3 písm. b) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov pracovnú povinnosť zamestnancom pobytových zariadení sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, a zamestnancom zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny,..“