Poskytovanie sociálnych služieb v krízovom režime

Aké sú možnosti zariadení pri poskytovaní sociálnych služieb podľa súčasných obmedzení, čo ak napr. nebudeme mať dostatok personálu, pomôcok? Môžu zariadenia sociálnych služieb v prípade nedostatku ľudí použiť dobrovoľníkov aj bez kvalifikácie? 

Právny stav k: 6.4.2020

Otázka:

Aké sú možnosti zariadení pri poskytovaní sociálnych služieb podľa súčasných obmedzení, čo ak napr. nebudeme mať dostatok personálu, pomôcok? Môžu zariadenia sociálnych služieb v prípade nedostatku ľudí použiť dobrovoľníkov aj bez kvalifikácie?

Odpoveď:

V zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnych službách“) platí, že pri poskytovaní sociálnej služby: „Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vykonávať odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti, zabezpečovať vykonávanie týchto činností alebo utvárať podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, pre druh sociálnej služby, ktorý poskytuje.“ Prioritnou zodpovednosťou za výkon konkrétnej sociálnej služby má poskytovateľ sociálnej služby, ktorým môže byť tzv. verejný poskytovateľ sociálnej služby (napr. obec) alebo tzv. neverejný poskytovateľ sociálnej služby.

§ 84 ods. 2 Zákona o sociálnych službách ustanovuje že: “Činnosti v oblasti sociálnych služieb podľa tohto zákona vykonáva fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu a odborne spôsobilá na výkon týchto činností.“

Zákon o sociálnych službách v § 84 určuje kvalifikačné predpoklady splnenie ktorých je potrebné na to, aby fyzická osoba mohla vykonávať niektorú z „foriem“ odbornej činnosti (napr. ošetrovateľská starostlivosť v zariadení alebo sociálna rehabilitácia). V zmysle § 84 ods. 8 Zákona o sociálnych službách sú uvedené požiadavky kladené na fyzickú osobu, ktorá má vykonávať odbornú činnosť opatrovateľa. Jednou z týchto predpokladov je napr. získanie úplného stredné odborného vzdelania v odbore vzdelávania so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti prípadne absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín (viac: § 84 ods. 8 písm. a) až e) Zákona o sociálnych službách). Zákon o sociálnych službách neustanovuje výnimky z požadovaných kvalifikačných predpokladov. Cieľom tohto ustanovenia je zabezpečiť profesionalitu a kvalitu poskytovania opatrovateľskej služby.

Ďalej podľa § 22 Zákona o sociálnych službách platí, že ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach podľa § 35 (zariadenia pre seniorov), 36 (zariadenie opatrovateľskej služby), 38 (domov sociálnych služieb) a 39 (špecializované zariadenie) tohto zákona, podmienky jej poskytovania, rozsah a podmienky úhrady ošetrovateľskej starostlivosti a uzatváranie zmlúv o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti upravujú osobitné predpisy. Takýmto osobitným predpisom je napr. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o zdravotnej starostlivosti“), ktorý reguluje kvalifikačné predpoklady osoby, ktorá vykonáva ošetrovateľskú činnosť. § 2 ods. 13 Zákona o zdravotnej starostlivosti upravuje, že:.. “Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu2) metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.“

Vláda SR prijala dňa 27. marca 2002 uznesenie č. 64/2020 Z. z. k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Týmto uznesením vláda SR uložila pracovnú povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti v pobytových zariadeniach sociálnych služieb, ktorými sú zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorými sú centrá pre deti a rodiny a rozšírila zákaz uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 114 z 15. marca 2020. 

Núdzový stav v zmysle vyššie uvedeného uznesenia vlády sa vzťahuje na všetkých registrovaných poskytovateľov nasledovných druhov sociálnych služieb poskytovaných tzv. pobytovou formou

a)    zariadenie pre seniorov

b)    zariadenie opatrovateľskej služby

c)    domov sociálnych služieb

d)    špecializované zariadenie

Následne budú zo strany Ministerstva vnútra SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR určené subjekty hospodárskej mobilizácie (ďalej len „SHM“), v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktoré vykonávajú svoju činnosť v pôsobnosti obce alebo ako neverejný poskytovateľ sociálnej služby. V rámci vyhlásenia núdzového stavu sa SHM nariadi vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie pracovnej povinnosti, a to zamestnancom subjektu hospodárskej mobilizácie, podľa § 5 písm. r) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii. 

V zmysle vyššie uvedeného je možno vyvodiť záver, že zákonodarca má záujem na tom, aby sa v zariadeniach sociálnych služieb podľa § 35 (zariadenia pre seniorov), § 36 (zariadenie opatrovateľskej služby), § 38 (domov sociálnych služieb) a § 39 (špecializované zariadenie) poskytovala aj počas núdzového stavu ošetrovateľská starostlivosť kvalifikovaným personálom, ktorému bola uložená pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti.

V prípade, ak by v konkrétnom prípade zariadenie sociálnych služieb nedokázalo pokryť potrebnú starostlivosť pre svojich klientov kvalifikovanými zamestnancami pri aplikácii aktuálnych opatrení vlády SR, potom je možné zvážiť zabezpečiť na výkon niektorých nekvalifikovaných činností napr. dobrovoľníkmi v súlade so Zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení aspoň pod určitým odborným dohľadom zodpovedných osôb v danom zariadení. K tomuto kroku neodporúčame pristúpiť skôr ako to bude z objektívnych dôvodov úplne nevyhnutné. 

Viac informácii je možné nájsť v usmernení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Metodické usmernenie k pracovným povinnostiam v súvislosti s výkonom opatrení hospodárskej mobilizácie

JUDr. Dagmar Pagáčová