Preventívne lekárske prehliadky športovcov

Autor sa v príspevku venuje problematike zdravia športovcov, posudzovaním ich zdravotného stavu a preventívnymi lekárskymi prehliadkami. Zaoberá sa významom a obsahom preventívnych lekárskych prehliadok u športovcov, ktoré sa v dnešnej dobe prestali pravidelne vykonávať v mnohých športových odvetviach.

Právny stav k 11.09.2015 

V ostatných dvadsiatich piatich rokoch sa v mnohých športových odvetviach prestali vykonávať pravidelné preventívne prehliadky športovcov. Iba minimum športových zväzov pokračovalo a striktne dodržiava správnu zásadu – minimálne raz ročne, a to najlepšie pred začatím aktuálnej sezóny, vykonať preventívnu lekársku prehliadku na pracoviskách telovýchovného lekárstva a v prípadoch prekonania ochorení s vysokými horúčkami alebo dlhotrvajúcich zranení prehliadku zopakovať a zistiť tak prípadné zmeny zdravotného stavu, ktoré by mohli limitovať športovcovu výkonnosť alebo počas záťaže spôsobiť závažnejšie poškodenia zdravia až náhlu smrť.

Riziko poškodenia zdravia športovaním môže byť prítomné vo všetkých vekových kategóriách a predchádzať sa mu dá skutočne najlepšie len vtedy, ak športovec pozná komplexne svoj zdravotný stav a jeho tréner mu môže po konzultácii s lekárom stanoviť primerané tréningové zaťaženie a meniť podľa potreby jeho intenzitu. Obsahom lekárskej prehliadky musí byť posúdenie telesného rozvoja, komplexné vyšetrenie zdravotného stavu a hodnotenie funkčnej zdatnosti. 

Pre posudzovanie telesného rozvoja sa meria výška, váha a zloženie tela. Pri výbere talentov je niekedy nevyhnutné predpovedať konečnú výšku (pre dospelosť) už v žiackom veku. Je to dôležité, pretože niektorí športovci môžu v žiackom veku rýchlo rásť a podávať dobré športové výkony, ale v dospelosti môžu svojimi výkonmi klesnúť na priemer. Rovnako tak posudzovanie hmotnosti (váhy) je dôležité, narastá nám totiž problém s detskou obezitou – preto je potrebné posudzovať pomer hmotnosti k výške a obe hodnoty zaznamenávať priebežne. Veľký význam má určenie zloženia tela – podiel aktívnej telesnej hmoty a percenta tuku, ako aj kompletné antropologické vyšetrenie obsahujúce vyšetrenie telesného typu (somatotyp) a určovanie rôznych dĺžkových i šírkových ukazovateľov aj ich vzájomné vzťahy. 

Preventívne vyšetrenie musí zahŕňať kompletné posúdenie všetkých orgánových systémov tela športovca, ide teda o rozsiahly komplex. Otázky smerujú na jednotlivé obdobia tréningového cyklu (prípravné, hlavné, prechodné), na zloženia a dávky tréningových jednotiek, denný režim, stravovanie, podporné prostriedky. Rovnako tak sa nesmie zabudnúť na prekonané ochorenia v minulosti (reumatická horúčka, časté angíny, zápal obličiek, infekčné ochorenia, alergie, zápalové ochorenia srdca a pod.) a súčasné ťažkosti (zranenia, chronické ochorenia – cukrovka, ťažkosti so štítnou žľazou a pod.), užívané lieky a nosenie zdravotníckych pomôcok. Dôležité je aj zisťovanie poškodenia zdravia rodičov a súrodencov, ktoré sa týkajú najmä ochorení srdcovo – cievneho systému, vysokého tlaku, cukrovky alebo kĺbových ťažkostí. 

Veľký dôraz sa kladie na vyšetrenie srdcovo-cievneho systému, kvôli prevencii náhlej smrti. Aj preto treba vyšetriť pokojové EKG a potom to isté vyšetrenie zopakovať v priebehu zaťaženia. U športovcov sa veľmi často vyskytujú najrozličnejšie srdcové šelesty a na EKG rôzne abnormality krivky, ktoré je treba veľmi citlivo a zodpovedne posudzovať a zistiť príčiny. Veľmi často môže ísť o prejavy vyššieho krvného tlaku, aktuálne alebo predchádzajúce postihnutie srdca zápalom (myokarditída), prípadne iný typ poškodenia, ale aj o pretrénovanie, výskyt chronických zápalových ložísk v prínosových alebo čelových dutinách, mandliach, žlčníku, prostate, močovom mechúre, na zubných koreňoch. Všetky tieto problémy je potom nevyhnutné riešiť spoločne so špecialistom (ORL, stomatológ, gastroenterológ, urológ a ďalší). 

Dôležité je aj vyšetrenie dýchacieho systému. Ak sú akékoľvek pochybnosti, je dôležité urobiť röntgenové snímky a zabezpečiť prípadné ďalšie vyšetrenie u špecialistu na pľúcne ochorenia, alergie a imunológiu. 

Vyšetrenie pohybového systému musí obsahovať hodnotenie držania tela i jeho jednotlivých častí a pohybových prejavov, najmä chôdze. Dôležité je vyšetrenie chrbtice, bedrových aj kolenných kĺbov a orientačne aj ostatných kĺbových spojení, vyšetrenie svalstva a určenie aktuálnej pohyblivosti, z dôvodu prevencie preťaženia alebo trvalého poškodenia. Orientačne sa vyšetruje aj tráviaci systém a sluch, robí sa ušné, krčné, očné a neurologické vyšetrenie a v prípade dievčat sa odporúča preventívna ročná prehliadka u gynekológa. 

Každé preventívne telovýchovno-lekárske vyšetrenie je doplnené o chemické vyšetrenie moču a vyšetrenie sedimentu. V prípade pozitívneho nálezu sa dopĺňa ďalšími vyšetreniami. Neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia je aj vyšetrenie krvi (sedimentácia, krvný obraz, hematokrit), robievajú sa aj ďalšie hematologické a biochemické vyšetrenia podľa požiadaviek hráča a jeho lekára aj trénera. 

Dôležitou súčasťou posudzovania zdravotného stavu športovca sú funkčné skúšky (záťažové testy), pri ktorých sa merajú a hodnotia reakcie rôznych orgánových systémov (najmä srdca a pľúc) na rôzne typy a druhy záťaže. Je množstvo záťažových testov, ktoré sa rozdeľujú podľa rôznych kritérií a vykonávajú na rôznorodej úrovni – podľa technického vybavenia pracoviska (bicyklová ergometria a bežiaci koberec, výskokový ergometer a podobne). 

Pri voľbe metód záťažového testu je nevyhnutné prihliadať aj na vek a pohlavie vyšetrovaného. Najmä u detí je totiž potrebné vziať do úvahy ich rast, vývoj a zvláštnosti fyziologických funkcií a všetky ďalšie odlišnosti od dospelého športovca (napr. odozva na telesné zaťaženie, chorobné stavy a ich priebeh, nervová labilita, syndróm bieleho plášťa atď.). Záťažové vyšetrenie poskytuje iba informácie všeobecného rázu. Pokiaľ má športovec problémy, odporúčajú sa opakované a rozšírené vyšetrenia u špecialistu.

V závere lekárskej prehliadky zhodnocuje lekár výsledky celého preventívneho vyšetrenia, ktoré potom konzultuje s trénerom a oddielovým lekárom. 

P.S. Talenty a prehliadky

Čas ukázal aj to, že cestu úspechu môžeme absolvovať do víťazného konca iba vtedy, keď talentovaní nasledovníci súčasníkov urobia všetko preto, aby mali pevné zdravie a intenzívne podľahnú športovaniu tak, že sa stane skutočne ich celodenným zamestnaním i koníčkom a oddane ho budú prežívať aj v svojich snoch. 

Prvým krokom je určite rozhodnutie. Nekompromisné a pravdivé, ktoré značí, že pre šport dokážem urobiť naozaj „všetko“. Stane sa hlavnou náplňou môjho života a pravidelne budem podliehať jeho zvodom, nepremrhám svoj talent, budem skutočnou hviezdou, pracujúcou v prospech reprezentácie svojho klubu, štátu a predovšetkým seba. Lebo chcem! 

Otrepaná fráza „v jednoduchosti je sila“ nemala nikdy väčšiu silu významu. Tak málo stačí! Len ma objaviť ako vynikám. Nájdeme chlapcov a dievčatá, ktorým nerobí ťažkosti zvládnuť základy nimi vybraného športu, ktorí sú dostatočne rýchli a koncentrovaní. A keď ich nájdeme, tak čo s nimi? Budú zdraví? Narastú do dostatočnej výšky a budú mať zodpovedajúcu fyzickú konštitúciu? Majú genetické predpoklady? Ako to zistíme, ako to zisťujeme? Po medicínskej stránke skoro nijako.

Pravidelnú lekársku kontrolu detí (a nielen talentov) na špecializovaných pracoviskách treba vykonávať špecializovane a v dostatočnej miere. Kým v nedávnej minulosti sme si dovolili kontrolovať rastúce deti aj dvakrát do roka a potom podľa potreby aj viackrát, vykonávať nadštandardné vyšetrenia, dnes sme radi, keď sa to podarí aspoň raz – tak ako to prikazuje rozpis súťaží, ale len v niektorých športoch. Zabúdame na investície do prevencie a zdravia, ale aj do nadštandardných vyšetrení našich budúcich hviezd, pýchy národa, potenciálnych reprezentantov, ale aj tých, ktorí budú reprezentovať našu dedinu. Prečo? 

Zdravý šport sa dá zažiť len so zdravými športovcami. Iba vtedy dokážeme rozvinúť aj potenciálne talenty, ktoré nám investície určite vrátia a prinesú zisky. A vášeň pre šport bude rásť...

MUDr. Pavel Malovič, PhD., MPH a JUDr. Peter Sepeši, Učena právnická spoločnosť