Seniori v slovenskej legislatíve

Pojem staršia osoba/senior sa v sociálnej oblasti nepoužíva prakticky v žiadnej právnej úprave. Právne postavenie seniorov je obsahom viacerých právnych predpisov. Roztrieštenosť právnej úpravy tak môže mať za následok nedostatočnú ochranu starších ľudí na Slovensku.

A.    Pojem staršia osoba/senior „ako taký sa v sociálnej oblasti nepoužíva prakticky v žiadnej právnej úprave.“ Obsah pojmu staršia osoba/senior sa odlišuje v závislosti od účelu použitia tohto pojmu pre rôzne oblasti sociálnej spoločnosti:

 1. Na účely služieb zamestnanosti – občan starší ako 50 rokov (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti);
 2. Na účely dôchodkového zabezpečenia – poistenec, ktorý dosiahol, okrem iného, dôchodkový vek ustanovený na 62 rokov (ust. § 65 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení)
 3. Sociálne služby – ako kritérium nie je postačujúce samo osebe – dôchodkový vek je spojený s určitým stupňom odkázanosti na pomoc inej osoby či s inými vážnymi dôvodmi (napr. pri opatrovateľskej službe, v zariadení pre seniorov – zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
 4. Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia – rozhodujúca je hranica 65 rokov, po ktorej už nie je možné poskytovať niektoré druhy peňažných príspevkov/možno ich poskytovať len za osobitných podmienok (zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia)

B.    Subsystémy sociálnej spoločnosti dotýkajúce sa problematiky starších ľudí:

 1. Zdravotná starostlivosť so zameraním na tzv. dlhodobú starostlivosť
 2. Sociálne poistenie
 3. Štátna sociálna podpora
 4. Sociálne služby
 5. Bývanie seniorov
 6. Výchova a vzdelávanie
 7. Kultúra a mediálna politika
 8. Ochrana starších ľudí

C.    Právne predpisy dotýkajúce sa problematiky riešenia situácie starších ľudí:

Zákony

Nariadenia, vyhlášky

Medzinárodné dokumenty

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

404/2007 Z. z. Nariadenie vlády SR o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

273/2009 Z. z. Oznámenie MZV SR o uzavretí Európskej sociálnej charty (revidovanej)

448/2008 Z. z. o sociálnych službách

640/2008 Z. z. Nariadenie vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

317/2010 Z. z. Oznámenie MZV SR o uzavretí Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

109/2009 Z. z. Vyhláška MZ SR, ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb

447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov

568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní

576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti