Stanovisko Komory MNO k zmenám zákona o účtovníctve

Komora MNO pri Rade vlády SR pre MNO riešila s Ministerstvo financií SR postoj MNO voči pripravovanej novele Zákona o účtovníctve, ktorá obsahuje aj zmeny voči neziskovým organizáciám a zavádzala nové povinnosti pri účtovných závierkach.

Komora MNO vyjadrila svoj postoj nasledovne:

"Jednohlasne sme sa zhodli na tom, že ak dobre rozumieme tomu, že navrhovaná novela:

  1. Nezakladá povinnosť spracovávať účtovné závierky  neziskovým subjektom, ktoré to do dnes ako povinnosť nemali
  2. V účtovných závierkach sa neuvádza meno darcov, fyzických osôb,  alebo inštitúcií, ale sa iba uvádza počet darov a ich finančná výška   

KOMORA súhlasí s predloženým návrhom novely.

Marcel Zajac
Centrum pre filantropiu n.o.
Predseda KOMORY MNO pri Rade vlády SR pre MNO"