Úrazové poistenie reprezentantov, ale aj vrcholových športovcov a talentovaných športovcov

Ako by sa mal štát v prípade úrazu postarať o svojich reprezentantov vykonávajúcich šport v rámci reprezentačných podujatí, na ktoré boli riadne nominovaní ako činnosť vo všeobecnom záujme.

12.11.2018

Základné východiská:

Zákon o športe prijatý v roku 2016 v § 29 definoval pojem “športový reprezentant Slovenskej republiky” (§ 29 ods. 2) ako aj to, kto ďalší sa považuje za “súčasť športovej reprezentácie Slovenskej republiky” (§ 29 ods. 4) a zároveň v § 29 ods. 7 ustanovil, že príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť športového reprezentanta na významnej súťaži a účasť člena realizačného tímu na významnej súťaži sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme, na ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas.

Okrem niekoľkých komerčne úspešnejších športov a športov, o ktorých najlepších športovcov sa starajú rezortné športové strediská, sa vo veľkej časti ostatných športov (v športových odvetviach a športových disciplínach zastrešených 65 národnými športovými zväzmi pre uznané športy a ďalšími národnými športovými zväzmi pre neuznané športy) zúčastňujú na medzinárodných reprezentačných podujatiach (majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy v kategórii juniorov alebo aj dospelých a pod.) ako reprezentanti Slovenskej republiky amatérsky športovci, ktorí nie sú úrazovo poistení, ani osobnou komerčnou poistkou, a ani úrazovou poistkou zamestnávateľa, keďže majú status amatérskych športovcov. Títo športovci pri reprezentovaní Slovenskej republiky však môžu utrpieť úraz a preto je legitímna otázka, ako by sa mal štát v prípade takého úrazu postarať o svojich reprezentantov vykonávajúcich šport v rámci reprezentačných podujatí, na ktoré boli riadne nominovaní ako činnosť vo všeobecnom záujme.

Súvisiaca právna úprava:

Podľa § 29 ods. 2 zákona o športe:

(2) Športovým reprezentantom je občan Slovenskej republiky, ktorý bol nominovaný ako športovec za člena športovej reprezentácie národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.”.

Podľa § 29 ods. 4 zákona o športe:

(4) Súčasťou športovej reprezentácie sú aj členovia realizačného tímu a iné osoby nominované národným športovým zväzom alebo inou športovou organizáciou, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí.”.

Podľa § 29 ods. 7 zákona o športe:

(7) Príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť športového reprezentanta na významnej súťaži a účasť člena realizačného tímu na významnej súťaži sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme,14) na ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas.”.

Poznámka pod čiarou 14) odkazuje na § 136 a 137 Zákonníka práce, kde je uvedená všeobecná právna úprava prekážok v práci z dôvodu všeobecného záujmu.

Podstata návrhu na úpravu pravidiel:

Vzhľadom na to, že reprezentácia Slovenskej republiky sa považuje za “iný úkon vo všeobecnom záujme” a šport je fyzickou aktivitou, pri ktorej existuje zvýšené ohrozenie výskytu úrazov, javí sa byť primerané a spravodlivé ustanoviť pravidlo, podľa ktorého sa ten subjekt (štát reprezentujúci všeobecný záujem občanov), v záujme ktorého si plnia reprezentanti a členovia ich realizačných tímov svoje reprezentačné povinnosti, postaral o úrazové poistenie týchto osôb v období, keď reprezentujú Slovenskú republiku.

Základná charakteristika úrazového poistenia je vysvetlená na webovej stránke Sociálnej poisťovne: https://www.socpoist.sk/urazove-poistenie-dug/48009s.

Zákonodarca v § 29 ods. 2 zákona o športe ustanovil, že športovcov je oprávnený do športovej reprezentácie nominovať národný športový zväz alebo iná športová organizácia, ktorej toto oprávnenie vyplýva z medzinárodných športových pravidiel, predpisov alebo rozhodnutí (napr. SOV, SPV, SAUŠ, SASŠ). Súčasťou tejto nominácie je vždy aj kompletný realizačný tím, ktorý sa o reprezentantov stará (tréner, masér, lekár, fyzioterapeut, videoanalytik, kustód a pod.).

V súvislosti s riešenou problematikou je potrebné uviesť, že väčšina profesionálnych športovcov komerčne úspešných športov má osobné úrazové poistenie v komerčnej poisťovni. Na Slovensku však máme 65 národných športových zväzov pre uznané športy, v ktorých je vyše 200 športových disciplín a máme aj viaceré ďalšie národné športové zväzy pre neuznané športy, pričom podstatná časť športovcov, ktorí sú nominovaní do športovej reprezentácie v menej komerčne atraktívnych športoch (florbal, hokejbal, futsal a iné) v kategóriách juniorov alebo aj dospelých sú amatérskymi športovcami, ktorí majú ako svoju hlavnú ekonomickú činnosť alebo prácu inú činnosť ako vykonávanie športu. Sociálne poistenie (teda aj úrazové) v rámci ich hlavnej ekonomickej činnosti nepokrýva vykonávanie športu v rámci športovej reprezentácie Slovenskej republiky.

Títo amatérski športovci v čase športovej reprezentácie často nemajú žiadne úrazové poistenie, ani osobné komerčné a ani ich zamestnávateľ (ten, kto ich nominoval do reprezentácie) nie je úrazovo poistený. Rovnako aj pri profesionálnych športovcoch, ktorí majú uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu s klubom, ich sociálne poistenie (vrátane úrazového poistenia) je viazané na ich športovú činnosť pre klub, t. j. vykonávanie športu za športový klub, s ktorým majú uzavretú zmluvu, pričom táto činnosti nepokrýva vykonávanie športu športovcom v rámci športovej reprezentácie Slovenskej republiky. Tu vzniká nový právny vzťah medzi športovcom a národným športovým zväzom na základe nominácie na reprezentačné podujatie, pričom práva a povinnosti reprezentantov sú vymedzené v predpise národného športového zväzu alebo inej športovej organizácie oprávnenej nominovať športovcov do reprezentácie Slovenskej republiky (napr. SOV, SPV, SAUŠ, SASŠ) - spravidla ide o štatút reprezentanta Slovenskej republiky (§ 29 ods. 3 zákona o športe).

Na základe uvedeného sa javí ako praktické a primerané, aby ten, kto z poverenia štátu nominuje športovcov a športových odborníkov do športovej reprezentácie mal priznaný status zamestnávateľa s tým, že poistné na úrazové poistenie by zaň uhrádzal štát.

Návrh schémy ako by to mohlo fungovať v praxi:

Ten kto nominuje športovcov a športových odborníkov do športovej reprezentácie by oznámil príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (na pripravenom formulári) v zákonom ustanovenej lehote pred reprezentačným podujatím zoznam nominovaných členov reprezentácie Slovenskej republiky (športovcov a športových odborníkov) a obdobie trvania reprezentačného podujatia.

Sociálna poisťovňa by osoby uvedené v nominácii do športovej reprezentácie (športovcov a športových odborníkov) počas trvania reprezentačného podujatí, na ktorom sa riadne zúčastnili viedla ako poistencov štátu.

Implementáciu do právneho poriadku - novelou zákona o sociálnom poistení:

Poznámka na úvod:

V nižšie uvedenom návrhu sa okrem úrazového poistenia reprezentantov navrhuje riešiť aj úrazové poistenie vrcholových športovcov a talentovaných športovcov, nakoľko podľa § 5 ods. 8 zákona o športe len amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť.

Z uvedeného vyplýva, že úrazové poistenie vrcholových športovcov a talentovaných športovcov je potrebné riešiť aj v čase keď nie sú v reprezentácii a obzvlášť, ak majú status amatérskeho športovca (profesionálny športovec vykonávajúci šport na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu bude ako zamestnanec po skončení odvodových prázdnin sociálne poistený vrátane úrazového poistenia).

Návrh na doplnenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov:

V § 16 sa na konci dopĺňa veta:

“Povinne úrazovo poistená je aj športová organizácia pre športovca a športového odborníka počas vykonávania športovej činnosti pre túto športovú organizáciu, ktorá sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitného predpisu.39da) Povinne úrazovo poistená je aj športová organizácia pre vrcholového športovca39db) a talentovaného športovca39dc) počas ich vykonávania športu pre túto športovú organizáciu.”

Poznámka pod čiarou 39da) znie:
“39da) § 29 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39db) § 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z.z.
39dc) § 5 ods. 4 zákona č. 440/2015 Z.z.”.

V § 17 ods. 2 sa dopĺňa nové písmeno h) a i), ktoré znie:

h) športovec alebo športový odborník, ktorý vykonáva športovú činnosť, ktorá sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme podľa osobitného predpisu39da) a pri výkone tejto športovej činnosti utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania,

i) vrcholový športovec39db) a talentovaný športovec39dc), ktorý pri vykonávaní športu pre športovú organizáciu utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z povolania.”.

Odôvodnenie k bodu 1 a 2:

V nadväznosti na úpravu uvedenú v § 29 ods. 7 zákona o športe, podľa ktorej sa príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť športového reprezentanta na významnej súťaži a účasť člena realizačného tímu na významnej súťaži považuje za “iný úkon vo všeobecnom záujme”, na ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas, sa ustanovuje, že športový reprezentant Slovenskej republiky a člen realizačného tímu športovej reprezentácie bude v tomto čase povinne úrazovo poistený. Pojem “počas vykonávania športovej činnosti” je použitý z dôvodu, že prvá navrhovaná veta upravuje úrazové poistenie nielen pre športovca, ktorý vykonáva šport, ale aj pre športového odborníka, ktorý vykonáva športovú činnosť, čo je širší pojem a zahŕňa aj vykonávanie športu.V nadväznosti na § 5 ods. 8 zákona o športe len amatérsky športovec, ktorý nie je vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom, a športovec športu pre všetkých vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť, a preto sa navrhuje, aby športové organizácie, pre ktoré vrcholoví športovci a talentovaní športovci vykonávajú šport, boli tiež počas ich vykonávania športu úrazovo poistené.

Ing. Simoneta Sepešiová