Útulok a úhrada za služby spojené s poskytovaním sociálnych služieb

Každá sociálna služba sa v zmysle § 74 ods. 1 poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (§ 51 Občianskeho zákonníka - nepomenovaná zmluva), čo však neznamená, že pri takýchto druhoch sociálnych služieb ako napr. nízkoprahové zariadenia, nocľahárne, musí byť zmluva uzatvorená písomne. Písomne musí byť zmluva uzatvorená iba pri vybraných druhoch sociálnych služieb (§ 74 ods. 2).

Obec zriadila neziskovú organizáciu, ktorá prevádzkuje útulok. Akým spôsobom bude prebiehať umiestňovanie a úhrada za služby spojené s poskytovaním sociálnych služieb v takýchto zariadeniach? Na základe čoho bude poskytovaná sociálna služba v nízkoprahových zariadeniach? Kto bude uhrádzať náklady spojené s poskytnutím sociálnej služby? Bude to obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt, alebo to bude obec, na ktorej území sa nachádza zariadenie, prípadne zriaďovateľ?

Každá sociálna služba sa v zmysle § 74 ods. 1 poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby (§ 51 Občianskeho zákonníka - nepomenovaná zmluva), čo však neznamená, že pri takýchto druhoch sociálnych služieb ako napr. nízkoprahové zariadenia, nocľahárne, musí byť zmluva uzatvorená písomne. Písomne musí byť zmluva uzatvorená iba pri vybraných druhoch sociálnych služieb (§ 74 ods. 2).

Úhradu za poskytovanie sociálnej služby platí klient. Ak si obec zriadila neziskovú organizáciu, ktorá prevádzkuje útulok, napriek tomu, že zo zákona nebola povinná poskytovať takúto sociálnu službu, je ju povinná aj financovať, pre tých klientov, ktorým sa táto sociálna služba poskytovala do 31. 12. 2008. Chceli by sme upozorniť, že podľa § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov, občan ktorému bol pôvodný trvalý pobyt z rôznych dôvodov zrušený alebo ktorý sa nemá kde prihlásiť (byt, dom) sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. Ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby pre tých klientov útulku, ktorí majú trvalý pobyt v inej obci, uhrádza vyšší územný celok, v ktorého územnom obvode sa táto obec nachádza, ak si túto sociálnu službu v útulku objednal, a to v súlade s § 71 ods. 6.

Poznamenávame, že podľa § 106 ods. 19 obec a VÚC sú povinné poskytovať a financovať sociálnu službu, ktorú poskytovali podľa zákona o sociálnej pomoci do 31. 12. 2008 aj od 1.1.2009 a to aj vtedy, keď im táto sociálna služba podľa zákona o sociálnych službách nepatrí do pôsobnosti. Navyše v takomto prípade nie je možné uplatniť ustanovenie § 71 ods. 6 (úhrada ekonomicky oprávnených nákladov).