Výberové konanie na riaditeľa DSS počas mimoriadnej situácie

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?

Právny stav k: 9. 4. 2020

Otázka:

Vzhľadom sa súčasnú mimoriadnu situáciu ako máme riešiť potrebu vyhlásenia výberového konania na riaditeľa Domova dôchodcov ako rozpočtovej organizácie obce. Momentálne je poverený riaditeľ najdlhšie na dobu 6 mesiacov.

Je prípustné poveriť tohto riaditeľa do doby ukončenia mimoriadnej situácie bez vyhlásenia nového výberového konania?

Odpoveď:

Podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení (ďalej ako „Zákon o výkone práce vo verejnom záujme“) je riaditeľ domova dôchodcov vedúcim zamestnancom vykonávajúci funkciu štatutárneho orgánu v rozpočtovej organizácii obce, ktoré sa obsadzuje v zmysle §11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na návrh starostu menovaním obecným zastupiteľstvom.

Dňa 9.4. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 73/2020 Z. z., ktorý reaguje na výkon samosprávy počas mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19 a upravuje pôsobnosť obecných zastupiteľstiev a spôsoby jeho rokovania v určených prípadoch formou elektronických prostriedkov.

S ohľadom na potrebu operatívneho zabezpečenia výkonu územnej samosprávy sa umožňuje uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva okrem bežného spôsobu aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie v prípadoch určených zákonom.

Poverenie riaditeľa rozpočtovej organizácie obce (DSS) dočasným vedením podľa §5 ods. 9 zákona o výkone práce vo verejnom záujme sa podľa nášho názoru nevzťahuje na tento druh pozície, nakoľko riaditeľ nie je menovaný do funkcie na základe výberového konania ale len na návrh starostu menovaním obecným zastupiteľstvom.

Na základe vyššie uvedeného odporúčame, aby starosta navrhol obecnému zastupiteľstvu kandidáta na funkciu riaditeľa DSS a následne, aby obecné zastupiteľstvo rozhodlo o vymenovaní. Zákon nanešťastie pri „funkčnom vákuu štatutára“ nemyslel na riešenie situácie a neustanovil dočasný spôsob riadenia organizácii tohto typu ak štatutár chýba.

Mgr. Vladimír Fujak