Výchovné a vzdelávacie služby - oslobodenie od dane

Vysoká škola poskytujúca výchovné a vzdelávacie služby v súlade so zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách, platiteľ dane, poskytne inej vysokej škole dočasne učiteľa. Cena služby bola stanovená vo výške mzdových nákladov. Je možné považovať túto službu za oslobodenú, nakoľko ide o vzdelávacie služby?

Výchovné a vzdelávacie služby sú oslobodené od dane pri splnení podmienok uvedených v ustanovení § 31 zákona o DPH. Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými a vzdelávacími službami, osobami ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby.

Obdobný prípad bol riešený aj v rámci judikatúry ESD v rozsudku C-434/05 Horizon College. Zo záverov rozsudku vyplýva, že odplatné pridelenie učiteľa na výkon práce do iného vzdelávacieho zariadenia, nie je poskytnutím vzdelávacej služby. Poskytovanie služieb a dodania tovaru možno považovať za "úzko súvisiace" so vzdelávaním, a teda požívajú daňové zvýhodnenie podľa článku 13 A ods. 1 písm. i) Smernice Rady 77/388/EHS (tzv. Šiesta Smernica Rady, ktorú nahrádza Smernica Rady 2006/112/ES) len vtedy, ak sa naozaj uskutočňujú ako vedľajšie plnenia k vzdelávaniu, ktoré je hlavným plnením.

Z ustálenej judikatúry ESD vyplýva, že plnenie možno považovať za vedľajšie vo vzťahu k hlavnému plneniu, ak nepredstavuje cieľ sám o sebe, ale prostriedok na využívanie hlavnej služby za lepších podmienok. Z uvedeného vyplýva, že pridelenie učiteľa jedným vzdelávacím zariadením na výkon práce k inému vzdelávaciemu zariadeniu, aby tam dočasne zabezpečoval vzdelávanie na zodpovednosť tohto iného vzdelávacieho zariadenia, je plnením, ktoré v zásade možno označiť za poskytnutie služby, ktorá úzko súvisí so vzdelávaním. V prípade dočasného nedostatku učiteľov v určitých vzdelávacích zariadeniach totiž pridelenie kvalifikovaných učiteľov zamestnaných v iných zariadeniach na výkon práce k zariadeniam s dočasným nedostatkom učiteľov umožňuje, aby užívateľské zariadenia poskytovali študentom vzdelanie za najlepších podmienok.

Z uvedeného vyplýva, že na to, aby bolo možné predmetnú službu oslobodiť ako službu úzko súvisiacu s výchovnými a vzdelávacími službami je potrebné splniť nasledovné podmienky: hlavné plnenie – t.j. poskytnutie vyučujúceho musí byť vykonané osobou poskytujúcou výchovné a vzdelávacie služby v súlade s § 31 ods. 1 zákona o DPH; poskytnutie vyučujúceho je nevyhnutnou podmienkou, aby mohlo dôjsť k vyučovaniu – t.j. aby bolo zabezpečené kvalitné vzdelávanie a poskytovanie tejto služby musí byť chápané len ako dočasné – t.j. akási forma pomoci, nesmie ísť o pravidelnú zárobkovú činnosť vysielajúcej osoby (vysokej školy). Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, je možné dodanie tejto služby oslobodiť v súlade s § 31 zákona o DPH ako službu úzko súvisiacu s výchovnými a vzdelávacími službami.