Vyhlásenie krízového Štábu neziskového sektora: Opäť pomôžeme

Vážení predstavitelia neziskového sektora, uverejňujeme vyhlásenie Výkonného výboru Krízového štábu neziskového sektora, ktorý oživuje svoju aktivitu v dôsledku diania okolo nás - dianie okolo nás si vyžaduje vyjadrenie občianskej spoločnosti.

Vyhlásenie krízového Štábu neziskového sektora: Opäť pomôžeme

Bratislava, 23. októbra 2020

Ako zástupcovia Krízového štábu neziskového sektora (KKŠNS) vyzývame verejnosť k zodpovednosti, rozvahe, vzájomnej solidarite a pomoci v týchto zložitých časoch. Situácia, do ktorej sa naša spoločnosť dostala, je náročná a jej riešenie bude potrebovať veľkú mieru dôvery a vzájomného rešpektu. Veríme však, že spoločnými silami túto situáciu zvládneme. Neziskový sektor sa v ťažkých časoch vždy postavil na stranu správnych riešení a urobí tak aj tentokrát. Preto vyzývame občiansku spoločnosť k spolupráci so štátom a samosprávou pri aktuálnych problémoch, ako je napr. akútna potreba dobrovoľníkov na zabezpečenie testovania. Ak máte možnosť osloviť dobrovoľníkov, s ktorými pracujete, urobte tak a vyzvite ich na aktívnu participáciu. Spoločne pomôžeme tam, kde to bude potrebné. 

Súčasne sme pripravení zlepšovať spoluprácu neziskového sektora so štátom a pomôcť konkrétnymi aktivitami, podobnými tým, ktoré neziskové organizácie realizovali už v rámci prvej vlny pandémie, ako je napríklad pomoc zdravotníckym zariadeniam, prevádzka krízových liniek pomoci či pomoc ohrozeným a vylúčeným skupinám obyvateľstva.

Krízový štáb neziskového sektora bol založený Komorou mimovládnych organizácií (MNO) pri Rade vlády SR pre MNO počas prvej vlny pandémie Covid-19. Hlavným cieľmi štábu sú spolupráca medzi štátom a občianskou spoločnosťou a zabezpečovanie pomoci počas pandémie. KKŠNS je zostavený z približne tridsiatky expertov a expertiek, ktorí identifikujú, ako môže sektor pomôcť riešiť kľúčové problémy v spoločnosti, ktoré vznikli v dôsledku krízy. Stoja za nimi stovky organizácií a tisícky aktívnych občanov. Sú medzi nimi zástupcovia Komory MNO pri Rade vlády SR pre MNO, zástupcovia grantových nadácií a kľúčových organizácií zapojených do krízovej pomoci, právnici a ekonómovia venujúci sa neziskovému prostrediu. 

 

KOORDINAČNÝ KRÍZOVÝ ŠTÁB NEZISKOVÉHO SEKTORA
Andrea Cocherová, Laura Dittel, Peter Haňdiak, Michal Kissa, Martina Kolesárová, Ivana Kohutková, Peter Medveď, Ján Orlovský, Boris Strečanský, Filip Vagač, Marcel Zajac.

email: krizovystabns@gmail.com 
fb.com/krizovystabneziskovehosektora