Výkladové stanovisko č. 3/2015 k posudzovaniu potenciálneho konfliktu záujmov medzi verejným obstarávateľom, obstarávateľom, osobou podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní a uchádzačom

Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 7 zákona o verejnom obstarávaní je povinný so zreteľom na princípy verejného obstarávania uvedené v § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a prevenčnú povinnosť súvisiacu s transpozíciou novej legislatívy Európskej únie pre verejné obstarávanie zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť čestnú hospodársku súťaž alebo porušiť princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti. Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, ak osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.