Zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Zákon neustanovuje formu, t.j. môže ísť tak o písomnú ako aj ústnu dohodu obce, resp. VÚC s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Aby však bolo možné preukázať, že sociálna služba u neverejného poskytovateľa bola zabezpečená na základe výberu fyzickej osoby ( § 8 odsek 9) podľa nášho názoru by mala byť dohoda uzavretá písomne, najmä, ak ide o sociálne služby pri odkázanosti na pomoc inej osoby.

V § 8 ods. 2 a 3 písm. d) sa uvádza, že obec alebo VÚC zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u neverejného poskytovateľa na základe dohody obce (VÚC) s fyzickou osobou. Akou formou má byť dohoda uzatvorená? (písomne, ústne...?)

Zákon neustanovuje formu, t.j. môže ísť tak o písomnú ako aj ústnu dohodu obce, resp. VÚC s fyzickou osobou, ktorá žiada o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Aby však bolo možné preukázať, že sociálna služba u neverejného poskytovateľa bola zabezpečená na základe výberu fyzickej osoby ( § 8 odsek 9) podľa nášho názoru by mala byť dohoda uzavretá písomne, najmä, ak ide o sociálne služby pri odkázanosti na pomoc inej osoby.