Zmeny k účtovným závierkám - príprava opatrenia MFSR

Dňa 16.07.2020 bola do MPK zaradená predbežná informácia k zmenám vzoru výkazu účtovnej závierky pre neziskové účtovné jednotky , ktorá nadväzuje na zmenu Zákona o účtovníctve. Meniť sa bude opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011077/2021-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.