Čo je itretisektor.sk

Centrálna nezisková spoločnosť spustila od 04.10.2010 unikátny samofinancovateľný produkt neziskového sektora na Slovensku - Centrálny portál pre neziskový sektor (ďalej len „Centrálny portál“), ktorého cieľom je stať sa významným partnerom nielen neziskového sektora, ale aj podnikateľského a štátneho.

Oblasť neziskového sektora je jednou z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich oblastí spoločnosti. Nielen skúsenosti, ale aj proces prípravy a realizácie Centrálneho portálu ukázali, že v neziskovom sektore chýba nástroj, ktorý by systematizoval poznatky a sprostredkovával nové znalosti nevyhnutné pre fungovanie a skvalitňovanie práce subjektov neziskového sektora.

Najdôležitejšou súčasťou Centrálneho portálu je denný servis spracovania všetkých významných legislatívnych zmien a návrhov, ktoré sa dotýkajú jednotlivých organizácií a oblastí neziskového sektora. Takouto formou chceme pomôcť všetkým, ktorí vykonávajú významné verejnoprospešné aktivity zorientovať sa v množstve právnych, daňových a účtovných predpisov a súčasne významným spôsobom poukázať na tie procesy, kde neziskový sektor nie je rovnocenným partnerom vo vzťahu k ostatným sektorom.

Centrálny portál neziskového sektora svojim užívateľom ponúka najmä:

 • denné aktuálne informovanie o dôležitých odborných udalostiach v neziskovom sektore,
 • najrýchlejšie spracovanie navrhovaných legislatívnych zmien s vysvetlením konkrétnych dopadov pre organizácie neziskového sektora,
 • spracovanie odborných materiálov pre vykonávanie činnosti MNO,
 • odborné poradenstvo v bežných situáciách fungovania organizácií neziskového sektora.

Komu je portál itretisektor.sk určený?

Mimovládnym neziskovým organizáciám pôsobiacim v neziskovom sektore, ale aj štátnym organizáciám, spoločnostiam a jednotlivcom so záujmom o činnosti a informácie z neziskového sektora.

Portál itretisektor.sk prináša aktuálne a odborné informácie z Práva a Ekonomiky neziskového sektora.

Pre jednoduchšiu orientáciu sme zvolili rozdelenie informácií:

 • Právne menu - informácie z práva 
 • Ekonomické menu - informácie z ekonomiky  
 • Servisné menu - servisné informácie súvisiace so zameraním portálu.

Ako sú umiestnené informácie na intretisektor.sk?

Z každej oblasti prináša portál itretisektor.sk Odborné a Aktuálne informácie:

 • Aktuálne informácie sa nachádzajú v centrálnej časti obrazovky portálu itretisektor.sk
 • Odborné informácie sú uvádzané v príslušnom menu (Právne, Ekonomické, Servisné) po obvode portálu itretisektor.sk

Právne menu obsahuje 2 hlavné časti:

 • Právne formy neziskového sektora
 • Verejnoprospešné oblasti,  v ktorých sú aktívne organizácie neziskového sektora.

V právnom menu nájdete potrebné informácie k jednotlivým právnym formám organizácií (založenie, povinnosti, kontrola a atď.) a informácie o právnej úprave verejnoprospešných oblastí, v ktorých ako organizácia pôsobíte.

Ekonomické menu obsahuje informácie o:

 • Daniach dotýkajúcich sa organizácií neziskového sektora
 • Rôznych fundraisingových zdrojoch financií
 • Iných ekonomických pojmoch

V ekonomickom menu tak nájdete potrebné informácie o účtovníctve a zdaňovaní vašej organizácie, o rôznych fundraisingových (aj pripavovaných) zdrojoch, ale aj možnostiach, ako ušetriť (napr. leasing)

Servisné menu obsahuje informácie aj o našich ďalších službách a aktivitách, a to najmä:

 • Dennú legislatívu
 • Zákony pre ľudí
 • Kontakty na on-line poradenstvo. 

Pod Servisným menu môžete nájsť chronologický Kalendár dôležitých termínov pre základné právne formy MVO, ktorý ma za cieľ predchádzať nesplneniu jednotlivých povinností subjektov MVO. 

Ako pracovať s informáciami na itretisektor.sk?

 • Každá z položiek Právneho a Ekonomického menu obsahuje základné pojmy (inštitúty) dotýkajúce sa fungovania danej položky.
 • Následne po kliknutí na konkrétny inštitút sa  zobrazí jeho popis a pripojená tabuľka, ktorá tento inštitút doplňuje z hľadiska:
  • Legislatívnej úpravy daného inštitútu
  • Dôvodových správ k legislatívnej úprave daného inštitútu
  • Odborných článkov publikovaných o danom inštitúte
  • Legislatívy v príprave
  • Príkladov z praxe
  • Súdnych rozhodnutí 
  • Vzorových dokumentov
  • Pojmov

Právne a ekonomické menu by vám malo dať odpovede a informácie potrebné na bežnú činnosť organizácie tak, aby ste  svoje aktivity vykonávali správne, v súlade s legislatívou.

 

Tím itretisektor.sk