Charitatívna reklama

Charitatívna reklama je novším inštitútom v neziskovom práve. Môže tvoriť doplnkový zdroj financovania neziskovej organizácie. Špecifikám a možnostiam ako ho použiť v praxi sa venujeme aj my.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (2)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Financovanie športu zo súkromných zdrojov

20.8.2021

Mgr. Monika Ivanová

Šport je fenoménom modernej doby, ktorý pozitívne spája spoločnosť a taktiež tvorí neodmysliteľnú súčasť zdravého životného štýlu. Na to, aby sa športová spoločnosť mohla rozvíjať, je potrebné zabezpečiť dostatočné financovanie tejto oblasti. Športové organizácie a aj jednotliví športovci okrem podpory z verejných zdrojov, ktorá podlieha zákonnej úprave, môžu byť financovaní aj zo súkromných zdrojov. Financovanie zo súkromných zdrojov je založené na zmluvnej voľnosti zúčastnených strán. V nasledovnom texte uvádzame typy zmluvných záväzkov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v praxi v rámci financovania zo súkromných zdrojov.

Inštitút charitatívnej reklamy v právnom poriadku SR

23.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Tento inštitút predstavuje ďalší spôsob finančnej podpory neziskových organizácií.

 

Odborné stanoviská (1)

Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane

10.11.2020

Finančné riaditeľstvo SR

Finančné riaditeľstvo SR vydalo usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri oslobodzovaní príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným typom daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie od dane a k úprave základu dane súvisiacej s úhradou týchto príjmov.

Prípadové štúdie (1)

Preukazovanie použitia príjmov z charitatívnej reklamy

7.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Najvyšší súd SR z 27.9.2018 - Oddelenie reklamy od ostatných zložiek programovej služby

16.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší správny súd ČR z 9.11.2006 - Rozdiel medzi reklamou a sponzorovaním

19.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 27.6.2007 - Vzťah reklamy a sponzorovania a účel sponzorovania

13.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (4)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.