Charitatívna reklama

Charitatívna reklama ako právny inštitút

Experti pripravujú paragrafové znenie inštitútu charitatívnej reklamy.

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (1)

Inštitút charitatívnej reklamy v právnom poriadku SR

23.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Inštitút charitatívnej reklamy bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní. Tento inštitút predstavuje ďalší spôsob finančnej podpory neziskových organizácií.


Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (1)

Preukazovanie použitia príjmov z charitatívnej reklamy

7.3.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Akým spôsobom je možné preukázať použitie zaplatenej dane na účely charitatívnej reklamy? 

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (3)

Najvyšší súd SR z 27.9.2018 - Oddelenie reklamy od ostatných zložiek programovej služby

16.10.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší správny súd ČR z 9.11.2006 - Rozdiel medzi reklamou a sponzorovaním

19.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší správny súd ČR z 27.6.2007 - Vzťah reklamy a sponzorovania a účel sponzorovania

13.10.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Register pojmov (4)

Charitatívna reklama

Pojmová definícia:
Charitatívna reklama je finančný alebo vecný príspevok alebo iné plnenie pre právnickú osobu nezriadenú za účelom podnikania na plnenie a realizáciu verejnoprospešného účelu, ktorých vedľajším účelom alebo vedľajším výsledkom je reklama produktu právnickej alebo fyzickej osoby. Šíriteľom charitatívnej reklamy je výlučne právnická osoba nezriadená za účelom podnikania, ktorá realizuje verejnoprospešný účel, a ktorá šíri charitatívnu reklamu na svojich vlastných nosičoch reklamy alebo na nosičoch, ktoré má vo výpožičke od tretej osoby.

Oslobodenie od dane pri charitatívnej reklame

Zákonná definícia:
§13 ods. 1 písm. g) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Od dane sú oslobodené príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) (pozn. CPNS: občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby) najviac do výšky 20.000,- € za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota.

Reklama

Zákonná definícia:
Reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť produkty na trhu.

Sponzoring v športe

Zákonná definícia:
§50 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. zákon o športe  Zmluvou o sponzorstve v športe sa sponzor zaväzuje poskytnúť priame alebo nepriame peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie (ďalej len „sponzorské“) športovcovi, športovému odborníkovi podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo športovej organizácii, ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie (ďalej len „sponzorovaný“), a sponzorovaný sa zaväzuje využiť sponzorské na dohodnutý účel súvisiaci so športovou činnosťou vykonávanou sponzorovaným. Ak je sponzorovaným športovec alebo športový odborník podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktorí sú členmi národného športového zväzu, národnej športovej organizácie alebo medzinárodnej športovej organizácie, účelom sponzorského nesmie byť ich mzda alebo odmena za vykonávanie športu alebo inej športovej činnosti, ani úhrada nákladov na ich osobnú potrebu nesúvisiacich s vykonávaním ich športovej činnosti.