Dary a granty

Darovacia zmluva je dvojstranný právny úkon. Na svoj vznik potrebuje ponuku daru zo strany darcu a jej prijatie obdarovaným.

Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma.

Pre vznik darovacej zmluvy sa vyžaduje predovšetkým dostatočné určenie predmetu darovania. Darovacou zmluvou darca niečo bezodplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten dar alebo sľub prijíma. Z uvedeného vyplýva, že funkciou darovacej zmluvy je bezodplatné rozmnoženie majetku obdarovaného na úkor majetku darcu.

Jedným z pojmových znakov darovacej zmluvy teda bude dostatočne špecifikovaný predmet darovania.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (5)

Dary prostredníctvom QR kódu

15.8.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Skratka QR kód pochádza z anglického označenia quick response tzv. rýchla reakcia, keďže jeho nasnímaním dochádza k okamžitému dekódovaniu informácie obsiahnutej v tomto čiarovom kóde. V súčasnosti už každý smartfón s fotoaparátom dokáže nasnímať vybraný QR kód a v priebehu pár sekúnd dekódovať jeho obsah. Potenciál pre využitie QR kódov je aj v oblasti neziskového sektora. Odborný článok sa zaoberá prijímaním darov neziskovou organizáciou prostredníctvom QR kódu.

Crowdfunding ako forma financovania pre obce a mestá

15.5.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Crowdfunding predstavuje alternatívny spôsob získavania finančných prostriedkov od neurčitého okruhu osôb na realizáciu konkrétneho projektu. Európska komisia používa pracovnú verziu definície crowdfundingu, v zmysle ktorej pod týmto pojmom rozumie „otvorenú výzvu verejnosti, typicky uskutočnenú prostredníctvom internetu, financovať špecifický projekt.“

Formy darov v neziskovom sektore

30.5.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Ktorýkoľvek subjekt môže získať na podporu svojej činnosti finančné prostriedky formou daru či sponzorského príspevku, pokiaľ využije niektorý z dostupných zdrojov. Tento odborný článok je zameraný na bližšie objasnenie a špecifikáciu daru poskytnutého na činnosť neziskového sektora.  

Anonymné dary - prierezovo cez formy MNO

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Darcovstvo je vyjadrením vzťahu medzi darcom a obdarovaným, ktorý v prípade anonymných darov odpadá. Darca v niektorých prípadoch nechce byť známy a preto sa rozhodne poskytnúť dar anonymnou formou. 

Upozornenie na vady daru

27.11.2012

Mgr. Matej Trnavský

V odbornom článku sa zaoberáme problematikou, keď má darovaná vec vady.
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (7)

Darovanie nehnuteľnosti zahraničnej právnickej osobe

11.5.2016

Mgr. Matej Trnavský

Sme katolícka rehoľa, ktorá nadobudla od mesta budovu aj s pozemkom, na ktorú dostala darom peniaze z Rakúska. Túto nehnuteľnosť chceme darovacou zmluvou previesť na rakúskych bratov. Darovaciu zmluvu sme zvolili kvôli tomu, aby sme neplatili žiadne dane a aj preto, lebo peniaze na kúpu a rekonštrukciu máme zaúčtované ako dar. Môže previesť nehnuteľnosť na rakúskych bratov, ktorí majú sídlo v Rakúsku?

K forme darovacej zmluvy pri finančných daroch

18.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme občianske združenie založené pri gymnáziu, ktorému bola na bankový účet pripísaná od darcu (súkromnej spoločnosti) finančná čiastka na nákup športového zariadenia. Občianske združenie zakúpilo volejbalové lopty, ktoré bude používať škola. Dar a jeho použitie bolo dohodnuté s riaditeľom gymnázia ústne. Je potrebné mať darovaciu zmluvu medzi darcom a obdarovaným? Je potrebné mať vypracovanú zmluvu o spolupráci medzi nami a gymnáziom? 

Zverejnenie zmluvy o grante v Centrálnom registri zmlúv

10.9.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je súkromná škola povinná registrovať finančnú zmluvu, ktorou obdržala grant Erasmus v centrálnom registri zmlúv?

Dotácie pre záujmové združenie právnických osôb

5.2.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú prevažne podnikateľské subjekty pôsobiace v obrannom a bezpečnostnom priemysle. Naše príjmy sú vo veľkej miere tvorené z členských príspevkov našich členov. Príležitostne máme aj zdaniteľný prijem ale len veľmi ojedinele (napr. z organizovania nejakej akcie). Môžeme v danom prípade získať dotáciu od štátu? Ak áno, ako mame postupovať pri žiadosti, kam sa obrátiť a podľa akých právnych predpisov? 

Anonymné dary poskytované MVO

1.10.2013

JUDr. Adriána Kováčová

Ako naložiť s peňažnými prostriedkami anonymných darcov?

Zaúčtovanie daru - počítačov

24.10.2010

Ing. Jana Vršková

Nezisková organizácia získala od sponzora na vykonávanie svojej hlavnej činnosti 5 ks počítačov v celkovej hodnote 1.000 eur. Každý kus bol ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou 200 eur. Ako zaúčtuje nezisková organizácia tento dar?

Prijatý nepeňažný dar v neziskovej organizácii

15.2.2010

Ing. Marta Rešetková

Stredná odborná škola prijala na základe darovacej zmluvy nepeňažný dar, ktorým je televízor. Ako má účtovná jednotka posudzovať predmetné nepeňažné plnenie a ako postupuje pri účtovaní nepeňažného daru? Aký vplyv má prijatý dar na DPH?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (10)

Krajský súd Prešov z 27.2.2020 - Dobré mravy, darovanie a sľub postarať sa o rodiča v starobe

8.6.2020

JUDr. Dagmara Pagáčová

Najvyšší súd SR z 27.6.2018 - K neúčinnosti právneho úkonu- darovacej zmluvy

17.4.2019

Mgr. Miroslava Kušníriková

Najvyšší súd SR z 20.3.2008 - Vrátenie daru po smrti jedného z darcu

26.3.2019

Mgr. Jana Kolesárová

Najvyšší súd SR z 10.12.2015 - K možnosti domáhať sa vrátenia daru

25.4.2018

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd SR z 20.5.2007 - Vrátenie daru vs. časové ohraničenie negatívneho správania

6.12.2017

Mgr. Lenka Michalovičová

Najvyšší súd ČR z 30.9.2009 - K podmienke bezodplatnosti ako jednému zo znakov darovacej zmluvy

21.9.2016

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 24.11.1994 - Vrátenie daru pre porušenie dobrých mravov

16.11.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd SR z 21.8.1997 - Vrátenie daru pre porušenie dobrých mravov

16.11.2012

Mgr. Matej Trnavský

Najvyšší súd ČR z 30.5.2002 - Darovacia zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena

18.5.2012

JUDr. Peter Bellás

Najvyšší súd SR - Darovacia zmluva a zabezpečenie pohľadávky obdarovaného

18.5.2012

JUDr. Peter Bellás

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (2)
Register pojmov (4)

Dar

Zákonná definícia:
Dary od fyzických alebo právnických osôb tvoria časť majetku neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby.

Pojmová definícia:
Dary sú samostatné hnuteľné veci, nehnuteľnosti, prípadne právo alebo iná majetková hodnota, ktorú darca bezplatne prenecháva obdarovanému a ten dar prijíma.

Darca

Zákonná definícia:
Darcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá bezplatne prenecháva obdarovanému dar.

Darovacia zmluva

Pojmová definícia:
Darovacia zmluva je dvojstranný právny úkon. Na svoj vznik potrebuje ponuku daru zo strany darcu a jej prijatie obdarovaným. Na svoju platnosť vyžaduje dodržanie formálnych a obsahových náležitostí uvedených v zákone (pozri § 628 ods. 1 a 2 OZ).  Pojmovými znakmi darovacej zmluvy je jej bezodplatnosť a dobrovoľnosť. Bezodplatnosť  je splnená vtedy, pokiaľ obdarovaný nemá právnu povinnosť poskytnúť dar za protihodnotu. 

Darovanie

Pojmová definícia:
Darovanie je právny vzťah medzi darcom a obdarovaným vznikajúci na základe darovacej zmluvy, ktorou darca niečo bezodplatne prenecháva obdarovanému a obdarovaný tento dar alebo sľub daru prijíma. Darovanie nie je jednostranným úkonom. O darovanie nejde, pokiaľ je majetkový prospech poskytnutý bez vôle uzavrieť darovaciu zmluvu.