Dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo je slobodne zvolená činnosť v prospech iných vykonávaná bez nároku na odmenu. V rozvinutých demokratických krajinách má dobrovoľníctvo dlhodobú tradíciu a ľudia sa tam denne zapájajú do dobrovoľníckych aktivít. Dobrovoľník (lat. voluntarius – ochotný, dobre naladený) má veľa charakteristík, ale vo všeobecnosti môžeme povedať, že je to človek, ktorý ponúka energiu, vedomosti, schopnosti, zručnosti a skúsenosti organizácii za dohodnutých podmienok a nie je za to finančne odmenený.

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (6)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (21)

Novela zákona o dobrovoľníctve - akreditácia dobrovoľníckych činností a ďalšie zmeny

5.4.2023

JUDr. Adriána Kováčová

Dňa 02.02.2023 NRSR schválila zákon č. 50/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve. Novela nadobudla účinnosť 01.04.2023. Od uvedeného dátumu sú účinné nové ustanovenia a niektoré pôvodné ustanovenia sú doplnené o nové prvky.

Novela zákona o podpore práce s mládežou

12.3.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok prináša informácie o zákonných zmenách v oblasti práce s mládežou, ktoré sú účinné od 1.1.2020. Cieľom týchto zmien je podporiť a posilniť kvalitu práce s mládežou, profesionálny a sociálny rozvoj mládeže, zabezpečiť efektívnejšiu spoluprácu na národnej a regionálnej úrovni, podporiť potenciál mládeže a flexibilne reagovať na aktuálne potreby mládeže.

“Firemné“ dobrovoľníctvo

20.6.2018

Mgr. Monika Ivanová

Výkon dobrovoľníckej činnosti v našej spoločnosti je významným aspektom, ktorý napomáha rozvoju spoločnosti a dosiahnutiu verejnoprospešných cieľov. Dobrovoľníctvo možno vykonávať v rôznych formách. Jednou z foriem dobrovoľníctva je aj tzv. firemné dobrovoľníctvo.

Využívanie dobrovoľníkov v samospráve

2.5.2018

Mgr. Monika Ivanová

Dobrovoľníctvo predstavuje pre spoločnosť dôležitý ekonomický príspevok. Zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve ustanovuje pre vyššie územné celky, obce a nimi zriadené alebo založené právnické osoby možnosť využívať dobrovoľnícku činnosť na podporu plnenia svojich úloh a takýmto spôsobom čiastočne odbremeniť rozpočet obce. 

Dobrovoľník v prostredí Slovenskej republiky

18.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Dobrovoľníctvo je neodmysliteľnou súčasťou každej modernej spoločnosti. Základnou črtou dobrovoľníctva je ochota venovať svoj čas, energiu a schopnosti v prospech komunity a spoločnosti ako celku. Nasledujúci článok definuje osobu dobrovoľníka a jeho postavenie v právnom systéme Slovenskej republiky.

Dobrovoľníctvo v športe - otázky a odpovede

20.6.2016

Učená právnická spoločnosť

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový zákon č. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení, ktorý priniesol so sebou aj novelu zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v platnom znení, nakoľko je umožnené, aby športovú činnosť mohol vykonávať športový odborník aj ako dobrovoľník. Z dôvodu porozumenia dopadu novely Zákona o dobrovoľníctve novým zákonom o športe, vyberáme nasledovné otázky, ktorými sa zaoberala pracovná skupina, ktorá vytvorila návrh zákona o športe a napomáhala k jeho implementácii do praxe.

Dobrovoľný hasičský zbor obce

19.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Predmetom tohto článku je poukázať na právny inštitút dobrovoľného hasičského zboru obce ako organizačnej zložky s právnou subjektivitou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a podmienky jeho zriadenia. 

Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

12.5.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Ochrana života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi predstavuje jednu z kľúčových úloh štátu a spoločnosti. Popri orgánoch štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi má svoje nezastupiteľné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky.

Zmyslom tohto odborného článku je poukázať na postavenie Dobrovoľnej požiarnej ochrany v podmienkach Slovenskej republiky, na jej právnu formu ako aj jej jednotlivé ciele a úlohy.  

Využívanie dobrovoľníkov obcami

28.11.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Článok sa venuje pomerne málo využívanej možnosti spolupráce obcí a VÚC s dobrovoľníkmi.

Čo nemožno považovať za dobrovoľnícku činnosť

24.5.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Dobrovoľníctvo sa vyznačuje rôznorodými formami. Pohľad na dobrovoľníctvo ovplyvňuje história, politika, kultúra a náboženstvo tej-ktorej krajiny. Dobrovoľníctvo môže mať rôzne podoby, pričom za kľúčové charakteristiky dobrovoľníctva sú považované charakteristiky vypracované medzinárodnou organizáciou The United Nations Volunteers.

K 3 % ako podielu zaplatenej dane

11.2.2013

Mgr. Igor Šumichrast

Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti. Takýmto predmetom jeho činnosti môže byť aj organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.

Možnosti využitia dobrovoľníckeho potenciálu sociálnymi organizáciami

4.10.2010

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok približuje výkon dobrovoľníckej služby v sociálnych oblastiach. Vzhľadom na množstvo sociálnych problémov je činnosť dobrovoľníkov v tejto oblasti nevyhnutnou potrebou.

Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve

4.10.2010

Board of Directors of the International Association for Volunteer Effort (IAVE)

Universal Declaration on Volunteering, adopted by the Board of Directors of the International Association for Volunteer Effort (IAVE), January 2001, The Netherlands.

Volunteering is a fundamental building block of civil society. It brings to life the noblest aspirations of humankind - the pursuit of peace, freedom, opportunity, safety, and justice for all people.

Všeobecná deklarácia o dobrovoľníctve prijatá správnou radou Medzinárodnej asociácie pre dobrovoľnícke úsilie (IAVE), január 2001, Holandsko.

Dobrovoľníctvo je základným stavebným prvkom občianskej spoločnosti. Prináša do života najvznešenejšie ašpirácie ľudstva - túžbu po mieri, slobode, príležitostiach, bezpečí a spravodlivosti pre všetkých ľudí.

Dobrovoľníctvo ako fenomén modernej občianskej spoločnosti

1.10.2010

PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová

Ideu občianskej spoločnosti nachádzame už v dielach starovekých filozofov. Od čias Aristotela sa však ponímanie obsahu i rozsahu tohto pojmu zásadne zmenilo. Kým spočiatku bola občianska spoločnosť považovaná za synonymum pojmu štát, postupne začala označovať všetky javy mimo štátu a rodiny a neskôr bol z okruhu javov, ktoré postihovala, vylúčený aj trh. Do centra pozornosti sa tento pojem dostáva znovu v 70-tych a 80-tych rokoch 20. storočia, pričom vzniklo niekoľko prístupov a paradigiem snažiacich sa vymedziť jej rámec, obsah a rozsah.

Dobrovoľníctvo v Českej republike

23.9.2010

Elena Dikaczová

V Českej republike sa pod termínom „dobrovoľníctvo“ rozumie aktivita, ktorá je vykonávaná cielene, dobrovoľne, bez nároku na finančnú odplatu a pre dobro ostatných. Tak ako v ostatných postkomunistických krajinách je tento termín často chápaný negatívne. Komunistický režim používal dobrovoľníctvo ako nástroj na vykrytie absencie súkromného komerčného sektora.

Dobrovoľníctvo v Európskej únii (Právne postavenie dobrovoľníkov v členských štátoch EÚ)

23.9.2010

Elena Dikaczová

“Dobrovoľnícka služba je formou sociálnej participácie, vzdelávacou skúsenosťou a faktorom zamestnanosti a integrácie.“ (Biela kniha o mládeži, str.25)

Takýmto spôsobom definuje dobrovoľníctvo jeden z kľúčových dokumentov Európskej komisie „Biela kniha o mládeži“, ktorá určuje nové smerovanie európskej mládežníckej politiky a je záväzným dokumentom pre všetky členské štáty Európskej únie. Dobrovoľníctvo je jednou zo štyroch hlavných priorít, prikladá mu veľkú dôležitosť a potrebu rozvoja dobrovoľníckej služby na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Dobrovoľníctvo v Rakúsku

23.9.2010

Elena Dikaczová

V Rakúsku neexistuje zákon, ktorý samostatne upravuje dobrovoľnícku prácu. Existuje mnoho zákonov, ktoré úpravu špecifickú oblasť dobrovoľníckej práce ako napríklad dobrovoľní hasiči alebo záchranárske tímy. Momentálne prebieha živá diskusia o potrebe zavedenia samostatného dobrovoľníckeho zákona.

Dobrovoľníctvo v Grécku

23.9.2010

Elena Dikaczová

V Grécku neexistuje právna definícia termínu dobrovoľník. Grécka federácia neziskových organizácií definuje dobrovoľnícku prácu ako časovo neobmedzenú aktivitu, ktorá je všeobecne prospešná pre spoločnosť a nevzniká pri nej nárok na finančnú odmenu.

Dobrovoľníctvo v Estónsku

23.9.2010

Elena Dikaczová

Koncept dobrovoľníckej práce v Estónsku vyvinuli organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi. Dobrovoľník je definovaný ako osoba poskytujúca služby nie vo vlastný prospech, dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu. Osoba, ktorá poskytuje hmotné alebo finančné zabezpečenie nie je považovaná za dobrovoľníka.

Dobrovoľníctvo v Dánsku

23.9.2010

Elena Dikaczová

V Dánsku neexistuje zákon, ktorý samostatne upravuje dobrovoľnícku prácu. Z tohto dôvodu sú dobrovoľníci veľakrát chybne zaradení do systému sociálnej podpory a daňovému zaťaženiu. Dobrovoľnícka služba na plný úväzok podlieha špeciálnym legislatívnym obmedzeniam. 

Dobrovoľníctvo v oblasti pomoci osobám so špecifickými potrebami

14.3.2006

PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová

Dobrovoľníctvo sa v posledných rokoch dostáva stále viac do popredia záujmu odbornej i laickej verejnosti. Nie je však v ľudskej spoločnosti ničím novým. V každej spoločnosti, kultúre ľudia pomáhali tým, ktorí pomoc potrebovali. V súčasnom globalizovanom svete plnom kontrastov predstavuje dobrovoľníctvo fenomén, prekračujúci hranice štátov, náboženských a sociálnych skupín a ukazuje na možnosť súžitia založenom na vzájomnej pomoci a solidarite. Nemenej významná, najmä pre postkomunistické a rozvojové krajiny, je i skutočnosť, že dobrovoľníctvo sa zároveň stáva prejavom aktívneho občianstva a sociálnej zodpovednosti.

Odborné stanoviská (3)

Mládežnícky dobrovoľník a mládežnícky parlament

4.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

V zmysle zákona č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou môžu dobrovoľnícku službu ako mládežnícky dobrovoľník vykonávať iba osoby, ktoré spĺňajú podmienky upravené v § 11 ods. 2 uvedeného zákona. Dobrovoľnícka služba sa bude spravovať právnym režimom dohody o dobrovoľníckej službe upravenej v § 12 zákona o podpore práce s mládežou.

K náhrade za stratu času dobrovoľníka zapísaného v IS športu

13.3.2016

UČPS

Prinášame Vám stanovisko pracovnej skupiny zákona o športe k vyhláseniu Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií ohľadom možnosti priznať dobrovoľníkovi zapísanému v informačnom systéme športu náhradu za stratu času.

Prínos dobrovoľnej činnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti

23.9.2010

Mgr. Ján Cuhanič

Stanovisko Výboru regiónov "Prínos dobrovoľnej činnosti k hospodárskej a sociálnej súdržnosti" (2008/C 105/03).

Výbor regiónov zdôrazňuje významný hospodársky prínos dobrovoľnej činnosti v rámci miestneho, regionálneho, národného a európskeho hospodárstva prostredníctvom:

a) mimoriadnych ľudských zdrojov, ktorými prispieva k sociálnej a hospodárskej činnosti a

b) vytváraním sociálneho kapitálu a zvyšovaním "kvality života", čo môže mať dosah na investície a tvorbu pracovných miest.

Prípadové štúdie (13)

Nemožnosť poskytnúť 3% z dane dobrovoľníkom a členom združenia v jednej osobe?

18.3.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Môžem  poskytnúť 3% občianskemu združeniu ak som jeho členom a dobrovoľníkom zároveň?

Úhrada mzdy koordinátora dobrovoľníkov

5.8.2020

Mgr. Monika Ivanová

Občianske združenie je prijímateľom 2% a vo svojich stanovách má v rámci činností aj podporu a rozvoj dobrovoľníctva. Môže byť mzda koordinátora dobrovoľníkov, ktorého zamestnáva občianske združenie na dohodu o pracovnej činnosti, zaradená do zúčtovania 2 % ako priamy náklad, alebo je to len časť nákladov, ktorá spadá pod administratívne náklady združenia a môže byť zahrnutá do vyúčtovania 2% len čiastočne? Aká časť administratívnych nákladov združenia je povolená zahrnúť do vyúčtovania 2%?

Dobrovoľníci a poskytovanie 3% dane

12.2.2020

Mgr. Miroslava Kušníriková

Aké sú podmienky poukázania 3% z podielu zaplatenej dane dobrovoľníkom? 

Podpora dobrovoľníka vs. zdaňovanie

28.8.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je podpora dobrovoľníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu, považovaná za nezdaniteľný príjem v celej sume alebo je to nezdaniteľný príjem len do sumy 500 €?

Paušálne výdavky a vreckové mládežníckych dobrovoľníkov

24.5.2019

JUDr. Dagmara Pagáčová

Aktualizované dňa 1.7.2021

Je možné paušálne preplácať nutné výdavky dobrovoľníkom na vykonávanie dobrovoľníckej činnosti v práci s mládežou ? Aký je postup pri vyplatení vreckového mládežníckym dobrovoľníkom a za akých podmienok je to možné?

Zúčtovanie dotácie a dotácia na dobrovoľnícku činnosť?

14.12.2018

Mgr. Monika Ivanová

V akom čase a akým spôsobom má futbalový klub predložiť obci zúčtovanie k dotáciám, ktoré mu obec poskytla v priebehu roka? Môže klub vo vyúčtovaní dotácie uviesť, že ju použil na dobrovoľnícku činnosť? Akú evidenciu o tejto dobrovoľníckej činnosti musí viesť?

Právne aspekty firemného dobrovoľníctva

28.10.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Sme firma, ktorá sa snaží pomôcť mimovládnej neziskovej organizácií tak, že vysiela svojich zamestnancov v rámci ich pracovného času pomáhať s rôznymi dobrovoľníckymi aktivitami (upratovanie, natieranie, čistenie a pod).

Ako si to má firma právne zachytiť? Má to mať zamestnanec v pracovnej zmluve, že robí takúto činnosť? Mala by firma nejako zamestnanca pripoistiť – či už úraz alebo zodpovednosť za škodu, v prípade, ak by sa niečo stalo? Kto je zodpovedný za BOZP? Firma, ktorá vysiela alebo organizácia, ktorá takýchto zamestnancov na určitý čas príjme?

Poskytnutie dotácie dobrovoľnému hasičskému zboru

20.7.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže sa dobrovoľný hasičský zbor, ktorý je vnútro-organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, uchádzať o dotáciu z rozpočtu obce? 

K zodpovednosti za škodu spôsobenú dobrovoľníkom

18.11.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Je prijímateľ dobrovoľníckej činnosti zodpovedný za škodu spôsobenú dobrovoľníkom pri výkone jeho činnosti? 

K negatívnemu vymedzeniu pojmu „dobrovoľník“

24.8.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Zaujímalo by nás, kto sa nepovažuje za dobrovoľníka v zmysle §2 ods. 1 písm. b) Zákona o dobrovoľníctve? Má sa na mysli v tomto prípade akýkoľvek člen združenia alebo len ten, kto je v orgánoch? 

Nahlásenie dobrovoľníka do Sociálnej poisťovne a výška úhrad

4.6.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže prijímateľ dobrovoľníckej činnosti prihlásiť občana Európskej únie či iného štátu do Sociálnej poisťovne ? Ak áno, akým spôsobom resp. akú výšku úhrad má táto organizácia platiť za tohto dobrovoľníka? 

Prekážky v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

25.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Mám záujem sa zúčastniť dobrovoľníckej aktivity, ktorá sa však koná v priebehu pracovného týždňa. Môžem požiadať zamestnávateľa, aby ma uvoľnil z práce na čas výkonu dobrovoľníckej činnosti?

Nelegálna práca a vykonávanie dobrovoľníckej činnosti na športovom podujatí

25.11.2014

Mgr. Miriama Draskovicova

Nejde o nelegálnu prácu, keď na športovom podujatí členovia dobrovoľného hasičského zboru robili bez nároku na mzdu a odmenu len ako dobrovoľníci a vykonávali zdravotnú a protipožiarnu hliadku, na ktorú sú riadne vyškolení?

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (6)

Odplatnosť a činnosť dobrovoľníkov vo volebnej kampani

22.5.2024

Alexandra Močárová

Zadávanie zákaziek dobrovoľníckym združeniam v oblasti zdravotníckej prepravy bez verejného obstarávania

22.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Súdny dvor Európskej únie z 28.1.2016 - Poskytovanie služieb dobrovoľníckymi organizáciami v sociálnej a zdravotnej oblasti

18.4.2018

Mgr. Monika Ivanová

Najvyšší správny súd ČR z 23.3.2012 - Dobrovoľnícka činnosť vs. nelegálna práca

7.6.2017

Mgr. Miriama Draškovičová

Súdny dvor Európskej únie z 11.12.2014 - K poskytovaniu súrnej a pohotovostnej zdravotnej dopravy dobrovoľníckými organizáciami

14.7.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Najvyšší súd SR z 14.3.2012 - Ku koordinovaniu dobrovolníckej služby

17.2.2015

Mgr. Miriama Draškovičová

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)

SNSĽP - Členstvo v hasičskom zbore obce vs trvalý pobyt člena

25.2.2021

Mgr. Vladimír Fujak

Vzory dokumentov (7)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (10)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.