Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Usmernenie MŠVVaŠ SR k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022

26.5.2022

MŠVVaŠ SR

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022.

Uhradenie záväzkov zo súdneho zmieru z dotácie

26.5.2022

JUDr. Monika Ivanová

Môže športová organizácia z finančných prostriedkov získaných od Ministerstva školstva uhradiť záväzok vyplývajúci z uzavretého súdneho zmieru v súdnom konaní, ktoré sa týkalo pracovnoprávneho sporu?

Európske štrukturálne a investičné fondy

25.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 19.05.2022 NR SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z.z.o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorého cieľom je reagovať na nepredvídateľné situácie, ktoré so sebou po pandémii prináša zhoršenie geopolitickej situácie, v dôsledku čoho je na území Slovenskej republiky okrem vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 vyhlásený núdzový stav z dôvodu situácie vyvolanej vojnou na Ukrajine a umožniť čo najpružnejšiu reakciu na prekonanie ich následkov v rámci poskytovania príspevkov z európskych štrukturálnych a investičných fondov.