Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dotácie v pôsobnosti MPSVaR

10.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 29.12.2022 vláda SR schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Dotácia na podporu humanitárnej pomoci na účel poskytnutia infekčného príplatku

21.12.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 14.12.2022 vláda SR schválila nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Nariadením vlády sa vypúšťa možnosť poskytovať dotáciu na podporu humanitárnej pomoci poskytovanej v pôsobnosti MPSVaR SR na účel poskytnutia tzv. infekčného príplatku zamestnancom vybraných zariadení sociálnych služieb a centier pre deti a rodiny počas obdobia výskytu a šírenia ochorenia COVID-19 v tomto zariadení.

Revízia výdavkov na dotácie

26.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 12.10.2022 vláda SR vzala na vedomie Informáciu on Priebežnej správe revízie výdavkov na dotácie, ktorá hodnotí výdavky vo výške 1,3 mld. eur ročne (1,3 % HDP, 2,6 % verejných výdavkov), ktoré tvoria vybrané subvencie a transfery za 940 mil. eur a vybrané daňové výdavky za 360 mil. eur. Jej úlohou je posúdiť opodstatnenosť a efektívnosť existujúcich dotačných schém ako nástrojov na odstránenie deklarovaných negatívnych dôsledkov zlyhaní trhu.

Dotácie na zamestnancov neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

20.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 14.09.2022 vláda SR schválila návrh nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID- 19.