Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Dotácie na humanitárne účely pre fyzické osoby

16.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 11.04.2024 vláda schválila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Predmetným návrhom zákona sa zvyšuje maximálna suma dotácie na podporu humanitárnej pomoci pre fyzickú osobu na 1 500 eur. Zároveň sa zavádzajú osobitné podmienky pre poskytnutie predmetnej dotácie v prípade živelnej pohromy, katastrofy, havárie alebo teroristického útoku, v dôsledku ktorej bol vyhlásený núdzový stav alebo mimoriadna situácia.

 

Zmeny predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní

8.4.2024

Mgr. Martina Bumberová

Dňa 05.04.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Cieľom návrhu zákona je, v nadväznosti na technické požiadavky, doplniť a precizovať právnu úpravu registra predinsolvenčných, likvidačných a insolvenčných konaní prijatú zákonom č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev.