Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Ukladanie pokút odpustenie pohľadávok samosprávam vo verejnom obstarávaní

25.4.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 08.04.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z.z, o verejnom obstarávaní. Navrhovaná zmena umožňuje Úradu pre verejné obstarávanie ukladať pokuty v závislosti od miery zavinenia a závažnosti protiprávneho konania.

Zjednodušenie zadávanie zákaziek na sociálne, kultúrne a ďalšie osobitné služby od 31.03.2022

28.3.2022

JUDr. Henrieta Bicáková

Dňa 31.03.2022 vstupuje do účinnosti novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon“), ktorou dochádza okrem iného k podstatným zmenám týkajúcim sa zadávania zákaziek na služby uvedené v prílohe č. 1 k zákonu, s výnimkou pátracích a bezpečnostných služieb. Medzi služby, ktorých sa dotkne táto zmena, patria napr. služby hromadného stravovania, vzdelávacie a školiace služby, právne služby, organizovanie rôznych podujatí a pod.

Trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní

2.3.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 28.02.2022 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon, ktorého cieľom je odstrániť aplikačné problémy pri postihovaní machinácií pri verejnom obstarávaním a verejnej dražbe a zefektívniť postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania a nekalých praktík vo verejnom obstarávaní, čím sa v konečnom dôsledku docieli lepšia ochrana verejných prostriedkov.