Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Primerané minimálne mzdy pre všetkých pracovníkov EÚ

22.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 21.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom návrhu je transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19.októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii.

Zlepšenie rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi

6.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 02.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností a súvisiacich opatreniach. Cieľom návrhu zákona je transpozícia smernice EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2381 z 23. novembra 2022 o zlepšení rodovej vyváženosti medzi riadiacimi pracovníkmi kótovaných spoločností a súvisiacich opatreniach. Cieľom úpravy je zvýšiť zastúpenie žien vo vrcholových orgánoch spoločností za účelom posilnenia hospodárskeho rastu, podpory mobility na pracovnom trhu, posilnenia konkurencieschopnosti kótovaných spoločností a dosiahnutia rodovej rovnosti na trhu práce.