Neinvestičné fondy

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou. Na rozdiel od právnej formy nadácie v prípade neinvestičného fondu majetkom môžu byť výlučne peňažné prostriedky. Centrálny portál pre neziskový sektor Vám prináša všetky informácie, ktoré súvisia s právnou formou fondov a ktoré unikátnym spôsobom približujú všetky právne vzťahy, v ktorých fondy ako právnické osoby vystupujú samostatne vo vlastnom mene.

 

Odborná doktrína

Právne predpisy v príprave (0)
Prijaté právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Neschválené právne predpisy (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné články (7)

Zákon o registri MVO a neinvestičné fondy

28.11.2018

Mgr. Monika Ivanová

Od 1. januára 2018 nadobúda účinnosť zákon o registri mimovládnych neziskových organizácií. Odborný článok podrobne rozoberá dopad tohto zákona na neinvestičné fondy.

Účtovné právne predpisy a register účtovných závierok

13.2.2014

Ing. Mária Pančová Hudáková

V prílohe tohto článku prinášame prehľad v akej sústave účtovníctva je povinná nezisková organizácia účtovať, za akých podmienok má povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a povinnosť vypracovať výročnú správu a prehľad lehôt a podôb na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok.

Doručovanie písomností do vlastných rúk subjektom neziskového sektora

10.2.2014

Mgr. Veronika Tóthová

Príspevok sa zaoberá podmienkami za akých sa doručujú písomnosti určené do vlastných rúk subjektom neziskového sektora. 

Porovnanie neinvestičného fondu a nadačného fondu

27.1.2014

Mgr. Matej Trnavský

V obsahu tohto odborného článku prinášame porovnanie neinvestičného fondu a nadačného fondu.

Čo znamená pojem nezisková organizácia?

16.12.2013

Mgr. Matej Trnavský

Odborný článok sa venuje ťažiskovému pojmu neziskového sektora, ktorým je neziskovosť a samotnému pojmu nezisková organizácia. 

Zriadenie, vznik a zrušenie neinvestičného fondu

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Zriadenie a vznik fondu sú dve rozdielne právne skutočnosti, ktoré treba odlišovať a vyžadujú si splnenie zákonom predpokladaných náležitostí.

Všeobecne o neinvestičných fondoch

14.10.2013

Mgr. Matej Trnavský

Podľa zákona o neinvestičných fondoch je fond neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.
Odborné stanoviská (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Prípadové štúdie (7)

Schválenie KÚV riadiacim orgánom pred oznámením do registra

4.12.2019

Mgr. Monika Ivanová

Je potrebné, aby pred oznámením údajov o KÚV príslušnému registrovému úradu schválil KÚV riadiaci orgán mimovládnej organizácie?

Povinnosť registratúrneho poriadku?

24.10.2017

Mgr. Lenka Michalovicova

Musí mať neinvestičný fond, ktorý nepodniká, nemusí podať daňové priznanie a má zamestnanca na dohodu o pracovnej činnosti, vypracovaný registratúrny poriadok?

Obmedzenia použitia prostriedkov fondu

14.12.2016

Mgr. Matej Trnavský

Neinvestičný fond pôsobí pri strednej škole a členmi jeho orgánov sú učitelia školy. Ak učiteľ, ktorý je v správnej rade (dozornej rade, správca)a organizuje školskú akciu, napríklad exkurziu pre svoju triedu a požiada o príspevok, môže mu byť poskytnutý? Príspevok nežiada pre seba ale pre žiakov školy.

 

 

Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia

22.6.2016

Mgr. Miriama Draskovicova

Môže neinvestičný fond byť zriaďovateľom súkromnej školy?

Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

24.2.2016

Mgr. Matej Trnavský

Ako neinvestičný fond do registra účtovných závierok elektronicky ukladáme výročnú spolu s Výkazom o príjmoch a výdavkoch a Výkazom o majetku a záväzkoch. Kedy je potrebné poslať aj oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky?

Použitie prostriedkov na zakúpenie zdravotnej pomôcky

13.7.2015

Mgr. Miriama Draskovicova

Môžeme ako neinvestičný fond zakúpiť pre školu zdravotnú pomôcku v hodnote 1000,- EUR? Akou najlepšou formou môžeme zakúpenú pomôcku dať škole? Vzťahujú sa na nás pri zakupovaní pomôcky postupy verejného obstarávania?

Porovnanie výhodnosti zlúčenia a splynutia neinvestičného fondu vo vzťahu k nadácii

7.9.2012

JUDr. Martina Palušková

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Vzory dokumentov (1)
Register pojmov (5)

Orgány neinvestičného fondu

Zákonná definícia:
Orgánmi neinvestičného fondu sú: a) správna rada, b) správca, c) iné orgány, ak to ustanoví štatút.

Štatút neinvestičného fondu

Zákonná definícia:
Štatút je dokumentom neinvestičného fondu, ktorý upravuje podrobnosti o organizačnej štruktúre, činnosti a hospodárení neinvestičného fondu. Jeho obsahom sú najmä: a) názov a sídlo neziskovej organizácie, b) druh všeobecne prospešných služieb, c) spôsob zverejnenia podmienok poskytovania jednotlivých druhov všeobecne prospešných služieb, d) orgány neziskovej organizácie a vymedzenie ich pôsobnosti, e) počet členov, spôsob voľby a dĺžku funkčného obdobia správnej rady, dozornej rady (revízora) alebo ďalšieho orgánu, ak je zriadený, f) čas uschovávania zápisníc zo zasadnutí orgánov neziskovej organizácie, g) spôsob zverejnenia výročnej správy, h) spôsob majetkového vyporiadania pri zrušení neziskovej organizácie.

Zriadenie fondu

Zákonná definícia:
Ak je zriaďovateľom jedna osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice. Ak je viac zriaďovateľov, fond sa zriaďuje zriaďovacou zmluvou.

Zriaďovacia zmluva neinvestičného fondu

Zákonná definícia:
Zriaďovacia zmluva obsahuje a) názov a sídlo fondu, b) čas, na ktorý sa fond zriaďuje, c) účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný, d) meno a priezvisko (názov) a trvalý pobyt (sídlo) zriaďovateľov, e) výšku peňažného vkladu (ďalej len „vklad“) každého zriaďovateľa a lehotu splatenia vkladu, f) určenie osoby, ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom fondu.

Pojmová definícia:
Zriaďovacia zmluva neinvestičného fondu je základný dokument, ktorým sa zriaďuje neivestičný fond v prípade, že ho zakladá viac zakladateľov.

Zriaďovateľ neinvestičného fondu

Zákonná definícia:
Zriaďovateľom neinvestičného fondu môže byť právnická alebo fyzická osoba.