Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Spresnenie účtovania jednotiek nezaložených na účely podnikania

22.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z ... 2023 č. MF/013340/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011687/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. decembra 2010 č. MF/24975/2010-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov.

Spresnenie účtovania niektorých účtovných prípadov v jednoduchom účtovnítve

22.9.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011686/2023-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v znení neskorších predpisov.

Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028

7.9.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 30.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028. Ide v poradí o šiesty strategický dokument,  ktorý popisuje situáciu v oblasti obchodovania s ľuďmi so zhrnutím postupu a vývoja v Slovenskej republike v oblasti boja proti obchodovania s ľuďmi. Súčasťou materiálu v prílohe č. 1 je Akčný plán boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028 a v prílohe č. 2 aj implementačná stratégia.

Medzinárodná ochrana dospelých

21.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 16.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh Rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú stať sa alebo zostať v záujme Európskej únie zmluvnými stranami Dohovoru z 13. januára 2000 o medzinárodnej ochrane dospelých a návrh nariadenia Európskej únie a Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone opatrení a spolupráci vo veciach týkajúcich sa ochrany dospelých.. Cieľom je vytvoriť účinný a harmonizovaný systém pravidiel medzinárodného práva súkromného, ktoré sa uplatňujú vo všetkých členských štátoch v cezhraničných prípadoch pri ochrane dospelých.

Mechanizmy občianskej participácie ako inovatívna forma participácie

16.8.2023

JUDr. Helena Laposová

Dňa 11.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na roky 2024 – 2026.