Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Pripravovaný dodatok k štatútu Rady vlády SR pre MNO

4.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 02.09.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený Dodatok č. 4 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie

Vplyv pandémie na ukladanie výročných správ a účtovných závierok

2.7.2020

Mgr. Monika Ivanová

Odborný článok analyzuje vplyv pandémie vírusu Covid-19 na povinnosť neziskových organizácii vyhotoviť a uložiť účtovné závierky a výročné správy do centrálneho registra účtovných závierok.

Zmeny daňových termínov z dôvodu obmedzení pre koronavírus

19.3.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Odborný článok prináša informácie o rozhodnutí o odklade daňovej povinnosti, ktoré prijala vláda SR ako jedno z ekonomických opatrení na zníženie negatívnych dopadov súvisiacich s mimoriadnou situáciou na Slovensku, ktorá je spôsobená vírusovým ochorením COVID-19.

Zápis neverejného poskytovateľa sociálnych služieb do RPVS

16.1.2020

Mgr. Monika Ivanová

Je nezisková organizácia alebo občianske združenie poskytujúce sociálne služby podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorá/é poberá príspevok na poskytovanie soc. služby od MPSVaR, povinné sa registrovať v Registri partnerov verejného sektora?