Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Kritériá klasifikácie označovaných komunikátov

17.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 15.03.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania. 1. augusta 2022 nadobudol účinnosť zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o mediálnych službách), ktorý novelizoval aj zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audiovízii“), ktorý upravuje jednotný systém označovania ako účinný nástroj ochrany maloletých pred nevhodnými obsahmi.

Zásahy proti dezinformáciám

9.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 06.03.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona o opatreniach na zvýšenie bezpečnosti a dôveryhodnosti platforiem v on-line prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh zákona sa týka troch oblasti (i) rozšírenia definície nelegálneho obsahu a sprísnenie sankcií za jeho šírenie, (ii) zakotvenie právneho rámca na zásah štátu proti dezinformáciám a (iii) obmedzenia anonymity v online diskusiách.

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030

10.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Dňa 09.02.2023 bol v MPK zverejnený návrh Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030. Tento strategický dokument je koncipovaný ako rámcový strategický materiál pre celú oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu a ako východisko tvorby nadväzujúcich strategických dokumentov v období jeho implementácie (vrátane jednotlivých sektorov kultúry a kreatívneho priemyslu i prierezových oblastí).

Zdieľanie videoobsahu podľa nového zákona o mediálnych službách

9.2.2023

Mgr. Adam Mikuš

Cieľom zákona je nová komplexná právna úprava v oblasti audiovizuálnych mediálnych služieb, ktorá nahradila zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu.