Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Ochrana národnostných menšín v SR

24.11.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 23.11.2023 bol do MPK predložený nelegislatívny materiál pod názvom Šiesta správa o implementácii Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v SR. Slovenská republika má ako zmluvná strana Rámcového dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín (ďalej len „rámcový dohovor“) záväzok predkladať v pravidelných päťročných intervaloch správu o legislatívnych a iných opatreniach prijatých na splnenie záväzkov stanovených v rámcovom dohovore. Správa poskytuje informácie o legislatívnych a iných opatreniach prijatých na realizáciu odporúčaní Výboru ministrov Rady Európy (ďalej len „Výbor ministrov“) a Poradného výboru pre rámcový dohovor (ďalej len „Poradný výbor“) v rámci posledného monitorovacieho kola a ďalších opatrení na vykonávanie rámcového dohovoru. Sledovaným obdobím správy je obdobie od prijatia hodnotiacej správy Poradného výboru v 5. monitorovacom kole do odoslania implementačnej správy štátu (t. j. od 2. februára 2022 do súčasnosti). Správa je rozdelená do častí tak, aby zohľadňovala usmernenie Výboru ministrov pre prípravu implementačných správ v šiestom kole monitoringu. 

Platforma na podporu slobody tlače a ochranu novinárov

25.10.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 18.10.2023 vláda SR vzala na vedomie materiál „Informácia o plnení úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 483 z 27. septembra 2023 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 – 2026“.

Zámery k legislatívnym opatreniam Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu SR 2030

25.10.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 18.10.2023 vláda SR vzala na vedomie (s pripomienkou) materiál označený ako „Ideové zámery k vybraným legislatívnym opatreniam Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (Informácia k implementácii krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení v súlade so Stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030)“.

 

Zvýšenie odmeny pre nositeľov práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním

17.10.2023

JUDr. Diana Horňáková

Dňa 17.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z ... 2023 č. MK-.../2023 o spôsobe a rozsahu úhrady odmeny nositeľom práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním. Cieľom návrhu je zvýšiť odmenu (finančné prostriedky) pre nositeľov práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním realizovaným prostredníctvom knižničného systému Slovenskej republiky.