Ochrana zdravotne postihnutých osôb

Zdravotné znevýhodnenie by sme mohli označiť ako duševnú alebo telesnú poruchu, t.j. handicap, ktorý osobám so zdravotným znevýhodnením môže určitým spôsobom sťažiť každodenný život ako aj integráciu do spoločnosti. Štát je preto povinný presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovnaké využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti.

Osoba so zdravotným znevýhodnením môže v prípadoch ochrany svojich práv využiť riadne a mimoriadne opravné prostriedky. Ak bude neúspešná, do úvahy prichádza aj podanie žaloby na súd. Poslednou možnosťou pre osobu so zdravotným znevýhodnením je Európsky súd pre ľudské práva („ESĽP“), ktorý rozhoduje na základe Dohovoru.

V prípade, že ESĽP sťažnosti vyhovie, tak okrem obnovy predmetného konania vo vnútroštátnom poriadku a materiálnej satisfakcie môže dôjsť aj k zmene právnej úpravy, ak práve „zlá kvalita“ zákona viedla k takej aplikácii práva, ktorá porušila Dohovor a zasiahla do ľudských práv zdravotne znevýhodnených osôb.

Cieľom je predstaviť osobám so zdravotným znevýhodnením všetky zákonné prostriedky, ktorými sa môžu brániť voči negatívnym rozhodnutiam štátnych orgánov ako aj súdu.

 

Odborná doktrína

Platné právne predpisy (27)

DOHOVOR o právach osôb so zdravotným postihnutím Dohovor o právach dieťaťa Európsky Dohovor o ľudských právach Charta základných práv EÚ Európska sociálna charta Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 z 17. decembri 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Text s významom pre EHP) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1177/2010 z 24. novembra 2010 o právach cestujúcich v námornej a vnútrozemskej vodnej doprave, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1371/2007 z 23. októbra 2007 o právach a povinnostiach cestujúcich v železničnej preprave Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 181/2011 zo 16. februára 2011 o právach cestujúcich v autobusovej a autokarovej doprave a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 2006/2004 Ústava SR Zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce Zákon č. 447/2008 Z. z. Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia Zákon č. 448/2008 Z. z. Zákon o sociálnych službách Zákon č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení Zákon č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti Zákon č. 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Zákon č. 363/2011 Z. z. Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín Zákon č. 577/2004 Z. z. Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti na základe verejného zdravotného poistenia Zákon č. 365/2004 Z. z. Antidiskriminačný zákon Zákon č. 85/2008 Z. z. Novela zákona o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci Zákon č. 395/2019 Z. z. Zákon o občianskych preukazoch Zákon č. 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch Nariadenie vlády č. 391/2006 Z. z. Nariadenie o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko Vyhláška č. 322/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o špeciálnych školách Opatrenie č. 7/2009 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

Právne predpisy v príprave (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Dôvodové správy (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Odborné články (2)

Ako sa môže osoba so zdravotným znevýhodnením domáhať ochrany svojich práv?

20.9.2022

Tím itretisektor.sk

Správny súdny poriadok vymedzuje, ktoré rozhodnutia orgánov verejnej správy, resp. správne akty týchto orgánov správne súdy nepreskúmavajú. Okrem iného sa to týka tých rozhodnutí, ak účastník konania pred ich právoplatnosťou nevyčerpal všetky riadne opravné prostriedky, ktorých použitie umožňuje predpis vzťahujúci sa na konkrétne konanie.

Ako právnou ochranou svojich ľudských práv zlepšiť kvalitu poskytovaných zdravotných služieb

22.7.2022

tím itretisektor.sk

Právo na zdravie nepatrí medzi ľudské práva prvej generácie (napr. právo na život, právo na osobnú slobodu, zákaz mučenia), ktoré sú individuálne verejné práva a zásah do nich zo strany orgánov verejnej moci je súdne sankcionovaný. Občania si môžu teda ich ochranu zabezpečiť súdnou cestou. Netýka sa to však ľudských práv druhej generácie (hospodárske, sociálne a kultúrne práva), ku ktorým patrí aj právo na zdravie, a preto ich ochrana

Odborné stanoviská (1)

Všeobecný komentár č. 2 k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím

10.8.2022

Organizácia Spojených národov

Prípadové štúdie (0)

V tejto časti sa nenachádza žiadny relevantný obsah.

Judikatúra súdov a protesty prokuratúry (50)

Odpustenie zmeškania lehoty pri príspevku na zamestnávanie postihnutej osoby

11.4.2024

JUDr. Adriana Kováčová

Diskriminácia v zamestnaní z dôvodu zdravotného postihnutia a dôkazné bremeno

14.8.2023

Alexandra Močárová

Ukončenie štúdia zdravotne znevýhodneného školou vs. nezohľadnenie nemožnosti zúčastňovať sa online výučby

10.7.2023

Alexandra Močárová

Lekárske posudky a ich zrozumiteľnosť pre vydanie rozhodnutia

5.6.2023

Simon Čačaný

Pracovný úraz a nepriznanie invalidného dôchodku z dôvodu skoršieho narušenia zdravia

15.3.2023

Mgr. Adam Mikuš

Nevidiaci ako prísediaci v trestnom konaní a neumožnenie výkonu činnosti

26.1.2023

Mgr. Adam Mikuš

Anatolij Marinov proti Bulharsku – Zbavenie volebného práva z dôvodu zverenia do opatrovníctva

4.11.2022

tím itretisektor.sk

Kalkanli proti Turecku – Povinnosť škôl poskytovať špecializované vzdelávanie pre postihnuté deti

4.11.2022

tím itretisektor.sk

RD a IMD proti Rumunsku –Nútená liečba a podávanie liekov psychiatrickej liečebni na základe znaleckého posudku

4.11.2022

tím itretisektor.sk

X proti Fínsku – Nedobrovoľná hospitalizácia v psychiatrickej liečebni

4.11.2022

tím itretisektor.sk

Pripútanie osoby so zdravotným postihnutím k posteli v sociálnom zariadení z „bezpečnostných dôvodov“?

26.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Negovanović a ostatní proti Srbsku – Neudelenie ocenení nevidiacim športovcom

26.10.2022

tím itretisektor.sk

Glor proti Švajčiarsku – Daň za nespôsobilosť slúžiť v armáde

26.10.2022

tím itretisektor.sk

Nagy proti Maďarsku – Odobratie invalidného dôchodku v dôsledku retroaktívnej zmeny zákona

26.10.2022

tím itretisektor.sk

Belli a Arquier – Martinéz proti Švajčiarsku – Zrušenie invalidného dôchodku a trvalý pobyt v inom štáte

26.10.2022

tím itretisektor.sk

Musiał proti Poľsku – Nedostatočné podmienky vo väzbe pre duševne chorých

26.10.2022

tím itretisektor.sk

Preradenie na iné pracovné miesto pri zdravotnom postihnutí

14.10.2022

Mgr. Adam Mikuš

Prepustenie zdravotne postihnutej osoby z dôvodu prerušovanej odôvodnenej neprítomnosti

8.10.2022

Mgr. Helena Laposová

Neposkytnutie materskej dovolenky po vynosení dieťaťa náhradnou matkou

4.10.2022

Jakub Lenárt

Mc Donald proti Spojenému kráľovstvu – zrušenie nočnej starostlivosti poskytnutím zdravotníckej pomôcky vs. zníženie dôstojnosti

28.9.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Jivan proti Rumunsku – strata autonómie a neposkytnutie osobného asistenta

28.9.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Sentges proti Holandsku – odmietnutie poskytnutia zdravotnej pomôcky poisťovňou

28.9.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Pentiacova a ost. proti Moldavsku – zníženie rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti pri chronickom ochorení

28.9.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Guberina proti Chorvátsku – daňové úľavy pre zabezpečenie potrieb zdravotného postihnutia

28.9.2022

JUDr. Adriána Kováčová

(Ne)priznanie peňažného príspevku na opatrovanie ŤZP osoby a oprávnenie súdu

24.9.2022

Jakub Lenárt

Vyššia miera absencií postihnutého a prepustenie z pracovného pomeru

20.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Parkovací preukaz a schopnosť hýbať sa

20.9.2022

Jakub Lenárt

Mółka proti Poľsku – nedostatočný prístup do volebnej miestnosti a zdravotné postihnutie

19.9.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Toplak a Mrak proti Slovinsku – nedostatočný prístup k výkonu volebného práva pre zdravotne postihnutých

19.9.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Strøbye a Roselind proti Dánsku – pozbavenie spôsobilosti vs. právo voliť

19.9.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Caamaño Valle proti Španielsku – poručníctvo a odňatie volebného práva

19.9.2022

JUDr. Adriána Kováčová

Preukázanie zhoršenia zdravotného stavu ako dôvod na uznanie invalidity

9.9.2022

Mgr. Adam Mikuš

Rozdielne zaobchádzanie so zamestnancami so zdravotným postihnutím

9.9.2022

Mgr. Helena Laposová

Cînța proti Rumunsku – Obmedzenie styku s dieťaťom z dôvodu psychickej poruchy

9.9.2022

Jakub Lenárt

Stanev proti Bulharsku – Nezákonné umiestnenie do domova pre duševne chorých

9.9.2022

Jakub Lenárt

Shtukaturov proti Rusku – Nezákonné pozbavenie spôsobilosti na právne úkony a obmedzovanie procesných práv

9.9.2022

Jakub Lenárt

DD proti Litve – Nezákonné prijatie do psychiatrickej liečebne

9.9.2022

Jakub Lenárt

LÁRUSSON v. ICELAND - Zlepšenie prístupnosti verejných budov obcou vs. ochrana osôb so zdravotným postihnutím

9.9.2022

Mgr. Helena Laposová

GL proti Taliansku - Kompenzácia nákladov služby asistencie postihnutého dieťaťa v škole

24.8.2022

tím itretisektor.sk

A. N. proti Litve - Vyhlásenie nesvojprávnosti duševne chorej osoby

24.8.2022

tím itretisektor.sk

Diskriminácia nevidiacich šachistov a finančný príspevok za športové úspechy

19.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Diskriminácia pri vyplácaní príplatku zdravotne postihnutým zamestnancom

2.8.2022

Mgr. Helena Laposová

Ťažké zdravotné postihnutie vs. invalidita a procesné práva osoby s ŤZP

30.7.2022

Jakub Lenárt

Molly Mc Intyre proti Spojenému kráľovstvu - odmienutie inštalácie výťahu v škole pre zdravotne postihnutého

26.7.2022

tím itretisektor.sk

Arnar Helgi Lárusson proti Islandu - nedostatočný bezbariérový prístup v budovách obce

26.7.2022

tím itretisektor.sk

Marc Glaisen proti Švajčiarsku - neumožnenie prístupu do kina pre vozíčkara

26.7.2022

tím itretisektor.sk

Enver Şahin proti Turecku - pokračovanie v štúdiu po nehode a nezohľadnenie telesného postihnutia

26.7.2022

tím itretisektor.sk

Botta proti Taliansku - právo získať prístup na pláž a k moru počas dovolenky

26.7.2022

tím itretisektor.sk

Odborné stanoviská kontrolných orgánov (1)
Vzory dokumentov (0)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.

Register pojmov (24)

Obsah je prístupný len pre registrovaných používateľov. Prosím prihláste sa, alebo ak ešte nie ste registrovaný, registrujte sa.