Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Rozsiahle zmeny pre pedagogických zamestnancov v MPK

2. 2. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 29.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní zverejnený návrh zákona, ktorým sa menia zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme („novela“),.

Spoločný obvod pre materské školy?

27. 1. 2021

Mgr. Vladimír Fujak

Je možné zriadiť spoločný školský obvod pre materské školy?

Rozsiahla novela školstva v MPK

25. 1. 2021

CNS_office

Dňa 19.01.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) spolu s inými právnymi predpismi (ďalej ako „Pripravovaná novela“). S poukazom na pripravovanú rozsiahlu novelu zákona v oblasti školstva, ktorou sa menia viaceré právne predpisy[1] prinášame prehľad najpodstatnejších zmien.

[1] Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a predovšetkým  Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).