Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Odbúranie povinností vlastníkov detských ihrísk

21.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 18.09.2020 bol zaradený do medzirezortného pripomienkového konania zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná zmena ošetrovného v súvislosti s COVID-19

17.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 10.09.2020 bol predložený do NRSR Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zmeny vo financovaní škôl a školských zariadení

16.9.2020

Mgr. Vladimír Fujak

Dňa 11.09.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

Prekážka v práci z dôvodu covid19

10.9.2020

Mgr. Jana Kochan

Ak zamestnanec je možným nositeľom Covid-19 a odchádza do domácej izolácie alebo mu RÚVZ nariadi domácu izoláciu,  ide o prekážku na strane zamestnanca alebo na strane zamestnávateľa? Je Usmernenie MŠVVaŠ o organizácií a podmienkach výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/202, podľa ktorého ide o prekážku na strane zamestnávateľa v oboch prípadoch správne a pre zamestnávateľov záväzné?

Riaditeľka CVČ a uznanie druhej atestácie učiteľa?

26.8.2020

Mgr. Jana Kochan

Riaditeľka CVČ, ktorá pracovala ako učiteľka v MŠ, má vydané Osvedčenie o druhej atestácii – učiteľ/učiteľ pre predprimárne vzdelávanie. Keďže má urobenú aj druhú atestáciu, môžeme ju zaradiť ako pedagogického zamestnanca s II. atestáciou? Priznáva nový zamestnávateľ zamestnancovi príplatok za profesijný rozvoj, ak jej bol priznaný predchádzajúcim zamestnávateľom?