Naposledy pridané - Aktuálne informácie

Uznávanie dokladov o vzdelávaní a novela zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

19.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Dňa 05.05.2022 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelávaní a o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorého cieľom je zjednodušiť proces uznávania dokladov o vzdelaní mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

Nároky pedagogického zamestnanca pri skončení pracovného pomeru vo veku 65 rokov

17.5.2022

Mgr. Helena Laposová

Pedagogický zamestnanec v roku 2022 dovŕši 65 rokov. Uvedenému zamestnancovi sa skončí pracovný pomer v zmysle zákona a  nemá záujem pokračovať vo vykonávaní pracovnej činnosti. Patrí pedagogickému zamestnancovi odstupné podľa Zákonníka práce alebo Kolektívnej zmluvy na roky 2021-2022? Patrí pedagogickému zamestnancovi odstupné aj odchodné?

Compulsory pre-primary education in an individual form

16.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

When admitting children to pre-primary education in a kindergarten, it is not decisive whether it is a kindergarten with legal personality or a kindergarten without legal personality.
With effect from the school year 2021/2022, the completion of pre-primary education in kindergarten is compulsory for all children who reach the age of 5 by the end of August of the respective year.

Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania individuálnou formou

16.5.2022

JUDr. Martina Tomus Palušková

Pri prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy nie je rozhodujúce, či ide o materskú školu s právnou subjektivitou alebo o materskú školu bez právnej subjektivity.
S účinnosťou od školského roku 2021/2022 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do konca augusta príslušného roka.